OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W 5 KROKACH.pdf

(242 KB) Pobierz
OCENA RYZYKA
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
Oocenieryzyka
zawodowego
Wydarzenia
Podstawyprawne
Ocenaryzykaw5
krokach
Materiałypomocnicze
Modułszkoleniowy
dlapracodawców
OCENARYZYKAWPIĘCIUKROKACH
Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa (patrzPODSTAWYPRAWNE ). W przypadku
małychprzedsiębiorstwijeślipracodawcajestdobrzezorientowanywrodzajuitechnologiiwykonywaj
pracymoŜeprzeprowadzićocenęryzykasamodzielnie.Wwiększychprzedsiębiorstwachocenę
ryzykamogąprowadzićkompetentnipracownicy,specjaliścids.BHPiekspercizewnętrzni,przyczym
zawsze odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie ocenyryzyka spoczywa na
pracodawcy.
Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać w moŜliwie najprostszy sposób. W wielu małych
przedsiębiorstwach nie występują liczne zagroŜenia i przewaŜnie moŜna je łatwo zidentyfikować.
Wskazanejest,abyidentyfikowaniezagroŜeńiocenianiezwiązanychznimizagroŜeńopierałosięo
zasadyzdrowegorozsądku.
W większości przypadków (szczególnie jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa) ocena ryzyka
zawodowego moŜe być prosta i moŜna ją przeprowadzić zgodnie z zasadami niŜej przedstawionej
"ocenyryzykazawodowegowpięciukrokach"(jesttopodejściebardzorozpowszechnionew
krajachUE):
Zebranieinformacjipotrzebnychdo
przeprowadzeniaocenyryzykazawodowego
Jakiesąwprzedsiębiorstwiestanowiskapracy?
Jakieosobypracująnatychstanowiskach?(zeszczególnym
uwzględnieniemtakichpracownikówjakmłodociani,osoby
niepełnosprawne,kobietywciąŜy,pracownicyniepełnoetatowi,
podwykonawcy,pracownicyzatrudnienipozasiedzibąprzedsiębiorstwa)
Jakiewykorzystujesięnastanowiskachpracymaszyny,narzędziai
materiały?
NajakiezagroŜeniawskazująinstrukcjeobsługiuŜytkowanychmaszyniurządzeń?
Jakiezadania(operacjetechnologiczne)wykonująpracownicy?
Jakieczynnikiniebezpieczne,szkodliwelubuciąŜliwewystępująnastanowiskachpracy?
Jakiestosowanesąnastanowiskachpracyśrodkiochronyzbiorowejiindywidualnej?
Jakiesąwynikipomiarówczynnikówszkodliwych(oilebyłyprzeprowadzane)icowynikaz
dotychczasowejdokumentacjidot.wypadkówprzypracy(jeślidotakichdoszło)ichorób
zawodowych?
JakiesąjuŜzidentyfikowanezagroŜeniaimoŜliweskutkiichwystąpienia?
Jakiesąprzepisyprawneinormydotyczącewystępującychwprzedsiębiorstwiestanowisk
pracy?
WartorównieŜpoznaćopinieiuwagipracownikówdot.stanowiskpracy,naktórychpracują.
KtóŜznajelepiej?Wdziałaniazwiązanezocenąryzykazawodowegopracownicypowinnibyć
włączaniwjaknajszerszymzakresie.
IdentyfikacjazagroŜeń.OkreśleniedlakaŜdego
stanowiskapracy,jakiewystępująnanimzagroŜenia
1 z 4
2009-06-5 15:12
122484664.005.png 122484664.006.png 122484664.007.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
Czyna stanowiskach pracy mamy do czynienia znierównymi lub
śliskimi powierzchniami, ruchomymi częściami maszyn, ostrymi
krawędziami,gorącymilubzimnymipowierzchniami,pracąnawysokości,
wysokimiciśnieniami,prądemelektrycznym,substancjamichemicznymi,
pyłem, hałasem, nieprawidłowym oświetleniem, drganiami,
promieniowaniem elektromagnetycznym, ręcznym przenoszeniem
cięŜarów, pracą w niewygodnej pozycji, zagroŜeniami biologicznymi,
stresemi innymi. Dookreślania zagroŜeń bardzopomocne okazująsię corazliczniejudostępniane,
szczególnie w ramach europejskiej kampanii oceny ryzyka zawodowego, listy kontrolne. (patrz
podstrona MATERIAŁYPOMOCNICZE.PRZYKŁADY ).
Oszacowanieryzyka
MoŜnaskorzystaćzprostejmetodyocenyryzykawgPolskiejNormy
PNN18002 ("Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego",PKN styczeń 2000),
którą ilustruje podana niŜej tabelka, oddzielnie dla poszczególnych
zagroŜeń.
W zaleŜności od tego jak duŜe jest prawdopodobieństwo
wystąpienia wypadków i chorób (jako skutków zagroŜenia lewa
kolumnatabelki)ijakpowaŜnesątenastępstwa(wypadki,choroby
górnypoziomywiersz)ryzykomoŜebyćMAŁE,ŚREDNIE(obauznawanesązadopuszczalne)lub
DUśE (uznawane za niedopuszczalne i wymagające niezwłocznych działań w warunkach takiego
ryzykaTwoipracownicypracowaćniemogą!!!).
Wskazanajestrefleksjaczydotychczaspodejmowanedziałaniaeliminującelubograniczająceryzyko
(działaniazapobiegawcze)sąwystarczające.
UWAGA!MetodaszacowaniaryzykawgnormyPNN18002niejestjedyna,znanesąjeszczeinne,
proste metody oceny ryzyka wśród nich: metoda Wstępnej Analizy ZagroŜeń (PHA), metoda
WskaźnikaRyzyka(RISCSCORE),metodaGrafuRyzyka,metodaAnalizyBezpieczeństwaPracy(JSA)
patrz KRÓTKACHARAKTERYSTYKAWYBRANYCHMETODOCENYRYZYKA
(ZPRZYKŁADAMIZASTOSOWAŃ)
IstniejąteŜczynnikiśrodowiskapracyitakierodzajeprac,dlaktórychopracowanoszczegółowe
wymaganiadotyczącezwiązanejznimiocenyryzykaidlaktórychwyŜejwspomnianametoda"wg
normy"niezawszedasięzastosować.Chodzioczynnikichemiczne,czynnikibiologiczne,ręczneprace
transportowe,hałasidrganiamechaniczne (patrz podstrony: PODSTAWYPRAWNE i MODUŁ
SZKOLENIOWYDLAPRACODAWCÓW ).
Określeniedziałańeliminującychlub
ograniczającychryzykozawodowe
NaleŜy zacząć od tych zagroŜeń, których ryzyko wystąpienia jest
największe i zgodnie z zasadą, aby moŜliwość całkowitego usunięcia
zagroŜenia miała priorytet, a zastosowanie środków ochrony
indywidualnej było ostatecznością. W przypadku ryzyka
niedopuszczalnego działania ograniczające muszą mieć charakter
natychmiastowy. Dopuszczalne ryzyko średnie wymaga prowadzenia
działań na rzecz jego dalszego zmniejszania, natomiast ryzyko małe
działań zapewniających, Ŝe pozostanie ono na tym poziomie. Przykłady działań eliminujących lub
ograniczającychryzykozawodowezwiązanezkonkretnymizagroŜeniamipodanesąnp.wwydanejw
ubiegłym roku broszurze "NajwaŜniejsze aspekty oceny ryzyka zawodowego" (na podstronie
MATERIAŁYPOMOCNICZE , stronaCIOPPIB ).
Dokumentowaniewynikówocenyryzyka
zawodowego.
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna uwzględniać
elementy określone w §39 a ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (patrz podstrona PODSTAWYPRAWNE ) tj. zawierać
opis ocenianego stanowiska pracy, wyniki przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego dla kaŜdego z czynników środowiska pracy,
niezbędneśrodkiprofilaktycznezmniejszająceryzykoorazdatęocenyi
osobę,którająprzeprowadziła.Www.rozporządzeniuniezaproponowanowzoruformularzadotakiej
dokumentacji i nie ma jednolitego wzorca dla takiego dokumentu. Pomocny, po dostosowaniu i
uwzględnieniuwszystkichelementówokreślonychw§39aust.3ww.Rozporządzenia,moŜeokazać
sięformularzKartyocenyryzykazawodowegozaproponowanywbroszurze"NajwaŜniejszeaspekty
ocenyryzykazawodowego"(patrzpodstrona MATERIAŁYPOMOCNICZE , stronaCIOPPIB ).
UWAGA!Jeśliwprzedsiębiorstwiezmieniłysięwarunkipracy(np.pojawiłysięnowemaszynylub
2 z 4
2009-06-5 15:12
122484664.008.png 122484664.001.png 122484664.002.png 122484664.003.png
pip.gov.pl - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO- Serwis informacyjny http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/...
technologie), naleŜy procedurę oceny ryzyka powtórzyć na tych stanowiskach pracy, których to
dotyczy.
Więcej informacji moŜna uzyskać korzystając z opracowań dostępnych w internecie, np. ww.
broszury "NajwaŜniejsze aspekty oceny ryzyka zawodowego" lub ulotki "Ocena ryzyka w pięciu
krokach"napodstronie MATERIAŁYPOMOCNICZE , stronaCIOPPIB .
OSZACOWANIERYZYKA(patrzKROK3)
RyzykomoŜnaocenićnaprzykładzgodniezponiŜszątabelką
3 z 4
2009-06-5 15:12
122484664.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin