Carnivale S02E08.txt

(24 KB) Pobierz
{2599}{2660}Ujrzyj Mistrza.
{2661}{2774}Tam spoczywa mroczna dusza, | sk�d rozchodz� si� ga��zie.
{2793}{2831}Namaszczony sztylet...
{2863}{2910}pogr��y ci�!
{4163}{4228}Pog�d� si� z przeznaczeniem.
{4863}{4904}Scudder.
{5751}{5808}Chyba potrzebujesz pomocy.
{6003}{6052}Henry Scudder?
{6055}{6114}Nazywam si� Stroud, | Varlyn Stroud.
{6117}{6195}To by� wspania�y po�cig.
{6197}{6287}M�j przyjaciel umiera z pragnienia, | by ci� pozna�.
{6424}{6480}Scudder!
{6481}{6516}Scudder?
{6543}{6594}Sta�o si� co� z�ego.
{6595}{6641}Okropnie z�ego.
{6642}{6677}A co Scudder ma do tego?
{6681}{6712}Widzia�e� go?
{6725}{6799}Nie, mimo �e si� tak wydzierasz.
{6836}{6868}Musz� go zatrzyma�!
{8321}{8358}Mam pomys�.
{9176}{9227}Kocice, panowie! | Kocice!
{9229}{9299}Dzisiaj, panna Lulu, robi dla was wszytko.
{9300}{9364}Nie b�d� zaskoczony, je�li zgodzi si� wykona�
{9366}{9491}sw�j s�ynny Bu�garski taniec!
{9492}{9577}- Gdzie u diab�a jest Libby? | - Nie widzia�em jej jeszcze.
{9579}{9664}Co to za numer, Miss Lulu? | O nie, tylko nie ten!
{9666}{9710}Nie ten numer z czerwonymi latarniami!
{9711}{9794}Jest zabroniony w siedmiu... | Nie! W o�miu stanach!
{9795}{9853}I to tylko po tej stronie Mississippi!
{9881}{9931}To du�y numer, a ja haruje jak ko�.
{9932}{9970}Mam do��!
{9972}{10040}Panowie, tak, naprawd�. | To prawda.
{10041}{10120}Je�li przejdziecie teraz do namiotu obok,
{10120}{10220}gdzie panna Lulu wyjawi swoje najbardziej intymne tajemnice!
{10639}{10677}Nie.
{10678}{10719}Nie.
{10822}{10877}Co si� sta�o?
{10877}{10925}Nie pami�tasz?
{10959}{11010}S�uchali�my radia
{11013}{11073}i musia�em zemdle�.
{11120}{11157}Co dalej?
{11192}{11237}Nic.
{11264}{11353}To musia�a by� jedna z twoich przemian.
{11356}{11408}Przemian?
{11409}{11447}Nic takiego, Alexsei.
{11450}{11511}Musisz odpocz��, | to wszystko.
{11512}{11555}�pij teraz.
{11755}{11805}Dzi�kuje, Eleanor.
{11841}{11885}Panno Iris?
{11925}{11959}Widzia�a to pani?
{11988}{12032}Co widzia�am?
{12035}{12080}Szatana w nim,
{12080}{12119}widzia�am szatana.
{12121}{12157}Wstyd� si�, Eleanor.
{12158}{12242}Wiesz, �e brat Justin jest religijnym cz�owiekiem.
{12492}{12540}Gdzie moja forsa?
{12613}{12642}Jezu... | Cze��, Bud...
{12732}{12779}Spodziewa�em si�, �e wpadniesz.
{12780}{12810}Naprawd�?
{12855}{12924}S�uchaj, wiem �e Damascus nie le�y dok�adnie na trasie...
{12927}{12946}Jakiej trasie?
{12946}{13003}Przenosicie si� jak stado pijanych ma�p.
{13005}{13061}Mia�e� mnie informowa�...
{13064}{13124}Wiem, wiem. Mia�em zostawi� wiadomo�� w poprzednim mie�cie,
{13130}{13149}ale rzecz w tym, �e...
{13150}{13188}- My�la�e�, �e mnie wykiwasz | - Nie, nie...
{13193}{13257}Wykrztu� to, sukinsynu. Wykrztu�...
{13271}{13336}bo b�g jeden wie jak, ale to z ciebie wycisn�.
{13343}{13374}Jaki� problem?
{13390}{13441}- Jezu, Rita!|- Zamknij si�.
{13502}{13559}Chcesz go st�uc, | zr�b to...
{13567}{13654}Ale je�li chcesz swoj� fors�, | to najlepiej zrobisz, je�li porozmawiasz ze mn�.
{13734}{13782}Tw�j wyb�r.
{13873}{13939}Ona �artowa�a z tym "t�uczeniem".
{14293}{14337}Ulotni� si�.
{14468}{14523}Piekielny Scudder.
{14594}{14639}Jednak to zrobi�.
{14642}{14690}On niczego nie zrobi�.
{14758}{14806}Ja. Ja to zrobi�em.
{14809}{14858}A nie Scudder.
{14880}{14905}Dlaczego?
{14926}{14988}Sam to powiedzia�e�, pami�tasz?
{14994}{15094}Byli�my dla niego elementami w tej grze.
{15095}{15135}Ale i on by� jej cz�ci�.
{15146}{15184}Musia� umrze�.
{15203}{15268}I chcia� by� pewien, �e to ja go zabij�.
{15270}{15332}- Co ty m�wisz? | - M�wi�, �e przez te wszystkie lata,
{15332}{15375}pr�bowa� odnale�� Scuddera.
{15384}{15433}Pr�bowa� ustawi� go.
{15439}{15490}Tak jak pr�bowa� ustawi� mnie.
{15514}{15551}Lodz i Ruthie, to by� tylko test.
{15552}{15614}To by�a zwyk�a gra, �eby mie� pewno��, �e mam to co� w sobie.
{15616}{15650}Gdy ju� wiedzia�, �e mam,
{15658}{15720}musia� tylko z�o�y� elementy w ca�o��.
{15733}{15823}On, Scudder, ja, | my wszyscy tutaj...
{15872}{15946}Wiedzia�, �e nie mog�em go zabi�. | Chyba, �e ratowa� bym swojego ojca.
{16127}{16199}Pow�d jest prosty...
{16201}{16241}Mo�esz wali� w kamie�,
{16243}{16278}mo�esz po�ama� jego kolana...
{16284}{16346}A niech tam, mo�esz go nawet przejecha� samochodem,
{16347}{16410}Ale nic ci z tego nie przyjdzie.
{16446}{16529}- Wi�c co sugerujesz? | - Jest kryzys.
{16531}{16628}Jestem pewna, �e to nie pierwszy raz, | gdy kto� jest niewyp�acalny.
{16706}{16774}Mo�e by�my to jako� odpracowali.
{16814}{16845}Mo�e.
{17064}{17130}Co powiesz na 10% od naszych zarobk�w?
{17160}{17248}Do czasu, a� si� nie pozbieramy?
{17251}{17306}Hmm. A co z odsetkami?
{17330}{17361}Oh, Bud,
{17361}{17474}Nie musisz stale kontrolowa� naszego konta.
{17646}{17711}Jest wi�cej ni� jeden rodzaj interes�w.
{17731}{17764}Mo�e dla ciebie.
{17775}{17835}W moim przypadku, interes kt�rego tam szukasz,
{17843}{17920}zosta� odstrzelony na polu j�czmienia pod Awinionem.
{17968}{18000}100 dolc�w!
{18042}{18104}Got�wka, na koniec ka�dego tygodnia, do r�ki,
{18108}{18180}co tydzie�, a� nie sp�acicie szefa. Plus odsetki.
{18196}{18270}A zapomnijcie cho� raz, | to zobaczymy, czy kamie� mo�e krwawi�.
{18333}{18370}A jestem pewien, �e mo�e.
{18614}{18681}Wi�c m�wisz, �e on to wszystko zaplanowa�?
{18698}{18746}"Z r�ki Ksi�cia...
{18818}{18867}"Prorok zginie.
{18900}{18965}"Na jego �mierci, | Ksi��� powstanie."
{18985}{19042}Ksi���, to ja.
{19052}{19096}Kierownictwo, to Prorok.
{19102}{19138}To wszystko jest w tej ksi��ce.
{19159}{19206}Potrzebowa� mnie, �ebym go zabi�.
{19224}{19255}Dlaczego?
{19276}{19308}Kiedy go zabi�em,
{19321}{19387}wszystko czym by�,| wszystko co wiedzia�,
{19393}{19425}wszystko w co wierzy�,
{19438}{19477}przekaza� mi.
{19481}{19499}Musia�.
{19504}{19577}Wiedzia�, �e to jedyna szansa, jak� b�d� mia� by pokona� Mistrza.
{19582}{19636}- Mistrz.|- Alexsei Belyakov.
{19659}{19690}Jego syn.
{19701}{19772}G�wno prawda! | Same k�amstwa.
{19778}{19824}To nie k�amstwa. Zna�e� go.
{19867}{19917}Wiedzia�e�, jak on to robi�.
{19985}{20042}Masz cholern� racj�, wiedzia�em!
{20049}{20123}A ty go zabi�e�, | wie�niaczy sukinsynu!
{20407}{20442}Sofie.
{20449}{20488}Otw�rz, to ja.
{20626}{20674}Czego u diab�a chcesz?
{20676}{20714}- Gdzie jest Sofie?|- Nie wiem.
{20721}{20815}Zwia�a po tym, jak si� zatrzymali�my.
{20831}{20878}To niemo�liwe.
{20884}{20914}Ale jest.
{20936}{20981}Wiesz dok�d posz�a?
{20988}{21033}Powiedzia�a komu�?
{21044}{21089}- Zostawi�a wiadomo��?|- Ani s�owa.
{21101}{21152}Po prostu si� zwin�a.
{21164}{21209}Nie, ona by tego nie zrobi�a.
{21217}{21251}Nie po tym jak...
{21255}{21317}Po czym, kochasiu?
{21335}{21423}Nie m�w, �e w ko�cu wsadzi�e� posuwacza w tego ma�ego herbatnika.
{22589}{22613}Rezydencja brata Crowe.
{22613}{22663}Musz� porozmawia� z bratem Justinem.
{22665}{22734}- Jest niedysponowany w tej chwili. | - Jak d�ugo to b�dzie trwa�o?
{22735}{22776}- Nie wiem jak d�ugo... | - No, ale...
{22778}{22843}- Przykro mi. | - To znowu ten McNaughton?
{22850}{22905}To ten cz�owiek, Stroud.
{23209}{23248}Gdzie jeste�?
{23248}{23281}W Nebrasce.
{23283}{23340}Zaj��em si� poszukiwaniem naszego przyjaciela.
{23342}{23359}Scuddera?
{23362}{23442}Taa. Jest w�a�nie ze mn�.
{23444}{23514}- Kiedy tu b�dziesz? | - Dwa, trzy dni. G�ra.
{23527}{23563}Jeste� ca�y?
{23565}{23603}O, tak. Nic mi nie jest.
{23605}{23653}Wszystko gra.
{25193}{25223}W czym� mog� ci pom�c?
{25228}{25295}Dzi�kuj� przyjacielu, ale chyba sam sobie pomog�.
{25310}{25363}R�ce do g�ry i dawaj pieni�dze.
{25376}{25443}Dawaj te cholern� fors�, gburze!
{25529}{25575}W�a�nie tak.
{25657}{25672}W�a�nie tak.
{25832}{25868}Chwalmy pana!
{25978}{25998}Ty tam!
{26020}{26050}Na�pany!
{26079}{26145}Wygl�da, �e sami mamy nier�wno pod sufitem.
{27328}{27368}West.
{27411}{27448}West.
{28223}{28260}Obudzi�a� si�...
{28327}{28363}Masz, napij si�.
{28365}{28408}- Dzi�ki. | - Tak.
{28572}{28628}Tak! Czy to nie jest co�?
{28663}{28739}C�... Lepiej �ebym... | Lepiej �ebym zabra� si� do roboty.
{28741}{28794}Nie chc�, �eby za mn� czekali.
{28806}{28848}Tak, ja te�. To znaczy, wiesz...
{28850}{28896}Tak.
{29325}{29384}Co ty u diab�a tu robisz?
{29516}{29540}Kpicie sobie?
{29540}{29608}Biwakujesz z tym obsmarusem i jego bra�mi?
{29609}{29658}- Ja tylko...|- Ja ci powiem, co to ty "tylko"!
{29660}{29722}Ty tylko �amiesz serce ojcu!
{29724}{29770}Bo�e, co ja wyhodowa�am!
{29772}{29842}Nie za du�o sobie pozwalasz, m�oda damo?
{29843}{29900}Nie jeste� zbyt stara, �eby dosta� witk�.
{29902}{29980}Tak? A mo�e jestem zbyt "zam�na"?
{30158}{30192}Z nim?
{30202}{30245}Tak, z nim.
{30412}{30475}Nie pogratulujesz mi?
{30688}{30742}Nie s�ysza�e� nigdy o pukaniu?
{30744}{30792}Ju� wiem!
{30794}{30831}Co ju� wiesz?
{30832}{30871}Musimy si� pakowa� i jecha� na zach�d.
{30872}{30933}- Czuj�, �e tam jest.|- Naprawd�?
{30935}{30991}Tak! | Nie tra�my czasu.
{30992}{31030}Ma przewag� nad nami.
{31031}{31085}Ale je�li teraz wyruszymy, mo�emy go jeszcze z�apa�!
{31086}{31157}- Kim u diab�a jest ten "on"?|- Z�y facet!
{31158}{31225}Ten, kt�ry podpali� sprz�t cyrku Daily Brothers!
{31226}{31308}Jest jako� zwi�zany z Mistrzem. | Wiem to!
{31309}{31369}Mo�e nas zaprowadzi� wprost do niego, | ale musimy rusza� teraz!
{31371}{31452}Je�li masz takie moce, | to go sprowad�.
{31520}{31585}Co z nim zrobi�e�?
{31612}{31646}Z kim?
{31795}{31842}Kierownictwem!
{31844}{31892}O, Jezu ...
{31894}{31973}Nie mamy na to czasu teraz! | Nie s�ysza�e� co powiedzia�em?
{31973}{32000}Gdzie u diab�a on jest?
{32065}{32105}On...
{32155}{32222}On wzni�s� si�.
{32239}{32285}- Wzni�s� si�?|- Tak.
{32289}{32352}A co to niby ma znaczy�?
{32354}{32381}Poszed� do g�ry, do...
{32381}{32424}Nie wiem, do nieba.
{32496}{32567}Chc�, �eby� wyszed�, do cholery.
{32595}{32682}- Potrzebuj� twojej pomocy. | - Zabi�e� go!
{32708}{32780}Sp�jrz kogo zabi�e�, | ty ig...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin