Instukcja bhp przy obsłudze szlifierki dwutarczowej.pdf

(28 KB) Pobierz
instrukcja15.indd
INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI DWUTARCZOWEJ
UWAGI OGÓLNE
Szlifierki dwutarczowe mogą obsługiwać pracownicy pełnoletni, posiadający odpowiednie kwalifikacje za-
wodowe, przeszkolenie wstępne i okresowe bhp oraz aktualne badania lekarskie. Pracownik powinien być
zapoznany z instrukcjami bhp oraz oceną ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy.
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Przed rozpoczęciem pracy należy:
1. Sprawdzić kompletność i sprawność szlifierki oraz urządzeń zabezpieczających.
2. Sprawdzić, czy w pobliżu szlifierki nie ma substancji łatwopalnych.
3. Sprawdzić zamocowanie szlifierki oraz mocowanie osłon.
4. Przygotować środki ochrony indywidualnej i uruchomić wentylację.
ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY
1. Przewody elektryczne powinny być zabezpieczone przed wilgocią i mechanicznym uszkodzeniem.
2. W toku pracy należy stosować środki ochrony indywidualnej w celu ochrony przed odpryskami (okulary prze-
ciwodpryskowe, osłony twarzy itp.).
3. Należy pewnie trzymać obrabiany przedmiot, co pozwoli wykluczyć możliwość wyrwania obrabianego przed-
miotu z rąk i odrzucenia pod wpływem działających sił.
4. Należy zachować bezpieczną odległość od tarcz i nie nachylać się zbyt blisko.
5. Odłamki wiórów należy usuwać spod szlifierki tylko za pomocą odpowiednich narzędzi (np. pędzli, szczotek)
albo za pomocą urządzeń pneumatycznych itp.
6. W przypadku przerwy w zasilaniu należy natychmiast wyłączyć szlifierkę i inne urządzenia elektryczne oraz
odłączyć je od zasilania.
7. Do stanowiska pracy nie należy dopuszczać osób nieupoważnionych.
8. Przy obsłudze szlifierki należy przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1. Wyłączyć szlifierkę.
2. Uprzątnąć i zabezpieczyć stanowisko pracy oraz schować narzędzia i sprzęt ochronny.
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYCH
ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKÓW
1. Awarie oraz inne sytuacje zagrażające zdrowiu pracownika oraz wypadki (np. przy pracy) należy natych-
miast zgłosić przełożonemu.
2. W razie pożaru lub innego zdarzenia należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby ratownicze.
3. W przypadku zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu pracowników należy powiadomić osoby narażone
i wspólnie opuścić pomieszczenia.
1
270096565.001.png
CZYNNOŚCI ZABRONIONE
Zabrania się:
1. Wykonywania procesu pracy z użyciem niesprawnej technicznie lub niekompletnej szlifierki.
2. Wykonywania procesu pracy z użyciem szlifierki pozbawionej obudów i osłon bezpieczeństwa oraz z nie-
sprawnymi lub odłączonymi urządzeniami zabezpieczającymi.
3. Czyszczenia, konserwacji i napraw szlifierki bez odłączenia od sieci elektrycznej.
4. Obsługi szlifierki w rękawicach albo z obandażowanymi dłońmi, jeśli wirujące narzędzia lub obrabiany mate-
riał stwarzają zagrożenie pochwycenia.
5. Palenia tytoniu i spożywania posiłków w czasie wykonywania czynności szlifowania.
6. Pozostawiania pracującej szlifierki bez nadzoru.
7. Usuwania i zgarniania nieosłoniętą ręką wiórów metalowych.
8. Stosowania do mocowania ściernicy tulejek redukcyjnych w otworze.
9. Stawiania w pobliżu szlifierki przedmiotów łatwopalnych.
ZATWIERDZAM
Data i podpis pracodawcy
2
270096565.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin