14. Neogen orogeneza alpejska.pdf

(2752 KB) Pobierz
340491516 UNPDF
NEOGEN
(23 mln lat temu — obecnie)
Neogen został wyróżniony po raz pierwszy przez M. Hoernesa w 1953 roku.
Szczegółowego podziału neogenu na piętra dokonano, podobnie jak w przypadku
paleogenu, na podstawie otwornic. Ostatnio w jego skład włączone zostały
plejstocen i holocen jako epoki.
Miocen i pliocen
ŚWIAT ORGANICZNY
Świat zwierzęcy i roślinny miocenu i pliocenu był już także bardzo zbliżony
do współczesnego. Najważniejsze znaczenie jako skamieniałości przewodnie mają
nadal, podobnie jak w paleogenie, otwornice. W porównaniu z paleogenem
zwiększa się natomiast rola mszywiołów, które w miocenie powszechnie występowały
w morzach epikontynentalnych, tworząc rafy. Z ramienionogów pospolite są
terebratule i rynchonelle. Duże znaczenie mają także mięczaki (ryc. 159), a wśród
nich ślimaki (. Natica, Conus, Murex, Turritella) i małże (Venus, Ostrea, Corbula,
Ervilià). Wiele z nich należy do rodzajów słodkowodnych i brakicznych. Na
lądach ciągle panowały ssaki. Przykładem szybko ewoluująch grup ssaków
łożyskowych, które osiągnęły zdecydowaną przewagę wśród ssaków, są koniowate
i słoniowate (ryc. 160). Niemal całkowicie znikły natomiast stekowce, które
zachowały się jedynie na kontynentach należących wcześniej do Gondwany.
Duży wpływ na powstawanie zespołów kręgowców lądowych miały zmiany
paleogeograficzne i klimatyczne, które wywołały wielkie migracje tych zwierząt.
Świat organiczny
203
Ryc. 160. Drzewo genealogiczne słonia
204
Neogen
340491516.001.png
Kolizja Afryki i Europy spowodowała mieszanie się fauny tych kontynentów,
podobnie jak powstanie połączenia między Ameryką Północną i Południową.
Zespoły flory styczne były niemal identyczne jak obecnie. Mszaki, widłakowe,
skrzypowe i paprociowe są identyczne jak w paleogenie. Dominują okrytonasienne
i nagonasienne rośliny szpilkowe. Dla stratygrafii osadów lądowych duże znaczenie
mają ziarna pyłków roślin.
PALEOGEOGRAFIA I KLIMAT
Na przełomie paleogenu i neogenu rozkład kontynentów i oceanów był już
bardzo zbliżony do współczesnego. Powstał wówczas system pasm fałdowych,
które przez neogen uległy dalszym modyfikacjom. Na przedpolu nasuwających się
mas skalnych tworzyły się rowy przedgórskie, zapełniane molasą. Z potężnego
oceanu Tetyda pozostało tylko Morze Śródziemne, którego wody łączyły się
jeszcze wówczas z Morzem Czarnym, Morzem Kaspijskim i Jeziorem Aralskim,
lecz z końcem neogenu połączenie między tymi akwenami zostało przerwane.
Wody ówczesnego Morza Śródziemnego były odcięte na zachodzie od otwartego
oceanu i w warunkach intensywnego parowania tworzyły się na jego dnie
ewaportaty. Dopiero w końcu miocenu wody Atlantyku wlały się do Morza
Śródziemnego poprzez Cieśninę Gibraltarską, dzięki czemu jego głębokość
zwiększyła się do 2,5-3,5 km.
Klimat także był zbliżony do współczesnego albo nawet nieco cieplejszy.
W wielu rejonach w miocenie panowały sprzyjające warunki do sedymentacji
materiału fitogenicznego, dającej początek złożom węgli brunatnych. W płytkich
strefach mórz dochodziło do sedymentacji salinarnej. Z końcem pliocenu następowało
jednak stopniowe ochładzanie klimatu, które doprowadziło do zlodowacenia
obszarów podbiegunowych na półkuli północnej.
CHARAKTERYSTYKA SEDYMENTACJI I RUCHY GÓROTWÓRCZE
W miocenie sedymentacja na obecnych kontynentach odbywała się przede
wszystkim w warunkach lądowych oraz w rowach przedgórskich wypełnio-
nych wodami morskimi. Na lądach, w warunkach jeziornych i bagiennych,
następowała wtedy sedymentacja roślinna przerywana osadzaniem piasków, iłów
i kredy jeziornej, a w dolinach rzecznych — piasków i żwirów. W pliocenie
tworzyły się również jeziorne osady ilasto-piaszczyste. W rowach przedgórskich
na przedpolu łańcuchów alpejskich, a także w zapadliskach śródgórskich powsta-
wały głównie osady okruchowe, pochodzące z niszczenia wypiętrzanych łańcu-
chów górskich; niekiedy powstawały wapienie (np. wapienie litotamniowe
i mszywiołowe), a także osady salinarne (gipsy, anhydryty i sole), tworzące się
Paleogeografía i klimat
205
w warunkach płytkiego, intensywnie parującego zbiornika morskiego o wysokim
zasoleniu.
Ostatecznie ukształtowały się alpejskie systemy górskie. W miocenie wystąpiły
ruchy tektoniczne fazy styryjskiej. W ich rezultacie zewnętrzne części łańcuchów
alpejskich zostały sfałdowane i nasunięte na przedpole w postaci płaszczowin,
często na powstające równocześnie osady rowów przedgórskich. Ruchom fałdowym
i wypiętrzającym towarzyszył plutonizm i wulkanizm, których intensywność była
zróżnicowana w różnych łańcuchach górskich.
Echo ruchów tektonicznych było widoczne również na obszarach platformowych,
na których zachodziły zróżnicowane ruchy pionowe wzdłuż odmłodzonych uskoków.
Niekiedy były związane z tym zjawiska wulkaniczne (np. w obrębie rowu Renu).
UTWORY MIOCENU I PLIOCENU W POLSCE
Utwory miocenu i pliocenu w Polsce występują w wielu rejonach — na Niżu
Polskim, gdzie mają genezę jeziorną i rzeczną, oraz na południu, w zapadlisku
przedkarpackim, gdzie są to różnorodne osady morskie.
Niż Polski
Gdy z końcem oligocenu morze wycofało się w kierunku zachodnim, na Niżu
Polskim zapanowała sedymentacja limniczna. W zbiornikach śródlądowych osadzały
się w miocenie piaski i ciemne iły z licznymi pokładami węgli brunatnych,
lokalnie z przewarstwieniami kredy jeziornej. Największe miąższości tych osadów,
sięgające 200-300 m notuje się w obrębie zapadlisk i rowów, w których powstały
złoża węgli brunatnych (ryc. 161).
Największy zasięg wśród osadów miocenu i pliocenu mają tzw. pstre iły
poznańskie, powstałe w środowisku jeziornym, a należące do górnego miocenu
i pliocenu. Ich miąższość przekracza miejscami 200 m. W iłach tych spotyka się
skupienia pirytu i syderytu. Lokalnie zazębiają się one facjalnie z piaskami kwarcowymi.
Z końcem pliocenu powstały osady żwirowe, uważane za osady preglacjalne, złożone
w czasie ochłodzenia poprzedzającego wkroczenie lądolodu na obszar Polski.
s
Na Dolnym Śląsku w miocenie występowały zjawiska wulkaniczne typu
bazaltowego. Zerodowane stożki bazaltowe zachowały się w wielu miejscach do
s
dzisiaj. Najwyższym neogeńskim wulkanem jest dzisiaj Góra Świętej Anny na
/
Śląsku Opolskim.
Zapadlisko przedkarpackie
Zapadlisko przedkarpackie uformowało się na przełomie dolnego i środkowego
miocenu. Najstarszymi utworami są lądowe osady ilaste z wkładkami węgli
brunatnych, a także zlepieńce, osiągające lokalnie miąższość do 500 m. Na nich
206
Neogen
Ryc. 161. Rozmieszczenie ważniejszych złóż węgla brunatnego w Polsce (wg E. Ciuka);
1 — zasięg osadów miocenu lądowego, 2 — ważniejsze złoża węgla brunatnego
leżą osady morskie. Na północnym krańcu zbiornika morskiego powstawały osady
piaszczyste i węglanowe oraz gipsy (tab. 14).
W południowej części zbiornika morskiego, który zatokami wkraczał na
nasuwające się płaszczowiny Karpat zewnętrznych, panowała w miocenie sedymentacja
chemiczna. Powstawały tam gipsy, anhydryty, sole kamienne, a także drobnoziarniste
Tabela 14. Podział litostratygraficzny osadów miocenu północnej części zapadliska
przedkarpackiego (wg W.R. Kowalskiego, 1986)
Utwory neogenu w Polsce
207
340491516.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin