Instrukcja bhp obsługi czajnika elektrycznego.pdf

(266 KB) Pobierz
instrukcja9.indd
INSTRUKCJA BHP
OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO
WYMOGI OGÓLNE
Czajnik elektryczny mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe bhp
i aktualne świadectwo lekarskie, zapoznani z instrukcją bhp oraz oceną ryzyka zawodowego związaną z za-
grożeniami powodowanymi użyciem czajnika.
WAŻNE: Jeżeli producent nie określił rodzaju podgrzewanej cieczy, w czajniku wolno gotować tylko
wodę!
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:
1. Przed użyciem czajnika sprawdzić, czy obudowa i pokrywa czajnika są całe i sprawne oraz czy widoczne
jest oznakowanie minimalnego i maksymalnego poziomu wody.
2. Sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki przed podłączeniem jej do gniazda wtykowego.
3. Sprawdzić, czy gniazdo wtykowe posiada kołek uziemiający, jeśli nie - nie włączać czajnika.
4. Nalać wodę do czajnika pamiętając o minimalnym napełnieniu pojemnika i nie przekraczaniu maksymal-
nego poziomu wody.
5. Postawić dokładnie czajnik na podstawce ze stykami.
PODCZAS GOTOWANIA WODY:
1. Włączyć wtyczkę do gniazda wtykowego.
2. Włączyć zasilanie przełącznikiem na czajniku.
3. Obserwować czajnik i odczekać na jego automatyczne wyłączenie się.
4. Nie otwierać pokrywy czajnika w czasie podgrzewania w celu sprawdzenia czy woda gotuje się.
5. Nie dolewać wody w trakcie jej podgrzewania.
6. Nie wychodzić z pomieszczenia, w którym znajduje się włączony czajnik. Poczekać do jego automatyczne-
go wyłączenia się.
7. Po wyłączeniu się czajnika odczekać chwilę aż ustanie gwałtowne parowanie wody i zdjąć czajnik
z podstawki.
PO ZAKOŃCZENIU GOTOWANIA WODY:
1. Zachowując ostrożność przemieścić czajnik w pozycji pionowej do miejsca nalewania wrzątku w szklanki,
kubki lub filiżanki i ostrożnie napełnić je wrzątkiem.
2. Odstawić czajnik na podstawkę do wystygnięcia.
3. Przed koniecznością przemieszczania się ze szklankami, kubkami lub filiżankami sprawdzić, czy droga
przemieszczania nie jest zastawiona.
4. Zachować szczególną ostrożność w czasie przenoszenia i podawania szklanek, kubków lub filiżanek
z napojami.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIE W PRZYPAD-
KU USZKODZENIA CZAJNIKA:
1. W czasie podłączania czajnika do sieci zasilającej wykonywać czynności suchymi dłońmi.
2. W przypadku oblania rąk wodą, wysuszyć je przed dotykaniem czajnika.
3. W razie niezadziałania automatycznego wyłącznika, zdjąć czajnik z podstawki, odstawić go i odłączyć
wtyczkę z gniazda zasilającego. Zgłosić uszkodzenia przełożonemu i nie używać czajnika do czasu jego
naprawienia przez wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami.
1
60243794.001.png
4. Po zakończeniu dnia pracy, przed opuszczeniem pomieszczenia pracy wyłączyć wtyczkę przewodu zasila-
jącego z gniazda wtykowego.
5. W razie oblania ciała wrzątkiem, schładzać oblane miejsce zimną woda i powiadomić o zdarzeniu przeło-
żonego.
Zabrania się czyszczenia, konserwacji i napraw czajnika bez odłączenia od sieci elektrycznej.
UWAGA!
W przypadku awarii lub uszkodzenia w układzie elektrycznym lub grzałki czajnika natychmiast wyłącz zasi-
lanie i niezwłocznie poinformuj przełożonego. Skontaktuj się z serwisem.
W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:
– pogotowia ratunkowego tel. 999
– straży pożarnej tel. 998
ZATWIERDZAM
Data i podpis pracodawcy
2
60243794.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin