Szumy_uszne.pdf

(236 KB) Pobierz
PL 10-2002.qxd
otorynolaryngologia
Eugeniusz Szymiec
Szumy uszne
wiedniego postêpowania
diagnostycznego, a nastêp-
nie wielomiesiêcznego le-
czenia.
Szumy uszne są dość często spotykaną dolegliwością.
Dla osób, które ich nie doświadczają jest to termin
brzmiący odlegle, wręcz zabawnie. Wbrew pozorom
zjawisko to stanowi istotny problem, często czyniący
ludzi niezdolnymi do normalnego funkcjonowania
i pracy zawodowej [11].
Szumy uszne obiektywne
Powstaj¹ na skutek ró¿nych
stanów chorobowych, które ze-
brano poni¿ej [11].
Rys historyczny
Pierwsze wzmianki o szumach
usznych znajduj¹ siê ju¿ w papiru-
sach staroegipskich. W tzw. papi-
rusie Ebersa, który powsta³ praw-
dopodobnie ok. 2 tys. lat p.n.e.
czytamy o lekach przydatnych
w zaczarowanym uchu i o szu-
mach usznych œpiewaj¹cych, szep-
tanych i mówionych. W czasach
nowo¿ytnych w XVII w. Du Ver-
ney opublikowa³ pierwszy pod-
rêcznik otologii pt. Traite de L’or-
gan de L’ouie (1683 r.), w którym
tematowi szumów usznych po-
œwiêci³ a¿ 10 stron [11]. Nale¿y
tak¿e wspomnieæ o Josephie Toyn-
bee, który zgin¹³ tragicznie w 1866
r. w czasie eksperymentu przepro-
wadzonego na samym sobie, kie-
dy sprawdza³ skutecznoœæ leczenia
szumów usznych mieszanin¹ ga-
zow¹ chloroformu i kwasu pru-
skiego. Z czasów Babilonu zacho-
wa³o siê ponad 20 recept i sposo-
bów leczenia szumów usznych.
Liczne doniesienia pochodz¹ tak-
¿e z Indii, Arabii, Persji i staro¿yt-
nej Grecji i Rzymu.
Do znanych z historii osób
cierpi¹cych z powodu szumów
usznych nale¿eli m.in.: Marcin
Luter, Jean-Jacques Rousseau,
Ludwik van Beethoven, a wœród
wspó³czesnych osób znana aktor-
ka i piosenkarka Barbara Stre-
isand oraz ¿ona by³ego prezyden-
ta Cartera, leczona przez P.J. Ja-
streboffa przy u¿yciu metody TRT.
ich klasyfikacji. Do dziœ problemy
te nie s¹ w pe³ni rozwi¹zane, a naj-
bardziej popularna jest definicja
zaproponowania przez McFadde-
na w 1982 r., która okreœla szumy
uszne (Tinnitus) jako œwiadome
odczucie dŸwiêku zapocz¹tkowa-
nego w g³owie lub w uszach [7,
11]. Amerykañski Narodowy In-
stytut Standardów definiuje szumy
uszne jako odczucie dŸwiêku bez
pobudzenia zewnêtrznego (ANSI
1969). Dziœ obowi¹zuje dok³ad-
niejsze okreœlenie tego zjawiska
jako odczucie dŸwiêku, które wyni-
ka wy³¹cznie z patologicznej ak-
tywnoœci w obrêbie uk³adu nerwo-
wego bez jakiejkolwiek odpowia-
daj¹cej aktywnoœci mechanicznej
w obrêbie œlimaka [8]. Tego rodza-
ju dŸwiêki s¹ s³yszalne tylko przez
osoby, które ich doœwiadczaj¹. Nie
mo¿na ich zarejestrowaæ najbar-
dziej czu³ymi mikrofonami przy
u¿yciu najnowoczeœniejszej apara-
tury. Szumy uszne subiektywne s¹
zjawiskiem fantomowym [3]. Szu-
my uszne opisywane s¹ przez pa-
cjentów w ró¿ny sposób, np. jako:
dzwonienie, pisk, œwist, gwizd,
szum wiatru, szum muszli, tyka-
nie, têtnienie itp. Pacjenci okreœla-
j¹, ¿e odczuwaj¹ je w jednym lub
obu uszach, bardziej wewn¹trz
g³owy. Szumy uszne mog¹ poja-
wiaæ siê okresowo lub ci¹gle, mo-
g¹ zmieniaæ swoje natê¿enie, jak
i wysokoœæ. Aby ujednoliciæ kla-
syfikacjê szumów usznych przyjê-
to podzia³ na szumy obiektywne
i subiektywne.
I. Pochodzenia naczyniowego:
1) przetoki têtniczo-¿ylne (wro-
dzone, nabyte, choroba Page-
ta),
2) guzy wewn¹trzczaszkowe
(oponiak, k³êbczak, têtniak,
naczyniak),
3) przetoki têtniczo-têtnicze
(wrodzone, nabyte),
4) patologia naczyñ ¿ylnych
(nieprawid³owa wielkoœæ lub
po³o¿enie opuszki ¿y³y szyj-
nej wewnêtrznej),
5) ucisk miêœnia sutkowo-oboj-
czykowo-mostkowego na ¿y-
³ê szyjn¹ wewnêtrzn¹,
6) inne przyczyny (zwê¿enie
œwiat³a têtnic szyjnych, wzmo-
¿one ciœnienie œródczaszkowe,
nieprawid³owy przebieg na-
czyñ w obrêbie k¹ta mostko-
wo-mó¿d¿kowego).
II. Pochodzenia mechanicznego:
1) skurcze kloniczne miêœni
podniebienia miêkkiego,
2) skurcze kloniczne miêœni œród-
usznych,
3) zaburzenia dro¿noœci tr¹bki
s³uchowej,
4) schorzenia stawu skroniowo-
-¿uchwowego,
5) cia³o obce przesuwaj¹ce siê
w przewodzie s³uchowym ze-
wnêtrznym.
Szumy uszne pochodzenia na-
czyniowego czêsto s¹ pulsuj¹ce
i jednostronne, zgodne z aktyw-
noœci¹ serca i narastaj¹ce w cza-
sie wysi³ku. Najczêstsz¹ przyczy-
n¹ tego rodzaju szumów jest k³êb-
czak rozwijaj¹cy siê w jamie
bêbenkowej.
Obiektywne szumy uszne po-
chodzenia mechanicznego nie
maj¹ charakteru pulsuj¹cego,
Definicja. Objawy
Przez kolejne wieki pojawia³y
siê ró¿ne definicje szumów
usznych, nowe opisy, jak i próby
Szumy uszne s¹ dolegli-
woœci¹ wymagaj¹c¹ odpo-
Lekarza 99
Przewodnik
460044172.001.png
otorynolaryngologia
a przyczyna ich jest ³atwiejsza do
wykrycia.
6. Inne:
czynnik psychogenny,
omamy s³uchowe w chorobach
psychicznych,
alergia, robaczyce, zmiany
zwyrodnieniowe krêgos³upa.
ce znaczenie dla wyst¹pienia szu-
mów usznych maj¹ uszkodzenia
w obrêbie œlimaka. Tondorf poda-
je, ¿e w tych przypadkach mo¿e
dochodziæ do oderwania komórek
s³uchowych od b³ony pokrywnej
[11]. ¯adna jednak z zapropono-
wanych dotychczas teorii genero-
wania szumów usznych nie zo-
sta³a na tyle potwierdzona bada-
niami klinicznymi, aby mog³a
stanowiæ podstawê leczenia przy-
czynowego. Najnowsze badania
pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e:
– najczêstsz¹ lokalizacj¹ gene-
ratora szumów usznych jest
œlimak,
– szczególne znaczenie ma
nierównowa¿ne zniszczenie
komórek rzêsatych ze-
wnêtrznych i wewnêtrznych,
– indukcja szumu mo¿e te¿
mieæ miejsce w centralnie
po³o¿onych drogach s³ucho-
wych,
– istotn¹ rolê w powstawaniu
lub nasilaniu siê szumu ma
uk³ad wspó³czulny.
Subiektywne szumy uszne
Tego rodzaju szumy uszne s¹
s³yszalne tylko przez samego
pacjenta. Nie mo¿na ich obiek-
tywnie oceniæ i zarejestrowaæ.
Zród³o ich powstania mo¿e
znajdowaæ siê na ka¿dym pozio-
mie narz¹du s³uchu, poczynaj¹c
od przewodu s³uchowego ze-
wnêtrznego do korowych oœrod-
ków s³uchu [11].
W jednostronnych szu-
mach usznych z niedos³u-
chem nale¿y zawsze wy-
kluczyæ proces rozrostowy
w obrêbie k¹ta mostowo-
-mó¿d¿kowego.
1. Ucho zewnêtrzne – ka¿de
mechaniczne zamkniêcie
przewodu s³uchowego (wo-
skowina, cia³o obce, wady
wrodzone).
2. Ucho œrodkowe:
procesy z wysiêkiem w jamie
bêbenkowej,
otoskleroza,
stany pooperacyjne.
3. Ucho wewnêtrzne:
uraz akustyczny,
ototoksyczne dzia³anie leków
(salicylaty, antybiotyki ototok-
syczne),
procesy zapalne wirusowe,
bakteryjne (œwinka, grypa, p³o-
nica),
nag³a g³uchota,
choroba Meniere’a,
uraz (barotrauma, z³amanie ko-
œci skroniowej),
uszkodzenie œlimaka w prze-
biegu przewlek³ych chorób
uk³adu kr¹¿enia i chorób meta-
bolicznych (cukrzyca, mia¿-
d¿yca, niedokrwistoœæ, zabu-
rzenia hormonalne, choroby
tarczycy).
4. Nerw s³uchowy:
schwannoma (os³oniak nerwu
s³uchowego),
zapalenie nerwu s³uchowego
i opon mózgowo-rdzeniowych.
5. Wy¿sze piêtra drogi s³ucho-
wej:
Presbyacusis,
choroby demielinizacyjne
(SM),
wewn¹trzczaszkowe choroby
ekspansywne.
Epidemiologia
Na podstawie badañ epide-
miologicznych przeprowadzo-
nych w kilku krajach, tak¿e
w Polsce, przyjmuje siê, ¿e ok.
10–17 proc. populacji w tych
krajach zetknê³o siê z szumami
usznymi trwaj¹cymi ponad
5 min. Wiêkszoœæ tych osób (ok.
70 proc.) nie uwa¿a tego za
istotny problem zdrowotny,
a tylko pozosta³a czêœæ zg³asza
siê do lekarza o poradê i pomoc.
Czêstoœæ wystêpowania szumów
usznych wzrasta z wiekiem,
zw³aszcza po 40. roku ¿ycia
u kobiet i po 50. roku ¿ycia
u mê¿czyzn [11]. Istotnym
czynnikiem zwiêkszaj¹cym ry-
zyko pojawienia siê szumów
usznych jest nara¿enie na ha³as,
zw³aszcza przemys³owy lub czê-
ste przebywanie w dyskotekach
(m³odzie¿).
Wiêkszoœæ uszkodzeñ œlimaka
prowadzi w pierwszym rzêdzie
do zniszczenia komórek rzêsa-
tych zewnêtrznych. Uszkodzenie
to mo¿e powodowaæ miejscowe
zapadniêcie siê membrana tecto-
ria, wywo³uj¹c depolaryzacjê to-
niczn¹ i uwolnienie transmitera
przy z³¹czu z komórkami rzêsa-
tymi wewnêtrznymi [4, 3, 8]. In-
nym zagadnieniem jest wystêpo-
wanie szumów usznych u osób
nie maj¹cych utraty s³uchu, pod-
czas gdy niektórzy ze znaczn¹
utrat¹ s³uchu nie maj¹ wcale tych
dolegliwoœci. Nale¿y przypo-
mnieæ, ¿e audiogram jest odbi-
ciem g³ównie czynnoœci komórek
rzêsatych wewnêtrznych, a roz-
poznane uszkodzenie a¿ do 30
proc. komórek rzêsatych ze-
wnêtrznych nie ma wp³ywu na
próg s³yszenia. Gdy pacjent ma
symetryczne uszkodzenie obu ro-
dzajów komórek szum mo¿e nie
wyst¹piæ, przy istniej¹cym niedo-
s³uchu. Stan komórek rzêsatych
Szumy uszne s¹ zjawiskiem wy-
stêpuj¹cym nieznacznie czêœciej
u kobiet, dotycz¹ ka¿dego wieku,
tak¿e dzieci i m³odzie¿y. Na pod-
stawie tych liczb mo¿na powie-
dzieæ, ¿e szumy uszne stanowi¹
doœæ du¿y i stale wzrastaj¹cy pro-
blem spo³eczny w wielu krajach.
Patogeneza
Badania nad mechanizmem
powstawania szumów usznych s¹
bardzo trudne ze wzglêdu na brak
modelu zwierzêcego. Wiêkszoœæ
tradycyjnie uwa¿a, ¿e decyduj¹-
100
Przewodnik
Lekarza
460044172.002.png
otorynolaryngologia
zewnêtrznych mo¿na okreœliæ
przy pomocy badañ otoemisji wy-
wo³anej i otoemisji produktów
zniekszta³ceñ [8].
(nerwiak), j¹drowy rezonans
magnetyczny.
– generatory szumów – u¿ywa-
ne przy nadwra¿liwoœci s³u-
chowej oraz przy stosowaniu
metody TRT wg Jastreboffa,
3) psychoterapia – konsultacje
z psychologiem, czasami z psy-
chiatr¹ oraz tworzenie grup tre-
ningu autogennego, s¹ szczegól-
nie preferowane w niektórych
krajach, zw³aszcza w Niem-
czech,
4) leczenie chirurgiczne – wska-
zania do tego typu leczenia na-
le¿y stawiaæ bardzo ostro¿nie
i jedynie po niepowodzeniach
innych rodzajów leczenia. Do
tego typu leczeñ nale¿¹:
wstrzykiwanie przezbêbenko-
we œrodków znieczulaj¹cych
(Xylocaina), a tak¿e przezbê-
benkowe podawanie leków
ototoksycznych (Gentamycy-
na) lub przeciêcie nerwu s³u-
chowego. Tego typu leczenie
daje zmniejszenie szumów
usznych u ok. 40 proc. cho-
rych, ale obarczone jest du¿ym
ryzykiem oko³ooperacyjnym
i dlatego rzadko stosowane,
5) inne metody:
– stymulacja magnetyczna,
– akupunktura – u ok. 20 proc.
chorych zaobserwowano po-
prawê,
– elektrostymulacja [9].
Leczenie
1. Szumy obiektywne:
– pochodzenia naczyniowego
(zamkniêcie przetok, usuniê-
cie zmian nowotworowych),
– pochodzenia mechanicznego
(przeciêcie miêœni œródusz-
nych, poprawa dro¿noœci
tr¹bki s³uchowej, operacje
w obrêbie jamy nosowej i za-
tok przynosowych).
2. Szumy subiektywne:
– leczenie chirurgiczne otoskle-
rozy prowadzi do ust¹pienia
szumów usznych w ok. 60
proc. Causse i inni uwa¿aj¹,
¿e stapedektomia likwiduje
szumy uszne g³ównie o ni-
skich czêstotliwoœciach;
– szumy uszne w przypadku
choroby Meniere’a ustêpuj¹
w ok. 50–60 proc. po lecze-
niu farmakologicznym lub
chirurgicznym;
– szumy uszne w przebiegu
nerwiaka nerwu s³uchowego
wg Housa i Brackmanna
zmniejszaj¹ siê po leczeniu
chirurgicznym w ok. 40
proc., u 10 proc. nie by³o
ró¿nicy, a u 50 proc. stwier-
dzono pogorszenie.
Diagnostyka –
rozpoznanie różnicowe
Schemat postêpowania diagno-
stycznego sk³ada siê z nastêpuj¹-
cych elementów:
1) badanie podmiotowe:
– wywiad dotycz¹cy szumów
usznych,
– wywiad dotycz¹cy pracy za-
wodowej,
– stresy i kryzysowe wydarze-
nia w ¿yciu osobistym pa-
cjenta,
– przebyte choroby i operacje,
– nara¿enie na ha³as,
– nadu¿ywanie leków, u¿ywek,
2) badanie przedmiotowe otola-
ryngologiczne:
– badanie otoskopowe,
– ocena stanu uzêbienia
(zgryz),
– funkcja stawów skroniowo-
-¿uchwowych,
3) badanie stanu ogólnego:
– ocena uk³adu kr¹¿enia,
– ocena uk³adu wewn¹trzwy-
dzielniczego (tarczyca, przy-
tarczyce, trzustka),
– ocena stanu gospodarki t³usz-
czowej,
4) badania audiologiczne:
– ocena sprawnoœci narz¹du
s³uchu (audiometria tonalna,
s³owna, impedancyjna),
– w wybranych przypadkach
badanie BERA,
– ocena charakteru szumu
(g³oœnoœæ, czêstotliwoœæ),
– badania otoemisji akustycz-
nej i produktów zniekszta³-
ceñ otoemisji,
– badanie nadwra¿liwoœci s³u-
chowej LDL (Loudness Di-
scomfort Levels) oraz MML,
5) badania dodatkowe:
– morfologia krwi,
– poziom glukozy we krwi,
– TSH,
– w wybranych przypadkach
tomografia komputerowa
Poza tymi 3 grupami chorób
w innych przypadkach leczenie
szumów usznych subiektywnych
jest wielokierunkowe i mo¿e
obejmowaæ:
1) leczenie farmakologiczne:
– leki stymuluj¹ce komórkê
nerwow¹ (Nootropil),
– œrodki uspokajaj¹ce (Lora-
fen, Relanium),
– œrodki rozszerzaj¹ce naczy-
nia krwionoœne (Tanakan,
Adavin, Cinnarizin),
– leki przeciwdrgawkowe
(Amizepin, Tegretol),
2) protezowanie:
– aparaty s³uchowe (w przy-
padku towarzysz¹cego nie-
dos³uchu) zwiêkszaj¹ce po-
ziom t³a dŸwiêkowego,
Inne, rzadziej stosowane meto-
dy lecznicze to aromoterapia, ho-
meopatia, hipnoza, masa¿e, meto-
dy biocybernetyczne [8].
Na obecnym etapie wiedzy
o szumach usznych wydaje siê
zatem, ¿e techniki operacyjne s¹
cenn¹ metod¹ lecznicz¹ jedynie
w tych przypadkach, w których
szum uszny spowodowany jest
konkretn¹ patologi¹ w obrêbie
ucha œrodkowego lub k¹ta mosto-
wo-mó¿d¿kowego.
Wed³ug aktualnego stanu wie-
dzy, zw³aszcza w ostatnich 3 deka-
dach najbardziej akceptowan¹ me-
tod¹ leczenia szumów usznych
i nadwra¿liwoœci s³uchowej jest
TRT (Tinnitus Retraining Thera-
Lekarza 101
Przewodnik
460044172.003.png
otorynolaryngologia
py) oparta na modelu neurofizjo-
logicznym wg Jastreboffa [5, 4, 3].
metod¹ TRT (opartym na modelu
neurofizjologicznym) jest w pierw-
szym etapie habituacja reakcji,
a wiêc stworzenie sytuacji, w któ-
rej pacjent nie reaguje negatywnie
emocjonalnie na szumy uszne,
choæ nadal mo¿e je s³yszeæ. Zani-
kaj¹ wtedy takie reakcje jak znie-
cierpliwienie, gniew, niechêæ, na-
piêcie, strach wywo³ane szumem.
Gdy osi¹gniemy habituacjê reak-
cji, szumy uszne oceniane s¹ jako
nieistotne sygna³y o stanie nasze-
go zdrowia i zostan¹ zablokowane
na poziomie oœrodków podkoro-
wych, nie docieraj¹c do naszej
œwiadomoœci. Osi¹gniemy wtedy
stan habituacji percepcji, czyli
œwiadomego niespostrzegania szu-
mów usznych, mimo istniej¹cego
Ÿród³a w obrêbie œlimaka [5].
Habituacja reakcji, jak i per-
cepcji szumów usznych wymaga
czasu (1,5–2 lata), stosowania
urz¹dzeñ wspomagaj¹cych (gene-
ratory szumów szerokopasmo-
wych), a tak¿e okresowych wizyt
kontrolnych (co 2–3 mies.). Sku-
tecznoϾ tej metody wynosi ok.
85 proc. wg danych wielu oœrod-
ków na œwiecie.
ce siê tymi zagadnieniami. Maj¹c
bogate zaplecze diagnostyczne
i doœwiadczon¹ kadrê lekarsk¹
przyjmuj¹ pacjentów praktycznie
z ca³ej Polski.
Przewlek³e, uporczywe
szumy uszne u m³odych
kobiet wymagaj¹ zawsze
wykluczenia otosklerozy
– choroby, której leczenie
obejmuje postêpowanie
chirurgiczne.
Nie mo¿na lekcewa¿yæ
zg³oszonych przez chorego
szumów usznych, nie mo¿-
na pozostawiaæ go samego
z jego dolegliwoœciami.
Model neurofizjologiczny
wg Jastreboffa
Pod koniec lat 80. Pawe³ Jastre-
boff opracowa³ oryginalny model
t³umacz¹cy patomechanizm roz-
woju sta³ego szumu usznego. Za-
k³ada on istnienie trzech zwi¹za-
nych ze sob¹ procesów:
1) generacji szumów usznych
(najczêœciej, bo w ok. 80 proc.
ma to miejsce w œlimaku),
2) detekcji (odbywa siê w oœrod-
kach podkorowych, polega na
oddzieleniu impulsacji tworz¹-
cej szum od impulsów stano-
wi¹cych t³o),
3) percepcji (³¹czy rozpoznawa-
nie wzorów w pamiêci s³ucho-
wej i ocenê nowego bodŸca,
jakim jest szum uszny).
Stwierdzono liczne powi¹za-
nia z uk³adem limbicznym (cia³o
migda³kowate, hipokamp, kora
wêchowa) odpowiedzialnym za
emocje, popêdy, a tak¿e z uk³a-
dem autonomicznym.
Dopiero tak opracowane infor-
macje w oœrodkach podkoro-
wych, docieraj¹ do kory mózgo-
wej, gdzie spostrzega siê je
w sposób œwiadomy.
Wszystkie te procesy podlegaj¹
plastycznym zmianom przez nie-
ustanne tworzenie (i zanik) no-
wych skojarzeñ po³¹czeñ miêdzy-
neuronalnych. Zjawisko plastycz-
noœci mózgu jest dziœ akceptowane
przez wszystkich badaczy na ca-
³ym œwiecie. Zachodzi w sposób
ci¹g³y, a doœwiadczamy tego za
ka¿dym razem, kiedy uczymy siê
czegoœ nowego lub zapominamy.
Celem leczenia szumów usznych
Piœmiennictwo
1. Coles RRA. Epidemiology of Tinni-
tus. Laryngological Otology Suppl.
1984; 7-9.
2. Coles RRA, Davis A, Smith P. Tinni-
tus: its epidemiology and menag-
ment. Proc. 14 th , Danavos Symp
1990; s. 377.
3. Jastreboff PJ. Phantom auditory per-
ception (Tinnitus). Mechanism of ge-
neration and perception. Neurosci
Res 1990; 8: 221-54.
4. Jastreboff PJ, Hazel JWP. A neuro-
phisiological approach to tinnitus.
Clinical implication. Brit J Audiolo-
gy 1993; 27: 1-11.
5. Jastreboff PJ, Jastreboff MM. Lecze-
nie szumów usznych oparte na mode-
lu neurofizjologicznym. Audiofono-
log, tom IX, 1996.
6. Jastreboff PJ, Gray WC, Mattox DE.
Tinnitus and hyperacusis. In: Otola-
ryngology Head&Neck Surgery, Vo-
lume four, Third Edition, eds C. W.
Cummings et all., Mosby, St. Luis,
1998; 3198-222.
7. Mc Fadden D. Tinnitus: Facts, the-
ories and treatments Washington. D.
C. National Academy Press.
8. Red. H. Skar¿yñski. Szumy uszne
i nadwra¿liwoœæ na dŸwiêki. Instytut
Fizjologii i Patofizjologii S³uchu,
Warszawa 1998 – praca zbiorowa.
9. Szymiec E, Szyfter W i wsp. Leczenie
alternatywne szumów usznych. Reha-
bilitacja w otologii. Stowarzyszenie
„Lepiej S³yszeæ”, Poznañ 1999.
10. Szymiec E, Szyfter W. Wyniki lecze-
nia szumów usznych metod¹ elektro-
stymulacji. otorynolaryngologia Pol-
ska, tom LI, Supl. 24, Poznañ 1984;
s. 7-9.
11. Zarys audiologii klinicznej pod red.
A. Pruszewicza i A. Obrêbowskiego.
Uwagi końcowe
Niezale¿nie od rodzaju stoso-
wanej metody leczenia szumów
usznych, konieczna jest szczegó-
³owa, szeroka diagnostyka ró¿ni-
cowa. Pozwala to na w³aœciwy
sposób postêpowania z chorymi,
zwiêkszaj¹c prawdopodobieñstwo
uzyskania oczekiwanej poprawy.
Pozwala tak¿e unikn¹æ b³êdów
w leczeniu szumów usznych.
Liczba wykonywanych niezbêd-
nych badañ i konsultacji wskazu-
je na doœæ du¿¹ kosztownoœæ pro-
cesu diagnostycznego. Wydaje
siê, ¿e nie wszystkich lekarzy sty-
kaj¹cych siê z chorymi z szuma-
mi usznymi staæ na ponoszenie
tych kosztów w ramach posiada-
nego kontraktu z kas¹ chorych.
Aby rozwi¹zaæ ten problem,
podobnie jak w innych krajach
œwiata, w Polsce powsta³y wy-
specjalizowane oœrodki zajmuj¹-
dr med. Eugeniusz Szymiec
Klinika Otolaryngologii
Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
kierownik Kliniki
prof. dr hab. med. Witold Szyfter
102
Przewodnik
Lekarza
460044172.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin