Lista kontrolna dla mikroprzedsiębiorstw - wymagania PIP.pdf

(553 KB) Pobierz
lista.qxd
Stanisław Staszewski
Zdobądź dyplom
Państwowej Inspekcji Pracy
Lista kontrolna z komentarzem
dla mikroprzedsiębiorstw
Warszawa 2008
Spis treści
Wstęp
Lista kontrolna
Komentarz do listy kontrolnej
Informacje dodatkowe
Ocena ryzyka
Literatura
Polskie Normy
3
5
12
47
59
62
64
Wydawca: Główny Inspektorat Pracy
Publikacja przygotowana przez Departament Prewencji i Promocji GIP
Adres: ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, tel. 440 65 01, fax 622-28-48
Redaktor prowadzący: Zbigniew Kowalczyk
Opracowanie techniczne i graficzne: Jan Klimczak
Druk: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
44626612.006.png
Wstęp
Poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika (np.
zdrowia, wolności, swobody sumienia, ochrony wizerunku) oraz zapewnie-
nie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy są podstawowymi obo-
wiązkami pracodawcy. Człowiek w trakcie wykonywania pracy narażony jest
na zagrożenia wynikające nie tylko z samej pracy, ale również z oddziały-
wania warunków środowiska, w którym pracuje. Wskutek tego odczuwa-
nie przez niego uciążliwości pracy będzie tym mniejsze, a jej efektywność
tym wyższa, im bardziej sprzyjające będą warunki, w których ona przebie-
ga. W każdym środowisku pracy oddziałuje na pracownika wiele różnych
czynników materialnych i społecznych, które w skutkach niwelują się lub
nakładają, potęgując oddziaływanie na jego ustrój. Dlatego działania na rzecz
poprawy warunków pracy w dłuższym okresie czasu przynoszą w efekcie
zysk pracodawcy i dlatego też ważne jest, aby pracodawcy znali przepisy
prawa pracy i stosowali je w celu eliminacji występujących rozbieżności mię-
dzy stanem faktycznym w ich zakładach, a określonym w przepisach.
Coraz częściej upowszechnianym narzędziem do określenia, czy dzia-
łania w zakładzie pracy są zgodne z obowiązującym prawem oraz do wska-
zania, czy i gdzie występują nieprawidłowości, są listy kontrolne. Prezen-
towane opracowanie składa się z dwóch części: Listy kontrolnej oraz Ko-
mentarza do Listy kontrolnej i przeznaczone jest w szczególności dla pra-
codawców – właścicieli małych zakładów pracy, zatrudniających do 9 pra-
cowników – jako pomoc w samoocenie prawnej ochrony pracy oraz wa-
runków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Problematyka bhp i prawnej ochrony pracy jest skomplikowana, wystę-
puje w różnych sytuacjach działalności firmy, dlatego przygotowano zestaw
uporządkowanych, pogrupowanych problemowo i w jednolity sposób zre-
dagowanych pytań wymagających sformułowania konkretnej odpowiedzi.
Pytania zawarte w liście kontrolnej zostały wybrane na podstawie przepro-
wadzonych kontroli i najczęściej występujących nieprawidłowości. Opra-
cowanie ma charakter ogólny, aby było użyteczne w zakładach różnych
branż.
Lista kontrolna zawiera wykaz potencjalnych nieprawidłowości mogą-
cych występować w większości małych zakładów wraz z niezbędnymi od-
niesieniami do obowiązujących przepisów i pozwoli w usystematyzowany
sposób zidentyfikować nieprawidłowości lub występujące zaniedbania (Usta-
wa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy określa prawa i obowiązki pra-
cowników i pracodawców – podstawowy akt prawny z zakresu prawa pra-
cy, lecz nie jedyny. Szereg zagadnień jest uregulowanych w przepisach od-
rębnych), natomiast Komentarz do listy kontrolnej pozwoli ocenić ich ska-
lę oraz określić sposoby i terminy ich likwidacji. Publikację przygotowano
w ramach programu Zdobądź Dyplom PIP . Uczestniczącym w nim praco-
dawcom proponujemy, aby korzystając z idei samokontroli przy pomocy
przygotowanych przez PIP narzędzi i eksperckiej pomocy inspektorów pra-
cy, zidentyfikowali i wyeliminowali nieprawidłowości, co zaowocuje przyzna-
niem Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy .
Jak korzystać z listy kontrolnej z komentarzem?
W celu dokonania samokontroli należy wykorzystać listę oraz udzielić
na postawione w niej pytania odpowiedzi ,, Ta k ” lub ,, Nie ”.
Jeśli na pytanie odpowiedziałeś „ Ta k ” – znaczy, że spełniłeś wymagania
– przechodzisz do następnego. Jeśli odpowiedziałeś „ Nie ” – musisz przejść
do Komentarza do Listy kontrolnej i zapoznać się z komentarzem, aby wie-
dzieć jakie działania korygujące trzeba podjąć, aby doprowadzić do sta-
nu prawidłowego (zgodnego z obowiązującym prawem) oraz określić ter-
min eliminacji nieprawidłowości.
3
4
Lista kontrolna
jeśli pozytywnie odpowiedziałeś na pytanie, przejdź do następnego;
jeśli odpowiedziałeś „Nie”, sięgnij do komentarza i sprawdź, co musisz zrobić;
Lp.
Pytania dotycz ce
badanego zagadnienia
Odpowiedzi
Tak Nie
Co powinno si Æ wykona Â
Uwagi
WP INFORMACJE OGÓLNE
1.
Czy pracodawca zawiadomi na pi y mie PIP o miejscu, rodzaju i zakresie
prowadzonej dzia alno y ci?
Formularz mo na znale na stronie
PIP (www.pip.gov.pl )
Komentarz do Listy kontrolnej
– strona 12
Ð Î
2.
Czy zosta y wykonane wcze y niej wydane decyzje inspektora pracy?
Ð Î
Komentarz do Listy kontrolnej
– strona 12
LP STOSUNEK PRACY
3.
Czy pracodawca udzieli pracownikowi pisemnej informacji o niektórych
warunkach zatrudnienia, nie pó | niej ni w ci gu 7 dni od dnia zawarcia
umowy o prac Æ (art. 29 § 3 k.p.)?
Ð Î
Komentarz do Listy kontrolnej
– strona 13
4.
Czy pracownikom potwierdzono na pi y mie, najpó | niej w dniu rozpocz Æ cia
pracy, rodzaj umowy o prac Æ i jej warunki?
Ð Î
Komentarz do Listy kontrolnej
– strona 13
5.
Czy przestrzegano przepisów dotycz cych rozwi zywania umów o prac Æ za
wypowiedzeniem?
Ð Î
Komentarz do Listy kontrolnej
– strona 14
6.
Czy przestrzegano przepisów dotycz cych rozwi zywania umów o prac Æ
bez wypowiedzenia?
Ð Î
Komentarz do Listy kontrolnej
– strona 15
7.
Czy wydano pracownikom y wiadectwa pracy?
Ð Î
Komentarz do
Listy kontrolnej
– strona 16
J1P SZKOLENIA BHP
8.
Czy pracowników poddano wymaganym szkoleniom w zakresie bhp?
Ð Î
Komentarz do Listy kontrolnej
– strona 16
9.
Czy pracodawca odby szkolenie dla pracodawców?
Ð Î
Komentarz do
Listy kontrolnej
– strona 18
5
44626612.007.png 44626612.008.png 44626612.009.png 44626612.001.png 44626612.002.png 44626612.003.png 44626612.004.png 44626612.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin