Instrukcja bhp przy obsłudze kserokopiarki.pdf

(187 KB) Pobierz
192325130 UNPDF
INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE KSEROKOPIARKI
WYMOGI OGÓLNE
1. Kserokopiarka powinna być zainstalowana przez wykwalifikowanych pracowników serwisu obsługi.
2. Przewód zasilający powinien być podłączony do gniazdka z kołkiem uziemiającym.
3. Kserokopiarka powinna być ustawiona z dala od grzejników, w miejscu nienarażonym na kurz, wibrację
i bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego.
4. Kserokopiarka powinna być ustawiona z zachowaniem minimum 10 cm wolnej przestrzeni między jej tylną
częścią a ścianą, w sposób umożliwiający łatwy dostęp do gniazda zasilającego w przypadku awarii.
5. Przed rozpoczęciem użytkowania kserokopiarki pracownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi da-
nego modelu urządzenia.
NA STANOWISKU PRACY ZABRANIA SIĘ:
1. Samodzielnego naprawiania urządzenia.
2. Otwierania wszelkich pokryw w trakcie procesu kopiowania.
3. Przesuwania, czyszczenia lub wykonywania jakichkolwiek czynności innych niż zwykła obsługa bez
uprzedniego odłączenia urządzenia od sieci zasilania.
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Sprawdzić kompletność technicznego wyposażenia stanowiska pracy oraz stan kabli zasilających kseroko-
piarkę.
2. Upewnić się, że stan kabli zasilania elektrycznego oraz stan techniczny urządzenia zapewniają bezpieczeń-
stwo pracy, a zwłaszcza ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.
3. Przygotować potrzebne materiały i upewnić się, że ich parametry użytkowe są zgodne z zaleceniami pro-
ducenta urządzenia.
4. Sprawdzić, czy z materiałów do kopiowania oraz powierzchni roboczych urządzenia zostały usunięte spina-
cze biurowe, zszywki itp. metalowe przedmioty, które mogłyby zostać wciągnięte do jego wnętrza.
5. Ustawić żądany program kopiowania zgodnie z instrukcją użytkowania.
ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY
1. Obserwować komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu lub kontrolkach i postępować zgodnie z in-
strukcją.
2. W przypadku pojawienia się komunikatów eksploatacyjnych takich jak „zablokowany papier”, „wyczerpa-
nie tonera” itp. do wykonania czynności z tym związanych przystąpić po wyłączeniu zasilania.
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:
1. Wyłączyć urządzenie (o ile instrukcja użytkowania nie stanowi inaczej).
2. Wykonać inne czynności porządkowe.
www.obslugabhpwirmie.pl
1
Przykładowa instrukcja bhp – wykorzystanie wymaga
dostosowania do warunków panujących w zakładzie pracy
www.obslugabhpwirmie.pl
192325130.005.png 192325130.006.png 192325130.007.png 192325130.008.png
UWAGA!!!
1. Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania z gniazdka przed przystąpieniem do przesuwania urządzenia,
jego czyszczenia lub czynności innych niż zwykła obsługa.
2. W przypadku awarii lub uszkodzenia w układzie elektrycznym lub mechanicznym urządzenia, a także
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zrozumienia komunikatu o niesprawności lub
określenia sposobu jej usunięcia należy natychmiast wyłączyć zasilanie i niezwłocznie poinformować
przełożonego oraz skontaktować się z serwisem.
W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:
– Pogotowia ratunkowego tel. 999
– Straży pożarnej tel. 998
ZATWIERDZAM
Data i podpis pracodawcy
www.obslugabhpwirmie.pl
2
Przykładowa instrukcja bhp – wykorzystanie wymaga
dostosowania do warunków panujących w zakładzie pracy
www.obslugabhpwirmie.pl
192325130.001.png 192325130.002.png 192325130.003.png 192325130.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin