Pamięć i Sprawiedliwość nr. 1 (3) 2003 r..pdf

(2078 KB) Pobierz
00 Str tytul PIS 3
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
PISMO INSTYTUTU PAMI¢CI NARODOWEJ
ISSN 1427-7476
1
3242210.001.png 3242210.002.png
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
PAMI¢å
I
SPRAWIEDLIWOÂå
1 (3) 2003
Warszawa
RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. Leon Kieres,
prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza, prof. dr hab. W∏odzimierz Borodziej,
prof. dr hab. Jan Draus, prof. dr hab. Jerzy Eisler,
dr hab. Andrzej Friszke, Antoni Galiƒski,
dr Janusz Gmitruk, dr Andrzej Grajewski,
Bernadetta Gronek, dr Franciszek Gryciuk,
prof. dr hab. Jerzy Holzer, prof. dr hab. Cezary Kuklo,
prof. dr hab. Marcin Kula, prof. dr hab. Witold Kulesza,
dr hab. Janusz Kurtyka, prof. dr hab. Grzegorz Mazur,
dr Zbigniew Nawrocki, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski,
dr S∏awomir Radoƒ, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski,
prof. dr hab. Tomasz Strzembosz, prof. dr hab. W∏odzimierz Suleja,
prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Ryszard Terlecki,
J´drzej Tucholski, prof. dr hab. Wojciech Wrzesiƒski
REDAKCJA:
dr Antoni Dudek, dr ¸ukasz Kamiƒski,
El˝bieta Lewczuk, dr hab. Pawe∏ Machcewicz,
dr Rafa∏ Wnuk (redaktor naczelny), dr Zdzis∏aw Zblewski
Projekt graficzny:
Krzysztof Findziƒski
Opracowanie redakcyjne :
Ma∏gorzata Strasz
Korekta :
Ewa Rybarska
Sk∏ad i ∏amanie :
Katarzyna Szubka
Druk i oprawa:
¸ódzka Drukarnia Dzie∏owa SA
© Copyright by Instytut Pami´ci Narodowej
Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ISSN 1427-7476
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej
00-869 Warszawa, ul. Towarowa 28, tel. (0-22) 581 89 00, 581 89 01, 581 89 07,
fax (0-22) 581 89 26, e-mail: bep@ipn.gov.pl, www.ipn.gov.pl
PAMI¢å I SPRAWIEDLIWOÂå
1 (3) 2003
SPIS TREÂCI
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. Ankieta
Andrzej Paczkowski – Archiwa aparatu bezpieczeƒstwa PRL
jako êród∏o: co ju˝ zrobiono, co mo˝na zbadaç . . . . . . . . . . . . . 9
Ankieta historyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
II. Studia: Aparat bezpieczeƒstwa w Polsce
Pawe∏ Piotrowski – Struktury S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
MSW 1975–1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tadeusz Ruzikowski – Tajni wspó∏pracownicy pionów
operacyjnych aparatu bezpieczeƒstwa 1950–1984 . . . . . . . . . . 109
Piotr ¸apiƒski, S∏awomir Poleszak – Pos∏aƒcy Êmierci.
Kombinacje operacyjne aparatu bezpieczeƒstwa
na Bia∏ostocczyênie 1949–1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Zdzis∏aw Zblewski – G∏ówne problemy Wojewódzkiego Urz´du
do spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego w Krakowie
w przededniu Paêdziernika ’56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
¸ukasz Kamiƒski – Kryptonim „Pod˝egacze” . . . . . . . . . . . . . . . 175
Ryszard Âmietanka-Kruszelnicki – Protokó∏ przes∏uchania
jako êród∏o historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
¸ukasz Kamiƒski – Lingua securitatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
III. Varia
Martin Lacko – Armia s∏owacka we wschodniej Polsce
w 1941 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Krzysztof Szwagrzyk – Historia przygotowaƒ
do amerykaƒskiego desantu pod Wroc∏awiem (1949–1952) . . . 235
3242210.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin