1954_Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego.pdf

(1803 KB) Pobierz
433296511 UNPDF
"Wyposażony
do wszelkiego
dzieła dobrego"
WszelkiePismojestinspirowaneprzezBogaipożytecznedonaukidonapomnienia)do
naprawyidopouczeniawczynieniusprawiedliwościabyczłowiekBożybyłzupełny,
doskonalewyposażonydowszelkiegodzielądobrego
- 2 Tymoteusza 3:16, 17, Weymouth.
Wyposażonydowszelkiegodzieładobrego
Wydanowjęzykuangielskimwr1946
wjęzykupolskimwr1954
przez
WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY, INC.
International Bible Students Association
Brooklyn, N. Y., U. S. A.
"Equipped for Every Good Work" Polish
Made in the United States of America
Drukowano w Stanach Zjednoczonych A. P.
DLACZEGO WYDANO NINIEJSZĄKSIĄŻKĘ
JEHOWABógjestRobotnikiemdoskonalewyposażonydokażdegoprzedsięwzięciaczytobędzie
utworzenieatomuczywszechświataObecniedoglądaOnpewnegozadziwiającegodziełanaziemi
przezktóreprawdaBibliiwyjawiakłamstwareligijneJesttochwalebnedziełoobwieszczenia
Królestwa Bożego i jego rychłego wyruszenia przeciw szatanowi i jego organizacji w
niszczycielskim kataklizmie Armagedonu. Gdy wybuchnie ta wojna usprawiedliwienia Boga,
zadziwiającedziełobędziewsprawiedliwościskróconewtedynastąpizadziwiającyaktBoży
jako świadectwo Jego zwierzchności Obecnie jest dla świadków Jehowy czas do wykonania
przydzielonejimsłużbydlaKrólestwapókitojeszczejestmożliweTerazjestdlanichgodny
przyjęciaczasabybyliowocniiopływaliwdobredziełaChoćsamisąniedoskonalitoprzeciesą
zupełniewyposażenidodziałaniaNiepotrzebująbyćprzedBogiemzawstydzeniMogązzupełnym
zaufaniemsprawićswewłasnewybawienieiniepotrzebująobawiaćsięczasukiedywszyscybędą
sądzeniiwynagrodzeniwedługswychdziełPosialionidobredziełazbieraćbędądobrąnagrodę
Dlaczegotacysłabiiniedoskonalipracownicymogążywićtakąufność?Zewzględunaswe
wyposażeniePosłuchajmycoPawełotymnapisałdomłodegoTymoteuszaOddzieciństwaznasz
pismaświętektórecięmogąuczynićmądrymdoosiągnięciazbawieniaprzezwiaręwChrystusa
JezusaWszelkiePismojestinspirowaneprzezBogaipożytecznedonaukidonapomnieniado
naprawy i do pouczenia w czynieniu sprawiedliwościabyczłowiekBożybyłzupełnydoskonale
wyposażonydowszelkiegodzieładobrego(2Tym315-17Weymouth)Pracownicyktórzypilnie
studiująteinspirowanepismaSłowaBożegoniebędąpotrzebowaliwstydziesięwsłużbiegdyżsą
doskonale wyposażeniimająuznanieJehowyBogaBędąoniuzbrojenitymsamymwyszkolonym
umysłemktórybyłwChrystusieJezusiePamiętaciejakJezususunąłsięwsamotnośćpustynii
studiowałSłowoBożeijaktostudiumwyposażyłogodoopieraniasięzłemudziełuszatana,
kusicielaorazdowystąpieniairozpoczęciakampaniidobrejpracydlaKrólestwa?ZnajomośćBiblii
chroniprzedzłymidziełamiiuzdalniadodziełdobrych
KsiążkaniniejszawydanajestprzezWatchTowerSocietyabyskierowaćumysł czytelnika ku
niewyczerpanej składnicy doskonałego wyposażenia Kładzie ona fundament dla studium
biblijnegoomawiającpowstaniewzrostzachowanieiautentycznośćBibliiUkazujeonajak
przebiegłemuszatanowiijegozwiedzionymofiaromnieudałosięzniszczyćpisanychkartBibliiani
wyprzećjejtradycjąrabinackąlubskalaćdomieszkąbaśniapokryficznychZtąpodstawąjako
odskoczniąstudiującyprowadzonyzostajedoszczegółowegostudiumBibliiprzyczymrozpatrzona
będzieksięgapoksiędzeprzedoczymaczytelnikaprzesunąsiędziełaBożewielustuleciPrzy
końcutegostudiumserceiumysłstudiującegonapełnionebędąprawdąbiblijnąapoświęcone
serceiumysłwyrażąsiępubliczniewdobrychdziełachWrazzlekcjamitowarzyszącegojej
podręcznikaTeokratycznapomocdlagłosicieliKrólestwa(wpolskimbrak)książkaniniejszadalej
wyposażyświadkówJehowydopopieraniazadziwiającegodziełaBożegoTojestpowódjej
wydania.
WYDAWCY
Lekcja 1
PRZYGOTOWANIE DROGI DLA STUDIUM BIBLIJNEGO
KsiążkaWyposażonydowszelkiegodzielądobregojestlogiczniepodzielonanatrzyduże
częściPierwszychdwadzieścialekcjikładziefundamentdlapozostałychpięćdziesięciu
Starannestudiumpierwszejczęścizaznajomistudiującegozpochodzeniem, wzrostem,
zachowaniem i autentycznością Biblii Otrzyma on w ten sposób lepsze zrozumienie
oryginalnychjęzykówwktórychspisanazostałaBibliaprzezjejinspirowanychpisarzyjak
również jaśniejsze wyobrażenie o tym jak treść tych pierwotnych rękopisów przez
dwadzieściatrzydzieściiwięcejstulecidotarłaażdonaszychczasówdosięgającnasprzez
więcej niż tysiąc języków Ta część przygotowuje czytelnika do studium każdej z
sześćdziesięciusześciuksiągBibliiZaostrzyonajegowzrokabymógłpojąćprzykuwające
uwagędramatybiblijnegdyonepodobniedowspaniałegofilmuprzesunąsięprzedjego
oczyma.
POCHODZENIE BIBLII
WielureligiantówskłonnychjestdomniemaniażeBibliajakoksięgapowstaławsposób
całkiem cudowny Posiadają oni jakieś mgliste pojęcie że była napisana w niebie
oczywiściewichwłasnymjęzykużetampodzielonojąnarozdziałyiwierszezaopatrzono
odsyłaczami i uwagami marginesowymi i że potem zesłana była na ziemię za
pośrednictwemaniołaTrwożliwieomijająoninowoczesneprzekładybiblijnejakna
przykładwAmeryceAmericanStandardVersionuważającżeichotaczanyreligijnączcią
przekładKingJamesVersionawjęzykupolskimprzekładksWujkajestjedynąprawdziwą
BibliąNiemyśląoniotymżeprzekładKingJamesYersionjeststosunkowomłodygdyż
liczyłwroku1946dopiero335latpodczasgdypierwszepismaBibliinapisanebyły3466
latatemuJęzykangielskilubpolskiwogólejeszczewtedynieistniały
Spisywanie Biblii zostałowówczasrozpoczętenapustyniprzezmężaimieniemMojżeszito
w języku hebrajskim Główna część tego co dziś błędnie nazywane jest Starym
TestamentemnapisanabyławjęzykuhebrajskimiokreślonajestpoprawniejakoPisma
Hebrajskie". Pisma Hebrajskieniebyłyjednaknapisanewyłączniewjęzykuhebrajskim
Ezdrasza 4:8 do 6:18 i 7:12-26Jeremiasza1011iDaniela24do728zostałypierwotnie
napisanewjęzykuaramejskimJęzykiemoryginalnymczęścibiblijnejbłędnienazywanej
"Nowym TestamentemjestjęzykgreckidlategootejczęściBibliiczęstomówisięjakoo
"Pismach Greckich".
WszystkieksięgiBibliiwliczbie66mająjednowspólnepochodzenieChociażBibliama
tylkojednegoAutoratojednakułożonazostałaprzezróżnychpisarzyTo wyróżniająod
wszystkichinnychksiążekświataBibliajestobjawieniemJehowyosobiesamymioJego
zamysłachNapoczątkuspisywaniaBibliiprzyczyniłsięOnosobiściedokanonuPism
ŚwiętychspisującnadwóchtablicachkamiennychDekalogczyliDziesięcioroPrzykazań(2
Mojż 2412 3118) Dalsze rzeczywiste spisywanie przejęły stworzenia ludzkie lecz
wszyscydziałalipodprzewodnictwemidyktatemBożymbędącpobudzeniJegoduchem
Niektórzyznichbylisędziamiikrólamijedniuczonymiinniprostymi robotnikami,
pasterzamirybakamiitdNiebylionipisarzamizzawoduleczmężamiczynusługamii
świadkamiJehowypochodzącymizewszystkichwarstwPisaliprzezdługiokreslat
MojżeszrozpocząłPentateuchtojestpierwszychpięćksiągBiblii okołoroku1513przed
ChrApostołJanukończyłkanonBibliiszesnaściestulecipóźniej
Niemniejjednaktagrupaprzeszłotrzydziestumężówdalekoodsiebiepoprzegradzanych
wstrumieniuczasuwydałazupełnieharmonijnearcydziełoliterackieDokonanotego nie
dziękizdolnościąpisarzyleczprzeznieskończonąmądrośćimocTwórcyBibliiSami
pisarzechętnietoprzyznawaliDawidpowiedziałDuchPańskimówiłprzezmięasłowa
jegopochodziłyprzezjęzykmójŁukaszoświadczyłTakjakomówiłprzez ustaświętych
prorokówswoichPiotrdodałnaświadectwoŻadneproroctwonigdynieprzychodziłoz
woliludzkiejleczmężowiemówilizBogabędącpobudzeniprzezduchaświętego(Amer
StanVer)Pawełniepozostawiłżadnegomiejscadladalszychwątpliwościczysprzeciwów
gdyuogólniającepowiedziałWszystkoPismoodBogajestnatchnioneZpewnością
JehowaBógjedyniejestSprawcąBiblii- 2Sam232DzAp116Łuk1702Piotra121
1 Piotra 1:10, 11; 2 Tym. 3:16, 17.
Pierwotnie Biblia nie była jedną księgą lecz gdy jej kanon wzrastał stała się małą
bibliotekązłożonązksiągibroszurOgólnepojęcieoBibliijakojednejksiędzejestraczej
nowożytnechoćbyłazebranawformiekodeksujużwdrugimstuleciupoChrystusieW
czwartym stuleciu ery chrześcijańskiej Biblia była jeszcze określana po łacinie jako
BibliothecaDivinatojestKsięgozbiórBoskiSłowoBibliapochodzizgreckiegosłowa
bibliaoznaczającegopapirusowezwojetomylubksięgialboliteralniebroszuryPierwsi
chrześcijaniegreccynazywaliPismaŚwięteTaBibliatojestTeKsięgimającprzeztona
myśliOWEwybitneczylinajważniejszeksięgi
AngielskiAuthorizedlubKingJamesVersionorazpopularnyprzekładpolskiwydania
Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego zawierają 39 ksiąg w Pismach
Hebrajskichi27ksiągwPismachGreckichBibliehebrajskieiżydowskiewykazujątylko24
księgiPismHebrajskichponieważ1i2Samuela1i2Królewska1i2KronikiEzdraszai
NehemiaszaorazdwanaścieksiągtakzwanychMałychProrokówstanowiąpojednej
księdzeIstniejesiedemgłównychizgodnychzPismemugrupowańksiągbiblijnych1
Prawo(czyliZakon)2prorocy3Hagiografa(świętepismawłączniezPsalmami)4
Ewangelie, 5. Dzieje Apostolskie6listy(epistoły)i7Objawienie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin