Joga palców - Mudry.pdf

(572 KB) Pobierz
(Microsoft Word - joga palc\363w - mudry)
Zródło: http://www.naturterapia.blink.pl/mudry.htm
ALICJA PRZYSTASZ – DULBA
AYURYEDA
JOGA PALCÓW MUDRY
LITERATURA
1. E. L GONIKMAN JAK POKONAĆ STRES, MUDRY
2. DEDITAHSHAWA AKUPRESURA DŁONI, JOGA MAŁYCH
PALCÓW
Spis treści
Wstęp..................................................................................3
I. AYURYEDA Joga Palców MUDRY..............................4
II. Jedenaście Mudr Leczniczych..........................................7
III. Mudry Klucze do Siedmiu Świętych Czakr............................... 19
WSTĘP
W medycynie europejskiej stwierdza się obecnie coraz większe
zainteresowanie medycyną dalekowschodnią i jej metodami leczenia. Naturalne
metody leczenia i samoleczenia przeŜywaj ą obecnie swój renesans, korzysta się z
nich niemal we wszystkich krajach świata. Znane są od wielu stuleci, oparte na
wielowiekowym doświadczeniu, a przede wszystkim są one sprawdzone w
praktyce. Większość starych nauk wychodziła z załoŜenia, Ŝe o zdrowiu i
witalności człowieka decyduje swobodny przepływ energii Ŝyciowej przez jego
organizm. Dzięki wprowadzeniu naturalnych metod leczenia mamy
moŜliwość wzmocnienia przepływu Energii śyciowej przez ciało
doprowadzając go do stanu harmonii i równowagi a więc zdrowia.
Akupresura, Joga klasyczna, Mudry Joga małych palców, masaŜe punktowe,
ziołolecznictwo, leczenie dotykiem, koloroterapia, muzykoterapia, kąpiele,
18687051.002.png
chiropraktyka, relaksacja, medytacja to tylko niektóre niekonwencjonalne metody
leczenia.
Właściwe i konsekwentne praktykowanie choćby jednej z nich pozwoli
odzyskać i zachować zdrowie. Od zarania dziejów ludzie starali się zgłębić
tajemnicę wiecznej młodości i nieśmiertelności. MoŜliwość przedłuŜenia Ŝycia jest
odwiecznym marzeniem tak starym jak ludzkość.
Przedstawione w tym opracowaniu Mudry przeznaczone są dla kaŜdego.
Polecam je jednak w szczególności tym, którzy potrafią zaakceptować myśl: „IŜ
starzenie się i stan chorobowy są procesem, który moŜna cofnąć. NiemoŜliwe
leŜy w zasięgu twojej ręki."
I. AYURYEDA JOGA PALCÓW MUDRY.
Zgodnie ze staroŜytną indyjską legendą Bóg uzdrawiania i leczenia
DCHANWANTARI wyszedł z morza niosąc na rękach drogocenną czarę z
eliksirem nieśmiertelności Amritą. Dchanwantari jest uwaŜany za
mistycznego autora Ayurvedy systemu staroŜytnej indyjskiej medycyny.
Ayurveda w tłumaczeniu z sanskrytu OZNACZA „ czysta wiedza" ( AYU
Ŝyć lub Ŝycie codzienne, VEDA wiedza). Jest praktyczną nauką o
zdrowym Ŝyciu i samoleczeniu, jej celem jest doskonałe zdrowie i
długowieczność. AYU zawiera wiedzę, która jest trudna do zrozumienia dla
Europejczyków, gdyŜ nie są oni zaznajomieni ze subtelnościami
wschodniej ezoteryki.
Guru Machariszy uprościł wiadomości z medycyny wschodniej,
uogólnił ją, ułoŜył w system MACHARISZY AYURYEDY dostępny dla nas
Europejczyków. System ten rodzi się z koncepcji organizmu jako całości (
holistycznej). Przewiduje kompleksowe terapeutyczne wskazania, do których
naleŜą:
leczenie
odŜywianie
rozkład dnia
ćwiczenia fizyczne
picie wody
leczenie ziołami, minerałami, metalami, kolorami, światłem, słowem
masaŜe
refleksoterapia
nakłuwanie igłami i inne
Mądrość Ayurvedy pochodzi od dawnych mędrców Riszich,
którzy osiągnęli ją drogą intuicyjną bezpośrednio ze świadomości
kosmicznej. Stwierdzili oni, Ŝe świadomość jest energią przejawiającą się w
pięciu podstawowych elementach, jakimi są:
18687051.003.png
ogień
powietrze
niebo (eter)
ziemia
woda.
Pojęcie tych elementów stanowi sedno nauki Ayurvedy, bowiem
doskonałe zdrowie jest zachowaniem równowagi pomiędzy tymi elementami.
KaŜdemu palcowi naszych dłoni odpowiada jeden z elementów i odpowiednio
nimi manipulując moŜemy doprowadzić do wyrównania energii w
organizmie, kaŜdy palec ma swój odpowiednik w jednym z pięciu elementów
makrokosmosu. Tak, więc:
kciuk jest odpowiednikiem ognia (słońca)
palec wskazujący jest odpowiednikiem powietrza
palec środkowy jest odpowiednikiem nieba (eteru)
palec serdeczny jest odpowiednikiem ziemi
mały palec jest odpowiednikiem wody.
Tradycyjna medycyna hinduska bazuje na obserwacji, iŜ większość chorób
powodowana jest przez zachwianie równowagi mikrokosmosu ciała ludzkiego
wynikającej ze złego odŜywiania, problemów psychofizycznych psycho
fizycznychduchowych. UłoŜenie palców w odpowiedniej pozycji uruchamia w
organizmie siły, które przywracają zachwianą równowagę i leczą.
MUDRY gesty, które leczą. Metoda stosowania mudr przeŜyła wiele
stuleci i zachowała swoją skuteczność w leczeniu wielu róŜnorodnych schorzeń
do dnia dzisiejszego. Mudry znane były dotychczas jako skomplikowany
system trzymania palców do uŜytku rytualnego. KESHAY DEV, jogin
nauczyciel medytacji z New Delhi rozwinął szereg prostych pozycji ułoŜenia rąk
i palców. Z całego zestawu wybrał kilkanaście tych, które maja działanie
lecznicze, wzmacniające i profilaktyczne. Są one przy tym całkowicie
bezpieczne dla człowieka i bardzo proste do wykonania. Mistrz DEV mówi:
„Ręce są jedną z najwaŜniejszych części ciała. Twój los leŜy w twoich rękach i
trzeba to wziąć całkiem dosłownie. Nie tylko dlatego, Ŝe linie na rękach wskazują
przeszłość i przyszłość danej osoby, lecz przede wszystkim dlatego, Ŝe
poszczególne palce posiadają całkiem osobne własne funkcje i władzę
wewnątrz organizmu. Kto tę władze posiądzie moŜe zachować cielesne zdrowie i
duchową radość".
W swoim Aszramie w Indiach „YIYEKANAND YOGASHRAM" w New
Delhi uczy jogi i medytacji oraz zajmuje się uzdrawianiem chorych róŜnymi
sposobami. Leczy środkami naturalnymi, stosuje dietę, a szczególną rolę
odgrywają mudry.
W sanskrycie „ Mudrą" nazywa się rytualne ułoŜenie rąk w buddyjskiej
religii. Mudra ułoŜenie rąk jest ściśle określone kanonem i ma swój ukryty
18687051.004.png
symboliczny sens. Dla wtajemniczonych mudry maja setki róŜnych znaczeń w
kombinacjach i figurach przedstawionych palcami. Symbolizują one: miłość,
pewność, nauczanie, rozmyślanie, zagroŜenie i inne.
Po wielu doświadczeniach i eksperymentach na sobie samym,
uczniach i pacjentach Keshav Dev rozwinął system jedenastu ćwiczeń z
mudrami. Ćwiczenia te powinny być wykonywane obiema dłońmi, moŜliwe
jest jednak wykonywanie ich jedna ręką. Ogólny czas trwania nie powinien być
krótszy niŜ 45 minut. MoŜna podzielić go na dziesięcio, piętnasto minutowe
porcje. Ten sposób jest szczególnie zalecany dla osób, które mają ograniczony
czas. Wszystkie mudry powinny być wykonywane bez napręŜenia jakichkolwiek
mięśni i bez wysiłku.
Mudry pomagaj ą szybko, znaczną poprawę odczuwa się juŜ po paru dniach.
Niektóre pełne kuracje wymagają tygodni a nawet miesięcy ćwiczeń w
zaleŜności od rodzaju schorzenia. Dlatego trzeba być konsekwentnym i
cierpliwym. Mudry nie maja Ŝadnych szkodliwych ubocznych skutków, nawet,
jeśli są niedokładnie lub źle wykonywane.
Optymalną pozycją mudr jest pozycja nóg w „Kwiecie Lotosu", ale ich
wielką zaletą jest fakt, Ŝe moŜemy je równieŜ wykonywać w kaŜdej sytuacji
Ŝyciowej:
na spacerze
podczas podróŜy
siedząc na nudnym zebraniu
podczas oglądania telewizji.
Stosując mudry codziennie bardzo szybko dostrzegamy ich uzdrawiający
wpływ.
II. JEDENAŚCIE MUDR LECZNICZYCH.
1. GYAN MUDRA Mudra Wiedzy, Gest Wiedzy.
2. VAYA MUDRA Mudra Wiatru.
3. SHUNYA MUDRAMudra Nieba.
4. APAŃ MUDRA Mudra Energii.
5. APAN VAYU MUDRA Mudra Ratująca śycie.
6. PRAŃ MUDRA Mudra śycia.
18687051.005.png
7. PRITHYI MUDRAMudra Ziemi.
8. SHANKH MUDRAMudra Muszli.
9. LINGA MUDRA Mudra Podnosząca.
lO.SURABHI MUDRA Mudra Krowy.
11. YARUNA MUDRA Mudra Wód.
GYAN MUDRA MUDRA WIEDZY, GEST WIEDZY.
Technika wykonania: palec wskazujący ( Powietrze) lekko dotyka opuszki
kciuka ( Ogień). Pozostałe trzy palce ( Niebo, Ziemia, Woda) pozostają
wyprostowane, nie napięte. Wskazania:
bezsenność
nadmierna senność
nadciśnienie tętnicze
napięcia emocjonalne
brak koncentracji
kłopoty z pamięcią
niepokój
depresja.
Ta na pozór prosto wyglądająca pozycja ręki jest w stanie rozwiązać wiele
problemów zdrowotnych. Mudra Wiedzy jest jedną z najprostszych do
zastosowania, a jednocześnie najwaŜniejszą. Zaleca się szerokie stosowanie tej
mudry, poniewaŜ pogłębia i wzmacnia ona działanie innych mudr.
Keshav Dev powiedział o niej „ Ta prosta mudra jest uniwersalnym
środkiem leczniczym przeciwko duchowym spięciom, oraz wewnętrznemu
nieporządkowi. Ona poprawia myślenie i moŜliwości koncentracji, oraz wspiera
duchowo zmysły czucia. Podstawą prawie wszystkich problemów zdrowotnych są
problemy duchowo psychiczne, tak więc radzę wszystkim praktykować
GYAN MUDRA pojedynczo lub w połączeniu z innymi mudrami, co zwiększy
skutek leczenia.
Najdogodniejsza pozycja do ćwiczenia tej mudry to pozycja nóg w
„Kwiecie Lotosu", ale GYAN MUDRA moŜna ćwiczyć podczas siedzenia,
leŜenia, relaksacji, medytacji, w czasie spacerów, podróŜy. Ta mudra sprawia, Ŝe
odradzamy się na nowo. Wielu myślicieli, filozofów i uczonych stosowało i
nadal stosuje ta mudrę. Sam Budda na róŜnych wizerunkach został
18687051.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin