Instrukcja Obsługi Nokia E71 pl.pdf

(3793 KB) Pobierz
20082245 UNPDF
Instrukcja obsługi urządzenia E71
9207132
Wydanie 1
20082245.005.png
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-346 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod
© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, E71 i Visual Radio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.
Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym
dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio
na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.
Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu jest chronione prawami
autorskimi (Copyright © 1997-2008), przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez firmę Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian i Symbian OS są
znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.
Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun
Microsystems, Inc.
Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2008 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.
This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which
has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in
connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com
Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w
związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i
niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich
nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym
dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz http://
www.mpegla.com
Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich
produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
20082245.006.png 20082245.007.png 20082245.008.png 20082245.001.png
W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE
W DOWOLNY SPOSÓB.
ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I
DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO
DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ
PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE
BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona. Wymienione w niniejszej
instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do
oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.
Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły,
w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.
Kontrola eksportowa
To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych
przepisów są zabronione.
ANONS FCC/INDUSTRY CANADA
To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli
takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji
zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega
następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie
z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może
unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.
9207132/Wydanie 1
20082245.002.png
Spis treści
Bezpieczeństwo.........................................11
Kilka słów o urządzeniu...............................................11
Usługi sieciowe.............................................................12
Wyjmowanie baterii.....................................................13
Wskaźniki na wyświetlaczu.........................................25
Działania wspólne dla wszystkich aplikacji................27
Blokowanie klawiatury.................................................27
Regulacja głośności......................................................28
Pamięć............................................................................28
Wolna pamięć.............................................................28
Karta pamięci .............................................................29
MicroSDHC.................................................................29
Używanie karty pamięci..........................................29
Wprowadzanie tekstu..................................................29
Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu..............29
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu...........30
Dalsze informacje..........................................................30
Krótko o E71...............................................14
Kluczowe funkcje..........................................................14
Klawisze i inne elementy.............................................15
Ustawianie urządzenia..............................17
Wkładanie karty SIM i baterii.......................................17
Ładowanie baterii.........................................................18
Wkładanie karty pamięci..............................................18
Wyjmowanie karty pamięci.........................................19
Podłączanie zestawu słuchawkowego.......................19
Przyczepianie paska na rękę........................................19
Anteny............................................................................20
Nowości w Eseries......................................32
Szybki dostęp do zadań................................................32
Ekran startowy..............................................................32
Nawigacja po ekranie startowym............................32
Korzystanie z ekranu startowego.............................33
Przełączanie między ekranami startowymi............33
Klawisze dostępu..........................................................33
Klawisz powrotu.........................................................34
Klawisz kontaktów.....................................................34
Klawisz kalendarza.....................................................34
Klawisz e-mail.............................................................34
Kalendarz w Nokia Eseries...........................................34
Widoki kalendarza.....................................................34
Kalendarz – widok informacji...................................35
Tworzenie pozycji kalendarza..................................35
Ustawienia kalendarza..............................................36
Pierwsze kroki...........................................21
Pierwsze uruchomienie................................................21
Powitanie.......................................................................21
Kreator ustawień ..........................................................22
Ekran startowy..............................................................22
Menu...............................................................................23
Aplikacja Transfer..........................................................24
Przesyłanie materiałów między
urządzeniami..............................................................24
Wyświetlanie rejestru transferu...............................24
Synchronizacja, przywracanie i wysyłanie
danych.........................................................................25
20082245.003.png
Kontakty w Nokia Eseries.............................................36
Dodawanie kontaktów..............................................37
Grupy kontaktów........................................................37
Wyszukiwanie kontaktów.........................................37
Zarządzanie katalogami kontaktów........................37
Przypisywanie dźwięków dzwonka do
kontaktów...................................................................37
Zmiana ustawień kontaktów....................................38
Wielozadaniowość........................................................38
Nawiązywanie połączenia.........................................48
Uruchamianie aplikacji..............................................48
Zmiana profilów.........................................................49
Ustawienia poleceń głosowych................................49
Naciśnij i mów ..............................................................49
Ustawienia NIM...........................................................49
Logowanie się w usłudze NIM..................................49
Nawiązywanie połączenia NIM.................................50
Nawiązane połączenia NIM.......................................50
Zarządzanie kontaktami NIM....................................50
Tworzenie kanału NIM...............................................51
Wyjście z usługi NIM..................................................51
Rejestr ...........................................................................51
Rejestry połączeń i danych........................................51
Monitorowanie wszystkich zdarzeń
komunikacyjnych.......................................................51
Nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości z
rejestru........................................................................52
Ustawienia rejestru....................................................52
Telefon.......................................................39
Połączenia głosowe......................................................39
Odbieranie połączenia...............................................39
Nawiązywanie połączenia.........................................39
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego...........40
Połączenia faksowe i transmisji danych .................40
Połączenia wideo..........................................................41
Nawiązywanie połączenia wideo.............................41
Udostępnianie obrazu wideo....................................41
Odbiór zaproszenia do udostępniania wideo.........42
Połączenia internetowe ..............................................42
Tworzenie profilu połączenia
internetowego............................................................43
Łączenie z usługą połączeń internetowych.............43
Nawiązywanie połączenia przez internet...............44
Ustawienia usługi połączeń internetowych............44
Proste wybieranie.........................................................44
Przekazywanie połączeń..............................................45
Zakazywanie połączeń..................................................45
Blokada połączeń internetowych................................46
Wysyłanie sygnałów DTMF...........................................46
Poczta głosowa ............................................................47
Podpowiedzi głosowe .................................................47
Polecenia głosowe........................................................48
Wiadomości ..............................................53
Foldery wiadomości......................................................53
Porządkowanie wiadomości........................................54
Czytanie wiadomości....................................................54
Mowa .............................................................................54
Edycja właściwości głosu ..........................................54
Wiadomości e-mail.......................................................55
Konfigurowanie konta e-mail...................................55
Łączenie ze zdalną skrzynką pocztową...................56
Czytanie wiadomości e-mail i wysyłanie
odpowiedzi.................................................................56
Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail...................57
Usuwanie wiadomości...............................................57
Podfoldery w zdalnej poczcie e-mail.......................57
20082245.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin