Prawo Rzymskie - Rozwadowski.pdf

(2397 KB) Pobierz
Spis treści
Władysław Rozwadowski
PRAWO
RZYMSKIE
Zarys wykładu
wraz
z wyborem źródeł
ars boni et aequi
Podręcznik dla studentów prawa
Wydanie 2
Ten ebook powstał z wersji papierowej podręcznika Prawo Rzymskie wydanie 2, został
pozbawiony elementów nie wykorzystywanych w trakcie nauki tj. „wyboru źródeł” i
„skorowidza”. Istotne fragmenty źródeł znalazły się w nawiasach [ tłumaczenie ze
źródła ]. W stosunku do oryginału uległa zmieniania objętość podręcznika. Numeracja
w spisie treści odpowiada numerom stron w tym ebooku ( oryginalna numeracja nie
została zachowana ).
ISBN 83-900964-5-5
[ 23,5 x 16 cm ( W x S ) ]
Wydawnictwo: ars boni et aequi
Poznań
Spis treści
Przedmowa
11
Część I. Zarys wykładu
13
Zagadnienia wstępne
14
§ 1.
Przedmiot wykładu prawa rzymskiego
14
§ 2.
Pojęcie prawa
15
§ 3.
Charakterystyka prawa epoki niewolnictwa
19
§ 4.
Doniosłość prawa rzymskiego dla współczesnego prawoznawstwa 21
§ 5.
Systematyka prawa rzymskiego
22
§ 6.
Okresy historycznego rozwoju prawa
22
§ 7.
Rzymskie podziały prawa
24
1. Ius civile, ius peregrinorum i ius gentium (24).
2. Ius publicum – ius privatum (25).
3. Ius commune – ius singulare (26).
§ 8. Prawo względne i bezwzględne 27
§ 9. Prawo bezwzględnie i względnie obowiązujące 27
§ 10. Prawo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym 27
§ 11. Obowiązywanie normy prawnej w miejscu i w czasie 28
§ 12. Interpretacja prawa 30
§ 13. Prawo materialne i prawo formalne 31
§ 14. Źródła poznania i powstania prawa 32
Dział I. Źródła prawa rzymskiego 34
A. Źródła prawa 34
§ 15. Prawo zwyczajowe 34
§ 16. Ustawa 34
§ 17. Edykt pretorski 36
§ 18. Uchwały senatu 37
§ 19. Nauka prawa 38
§ 20. Konstytucje cesarskie 41
B. Zbiory prawa 42
§ 21. Przedjustyniańskie zbiory prawa. Nauczanie prawa 42
§ 22. Ustawodawstwo justyniańskie 43
C. Losy prawa rzymskiego po kodyfikacji justyniańskiej 45
§ 23. Prawo rzymskie we Wschodniej Europie 45
§ 24. Prawo rzymskie w Zachodniej Europie 47
§ 25. Prawo rzymskie w Polsce 54
Dział II. Proces rzymski prywatny 57
A. Zagadnienia ogólne 57
§ 26. Prawo procesowe a prawo materialne 57
§ 27. Historyczny rozwój procesu rzymskiego 58
§ 28. Organizacja sądownictwa i dwufazowość postępowania w procesie
zwyczajnym 59
§ 29. Strony i ich zastępcy procesowi 60
§ 30. Zdolność sądowa, zdolność procesowa i legitymacja procesowa 60
B. Postępowanie zwyczajne (Ordo iudiciorum privatorum)
61
7
§ 31. Proces legisakcyjny
61
§ 32. Proces formułkowy
62
1. Geneza procesu formułkowego (62).
2. Postępowanie in iure (62).
3. Litis contestatio (63).
4. Budowa formułki procesowej (64).
5. Obrona pozwanego w procesie (65).
6. Rodzaje actiones (66).
7. Postępowanie apud iudicem (68).
§ 33. Egzekucja
69
C. Ochrona pozaprocesowa
71
§ 34. Środki ochrony pozaprocesowej
71
D. Postępowanie nadzwyczajne
72
§ 35. Proces kognicyjny
72
1. Geneza procesu kognicyjnego (72).
2. Organizacja sądownictwa (74).
3. Wszczęcie i przebieg postępowania sądowego (75).
4. Dowody (77).
5. Wyrok (78).
6. Apelacja (79)
7. Egzekucja (81).
8. Episcopałis audientia (81).
9. Proces reskryptowy (82).
Dział III. Rzymskie prawo prywatne
83
A. Podmioty prawa i zdarzenia prawne
83
a. Podmioty prawa
83
§ 36. Zdolność prawna
83
§ 37. Początek i koniec osobowości fizycznej
84
§ 38. Status libertatis
85
§ 39. Status civitatis
88
§ 40. Status familiae
89
§ 41. Przyczyny ograniczające zdolność prawną
91
§ 42. Osoby prawne
92
b. Zdarzenia prawne
93
§ 43. Zdarzenia prawne - działania
93
§ 44. Skutki zdarzeń prawnych
96
c. Czynności prawne
98
§ 45. Pojęcie i podział czynności prawnych
98
§ 46. Wady oświadczenia woli
100
§ 47. Elementy składowe czynności prawnej
104
§ 48. Zastępstwo
105
§ 49. Zdolność do czynności prawnych
106
B. Prawo rzeczowe
107
a. Rzeczy i prawa rzeczowe
107
§ 50. Pojęcie i podział rzeczy
107
§ 51. Pojęcie i podział praw rzeczowych
109
b. Władztwo faktyczne nad rzeczą
110
§ 52. Posiadanie i dzierżenie
110
1. Definicja posiadania i dzierżenia (110).
8
2. Geneza rzymskiej possessio (110).
3. Rodzaje posiadania (112).
4. Skutki prawne posiadania (113).
5. Ochrona posiadania (113).
6. Nabycie i utrata posiadania (114).
c. Własność
115
§ 53. Pojęcie własności, treść i ograniczenia. Współwłasność
115
1. O własności w ogólności (115).
2. Własność rzymska i jej rodzaje (116).
3. Próby definiowania własności rzymskiej (119).
4. Treść prawa własności i jej ograniczenia (121)
5. Współwłasność (122).
§ 54. Nabycie własności
122
1. Zasady ogólne (122).
2. Mancypacja (123).
3. In iure cessio (123).
4. Tradycja (123)
5. Zasiedzenie (124).
6. Zawłaszczenie (125).
7. Przetworzenie (126).
8. Połączenie i zmieszanie (126).
9. Nabycie owoców (127).
§ 55. Ochrona prawa własności
127
1. Powództwo windykacyjne (127).
2. Powództwo negatoryjne (128).
3. Powództwo publicjańskie (129).
4. Inne środki ochrony własności w stosunkach sąsiedzkich (129).
d. Prawa na rzeczy cudzej
130
§ 56. Służebności
130
§ 57. Zastaw
133
§ 58. Emfiteuza i superficies
135
C. Zobowiązania
137
a. Część ogólna
137
§ 59. Pojęcie zobowiązania
137
§ 60. Źródła zobowiązań
139
§ 61. Przedmiot zobowiązania
143
§ 62. Podział zobowiązań
144
§ 63. Wielość podmiotów zobowiązania
145
§ 64. Skutki niewykonania zobowiązania
146
§ 65. Zmiana podmiotów zobowiązania
148
§ 66. Umocnienie zobowiązań
150
§ 67. Umorzenie zobowiązań
151
b. Źródła zobowiązań
154
Kontrakty, pacta i jak gdyby kontrakty
154
§ 68. O kontraktach i jak gdyby kontraktach w ogólności
154
§ 69. Kontrakty realne
157
1. Pożyczka (157).
2. Użyczenie (158).
3. Przechowanie (159).
9
Zgłoś jeśli naruszono regulamin