Carnivale S02E06.txt

(21 KB) Pobierz
{4006}{4035}Dobra, ludzie.
{4045}{4100}Zbierajmy si�.
{4814}{4860}Jedziesz ze mn�?
{5286}{5315}Nie!
{5330}{5361}Co?
{5387}{5430}Zostawmy ich,
{5433}{5488}niech jad�.
{5509}{5560}Tak, to by by�o niez�e.
{5560}{5613}M�wi� powa�nie.
{5704}{5740}Nie mog�.
{5740}{5795}Jest pewna sprawa, kt�r� musz� za�atwi�
{5795}{5848}i znajduje si� w�a�nie tam.
{6075}{6128}Mogli by�my pojecha� dok�dkolwiek.
{6392}{6454}Ona jest rozwa�na.
{6500}{6545}Tak rozwa�na.
{6586}{6656}A nie ma �adnych wyrzut�w sumienia,
{6663}{6735}okazuje jedynie arogancj�i pych�.
{6749}{6790}To takie niew�a�ciwe.
{6819}{6878}Takie bezbo�ne.
{7006}{7073}Jestem cz�owiekiem Boga.
{7075}{7133}Ale tak�e jej bratem, Norman.
{7164}{7260}Ta kobieta po�wi�ci�a|swoje �ycie mnie,
{7260}{7312}i mojej pos�udze.
{7519}{7552}P�n� noc�...
{7571}{7605}kiedy nie �pi�...
{7648}{7722}zmagam si� ze �cie�k�,|kt�r� wybra�em.
{7780}{7842}Jestem cz�owiekiem Boga.
{7909}{7993}Jestem cz�owiekiem Boga.
{8029}{8128}Jedynie przez po�wi�cenie|nadejdzie odpupienie.
{8212}{8250}Musi si� tego nauczy�.
{8559}{8617}Musi si� tego nauczy�.
{9171}{9245}W porz�dku, Jestem "B."
{9274}{9326}Jeste� s�awnym aktorem?
{9353}{9384}Nie.
{9406}{9470}Nie, nie jestem Lionel Barrymore.
{9473}{9537}Poprostu m�wi�,|�e walka by�a tydzie� temu.
{9540}{9593}Czy nie powiniene�|dosta� ju� wygranej?
{9593}{9621}Jeste� s�awnym piosenkarzem?
{9624}{9686}Pos�uchaj, nie wiem|dlaczego to tyle trwa.
{9686}{9765}Nie, nie jestem Mildred Bailey.
{9768}{9808}Nie mo�esz poprostu zadzwoni� do bukmachera?
{9847}{9885}Dzwoni��m do Buda.
{9887}{9964}Do poniedzia�ku prze�le mi pieni�dze,|nie martw si�.
{10034}{10067}Jeste� s�ynnym k�amc�?
{10067}{10132}Wydawa�o mi si�,|�e nie masz ochoty gra�, mamo.
{10134}{10168}Poprostu tak mi przysz�o na my�l.
{10168}{10254}Mo�e mnie masz.|Nie znam �adnych s�ynnych k�amc�w.
{10254}{10276}Nie ? A ja tak.
{10537}{10585}Wi�c co musisz za�atwi�?
{10624}{10664}Szukam kogo�.
{10741}{10789}Mojego ojca.
{10844}{10892}Mo�liwe, �e tam go znajd�.
{10974}{11053}Gdybym ja pozna�a swojego ojca, to bym go zabi�a.
{11161}{11209}Zgwa�ci� moj� mam�.
{11285}{11348}Dlatego mnie nienawidzi.
{11396}{11436}To nie prawda, Sof.
{11436}{11484}Jak kto� m�g�by ci� nienawidzie�?
{12359}{12400}Co do diab�a?
{12522}{12570}Jones, do cholery!
{12645}{12693}Co do...?
{12832}{12894}Zasrane �wi�ta.
{14090}{14126}Co si� sta�o?
{14129}{14201}Te sukinsyny nas wyrzuci�y.
{14203}{14237}Kto?
{14237}{14285}Pieprzeni Daily Brothers.
{14285}{14340}Cholerne szczury, spali�y miasteczko
{14342}{14400}dla odszkodowania,
{14402}{14445}to pewne jak diabli.
{14532}{14565}To ty Samson?
{14594}{14632}Charlie Lewis!
{14632}{14687}- Witaj.|- Hey!
{14687}{14719}Long time.
{14740}{14764}Long time.
{14767}{14817}Gdzie jest reszta?
{14851}{14910}Wi�kszo�� uciek�a.
{14910}{14997}Reszta z nas|ma tylko te ci�ar�wki
{15021}{15095}i w sumie jakie� 13 dolar�w.
{15136}{15234}Do diab�a,|co za szcz�cie, �e na was spotkali�my.
{15577}{15623}P�jd� zobaczy� co si� dzieje.
{15625}{15690}- Idziesz?|- Nie, poczekam.
{16203}{16282}Ruszajcie. Uformujcie ko�o|w�a�nie tam.
{16287}{16339}We�cie jakie� boczne �ciany.
{16339}{16390}Postawcie tam namiot, w porz�dku?
{16399}{16447}Uwaga na wyboje!
{16450}{16481}Ruszajcie si�, dalej.
{16498}{16519}Dalej!
{16529}{16622}Rozstawcie namiot kucharzy|i mo�e jeszcze jeden, w porz�dku?
{16646}{16721}Powiedzcie Possum, �eby co� przygotowa�.
{16721}{16773}Rusza� si�.|Uwa�ajcie na wyboje.
{16776}{16857}Damy wam cz�� zapas�w.|Dok�adnie, w k�ko.
{16860}{16900}Dobrze, Zdejmijcie �adunek.
{16927}{16968}Hey szefie.
{17011}{17023}Sabina.
{17049}{17135}Chyba nie zostawisz nas|tutaj tak poprostu?
{17140}{17186}A jak to niby wygl�da?
{17361}{17428}Wydawa�o mi si�, �e|przed zmrokiem mieli�my by� w Damascus.
{17430}{17481}A co mieli�my zrobi�?|Nie zatrzymywa� si�?
{17483}{17521}Mamy pewne zasady!
{18557}{18600}Wszystko w porz�dku?
{18919}{18962}Kochanie?
{18977}{19022}Zgubi�a� si�?
{19185}{19245}"Ka�dy prorok w jej domu!"
{19265}{19296}Mama.
{19555}{19603}Wszystko w porz�dku?
{19722}{19768}Rozbijamy tu ob�z.
{19787}{19809}Co si� sta�o?
{19840}{19864}Po�ar.
{19869}{19900}Czy kto� zgin��?
{19905}{19926}Nie.
{19965}{20022}Nikt.|Mieli szcz�cie.
{20178}{20243}B�dzie ci wygodniej|w twojej przyczepie.
{20243}{20291}Wol� zosta� tutaj.
{20334}{20399}Musz� i�� pom�c|albo Jones obedrze mnie ze sk�ry.
{20449}{20504}Jeste� pewna, �e wszystko w porz�dku?
{20506}{20557}Ca�a dr�ysz.
{20653}{20686}Nic mi nie b�dzie.
{20991}{21051}�piesz si�, drogi Bo�e,
{21079}{21115}by mnie wyzwoli�.
{21149}{21247}�piesz si�, by mi pom�c, drogi Bo�e.
{21312}{21394}Niech si� zawstydz�
{21396}{21454}i zmieszaj�,
{21456}{21528}ci, kt�rzy chc� zabra� moj� dusz�.
{21552}{21612}Odwr�� ich|w zak�opotanie,
{21614}{21686}tych, kt�rzy pragn� mojej krzywdy.
{21789}{21854}Niech ci, kt�rzy powiedz�...
{22003}{22108}Jako nagrod� za wstyd|odwr�� ich.
{22170}{22238}Oh, spiesz si�.
{22321}{22369}Spiesz si�, dobry Bo�e.
{22496}{22576}Spiesz si�, by mnie wyzwoli�.
{22933}{22969}Prosz�, szefie.
{22969}{23000}A wi�c.
{23012}{23096}Wygl�dacie, na nie�le nadzianych.
{23105}{23129}Radzimy sobie.
{23132}{23182}Na jakiej trasie byli�cie?
{23259}{23319}Poprostu pytam,
{23321}{23381}bo Daily Brothers|mieli ci�kie lato.
{23384}{23422}Wyj�kowo ci�kie.
{23424}{23537}Hey, s�ysza�em, �e stracili�cie troch� os�b.|Musi wam by� ci�ko.
{23539}{23597}Chcesz si� do nas przy��czy�?
{23712}{23765}Mo�e da� bym si� przekona�.
{23794}{23827}Zapomnij.
{23947}{24002}- Witam.|- Witam.
{24005}{24048}Bert Hagenbeck, mi�o was pozna�.
{24050}{24124}To bardzo po chrze�cija�sku,|�e nam pomagacie.
{24168}{24242}To najgorszy|cholerny obojnak jakiego widzia�em.
{24244}{24287}A kiedy widzia�e�|jakiego� �adnego?
{24290}{24331}Nigdy.
{24470}{24534}- Przynios�em ci co� do jedzenia.|- Dzi�ki.
{25048}{25098}Nie musisz dotrzymywa� mi towa�ystwa.
{25146}{25182}Wiem.
{25211}{25261}Ale obejd� si� bez tamtego paplania.
{25278}{25369}Ju� wystarczaj�co �le,|�e musieli�my tu dzisiaj zrobi� post�j.
{25371}{25414}Po co ten po�piech?
{25417}{25491}Przecie� tak naprawd�|nie wiesz, gdzie jest tw�j ojciec.
{25493}{25541}Ale mam ca�kiem niez�e przypuszczenia.
{25573}{25597}Gdzie?
{25616}{25637}Damascus.
{25688}{25724}By�am w Damascus.
{25724}{25769}Chcesz wiedzie�|co jest w Damascus?
{25772}{25839}Ca�a masa �wi�skiego g�wna|i nikogo by je posprz�ta�.
{25894}{25942}Mo�e.
{26102}{26146}A co je�li tam jest?
{26148}{26191}Jak� to zrobi r�nic�?
{26218}{26292}Ludzie jak ty czy ja,|nie mamy mi�ych, ma�ych rodzin.
{26318}{26376}Nie znajdziesz tam|nic dobrego.
{26407}{26457}Wiem o tym.
{26460}{26512}Ale i tak musz� go znale��.
{26580}{26613}Odchodz�.
{26642}{26699}Nic mnie tu ju� nie trzyma.
{26774}{26831}M�g� by� odej�� razem ze mn�.
{26910}{26958}Nie wa�ne co powiesz.
{26958}{27045}Nie pasujesz tutaj...|nie bardziej ni� ja.
{27045}{27100}Pasowanie|nie ma tu nic do rzeczy.
{27150}{27229}To poprostu... m�j los,
{27232}{27261}to wszystko.
{27263}{27328}Ale nie musi taki by�.
{27328}{27366}Niestety...
{27383}{27414}Musi.
{27555}{27596}Wszystko jest gotowe.
{27615}{27687}Ludzie ju� zajmuj� miejsca|na wieczorne kazanie.
{27702}{27757}Za�atwi�em du�y g�o�nik,|kt�ry b�dzie na zewn�trz,
{27769}{27810}wi�c wszyscy ci� b�d� s�ysze�
{27917}{27968}A w�adze?
{27992}{28061}Skontaktowa�em si� z prokuratorem okr�gowym.
{28080}{28145}Przyjedzie osobi�cie.
{28284}{28332}Przykro mi.
{28385}{28421}Przykro?
{28471}{28541}To musi by�|dla ciebie bardzo trudne.
{28582}{28618}Tak.
{28649}{28697}Tak, bardzo.
{28737}{28785}Ale m�j ko�ci� musi by� wa�niejszy.
{28879}{28946}To w�a�nie czyni ci� wielkim cz�owiekiem.
{29052}{29109}Nic jej nie b�zie.
{29164}{29217}Za�atwimy dobrego prawnika.
{29219}{29272}Nie zobaczy nawet|sali s�dowej.
{29294}{29313}Nie?
{29337}{29373}To kobieta.
{29476}{29536}W Californi|nie wieszaj� kobiet.
{30389}{30428}Olga Moreno?
{30430}{30469}Znam j�.
{30471}{30543}Pozna�am j� w Anderson, Indiana,|jaki� czas temu.
{30648}{30694}Olga Moreno to krowa.
{30754}{30840}A jej broda jest przyklejana.
{30843}{30869}Nie!
{30883}{30917}Ko�ska sier��.
{30970}{31046}Powiem wam jedno,|mam do�� bycia ci�gle w drodze.
{31049}{31140}Ja i Felix, rozgl�dali�my si�|za jedn� z farm aligator�w na Florydzie.
{31140}{31176}S�ysza�am o nich.
{31176}{31255}Pokazuj� je turystom,|i choduj� dla sk�r.
{31255}{31303}Tak... i mi�sa.
{31380}{31416}- i mleka.|- Mleka?
{31428}{31499}Ich mleko ma dwa razy wi�cej|witamin i minera��w ni� krowie mleko.
{31499}{31555}To tak zwana|dobra okazja do inwestycji.
{31617}{31653}Chod� s�odziutka.
{31653}{31710}- To nasza piosenka.|- Bert, kochanie.
{31713}{31754}W porz�dku.|Zaraz wr�cimy.
{32617}{32670}Zata�czysz?
{32729}{32768}Oh!
{32770}{32823}Oh, zapomnia�em.
{32852}{32940}Ile za taniec, huh?
{32943}{32991}Dwa centy?
{33024}{33065}Cztery?
{33068}{33132}Hmm? To znaczy w ubraniu.
{33135}{33207}Daj mi spok�j, Burley.
{33209}{33250}Dalej, zata�cz ze mn�, ma�a dziewczynko.
{33252}{33307}Zabieraj �apy!
{33346}{33374}- Wystarczy.|- Pierdol si�.
{33552}{33605}- Zabierzcie go st�d.|- W porz�dku.
{33607}{33648}Chod�, Burley.
{33823}{33854}Wszystko w porz�dku?
{35002}{35077}Brzmi|jak niez�a impreza.
{35077}{35115}Chcesz i�� zobaczy�?
{35199}{35259}Tutaj czuj� si� bezpieczniej.
{35259}{35307}Id�.
{35331}{35357}Nie musz�.
{35760}{35794}Kochanie?
{35870}{35921}Wiesz, te 400 dolar�w, kt�re ci da�am?
{35947}{35981}Tak, huh.
{35983}{36060}Zastanawia�am si�|ile wygra�e� na tej walce,
{36060}{36163}mo�e m�g�by� wp�aci� zaliczk�|na to miejsce w Keys.
{36208}{36259}Oczywi�cie, zaliczk�,|kupimy nowy samoch�d,
{36259}{36307}kupimy ci|nowe ciuchy, albo...
{36364}{36405}albo wycieczk� nad Niagar�.
{36429}{36479}To wielka wygrana.
{36482}{36539}M�wi�e�, �e ile to by�o?
{36561}{36594}$1400.
{36604}{36664}Wydawa�o mi si�, �e m�wi�e� $...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin