TEST energetyczny-czakr.pdf

(65 KB) Pobierz
Microsoft Word - TEST energetyczny.doc
TEST: STAN ENERGETYCZNY - NIEPRAWIDÿOWOŃCI W OBJAWACH FIZYCZNYCH
Test obejmuje Āīcznie 75 pytaĺ, odnoszīcych siİ do zaburzeĺ w obrİbie piİciu czakr. Jeńli ktrań z dolegliwońci wystİpuje sĀabo
(czİsto jedno pytanie obejmuje ich kilka) - wpisujemy sobie jeden punkt. Jeńli dana dolegliwońġ wystİpuje wyraŎnie, wpisujemy
dwa punkty. Przy wybitnie nasilonych objawach wpisujemy trzy punkty. Tak wiİc np. w pytaniu obejmujīcym trzy dolegliwońci
moŐemy maksymalnie otrzymaġ dziewiİġ punktw. Dziesiİġ punktw jest najwyŐszī liczbī, jakī moŐna otrzymaġ za jedno
pytanie. W pytaniach dotyczīcych wiİkszej ilońci objaww niŐ trzy, nawet jeŐeli suma punktw przekroczy 10, w podsumowaniu
zliczamy jī jako maksymalnī liczbİ dziesiİġ.
Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, ońrodek energetyczny (czakra) najpodatniejsza na choroby, bīdŎ juŐ Ŏle
funkcjonujīca, wyrŐni siİ najwiİkszī ilońciī punktw. Nastİpna, niŐsza liczba wskaŐe kolejnī pod wzglİdem zagroŐenia czakrİ.
Czakra podstawowa
(obszar funkcji: nerki - pİcherz)
1. Pobyt w pomieszczeniach o nawet nieznacznie zuŐytym powietrzu wywoĀuje zmİczenie lub wyraŎnie odczuwanī potrzebİ
ńwieŐego powietrza. Ze wszystkich czynnikw klimatycznych najgorzej znoszone jest zimno (zimne stopy, zimna okolica nerek,
zimne uda, chroniczne marzniİcie).
2. Chİtnie i czİsto jadane sī solone potrawy. Wieczorem wystİpuje nietolerancja okreńlonych pokarmw, ktre rano i w
poĀudnie organizm przyjmuje bez Őadnych zastrzeŐeĺ. Zapach ciaĀa, potu, uryny i zapach z ust majī bardzo nieprzyjemny zgniĀo
- sĀony skĀadnik.
3. Czİste wzdychanie i sapanie, niekoniecznie wiīŐīce siİ z wysiĀkiem fizycznym. Twarz blada, przybierajīca szary odcieĺ, oczy
podkrīŐone ciemno lub podpuchniİte.
4. U dzieci czİste ble uszu. Podatnońġ na choroby uszu, szum w uszach, niedosĀyszenie, gĀuchota (za niī odpowiadajī takŐe
inne czakry). Czİste przeziİbienia, katar, chronicznie zapchany nos.
5. Chroniczne zmİczenie. Brak apetytu. SĀabe kolana, sĀabe plecy.
6. Zapalenie pİcherza, osĀabienie pİcherza. Chroniczne infekcje drg moczowych, kamienie moczowe. Stanu zapalne lub
schorzenia prostaty, nocne moczenie siİ. Ble nerek, zapalenie nerek, kamienie nerkowe. Krew lub biaĀko w moczu. Mocz
wydzielany zbyt skīpo, gońciec.
7. Gromadzenie siİ pĀynw w przestrzeniach miİdzytkankowych. Opuchniİte kostki (za to odpowiadajī takŐe inne czakry).
Napadowe pocenie siİ w dzieĺ lub w nocy.
8. Zadyszka, astma oskrzelowa. Uporczywy kaszel. Rozedma pĀuc (za niī odpowiadajī takŐe inne czakry). Nadcińnienie, zawroty
gĀowy. ÿomotanie serca i zaburzenia rytmu serca. MiaŐdŐyca tİtnic, udar (za to odpowiadajī takŐe inne czakry).
9. Problemy z ĀupieŐem i inne schorzenia wĀosw. Problemy z porostem wĀosw, wypadanie wĀosw. Przedwczesne siwienie,
wczesne siwienie. U dzieci opŎniony rozwj fizyczny.
10. OpŎnione lub niecaĀkowite zrońniİcie ciemiīczka, rachityzm. U dzieci ble "rozwojowe" np. nocne ble w kolanach
wywoĀane nieharmonijnym wzrostem końci i staww. Skrzywienie krİgosĀupa (lordoza, skolioza, kyfoza). Wszelkie rodzaje
artretyzmu (gĀownie jednak kolana i stawy biodrowe). CiİŐkie zībkowanie u dzieci. KĀopoty z uzİbieniem (przebarwienia, zİby
luŎno osadzone, stosunkowo wczeńnie plomby i ubytki).
11. Charakterystyczna powolnońġ w wieku szkolnym (nawet przy szybkim pojmowaniu zagadnieĺ, rwnie szybkie zapominanie).
Trudnońci z naukī i koncentracjī, sĀaba pamiİġ. Brak motywacji i zainteresowaĺ. W wieku zaawansowanym przedwczesna
demencja.
12. Przy normalnej inteligencji neurastenia. Zaburzenia funkcji tarczycy (nadczynnońġ lub niedoczynnońġ). Czİste ble gardĀa,
zapalenia krtani. Obrzmienia gardĀa o naturze alergicznej (czİstymi alergenami w tym wypadku sī syntetyczne sĀodziki, mid,
mleko peĀnotĀuste i inne przetwory mleczne). ObrzmiaĀe wİzĀy chĀonne.
13. Skīpy okres, zaburzenia cyklu miesiīczkowego. UpĀawy, silnie wyksztaĀcony zespĀ napiİcia przedmiesiīczkowego.
Odbiegajīce od normy poĀogi (cesarskie ciİcie). MaĀa Őywotnońġ plemnikw, zbyt skīpa sperma. Przedwczesny wytrysk,
impotencja, bezpĀodnońġ. Brak zainteresowania seksem.
14. Wysypki. Owrzodzenia, karbunkuĀy, egzemy. Trīdzik. Brodawki pojawiajīce siİ na caĀym ciele, zwĀaszcza na podeszwach
stp.
15. BliŐej nieokreńlone dolegliwońci gastryczne. Chroniczne biegunki lub zaparcia. Cukrzyca. Nieustannie odczuwane pragnienie.
Wzdİcia po posiĀkach Āīczīcych w sobie biaĀka (miİso, ryby, ser, jajka, fasola) i wİglowodany (ziemniaki, kasze, chleb). Ble
brzucha, same lub w poĀīczeniu z innymi dolegliwońciami, pojawiajīce siİ pomiİdzy 15.00 a 19.00 i czİsto trwajīce aŐ do
pĀnocy.
Czakra ńledziony
(obszar funkcji: ńledziona - trzustka - ŐoĀīdek)
1. Ze wszystkich czynnikw pogodowych najgorzej znoszona jest wilgoġ - wysoka wilgotnońġ powietrza, mgĀa, opady deszczu i
ńniegu. Wystİpujī przy tym typowe objawy reumatyczne - ble miİńni, staww itp. WĀańciwy ciaĀu zapach, zapach potu, uryny
oraz z ust nie majī wybitnie nieprzyjemnego charakteru - jego nutİ zapachowī moŐna okreńliġ mianem: sĀodkawa.
2. Znacznie lepsze samopoczucie, jeńli zrezygnuje siİ ze ńniadania. Dolegliwońci gastryczne, jeńli pierwszy posiĀek spoŐywany
jest przed 11. Bardzo chİtnie spoŐywane sī sĀodycze. GĀos jest nierytmiczny, niemelodyjny. CaĀa twarz lub tylko okolice ust
przybierajī ŐĀtawe zabarwienie.
3. SĀabe umiİńnienie rīk i ng. Mimo obfitych posiĀkw niedoŐywiony wyglīd. RwnieŐ generalna skĀonnońġ do odkĀadania
tĀuszczu, nadwaga lub otyĀońġ. Uderzajīco grube uda.
45244438.006.png 45244438.007.png 45244438.008.png
4. Zmİczenie, oglne rozbicie. Odczuwanie ciİŐaru koĺczyn. Zakwasy miİńniowe i kĀucie w boku wystİpujīce juŐ przy
niewielkich wysiĀkach.
5. Wńrd niekorzystnych reakcji na pokarmy uderzajī szczeglnie: alergie na cukier, rafinowanī mīkİ, ciasta, alkohol i ostre
przyprawy. Najczİstsze objawy: wzdİcia i nudnońci. Ciasta, sĀodycze i tĀuste potrawy wywoĀujī silne mdĀońci lub niezwykĀe
dolegliwońci gastryczne zbliŐone do obrazu anoreksji.
6. SkĀonnońġ do biegunek. Nieregularne trawienie, czİste zaleganie pokarmu w ŐoĀīdku. Przemienne wystİpowanie biegunek i
zaparġ. Pojawianie siİ ńluzu i krwi w kale. Ńwiīd odbytu. ÿatwe uleganie infekcjom bakteryjnym, grzybicznym i droŐdŐakowym.
7. Nudnońci, wymioty. ŏĀtaczka. Czİste czkawki lub odbijanie siİ. Pojawianie siİ blu lub uczucia zimna w okolicy ŐoĀīdka.
Owrzodzenia ŐoĀīdka i dwunastnicy.
8. Spİkane, przesuszone usta, suchońġ w ustach. Schorzenia dziīseĀ. Grzybice stp i paznokci. Wilgotne, ńlimaczīce siİ wysypki
(trīdzik, dermatozy itp.). Egzemy wywoĀane grzybicami. Dolegliwońci skrne wtrnie infekowane grzybicami, szczeglnie w
owĀosionych partiach ciaĀa.
9. Ble gardĀa, ble przeĀyku. UpĀawy i uporczywy ńwiīd pochwy.
10. WciīŐ nawracajīce zapalenia nerek i pİcherza moczowego. Tendencja do krwotokw (np. z nosa, z pİkajīcych
hemoroidw, bardzo obfity i dĀugi okres itp.).
11. Czİste skurcze miİńniowe, kĀucie w miİńniach nawet przy niewielkich wysiĀkach. Zapach potu wrİcz przyciīga komary i inne
owady. Trudnońci w uczeniu siİ wystİpujīce u dzieci i dorosĀych. Trudnońci w koncentracji. Zaburzenia mowy.
12. OsĀabienie tkanki Āīcznej. SĀabe ńciİgna. Haluksy, Őylaki, hemoroidy. Gromadzenie siİ pĀynw w przestrzeniach
miİdzykomrkowych. Nadcińnienie.
13. Zbyt niski poziom cukru we krwi. Bladońġ. Nerwowońġ, apatia lub nadwraŐliwońġ i nadpobudliwońġ. ÿatwe uleganie
rozdraŐnieniu. Oglne rozbicie i brak zdecydowania, depresja. Skurcze, Āomotanie serca, dusznica bolesna, nudnońci i ble
gĀowy. Dzienne lub nocne napady wilczego apetytu. Trudne zasypianie i budzenie siİ w nocy, koszmary senne. DuŐa podatnońġ
na naĀogi (sĀodycze, kawa, nikotyna, alkohol, narkotyki).
14. Pojawianie siİ wydzieliny (kleistej) z oczu, nosa (zatok przynosowych). NieŐyt pĀuc. Astma. Grzybice oskrzeli. Uczucie
ciasnoty w piersi.
15. SkĀonnońġ do cukrzycy i chorb nowotworowych. Utrata zmysĀu smaku, szczeglnie rano od 7 do 11. Zmİczenie, oglna
niechİġ. Brak kreatywnońci.
Czakra splotu sĀonecznego
(obszar funkcji: wītroba - woreczek ŐĀciowy)
1. Ze wszystkich czynnikw klimatycznych najgorzej znoszony jest silny wiatr i przeciīgi. Wiosnī pojawiajī siİ nawracajīce
rokrocznie dolegliwońci - depresje, wysypki itp. Zapach ciaĀa, potu, uryny i smak w ustach sī wyraŎnie kwańne.
2. Czİsto i chİtnie sī jadane pokarmy kwańne (np. kiszona kapusta, kiszone ogrki, marynaty) oraz potrawy tĀuste i oleiste.
Szorstka skra (szczeglnie na dĀoniach). Czİste podnoszenie gĀosu, przez innych ludzi odbierane jako wrzeszczenie.
3. Zaburzenia wzroku (zapalenia spojwek, odklejanie siİ siatkwki, jaskra, krtkowzrocznońġ, pojawianie siİ plamek w polu
widzenia, zezowanie, infekcje wirusw typu herpes).
4. Paznokcie u rīk lub ng sī zbyt miİkkie, Āatwo pİkajī bīdŎ ulegajī deformacjom. SkĀonnońġ do sĀabych kostek. Na ciele z
byle powodu pojawiajī siİ niebieskie siĺce. Od bladego na ogĀ ciaĀa odznaczajī siİ wyraŎnie tİtnice i ŐyĀy.
5. Alergie, jak np. silne ble staww po spoŐyciu pomidorw, pomaraĺczy, kawy ziarnistej i miodu. Wysypki, uczulenie na
sĀoĺce. Nietolerowanie lekw chemicznych. Reumatyzm (z powodu oglnego zakwaszenia).
6. SĀabe miİńnie. Przykurcze miİńniowe. Dysfunkcje lub podraŐnienia. Schorzenia nadnerczy.
7. Suchońġ w ustach. Zaburzenia trawienia, wzdİcia pojawiajīce siİ przede wszystkim po spoŐyciu tĀustych i sĀodkich potraw.
Zaparcia, zgaga. Kwańne odbijania siİ. ŏylaki i hemoroidy. Bardzo wraŐliwy i podpuchniİty brzuch.
8. Kamienie nerkowe, kamienie ŐĀciowe. ŏĀtaczka. GwaĀtowne przybieranie na wadze. Opuchlizny. Dolegliwońci brzucha
mogīce powodowaġ dusznońci i zaburzenia rytmu serca.
9. Niepokj wewnİtrzny w dzieĺ lub w nocy. DrŐenie rīk. Nerwowy tik powieki. Drİtwienie koĺczyn, wyraŎna skĀonnońġ do
skurczy, zwĀaszcza podudzia.
10. Zbyt niskie cińnienie. Przyspieszony rytm serca. Szum w uszach. NagĀe, przejńciowe gĀuchniİcie. Zawroty gĀowy. Lİk
wysokońci.
11. Bardzo silnie zaznaczajīcy siİ zespĀ napiİcia przedmiesiīczkowego (zĀy humor, ble piersi, nerwowońġ, niepokj, uczucie
zranienia w piersi i brzuchu). Bolesny i nieregularny okres. Skurcze miesiīczkowe. Pojawianie siİ miİńniakw i wĀkniakw
piersi i narzīdw rodnych. Ble jīder. Impotencja, bezpĀodnońġ. Zaburzenia seksualne.
12. Dolegliwońci gardĀa i krtani. Odczuwanie kluchy w gardle. Dysfunkcja tarczycy (przewaŐnie nadczynnońġ). Wole. Anemia.
13. Przelotne lub dĀuŐsze, ale zawsze nagĀe dolegliwońci takie jak zawroty gĀowy, koma, delirium, epilepsja, udar, poraŐenia.
Ble w stawach. Dolegliwońci serca. Stany wyczerpania psychicznego. Czİste ziewanie.
14. Ble gĀowy ogniskujīce siİ w skroniach lub w ciemieniu. PŎne opanowanie mowy przez dzieci. Trudnońci w poprawnym
wysĀawianiu siİ i budowaniu zdaĺ (dorońli i dzieci).
15. SkĀonnońġ do skrzepw i zatorw. Pomiİdzy godz. 23 a 3 w nocy regularne wystİpowanie takich dolegliwońci jak: budzenie
siİ, niepokj, napadowe pocenie siİ, odczuwanie fal gorīca, pĀytki, nie dajīcy peĀnego odpoczynku sen.
Czakra serca
(obszar funkcji: serce - jelito cienkie, osierdzie - potrjny ogrzewacz)
1. Ze wszystkich czynnikw klimatycznych najgorzej znoszony jest upaĀ, choġ organizm jest rwnieŐ bardzo wraŐliwy na chĀd.
Zapach ciaĀa, potu, uryny i smak w ustach sī gorzkie, bīdŎ jakby przypalone. Chİtnie spoŐywane sī takŐe pokarmy o wyrazińcie
gorzkim smaku.
45244438.009.png 45244438.001.png 45244438.002.png
2. Dońġ niska temperatura ciaĀa. Dreszcze, zimne koĺczyny. Podatnońġ na infekcje.
3. U dzieci dońġ wolny rozwj duchowy. PŎne opanowanie mowy, zaburzenia mowy. Trudnońci w szkole oraz brak koncentracji
(zapadanie siİ we wĀasne marzenia).
4. U dzieci defekty duchowe. U dorosĀych niekiedy trudnońci z logicznym myńleniem. SĀaba pamiİġ. Brak przedsiİbiorczońci,
apatia. Nudzenie siİ, brak radońci Őycia.
5. Podniecenie pozbawia energii. DĀuŐszy ńmiech powoduje uczucie osĀabienia i niemocy. Twarz ciemnorŐowa, przybierajīca
czerwony odcieĺ, zwĀaszcza przy wysiĀku fizycznym i przy nadmiernym objadaniu siİ.
6. Nadpobudliwońġ, nerwowońġ. ÿatwe irytowanie siİ. Niepokj wewnİtrzny i lİkliwońġ. Tracenie panowania nad sobī, histeria.
Czİsta nieobecnońġ duchem.
7. Utrata jasnońci wĀasnej ńwiadomońci. Stan zagubienia wewnİtrznego. SkĀonnońġ do zaburzeĺ psychicznych. Dzieci uderzajīco
wiele pĀaczī bīdŎ szalejī.
8. Wszelkiego rodzaju ble serca. Nienormalny, nieregularny, zbyt szybki lub zbyt wolny puls. Arytmia przechodzīca niekiedy w
czİstoskurcz.
9. Klaustrofobia, czyli lİk przed zamkniİtymi pomieszczeniami. Dusznońci. Nadczynnońġ tarczycy. Zaburzenia krīŐenia przede
wszystkim ukĀadu Őylnego.
10. Zawroty gĀowy. Nadcińnienie. MiaŐdŐyca tİtnic. Udar mzgu. ZawaĀ serca. Pojawianie siİ wİdrujīcych plamek w polu
widzenia.
11. Obfite pocenie siİ. Nocne napadowe pocenie siİ. Silne zaburzenia gospodarki hormonalnej podczas klimakterium. Oglne
zaburzenia hormonalne.
12. Ble gardĀa i krtani. Uczucie ciİŐaru na jİzyku. Pojawianie siİ wrzodw i ranek na jİzyku.
13. Trudnońci w oddawaniu moczu. Nocne moczenie siİ. Mocz ciemny o wyraŎnie zwiİkszonej lub zmniejszonej objİtońci.
Gromadzenie siİ pĀynu w przestrzeni miİdzytkankowej.
14. NieprawidĀowy wzrost. Zaburzenia w rozwoju fizycznym. NiedoŐywienie, anemia. Niedoczynnońġ jīder lub jajnikw.
15. Odczuwanie przepeĀnienia w brzuchu, wzdİcia zwĀaszcza w podbrzuszu. Ble brzucha przy zmniejszonej emisji gazw.
OkoĀo poĀudnia (pomiİdzy 12 a 15) wystİpuje wyraŎne zmİczenie lub inne dolegliwońci. Obiad jest posiĀkiem, ktry najbardziej
obciīŐa.
Czakra krtani
(obszar funkcji: pĀuca, jelito grube)
1. Organizm bardzo Ŏle znosi suszİ oraz powietrze w sztucznie ogrzewanych pomieszczeniach. Wysoka, szczupĀa budowa ciaĀa.
PĀaska i wīska klatka piersiowa. Wīskie i obwisajīce barki. DĀugie koĺczyny.
2. Zapach ciaĀa, potu, uryny i smak w ustach sī dońġ ostre i przenikliwe, czİsto o odcieniu gnilnym.
3. Najchİtniej spoŐywane sī potrawy ostro przyprawione. GĀos najczİńciej jest sĀaby, zmİczony, przy zdenerwowaniu
wpadajīcy w pĀaczliwī tonacjİ - sprawia wraŐenie, jakby mwiīcy miaĀ zbyt maĀo energii do mwienia.
4. Oglne rozpraszanie siĀ, niemoŐnońġ skoncentrowania siİ na jednym zagadnieniu. Wieczorem przedwczeńnie pojawia siİ stan
wyczerpania. Twarz najczİńciej blada o biaĀawym odcieniu. Czİste choroby uszu (od dziecka).
5. RŐnorakie dolegliwońci nosa (np. zapchany nos, staĀy katar). Choroby gardĀa. Zajİte zatoki przynosowe. Alergie wziewne
(katar sienny przy wspĀudziale innych czakr). Zaburzenia zmysĀu powonienia (rwnieŐ przy udziale innych czakr).
6. Czİste choroby krtani. Zapalenia gardĀa. Zatory limfy w rejonie gĀowy. Polipy. Powiİkszone wİzĀy limfatyczne przy uszach.
7. Oglne dolegliwońci skrne. Egzemy. ÿuszczyca. Przedwczesne siwienie. Nadmierny porost wĀosw na ciele (przy wspĀudziale
czakry podstawowej i czakry splotu sĀonecznego).
8. Uporczywy kaszel. Koklusz. Bronchit. RŐnego rodzaju schorzenia pĀuc.
9. Astma oskrzelowa. Dusznońci. Zadyszka bīdŎ wyraŎnie skrcony oddech przy nawet niewielkich wysiĀkach, przy wiİkszych
wysiĀkach - wymioty.
10. Zaburzenia czynnońci tarczycy. WyĀupiaste oczy (choroba Basedowa). SkĀonnońġ do niedoczynnońci tarczycy. Opuchniİta
twarz.
11. SkĀonnońġ do skurczu miİńni. Popadanie w letarg. DrŐenie koĺczyn. Tetania.
12. Nocne napadowe pocenie siİ. U dzieci pocenie siİ gĀowy. Oglnie wzmoŐona potliwońġ. WyraŎne odczuwanie gorīca we
wnİtrzu dĀoni i na podeszwach stp.
13. Stany podgorīczkowe (bez dodatkowych objaww), pojawiajīce siİ wczesnym rankiem lub popoĀudniami. Biegunki lub
zaparcia. Przesuszony stolec.
14. Ble wyczuwane w dolnej, prawej czİńci brzucha. PodraŐnienie wyrostka robaczkowego. BliŐej niesprecyzowane
dolegliwońci gastryczne. Ńwiīd lub palenie odczuwane w odbycie.
15. Kamienie nerkowe. Uderzajīco obfity lub skīpy mocz. Osteoporoza lub inne schorzenia końġca (w powiīzaniu z czakrī
podstawowī i czakrī splotu sĀonecznego). Od 3 rano do 7 rano silny kaszel. SkĀonnońġ do wymiotw. Silne parcie na stolec z
biegunkī lub bez.
Mimo caĀej wzglİdnońci tego rodzaju oceny (jeden czĀowiek nie traktuje swych dolegliwońci powaŐnie, inny moŐe je przeceniaġ),
proponowany test bardzo dokĀadnie oddaje stan czakr wzglİdem siebie. Jako uzupeĀnienie podstawowego testu, jakim jest
poniŐszy test zaburzeĺ fizycznych, moŐna rozszerzyġ badania na objawy w sferze emocjonalnej i dynamiki dziaĀania (Test stanu
energetycznego - zharmonizowanie osobowońci).
W dzisiejszych czasach najbardziej osĀabione sī czakry ńledziony i podstawowa. Na niedobory energetyczne moŐna wpĀywaġ w
rŐnorodnymi metodami, zaleŐnie od indywidualnych skĀonnońci. Metody mogī naleŐeġ do rozwiīzaĺ medycyny oficjalnej,
naturalnej, polegaġ na diecie, zestawie ġwiczeĺ sportowych, oddechowych, zastosowaniu technik wschodu, jodze lub innych
rodzajach medytacji (np. przy wykorzystaniu rytmw pracy mzgu). Najbardziej skuteczne jest indywidualne poĀīczenie rŐnych
technik.
45244438.003.png 45244438.004.png 45244438.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin