lecture 3.pdf

(175 KB) Pobierz
C:/Documents and Settings/Micha³/Pulpit/BO/bop_wyklad/W2/w2bmf.dvi
METODA SYMPLEKS
Model zagadnienia programowania liniowego jest w postaci
standardowej :
max(min)z = c 1 x 1 + c 2 x 2 +···+ c n x n
a 11 x 1 + a 12 x 2 +···+ a 1n x n = b 1
. . .
a m1 x 1 + a m2 x 2 +···+ a mn x n = b m
x i 0, i = 1, . . . , n
Zbiór ograniczeń można zapisać w postaci macierzowej Ax = b, x 0.
Zakładamy, że rz¸ad macierzy A jest równy m, czyli żadne równanie
nie wynika z innych równań.
1
Każdy model liniowy można sprowadzić do równoważnej postaci
standardowej w następujący sposób:
1. Ograniczenie postaci a i1 x 1 + a i2 x 2 +···+ a in x n b i
zast¸epujemy dwoma ograniczeniami:
a i1 x 1 + a i2 x 2 +···+ a in x n + s i = b i , s i 0.
2. Ograniczenie postaci a i1 x 1 + a i2 x 2 +···+ a in x n b i
zast¸epujemy dwoma ograniczeniami:
a i1 x 1 + a i2 x 2 +···+ a in x n −s i = b i , s i 0.
3. Jeżeli zmienna x i może przyjmować wartości ujemne to
wykonujemy podstawienie: x i = u i −v i i dodajemy ograniczenia
u i 0, v i 0.
2
Przykład 1. Sprowadzić do postaci standardowej problem:
max z = 2x 1 + 3x 2 x 3
x 1 2x 2 5
x 2 + 3x 3 3
x 1 + x 2 2x 3 = 20
x 1 , x 2 0
Przekształcamy ograniczenia 1 i 2 oraz wykonujemy podstawienie x 3 = u 3 v 3 co daje postać standardową:
max z = 2x 1 + 3x 2 u 3 + v 3
x 1 2x 2 + s 1 = 5
x 2 + 3u 3 + 3v 3 s 2 = 3
x 1 + x 2 2u 3 + 2v 3 = 20
x 1 , x 2 , s 1 , s 2 , u 3 , v 3 0
3
Definicja 1. Rozpatrzmy układ ograniczeń Ax = b . Wybierzmy
dokładnie m zmiennych i nadajmy pozostałym n−m zmiennym
wartości zerowe. Otrzymujemy w ten sposób układ m równań o m
niewiadomych. Jednoznaczne rozwiazanie tego układu nazywamy
rozwiazaniem bazowym . Wybrane zmienne nazywamy
zmiennymi bazowymi i oznaczamy przez ZB natomiast pozostałe
zmienne (tj. te, którym przypisano wartości 0) nazywamy
zmiennymi niebazowymi i oznaczamy przez N B .
Uwaga: Wybrane zmienne s¸a bazowe wtedy i tylko wtedy, gdy
odpowiadaj¸ace im kolumny w macierzy A s¸a liniowo niezależne. Zbiór
tych kolumn nazywamy baza i oznaczamy przez B. Przez B będziemy
również oznaczać macierz utworzoną z tych kolumn.
4
455898574.001.png
Przykład 2. Wyznaczyć kilka rozwiazań bazowych układu
ograniczeń:
x 1 + x 2 + 2x 4 = 3
2x 1 −x 2 −x 3 + 4x 4 = 1
Układ ma 4 zmienne i 2 ograniczenia. Wybieramy zmienne bazowe
ZB ={x 1 , x 2 } . Podstawiamy x 3 = x 4 = 0 ( N B ={x 3 , x 4 } ).
Otrzymujemy układ:
x 1 + x 2 = 3
2x 1 −x 2 = 1
Rozwiazujac układ otrzymujemy rozwiazanie bazowe: x 1 = 3 ,
x 2 = 1 3 , x 3 = 0 , x 4 = 0 . Bazą są wektory współczynników macierzy
A układu równań przy zmiennych bazowych x 1 , x 2 tj.
2
3
B =
4
1
1
5
2−1.
5
.
455898574.002.png 455898574.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin