Carnivale S02E02.txt

(18 KB) Pobierz
{2508}{2604}Pomimo, �e jestem tutaj sam,|Czuj� wasz� obecno��.
{2623}{2690}Jeste�cie ze mn�, a ja z wami.
{2699}{2735}Nie zatrzymywa� si�. Powiedzia�em rusza� si�.
{2743}{2836}Cz�� z was siedzi teraz przy kominku,|a wasze dzieci �pi� na g�rze.
{2851}{2951}Wielu z was jest zimno i jeste�cie g�odni,|niesieni wzd�u� autostrady
{2963}{3071}niczym szybko odchodz�ca jesie�.|Ale wszyscy macie jedn� rzecz wsp�ln�.
{3090}{3121}G��boko wewn�trz.
{3150}{3189}Varlyn Stroud...
{3251}{3289}Potrzebuj� ci�.
{3347}{3424}Jeste�cie sami, sami|gdy si� rodzicie,
{3443}{3486}Sami gdy umieracie...
{3551}{3615}Sami, gdy stajemy przed s�dem ostatecznym.
{3647}{3742}Uwolnij mojego aposto�a. To dobry cz�owiek.
{3754}{3884}Wszyscy ci co byli przed nami i|b�d� po nas, miliony dusz...
{3903}{3932}Wszystkie samotne.
{3944}{4011}To m�j archanio�.
{4059}{4107}A teraz...|Czuj� was przy mnie.
{4133}{4186}Wasze problemy nie s� mi obce.
{4193}{4244}Znajd� Henrego Scuddera.
{4258}{4342}Biblia m�wi, �e zostali�my stworzeni|na podobie�stwo stw�rcy.
{4351}{4399}Jeste�my nie mniej doskonali ni� on.
{4409}{4474}Zwracamy si� do niego po rozgrzeszenie,
{4483}{4562}zamiast sami|wejrze� w g��b siebie.
{4697}{4754}- Devin Kerrigan?|- Tak prosz� pani...
{4773}{4807}znaczy siostro.
{4836}{4862}Prosz� usi���.
{4884}{4924}Je�li zechcia�a by pani tylko|poda� mi numer jego pokoju,
{4936}{4980}Wydaje mi si�, �e trafi� bez problemu.
{4987}{5028}- Nie chc� sprawia� k�opot�w.|- Prosz� usi���.
{6675}{6720}Pan nazywa si� Hawkins?
{6763}{6790}Tak.
{6811}{6859}Mo�e pan teraz zobaczy� si� z ojcem Kerriganem.
{7044}{7073}Czy co� si� sta�o�
{7092}{7135}Nie. To znaczy...
{7178}{7221}Sk�d pani wie jak si� nazywam?
{7233}{7279}Oczywi�cie by�o na li�cie.
{7358}{7442}- Na jakiej li�cie?|- Upowa�nionych do odwiedzin.
{7471}{7523}Jak pani zgad�a, kt�re nazwisko jest moje?
{7535}{7617}To bardzo kr�tka lista.|Opr�cz pa�skiego nazwiska jest jeszcze jedno.
{7667}{7701}Henry Scudder.
{7749}{7792}Zgadza si�.
{8353}{8382}O bo�e.
{8473}{8554}"Policzki s� zapadni�te,|sk�ra wyschni�ta, wied�ma-nadchodzi koniec,
{8566}{8600}�ycie si� ko�czy.
{8614}{8658}�ycie... �ycie, �mier�, �ycie,
{8667}{8698}s�owa wied�my."
{8710}{8756}Policzki s� zapadni�te, sk�ra wyschni�ta.
{8785}{8830}Policzki s� zapadni�te, sk�ra wyschni�ta.
{8852}{8878}wied�ma-nadchodzi koniec,
{8892}{8926}�ycie si� ko�czy.
{8940}{8960}�ycie...
{8986}{9024}�ycie si� ko�czy.
{9036}{9094}"�ycie, �mier� �ycie."
{9103}{9144}Policzki s� zapadni�te, sk�ra wyschni�ta.
{9175}{9240}Wied�ma-nadchodzi koniec,|�ycie si� ko�czy.
{9250}{9314}Ojcze Kerrigan?|Kto� chce si� z ojcem zobaczy�.
{9329}{9367}S�owa wied�my.|�ycie si� ko�czy.
{9394}{9494}"�ycie, �mier�, �ycie"|s�owa wied�my...
{9938}{9971}Ojcze Kerrigan...
{10019}{10053}Kim on jest?
{10060}{10106}Policzki s� zapadni�te,|sk�ra wyschni�ta.
{10120}{10149}Czym on jest?
{10163}{10221}Wied�ma-nadchodzi koniec,|�ycie si� ko�czy.
{10247}{10283}Gdzie jest Scudder?
{10300}{10345}�ycie, �mier�, �ycie.
{10357}{10389}�ycie, �mier�, �ycie!
{10405}{10439}S�owa wied�my!
{10453}{10535}Zna�e� go. Wiesz gdzie on teraz jest?
{10549}{10583}... �ycie si� ko�czy.
{10600}{10636}S�owa wied�my.
{10691}{10729}Bo�e, co on ci zrobi�?
{10746}{10837}Wied�ma-nadchodzi koniec,|�ycie si� ko�czy!
{10856}{10906}S�owa wied�my.
{12323}{12357}�ycie.
{12376}{12405}�mier�.
{12453}{12501}�ycie.
{12525}{12575}Wied�ma.
{13724}{13784}"Po wielkiej wojnie|pomi�dzy niebem i piek�em
{13796}{13868}B�g stworzy� ziemi�,|a w�adz� nad ni� powierzy�
{13882}{13954}przebieg�ej ma�pie, kt�r� nazwa� cz�owiekiem."
{14179}{14208}Justin?
{14249}{14304}Nie zszed�e� na �niadanie.
{14397}{14455}Musia�em si� zapomnie� w trakcie modlitwy.
{14476}{14529}- Ca�y ranek?|- Jest za co si� modli�.
{14654}{14743}Czasami wydaje mi si�, �e zatracasz si�|w poczuciu w�asnej wa�no�ci.
{14762}{14800}Masz na my�li moj� prac�?
{14812}{14858}- Prac� Pana.|- Tak, oczywi�cie.
{14882}{14910}W�a�nie o to mi chodzi.
{15033}{15119}Musisz si� te� strzec przed fa�szywymi prorokami.
{15131}{15160}Dolan?
{15287}{15320}Zazdro��?
{15380}{15426}Daj spok�j, Iris.
{15443}{15534}Bardziej ufam tobie|ni� Tommiemu Dolanowi.
{16229}{16258}Z�a� z drogi!
{16778}{16841}Do diab�a, jeste�my jak rodzina.|Nie okrada si� rodziny.
{16853}{16876}Wszyscy to wiedz�.
{16884}{16936}Ja tylko m�wi� �e,|zyski s� bardzo ma�e.
{16946}{17040}Lepiej spr�buj wycisn�� wi�cej|z miejscowych.
{17054}{17111}Przyrzekam Samson �e,|m�wi� prawd�,
{17121}{17167}a B�g jest mi �wiadkiem.
{17234}{17251}Dobra.
{17274}{17337}Do diab�a, uwa�asz �e m�g�bym ci� okrada�|po tym wszystkim co razem przeszli�my?
{17382}{17418}- Do diab�a.|- Dobra. Dobra.
{17454}{17538}S�ysza�e� �e|Huggins i Fisk dogadali si�?
{17550}{17598}Huggins i Fisk? To dopiero co�.
{17610}{17665}Wr�cili do baru w zesz�ym miesi�cu.
{17675}{17723}Czasy s� trudne, To trzeba przyzna�.
{17752}{17800}Tak, Thames zawsze to powtarza�.
{17833}{17883}- Clarence Thames?|- Ten sam.
{17900}{17960}Dosta�em od niego list|przedwczoraj.
{17979}{18056}On, Marge i dziewczyki|szukaj� miejsca, �eby si� ustatkowa�.
{18068}{18166}- Naprawd�.|- Te jego dziewczyny, co� niesamowitego.
{18387}{18471}A niech mnie!|Tylko zobacz.
{18480}{18545}Rita sue musia�a|wypra� je w spodniach.
{18586}{18610}Jest jeden...
{18636}{18687}pi��, 10, 16 dolar�w.
{18703}{18751}A niech mnie.
{18763}{18802}- Na razie, Stump.|- Na razie, Samson.
{18972}{19034}Cudowny przyjaciel.|Ma�y skubaniec...
{19089}{19111}Cholera jasna.
{19260}{19298}A niech mnie.
{19315}{19413}Skeeter Lewis. Moja dawna mi�o��.|Dobrze ci� znowu widzie�!
{19432}{19526}Co ty na to �eby�my si� spotkali|po przedstawieniu... Nadrobimy stracone lata?
{19651}{19715}Skeeter Lewis. A niech mnie.
{19742}{19763}Chod�, Gabe.
{22746}{22799}"S�owa wied�my."
{24683}{24726}Alleluja!
{24868}{24940}Praca jest ci�ka,|ale ta �wi�tynia nie jest dla ludzi,
{24966}{25004}Tylko dla Boga!
{25021}{25060}Chwali� Pana!
{25117}{25141}Amen!
{25158}{25249}Kiedy patrz� na twarze|m�czyzn, kobiet i dzieci
{25263}{25350}kt�rzy si� tu dzisiaj zgromadzili|przy narodzinach �wi�tyni Jericho...
{25366}{25405}- Alleluja!|- Amen.
{25436}{25472}Amen, amen, Bracie Justin.
{25484}{25546}... Musz� wspomnie�|o pewnych dzieciach,
{25573}{25647}niewinnych m�czennikach, kt�re zgin�y straszliw� �mierci�
{25664}{25738}w trakcie po�aru,
{25752}{25824}kt�rym dedykuj� to �wi�te miejsce.
{25853}{25884}Amen.
{25923}{25999}- Pami�ci Polly Ann Bonham.|- Amen.
{26016}{26062}- Goody Williams.|- Amen.
{26074}{26117}- Arlis Pratt.|- Amen.
{26162}{26220}- Bobby Keeland.|- Amen.
{26306}{26388}Pochylmy nasze g�owy i m�dlmy si�
{26407}{26491}By ich dusze mog�y uzyska�|wieczn� chwa��
{26508}{26548}w domu naszego Pana.
{26841}{26865}Amen.
{26925}{26958}Powiedz mi co�, Eleanor.
{26973}{27062}Czy kto� by� jeszcze w ko�ciele|kiedy ty i Lester pojechali�cie do domu?
{27073}{27138}- Dzieci.|- Tak, a poza dzie�mi.
{27148}{27227}- Pani Keener piel�gniarka.|- A kto�, kto nie zgin�� w po�arze?
{27237}{27261}Nikt.
{27268}{27347}- Nikt poza pann� Iris.|- Pann� Iris? Naprawd�?
{27361}{27407}Zawsze przychodzi�a by utuli� je do snu.
{27419}{27495}By�a tak przywi�zana do tych dzieci|�e traktowa�a je jak w�asne.
{27505}{27534}Pan Dolan.
{27553}{27575}I Eleanor.
{27584}{27608}O, panna Iris.
{27613}{27680}W�a�nie... m�wili�my jak pi�knie|�piewa� dzisiaj ch�r.
{27690}{27754}- Musia�a� �wiczy� ca�� noc.|- Nie ca��.
{27788}{27843}Prosz� nam wybaczy�,|ale stoi tam m�j znajomy fotograf,
{27853}{27939}kt�ry bardzo chce zrobi� kilka zdj��|tej pi�knej damie i jej bratu
{27956}{27982}do wieczornego wydania.
{27992}{28030}W takim razie lepiej id�cie.
{28138}{28157}T�dy.
{29756}{29780}Panie wybacz�.
{29929}{29979}Co si� sta�o moje dziecko?
{30020}{30075}No ju�, ju�.
{30104}{30130}Uspok�j si�.
{30183}{30226}Jeszcze jeden u�miech.
{30243}{30270}Doskonale. Dzi�kuj�.
{31569}{31619}Samson|bardzo nas teraz pilnuje.
{31631}{31713}- Sta� si� strasznie z�o�liwy.|- W ko�cu go oszukiwali�my.
{31720}{31785}Tylko bardziej ni� zwykle.|A�.  Jezu.
{31828}{31885}Mo�e ty te� powiniene�|poszuka� Sofie, tato.
{31900}{31938}Tu jest tylko kilka dr�g,
{31957}{32010}a ekipa Samsona i Jones'a ju� je obstawi�a.
{32070}{32108}A niech to, co za...!
{32116}{32168}Felix, ona mo�e gdzie� tam by�,|chora albo ranna.
{32173}{32269}Albo mo�e by� w poci�gu, w po�owie drogi|do s�onecznej Kalifornii.
{32274}{32317}Do jasnej cholery!
{32322}{32389}Powinnam by�a jej pilnowa�.|Nie wiem co sobie my�la�am.
{32399}{32447}Ciekawe, dlaczego tak poprostu|wyjecha�a, bez po�egnania.
{32480}{32547}Rozmawia�a� z ni� wczoraj, Lib?|Co� ci powiedzia�a�
{32559}{32636}- Nie.|- Nie potrzeba geniusza �eby si� tego domy�li�.
{32658}{32710}Po prostu nic wi�cej|jej tutaj nie trzyma�o.
{32792}{32813}Przepraszam.
{32857}{32885}Biedactwo.
{32900}{32960}Wreszcie znalaz�a sobie przyjaci�k�|kiedy nagle...
{32979}{33036}Cholera jasna!
{33056}{33106}- Poka�esz mi to?|- Co�
{33132}{33149}Prosz�.
{33518}{33540}Hej, Sofie!
{33818}{33871}Hej! Dok�d idziesz?
{33931}{33955}Sofie?
{34106}{34142}Sofie.  Hej!
{34211}{34240}Poczekaj.
{34276}{34309}Sofie!
{34389}{34417}Sofie?
{34597}{34633}Sofie.
{36395}{36513}Bezkostny Billy Benson nie zaczyna� jako|ciekawostka w przedstawieniu.
{36515}{36546}O nie, panie i panowie,
{36561}{36614}ten pozornie normalny|m�ody cz�owiek by� zatrudniony
{36623}{36695}jako steeplejack w wietrznym mie�cie.
{36724}{36748}Tzn. w Chicago droga pani.
{36767}{36815}Pewnego dnia spad� z �smego pi�tra
{36827}{36892}i okaza�o si�, �e nic mu nie jest.
{36904}{36954}Okaza�o si�, �e Billy ma niespotykan� zdolno��
{36968}{37033}do przemieszczania ka�dej swojej ko�ci kiedy chce!
{37131}{37196}Za�o�� si�, �e mo�e poliza� si� jak pies.
{37203}{37256}Gdyby� mia�a by� alternatyw�,|to ciesz� si�, �e tak potrafi�!
{38491}{38515}No dobra!
{38529}{38572}Chcia�bym podzi�kowa�|wszystki...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin