Maszyna do szycia.pdf

(220 KB) Pobierz
jak to dziala 3k.qxd
jak to dział a
znajduj¹cy siê niemal w ka¿dym domu. Nieko-
niecznie trzeba byæ krawcem; wystarczy mieæ
dzieci, ¿ywe, takie, na których „ubranie siê pali” i ju¿
maszyna staje siê bardzo potrzebnym sprzêtem.
wybra³ siê do Pary¿a, gdzie zamierza³ zrobiæ maj¹tek
na szyciu mundurów dla wojska. Miejscowi krawcy,
z obawy przed groŸn¹ konkurencj¹, zniszczyli mu nie-
mal wszystkie maszyny, doprowadzaj¹c go do bankruc-
twa. Thimonnier próbowa³ jakoœ zarabiaæ na ¿ycie, jeŸ-
dzi³ wiêc po jarmarkach, gdzie za pieni¹dze demonstro-
wa³ swoj¹ „ciekawostkê”. Dopiero wyjazd do Anglii ot-
worzy³ przed nim lepsz¹ perspektywê, ale có¿ z tego –
zawiod³o zdrowie!
Jego maszyna, doœæ du¿a i niezdarna, próbowa³a
konstrukcyjnie naœladowaæ ruchy szwaczek, szyj¹cych
rêcznie. Szwaczki u¿ywa³y wtedy czegoœ w rodzaju
imad³a o szerokich, drewnianych, czasem okutych ¿ela-
zem szczêkach , w których zamocowywano zszywa-
ny materia³ tak, aby zszywane krawêdzie wystawa³y
ponad szczêki. Ig³¹, prowadzon¹ poziomo po krawê-
dziach szczêk (co zapewnia³o prostoliniowoœæ œciegu),
dokonywano zszywania, które w takich warunkach sz³o
doœæ sprawnie. Maszyna Thimonniera szy³a równie¿ ig-
³¹ poziom¹, by³a ciê¿ka i mocno k³opotliwa w u¿yciu.
G³ównym autorem ca³ego szeregu ulepszeñ, któ-
ry pierwszy wprowadzi³ pionowe prowadzenie ig³y, da-
j¹ce mo¿liwoœæ swobodnego operowania zszywanym
materia³em – by³ Isaac Singer z Bostonu. W 1851 roku
rozpocz¹³ produkcjê maszyn do szycia i uzyska³ swój
s³ynny patent na ig³ê „z dziurk¹ przy ostrzu”. Patent
nie do ominiêcia, przy próbie skonstruowania czegokol-
wiek do mechanicznego szycia!
Singer jako pierwszy wprowadzi³ sprzeda¿ swo-
ich maszyn na raty, co okaza³o siê niezwykle trafnym
pomys³em. Maszyny produkowane do dziœ pod mark¹
Singera s¹ popularne na ca³ym œwiecie.
Kazimierz Topr
MASZYNA
1
do SZYCIA
Patrz¹c na maszynê do szycia okiem konstrukto-
ra „maszyn i urz¹dzeñ technologicznych”, nie mo¿na
siê oprzeæ podziwowi dla jej finezyjnej konstrukcji. Ma-
szyna, która wspó³pracuje z tak „nietechnicznymi”
materia³ami, jak tkanina i nici, i w dodatku pracuje
z szybkoœci¹ dochodz¹c¹ do kilkunastu uderzeñ ig³y
na sekundê! Droga do doskona³oœci tego urz¹dzenia
by³a jednak d³uga i mozolna.
1
JAK DZIA£A TAKA MASZYNA?
To zale¿y jaka, ale nie bêdziemy tu rozwa¿ali
dzia³ania pierwszych maszyn Singera tzw. czó³enko-
wych, a zajmiemy siê maszyn¹ bêbenkow¹, najbardziej
dziœ rozpowszechnion¹.
Sercem maszyny do szycia jest mechanizm
zszywny, znajduj¹cy siê pod blatem i widoczny po od-
suniêciu metalowej zasuwki. Do wnêtrza tego mecha-
nizmu wk³ada siê bêbenek zawieraj¹cy ma³¹ szpulecz-
kê z nici¹ doln¹. Tê szpuleczkê i bêbenek pokazano na
rys. , gdzie widaæ m.in. ramiê blokuj¹ce i œrubkê
do regulacji oporu wyci¹gania nici z bêbenka. Mówi¹c
2
5
Pierwsze próby skonstruowania maszyny do szy-
cia mia³y miejsce ju¿ w XVIII wieku: dokonali ich: Fran-
cuz De Camus, i niezale¿nie od niego Niemcy: Wiesen-
thal i Krems. Maszynê, która naprawdê szy³a, zbudo-
wa³ jednak dopiero Anglik, Thomas Saint, który w 1790
roku demonstrowa³ maszynê, szyj¹c¹ tzw. œciegiem
³añcuszkowym, jednonitkowym. Wad¹ tego œciegu (sto-
sowanego do dziœ, dla zaszywania np. toreb papiero-
wych z cukrem, granulatem tworzyw sztucznych itp.)
by³o to, ¿e wystarczy³o poci¹gn¹æ za koniec nici i œcieg
pru³ siê „lekko, ³atwo i przyjemnie”! Pierwsz¹ maszyn¹,
która zyska³a praktyczne zastosowanie, by³a konstruk-
cja francuskiego krawca Barthelemy Thimonniera, któ-
ry 17 kwietnia 1830 roku uzyska³ patent na swoje dzie-
³o. Po krótkim czasie, dysponuj¹c ju¿ 80 maszynami (!),
2
44
5
M aszyna do szycia to dziœ sprzêt doœæ pospolity,
15900570.006.png 15900570.007.png 15900570.008.png
o nici dolnej, nale¿y od razu wyjaœniæ, ¿e popularne do-
mowe maszyny do szycia szyj¹ œciegiem dwunitko-
wym, a skoro jest nitka dolna, to oczywiœcie musi byæ
tak¿e górna, pobierana ze sporej szpulki, ustawianej na
pionowej osi, na korpusie maszyny.
Schemat dwunitkowego œciegu maszynowego
przedstawia rys. . Widaæ, ¿e nitka górna przeplata
siê z nitk¹ doln¹, a miejsca skrzy¿owañ obu nitek –
przy prawid³owo wyregulowanej maszynie – powinno
znajdowaæ siê w okolicy œrodka zszywanej warstwy
tkanin.
3
3
4
Jak powstaje taki œcieg? Zaczyna siê od wk³ucia
ig³y w obie warstwy materia³u. Dopóki ig³a porusza siê
do do³u, przewleczona przez jej uszko nitka jest napiêta
i u³o¿ona równo wzd³u¿ ig³y. W momencie gdy ig³a za-
czyna zwrot i ruch do góry, nitka hamowana przez ma-
teria³ pozostaje w miejscu, a ruch ig³y powoduje two-
rzenie siê po obu jej stronach pêtli – rys. . W tym
miejscu zaczyna siê rola mechanizmu zszywnego.
W pêtlê trafia dziób „chwytacza” , zabiera niæ
i obracaj¹c siê, obiega t¹ nici¹ bêbenek . Gdy ig³a
jest ju¿ w górnym po³o¿eniu, ramiê podci¹gacza nici
– napina niæ, zaciskaj¹c pêtlê na nici górnej, a jed-
noczeœnie wyci¹ga spomiêdzy talerzyków , o regu-
lowanej sile zacisku – now¹ porcjê nici. Przed kolej-
nym wk³uciem ig³y podci¹gacz jest w po³o¿eniu gór-
nym, nowa porcja nici jest wyci¹gniêta, ig³a zaczyna
poruszaæ siê w dó³ i wykonuje kolejny cykl. Jakoœæ
œciegu zale¿y od prawid³owego wyregulowania ma-
szyny. Si³a zaciskania zapêtleñ zale¿y od regulacji za-
cisku talerzyków .
S³aby zacisk powoduje przeci¹ganie górnej nici
w dó³ i tworzenie siê pêtelek pod materia³em. Zacisk za
mocny – przeci¹ga doln¹ nitkê ponad powierzchniê
zszywanych materia³ów i powoduje marszczenie siê
cienkich tkanin. Napiêcie dolnej nitki te¿ jest regulowa-
ne; s³u¿y do tego œrubka zaciskaj¹ca sprê¿yst¹
blaszkê na nici, biegn¹cej po bocznej powierzchni bê-
benka. Jak widaæ, maszyna do szycia w zasadzie po-
winna byæ ustawiana i wyregulowana do okreœlonego
typu i gruboœci tkanin. Tak siê dzieje w du¿ych zak³a-
dach odzie¿owych. W warunkach domowych ustawie-
nie œrednie za³atwia wiêkszoœæ problemów.
Oczywiœcie sam mechanizm zszywny, jakkol-
wiek najwa¿niejszy, to nie wszystko. Z mechanizmem
tym wspó³pracuje transporter, uzêbiona p³ytka, której
ruch do góry powoduje docisk materia³u do stopki do-
ciskowej, a nastêpna faza ruchu w przód, o regulowa-
n¹ wartoœæ, powoduje przesuw materia³u, niezbêdny
dla ukszta³towania œciegu. To podstawowe mechaniz-
my i urz¹dzenia typowej maszyny do szycia. Wszyscy
5
4
1
2
3
4
4
3
5
4
1
2
45
15900570.009.png 15900570.001.png 15900570.002.png 15900570.003.png
Jest tyle mechanizmw w maszynie do szycia a Singer opa-
tentował igłę âz dziurką przy ostrzuÒ. To klasyczny przykł ad
inteligentnego patentowania.
Od czasów Singera zaistnia³o te¿ sporo ró¿nych
typów maszyn, wyspecjalizowanych do ró¿nych zadañ
technologicznych: s¹ maszyny kaletnicze, tapicerskie,
cholewkarskie, maszyny typu overlock, s¹ wreszcie
dwunitkowe, trójnitkowe i stareñkie, ale „na nowo
przyrz¹dzone” – jednonitkowe.
Ogromna wiêkszoœæ z nich posiada jedn¹ doœæ is-
totn¹ wadê. £atwo zauwa¿yæ, ¿e o ile szpulka z nici¹
górn¹ mo¿e byæ niemal dowolnie du¿a i mo¿e zawieraæ
1 – 2 kg nici, o tyle dolna, malutka szpuleczka, tkwi¹ca
w bêbenku, mieœci jej niewiele. Powoduje to koniecz-
noœæ czêstego zatrzymywania maszyny i wymiany szpu-
leczki na now¹, pe³n¹. W warunkach szycia domowego
to nie przeszkadza. Co ma jednak robiæ pracownica ob-
s³uguj¹ca agregat do pikowania ko³der, który zawiera
np. 20 g³ówek maszynowych? Ka¿da g³ówka to oddziel-
na maszyna, tyle ¿e wszystkie zamocowane s¹ razem na
jednej ramie i w sposób sterowany – coraz czêœciej kom-
puterowo – wyszywaj¹ ró¿ne esy-floresy, pikuj¹c wszys-
tkie warstwy ko³dry, produkowanej potokowo. Niestety
wszystkie te g³ówki to indywidualistki, tzn. ka¿da ma
du¿¹ szpulê nici górnej i... maleñkie szpuleczki nici dol-
nej! Co parê minut, gdy zapali siê lampka sygnalizuj¹ca
brak dolnej nici w którejœ z g³ówek, obs³uguj¹ca daje nu-
ra pod p³aty tkaniny, w³ókniny poliestrowej i pod tymi
warstwami, nieomal po omacku wymienia szpuleczkê!
I to wszystko w XXI wieku!
Zachêcam do zajrzenia pod p³ytkê, zakrywaj¹c¹
gniazdo obs³ugi bêbenka, przy okazji mo¿na mamie
oczyœciæ i nasmarowaæ maszynê. Patrz¹c na b³yszcz¹-
ce, eleganckie cacko, pomyœlcie o tych, którzy mozol-
nie, krok po kroku pokonali problem szycia i opór spo³e-
czeñstwa, nieprzygotowanego na tak¹ rewolucjê. Jeœli
sprawia Wam trudnoœæ zrozumienie – takie dog³êbne –
jak to dzia³a, to tym wiêkszy powinien byæ podziw dla
tych, którzy to wymyœlili!
Jak to działa, czyli jak chwytacz
owija pętlę grnej nici wokł bębenka 2
1
6
1
2
Thimonnier zarabiał pieniądze:
a) szyjąc mundury dla wojska
b) pokazując maszynę na jarmarkach
c) sprzedając maszyny do szycia rządowi
46
jednak wiemy, ¿e s¹ maszyny, które potrafi¹ haftowaæ,
obrêbiaæ, przyszywaæ guziki itp. Jest ich ogromna
iloœæ, kusz¹ nabywców coraz to nowszymi mo¿liwoœ-
ciami.
15900570.004.png 15900570.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin