Leczenie.pdf

(768 KB) Pobierz
(Microsoft Word - Standardy post\352powania w elektroterapii serca.doc)
STANDARDY POST Ę POWANIA W ELEKTROTERAPII SERCA
SEKCJA STYMULACJI SERCA
I ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
Opracowane przez zespół w składzie:
Przewodnicząca:
Prof. dr hab. n. med. Gra Ŝ yna Ś wi ą tecka
II Klinika Chorób Serca IK AM - Gdańsk
Dr n. med. Katarzyna Bieganowska
Klinika Kardiologii, Centrum Zdrowia
Dziecka - Warszawa
Dr hab. n. med. Włodzimierz Kargul
I Klinika Kardiologii Śl.AM - Katowice
Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach
Klinika Kardiologii PAM - Szczecin
Dr n. med. Andrzej Kutarski
Klinika Kardiologii AM - Lublin
Dr n. med. Ewa Lewicka-Nowak
II Klinika Chorób Serca IK AM - Gdańsk
Dr n. med. Andrzej Lubi ń ski
II Klinika Chorób Serca IK AM - Gdańsk
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Musiał
Klinika Kardiologii AM - Białystok
Prof. dr hab. n. med. Wiesława Piwowarska
Klinika Choroby Wieńcowej IK CMUJ - Kraków
Dr hab. n. med. Fryderyk Prochaczek, prof. nzw.
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Chemioterapii Onkologicznej Śl.AM - Katowice
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Sadowski
Instytut Kardiologii - Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
I Klinika Kardiologii Śl.AM - Katowice
Dr hab. n. med. Franciszek Walczak
Samodzielna Pracownia Elektrofizjologii
Klinicznej IK - Warszawa
Dr n. med. Dariusz Wojciechowski
Samodzielna Pracownia BioinŜynierii Klinicznej
IBI PAN, Szpital Wolski - Warszawa
Wst ę p
Oddajemy do rąk Państwa publikację na temat standardów postępowania w
elektroterapii serca. Są one zgodne z oficjalnym stanowiskiem Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego i zostały opracowane przez ekspertów z Sekcji Stymulacji Serca i
Elektrofizjologii Klinicznej.
Standardy powstawały "w ogniu" dyskusji przez prawie cały 1998 rok. Staraliśmy się
dostosować powszechnie przyjęte normy do polskich warunków.
Opracowując standardy dla ogółu lekarzy, trudno nie pominąć szczegółów. Mamy teŜ
świadomość, Ŝe standardy mogą ulec deaktualizacji w miarę upływu czasu. Z tego
powodu przewidujemy kolejne ich wydanie za dwa, najdalej trzy lata.
Oprócz standardów postępowania w elektroterapii serca zeszyt ten zawiera projekt
dotyczący sposobu przyznawania certyfikatów lekarzom, personelowi pomocniczemu
oraz poszczególnym ośrodkom zajmującym się elektroterapią serca.
Prof. dr hab. Gra Ŝ yna Ś wi ą tecka
B. przewodnicząca Sekcji Stymulacji Serca
i Elektrofizjologii Klinicznej
Dr hab. Włodzimierz Kargul
Przewodniczący Sekcji Stymulacji Serca
i Elektrofizjologii Klinicznej
Spis tre ś ci:
Wskazania do stałej stymulacji serca
Wskazania do stałej elektrostymulacji serca w blokach przedsionkowo-
komorowych o ró Ŝ nej etiologii
Wskazania do wszczepienia stymulatora w utrwalonych blokach odnóg pęczka
Hisa o ró Ŝ nej etiologii z towarzysz ą cymi zaburzeniami przewodzenia p-k
Stałe b ą d ź epizodyczne zwolnienia akcji komór w przebiegu przewlekłego
migotania przedsionków
Wskazania do stałej stymulacji serca w chorobie węzła zatokowego
Wskazania do stałej stymulacji serca w zespole wydłu Ŝ onego QT
Wskazania do stałej elektrostymulacji serca u osób z bradykardi ą zale Ŝ n ą od
dysfunkcji układu autonomicznego
o Zespół nadwra Ŝ liwej zatoki t ę tnicy szyjnej
o Zespół wazowagalny
Wskazania do stałej elektrostymulacji w kardiomiopatiach
o Stała stymulacja u osób z kardiomiopati ą przerostow ą zaw ęŜ aj ą c ą
o Stała stymulacja serca u osób z kardiomiopatią rozstrzeniową
Stała stymulacja serca u osób po przeszczepie serca
o Dobór optymalnej metody stałej stymulacji przeszczepionego serca
Wskazania do stałej stymulacji serca u dzieci
o Wskazania do stałej stymulacji serca u dzieci z blokiem przedsionkowo-
komorowym
o Wskazania do wszczepienia stymulatora serca w utrwalonym bloku
odnóg
o Wskazania do stałej stymulacji serca w chorobie w ę zła zatokowego
o Wskazania do stałej stymulacji serca w zespole wydłuŜonego QT
o Wskazania do stałej stymulacji serca u dzieci z omdleniami
wazowagalnymi
o Wskazania do stałej stymulacji serca w kardiomiopatii przerostowej
Wybór trybu i rodzaju stymulacji
Wybór rodzaju (trybu) stymulacji w zaburzeniach przewodzenia przedsionkowo-
komorowego
Wybór rodzaju (trybu) stymulacji w chorobie węzła zatokowego
Wybór sposobu stymulacji w utrwalonym migotaniu przedsionków
Wybór sposobu stymulacji w zespole nadwraŜliwej zatoki szyjnej oraz w zespole
wazowagalnym
Wybór stymulatora w zespole wydłuŜonego QT
Wybór stymulatora w kardiomiopatii przerostowej zawęŜającej i kardiomiopatii
rozstrzeniowej
Implantacja układu stymuluj ą cego
Miejsce zabiegu
Personel
Sprz ę t i wyposa Ŝ enie
Przygotowanie chorego do implantacji układu stymulującego
Procedura implantacji układu stymulującego
9291585.001.png
o Wybór strony klatki piersiowej
o Znieczulenie miejscowe
o Uzyskanie dost ę pu do układu Ŝ ylnego
o Implantacja elektrody komorowej
o Implantacja elektrody przedsionkowej
o LoŜa (łoŜe, kieszeń) stymulatora
o Zabieg kosmetyczny u młodych kobiet
Powikłania stałej stymulacji serca
Czasowa elektrostymulacja serca
Wskazania do zastosowania czasowego układu stymuluj ą cego
o Ostry zawał serca
o Inne wskazania do czasowej stymulacji serca w zaburzeniach
przewodzenia i bodźcotwórczości
o Czasowa elektrostymulacja w zaburzeniach rytmu serca
Zasady post ę powania przy zastosowaniu czasowej stymulacji serca
o Oprzyrządowanie (sprzęt)
o Sposób implantacji elektrody i podł ą czenia stymulatora serca
Wskazania do stosowania przezskórnej elektrostymulacji serca
Badania kontrolne i prowadzenie ambulatoryjne osób z układem stymuluj ą cym
serca: komorowym, przedsionkowym, przedsionkowo-komorowym (VVI, AAI,
DDD)
Pooperacyjne badania kontrolne chorego i układu stymuluj ą cego
Pierwsze ambulatoryjne badanie kontrolne osoby ze stymulatorem serca
Wczesne badania kontrolne
Odległe badania kontrolne
Badania dodatkowe wykonywane w czasie badania kontrolnego osób z
rozrusznikiem serca
o Badanie echokardiograficzne
o 24-godzinna rejestracja EKG metod ą Holtera
o 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego krwi
o Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
o Badanie za pomocą rejestratora zdarzeń oraz transtelefoniczne
przesyłanie zapisu EKG (TTM)
o Badanie RTG klatki piersiowej (zdjęcie lub skopia)
Telemetria i programowanie stymulatorów serca
o Programowanie podstawowych parametrów stymulatorów
jednojamowych
o Programowanie stymulatorów dwujamowych
o Programowanie w ś ci ś le okre ś lonych celach z zastosowaniem prób
prowokacyjnych
Najczęstsze objawy kliniczne u osób z wszczepionym układem stymulującym
o Kołatania serca
o Zawroty głowy, zasłabnięcia i omdlenia
o Stymulacja przepony (poł ą czona niekiedy z czkawk ą )
Podsumowanie
o Zakres badań kontrolno-diagnostycznych chorego z wszczepionym
układem stymuluj ą cym
Ambulatoryjne badania kontrolne - uwagi organizacyjne
Perspektywy i kierunki organizacyjne ambulatoryjnej kontroli osób ze
stymulatorem
Prowadzenie osób ze stymulatorem z funkcj ą adaptacji cz ę sto ś ci stymulacji
o Programowanie stymulatora z funkcją adaptacji częstości stymulacji
o Programowanie parametrów stymulacji rate-adaptive
o Dalsze prowadzenie osób ze stymulatorem z funkcją adaptacji częstości
stymulacji
o Powikłania
Interferencje elektromagnetyczne u osób ze stymulatorem serca
Rodzaje energii mog ą ce oddziaływa ć niekorzystnie na układ stymuluj ą cy
Interferencje elektromagnetyczne pomi ę dzy stymulatorem i urz ą dzeniami
stosowanymi w medycynie
MoŜliwości i niebezpieczeństwa stosowania noŜa koagulacyjnego u osoby ze
stymulatorem serca
Kardiowersja elektryczna u osoby ze stymulatorem serca
Ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RF) u osoby ze stymulatorem
Rezonans magnetyczny a układ stymulujący serca
Leczenie nowotworów energi ą promienist ą u osoby ze stymulatorem
Rozbijanie kamieni nerkowych i w ą trobowych przy pomocy fali akustycznej
(litotrypsja) u osoby ze stymulatorem serca
Oddziaływanie innych urządzeń medycznych na stymulator serca
o Diatermia krótkofalowa
o Przezskórna stymulacja nerwów obwodowych
o Elektrowstrz ą sy stosowane w leczeniu psychiatrycznym
o Urządzenia ultradźwiękowe do czyszczenia zębów
o Interakcje pomi ę dzy stymulatorem serca i implantowanym stymulatorem
rdzenia kręgowego
Interferencje elektromagnetyczne pomi ę dzy stymulatorem i pozamedycznymi
źródłami energii
o Telefony komórkowe
o Inne niemedyczne źródła promieniowania elektromagnetycznego
Wpływ ciśnienia wywieranego na stymulator podczas nurkowania
Wskazania do badania elektrofizjologicznego
Wprowadzenie
Weryfikacja objawów, które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu serca
o Omdlenia
o Kołatania serca
Poszerzona diagnostyka u osób z rozpoznaną arytmią
o Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia
o Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS
o Cz ę stoskurcz z szerokimi zespołami QRS
Ocena ryzyka nagłej śmierci sercowej i złośliwej arytmii komorowej w róŜnych
chorobach serca
o Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW)
o Komorowe zaburzenia rytmu serca
Ocena nast ę pstw stosowania leków antyarytmicznych
o Ocena skuteczności leków antyarytmicznych
o Ocena proarytmicznego działania leków antyarytmicznych
Kwalifikacja oraz ocena skutków zastosowania niefarmakologicznych metod
terapii
o Przezskórna ablacja substratu arytmii
o Operacyjne leczenie zaburzeń rytmu serca
o Implantowany kardiowerter-defibrylator serca (ICD)
Podsumowanie
Leczenie komorowych zaburze ń rytmu serca przy zastosowaniu wszczepialnych
kardiowerterów-defibrylatorów serca
Wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora
Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora serca
Obserwacja odległa osób z kardiowerterem-defibrylatorem
Warunki, jakie powinny spełniać ośrodki implantujące i leczące osoby z
kardiowerterem-defibrylatorem
o O ś rodki implantuj ą ce i prowadz ą ce opiek ę ambulatoryjn ą nad osobami z
kardiowerterem-defibrylatorem
o Warunki implantacji kardiowertera-defibrylatora
o Opieka ambulatoryjna nad osobami z kardiowerterem-defibrylatorem
o Ośrodki szkolące
o Dokumentacja
Interakcje pomiędzy stymulatorem i wszczepialnym kardiowerterem-
defibrylatorem serca
Miejsce przezskórnej ablacji pr ą dem o cz ę stotliwo ś ci radiowej w leczeniu
zaburze ń rytmu serca
Wst ę p
Definicja i opis metody
Porównanie z innymi metodami leczenia zaburzeń rytmu serca
Powikłania
Nara Ŝ enie na promieniowanie rentgenowskie
Personel i wyposa Ŝ enie pracowni [19]
Szczegółowe wskazania do leczenia metodą ablacji prądem RF
Dodatkowy szlak przedsionkowo-komorowy o szybkim przewodzeniu
Dodatkowy szlak przedsionkowo-pęczkowy o wolnym przewodzeniu w kierunku
zst ę puj ą cym
Dodatkowy szlak przedsionkowo-komorowy o wolnym przewodzeniu w kierunku
wstecznym
Napadowy nawrotny cz ę stoskurcz przedsionkowo-w ę złowy
Trzepotanie przedsionków
Ektopowy częstoskurcz przedsionkowy
Nawrotny częstoskurcz przedsionkowy po atriotomii
Ogniskowe migotanie przedsionków
Szybkie rytmy przedsionkowe ze sprawnym przewodzeniem przedsionkowo-
komorowym
o Modyfikacja lub ablacja łącza przedsionkowo-komorowego
Cz ę stoskurcz komorowy
o Częstoskurcz z drogi odpływu prawej komory
o Cz ę stoskurcz "p ę czkowy" z lewej komory
o Nawrotny częstoskurcz po wentrykulotomii
o Cz ę stoskurcz nawrotny w obr ę bie układu Hisa-Purkinjego
o Częstoskurcz komorowy u osób po zawale serca
Wymagania dotycz ą ce przyznania certyfikatów o ś rodkom i osobom
uczestnicz ą cym we wszczepieniach rozruszników serca i kardiowerterów-
defibrylatorów oraz wykonuj ą cym inwazyjne badania elektrofizjologiczne i ablacje
- projekt do dyskusji
Zasady uzyskania certyfikatu przez osoby wykonujące procedurę
Zasady przyznawania certyfikatów lekarzom wykonującym procedury
Zasady przyznawania certyfikatów pozostałym osobom uczestnicz ą cym w
wykonywaniu procedury
Zasady uzyskania certyfikatu przez ośrodek wykonujący procedurę
o Personel
o Warunki wykonywania procedury
Zasady przeprowadzania kontroli u chorego po wykonaniu procedury
Podsumowanie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin