Prasa hydrauliczna krawędziowa. Minimalne wymagania.pdf

(123 KB) Pobierz
ul6_prasa-hydrauliczna-bch.indd
Prasa hydrauliczna krawdziowa
11
1
Prasa hydrauliczna krawdziowa przeznaczona jest do pro-
stoliniowego gicia arkuszy blach metalowych lub materiau
skadajcego si czciowo z metalu lub innych materiaów,
jak tektura i tworzywa sztuczne. W prasie górnotokowej prze-
mieszcza si suwak – odwrotnie ni w prasie dolnotokowej,
w której przemieszcza si stó. Energia przekazywana rucho-
mym czciom narzdzi jest efektem wytworzonego cinienia
hydrostatycznego. Cykl pracy prasy obejmuje wszystkie sta-
ny podczas przejcia suwaka z belk z pooenia wyjciowe-
go (zwykle górnego zwrotnego punktu – oznaczanego skró-
tem: GZP) do dolnego zwrotnego punktu (DZP) i z powrotem
do pooenia zatrzymania. Punkty zwrotne wyznaczaj GZP
– koniec ruchu otwierajcego prasy (pooonego w prasie
górnotokowej najdalej od matrycy) i DZP – koniec ruchu za-
mykajcego prasy (pooonego w prasie górnotokowej naj-
bliej matrycy). Prasy krawdziowe wyposaone s z przodu
w nastawne wsporniki blachy, a z tyu w zderzaki.
2
10
Belka
7
5
9
3
6
Stó
4
8
1 – System hydrauliczny;
2 – Osona boczna;
3 – Kurtyna wietlna;
4 – Korpus;
5 – Narzdzia;
6 – Wspornik materiau;
7 – Zderzak tylny;
8 – Peda;
9 – Skrzynka elektryczna;
10 – Pulpit sterujcy;
11 – Cylinder prasy.
Zagroenia i ich lokalizacja
Mechaniczne:
– odciciem, zgnieceniem, uderzeniem w przestrzeni ro-
boczej (suwak – podczas ruchu roboczego lub w przy-
padku grawitacyjnego opadania, poduszka cigowa,
czci przyrzdów, wyrzutniki wyrobów itp.);
– wpltaniem, pochwyceniem, zgnieceniem przez rucho-
me elementy napdu (silnik, ukad napdowy, wyposa-
enie hydrauliczne, pneumatyczne itp.);
– upadkiem i wyrzuceniem czci przyrzdów, przedmio-
tów obrabianych, odpadów itp.;
– wytryskiem pynów pod wysokim cinieniem (systemy
hydrauliczne).
Poraeniem prdem elektrycznym – elementy pod napi-
ciem podczas normalnej pracy (dotyk bezporedni) lub mo-
gce znale si pod napiciem wskutek uszkodzenia (dotyk
poredni);
Haasem;
Drganiami;
Substancjami szkodliwymi – ukady hydrauliczne lub
pneumatyczne, materiay stosowane podczas obróbki;
Wymagania i dziaania dostosowawcze
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Elementy sterownicze
Elementy sterownicze, które maj wpyw na
bezpieczestwo pracowników, powinny by wi-
doczne i moliwe do zidentyfikowania oraz odpo-
wiednio oznakowane (§ 9 ust. 1 1 ) .
Elementy, o których mowa w ust. 1, powinny
by usytuowane poza strefami zagroenia w taki
sposób, aby ich obsuga nie powodowaa dodat-
kowych zagroe; nie mog one stwarza take
Prasa hydrauliczna powinna by wyposaona w elementy sterownicze do
uruchamiania, zatrzymywania normalnego silnika i elementów wykonaw-
czych, zatrzymywania awaryjnego, wyboru rodzaju pracy (skoki pojedyn-
cze lub cykl automatyczny) i sterowania (rczne, none) oraz sterowania
zaworami i regulatorami ukadu hydraulicznego.
Usytuowanie i identyfikacja
Elementy do uruchamiania i zatrzymywania prasy powinny:
by umieszczone poza strefami zagroenia, w polu widzenia operatora;
ul6_prasa-hydrauliczna-bch.indd 1
2008-11-24 13:04:14
Zaniedbaniem zasad ergonomii – wymuszona pozycja
ciaa w czasie pracy, monotypia i monotonia.
139999151.139.png 139999151.150.png 139999151.161.png 139999151.172.png 139999151.001.png 139999151.012.png 139999151.023.png 139999151.034.png 139999151.045.png 139999151.056.png 139999151.067.png 139999151.078.png 139999151.089.png 139999151.098.png 139999151.099.png 139999151.100.png 139999151.101.png 139999151.102.png 139999151.103.png 139999151.104.png 139999151.105.png 139999151.106.png 139999151.107.png 139999151.108.png 139999151.109.png 139999151.110.png 139999151.111.png 139999151.112.png 139999151.113.png 139999151.114.png 139999151.115.png 139999151.116.png 139999151.117.png 139999151.118.png 139999151.119.png 139999151.120.png 139999151.121.png 139999151.122.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Elementy sterownicze cd.
jakichkolwiek zagroe w zwizku z przypadko-
wym zadziaaniem (§ 9 ust. 2).
by moliwe do zidentyfikowania przez:
kodowanie barwami: uruchamianie – zielona lub biaa; zatrzyma-
nie – czerwona lub czarna; resetowanie – niebieska, biaa, szara lub
czerwona (dozwolona), zielona nie powinna by stosowana; zatrzy-
manie awaryjne – wycznie czerwona na ótym tle;
oznakowanie piktogramami bd w inny sposób.
Ochrona przed zagroeniami
Przyciski do uruchamiania nie powinny wystawa ponad obudow lub
powinny by osonite (konierzem) bd umieszczone we wgbieniach;
peday – obudowanie tak, aby dostp do nich by moliwy tylko z jednej
strony i tylko jedn stop; przeczniki wielopooeniowe wyboru rodzaju
pracy lub systemu ochrony – przeczalne za pomoc specjalnego klucza
lub po wprowadzeniu hasa itp.; pulpity przestawne powinny by zabez-
pieczone przed przypadkowym przemieszczeniem i niezamierzonym za-
dziaaniem na elementy sterownicze.
Elementy sterownicze powinny mie gadkie powierzchnie i zaokrglo-
ne krawdzie.
Opór elementów sterowniczych nie powinien by mniejszy od 5 N.
Pulpity przestawne lub podwieszane powinny by stabilne i pewnie
podparte – zabezpieczenie przed przypadkowym przemieszczeniem
i niezamierzonym zadziaaniem na elementy sterownicze.
Ukad sterowania
Ukady sterowania maszyn powinny zapewnia
bezpieczestwo i by dobierane z uwzgldnie-
niem moliwych uszkodze, defektów oraz ogra-
nicze, jakie mona przewidzie w planowanych
warunkach uytkowania maszyny (§ 11) .
Sprawdzi czy w trakcie uytkowania maszyny wystpoway uszkodze-
nia w ukadzie sterowania, prowadzce do niespenienia lub niewaci-
wego speniania okrelonych funkcji, np. niezadziaanie lub niewaciwe
zadziaanie po uaktywnieniu elementu sterowniczego, zakócenia w dzia-
aniu urzdze blokujcych, ochronnych oraz nadzorujcych GZP i grawi-
tacyjne opadanie suwaka.
Zatrzymywanie awaryjne – pierwszestwo przed innymi funkcjami we
wszystkich rodzajach pracy oraz zatrzymywanie wszystkich niebezpiecz-
nych ruchów.
Sprawdzi czy w razie uszkodzenia elementów zwizanych z bezpie-
czestwem w urzdzeniach ochronnych, takich jak UOE jako AUO, osony
blokujce wczeniej otwierane lub w urzdzeniach sterowania oburczne-
go bd w systemach sterowania nie jest moliwe niezamierzone urucho-
mienie oraz zainicjowanie nastpnego cyklu pracy – do czasu usunicia
uszkodzenia, a powinno by:
– zapewnione zachowanie funkcji bezpieczestwa urzdzenia ochron-
nego,
– moliwe zatrzymanie prasy podczas niebezpiecznego ruchu,
– moliwe zatrzymanie prasy natychmiast – podczas niebezpiecznej
fazy ruchu zamykania, a najpóniej (np. uszkodzenie poza faz ru-
chu zamykajcego) przed zakoczeniem cyklu pracy.
W tym celu elementy systemów sterowania odpowiedzialne za bezpie-
czestwo powinny spenia wymagania kategorii 4 – wg PN-EN 13849-1,
a elementy odpowiedzialne za funkcje wczania i wyczania powinny
by objte ukadami redundancji i nadzorowania, np. jeli usterka wystpi
w jednym z dwóch kanaów systemu sterowania, to drugi sprawny kana
przejmuje te funkcje.
Urzdzenia oburczne sterujce – do ustawiania narzdzi, obsugi
smarowania – powinny odpowiada typowi II wg tablicy 1 PN-EN 574.
Sprawdzi czy nie jest moliwe uruchomienie elementów sterowania: jed-
n rk, rk i okciem tego samego ramienia, przedramieniem lub ok-
ciem i inn czci ciaa.
2
ul6_prasa-hydrauliczna-bch.indd 2
2008-11-24 13:04:14
139999151.123.png 139999151.124.png 139999151.125.png 139999151.126.png 139999151.127.png 139999151.128.png 139999151.129.png 139999151.130.png 139999151.131.png 139999151.132.png 139999151.133.png 139999151.134.png 139999151.135.png 139999151.136.png 139999151.137.png 139999151.138.png 139999151.140.png 139999151.141.png 139999151.142.png 139999151.143.png 139999151.144.png 139999151.145.png 139999151.146.png 139999151.147.png 139999151.148.png 139999151.149.png 139999151.151.png 139999151.152.png 139999151.153.png 139999151.154.png 139999151.155.png 139999151.156.png 139999151.157.png 139999151.158.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Ukad sterowania cd.
W celu umoliwienia interwencji w strefie narzdziowej (ustawienie
przedmiotu obrabianego w odpowiedniej pozycji przed operacj gicia
lub podparcia podczas tej operacji itp.), ukad sterowania powinien za-
pewnia funkcj automatycznego zatrzymania skoku, po którym dalszy
ruch powinien odbywa si tylko po uaktywnieniu urzdzenia sterujcego
podtrzymywanego z ma prdkoci zamykania ( 10 mm/s). Poczenie
ww. urzdze ochronnych z elementami systemu sterowania prasy od-
powiedzialnymi za bezpieczestwo nie powinno by oparte wycznie na
jednym przekaniku.
Sprawdzi czy przy wielopooeniowym przeczniku rodzajów pracy,
sposobów sterowania lub systemów ochrony:
– obwody kadego nieuywanego pooenia sa odczone przez przymu-
sowe rozwarcie styków albo ukady z redundancj i nadzorowaniem;
– jest niemoliwe wykonanie skoku, jeli element przeczajcy znaj-
duje si w pooeniu porednim.
UWAGA: peda nony moe by uywany jako urzdzenie sterujce pod-
trzymywane przy zastosowaniu duej prdkoci skoku zamykania i aktyw-
nym AUO lub przy maej prdkoci zamykania ( 10 mm/s).
W przypadku modyfikacji ukadu sterowania, naley zapewni jego zgod-
no z wymaganiami PN-EN 693; wówczas zastosowanie elektroczuych
urzdze ochronnych (UOE) z aktywnymi optoelektronicznymi urzdzenia-
mi ochronnymi (AUO) w postaci kurtyn wietlnych oraz oson blokujcych
i sterujcych z ryglowaniem i urzdze sterowania oburcznego przy obsu-
dze produkcyjnej – wymaga ukadu kategorii 4 wg PN-EN 13849-1.
Uruchomienie maszyny
Uruchomienie maszyny powinno by moliwe
tylko poprzez celowe zadziaanie na przeznaczony
do tego ukad sterowania (§ 12 ust. 1) .
Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje
si do:
– ponownego uruchomienia maszyny po jej
zatrzymaniu, bez wzgldu na przyczyn za-
trzymania (§ 12 ust. 2 pkt 1) ;
– sterowania, w przypadku znaczcych zmian
w parametrach pracy maszyny, w szczególno-
ci prdkoci i cinienia, o ile ponowne uru-
chomienie lub zmiana w jej parametrach pra-
cy stwarzaj zagroenia (§ 12 ust. 2 pkt 2) .
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si do ponownego
uruchomienia lub zmian parametrów pracy maszy-
ny, o ile s spowodowane prawidowym cyklem ro-
boczym urzdzenia automatycznego (§ 12 ust. 3) .
Wykonanie skoku przez pras powinno by moliwe po celowym za-
dziaaniu na elementy sterownicze. Dotyczy to jej uruchomienia w szcze-
gólnoci po:
– zmianie rodzaju pracy, systemu sterowania lub systemu ochrony;
– zamkniciu osony blokujcej (po jej otwarciu z rónych przyczyn);
– rcznym zresetowaniu (przywrócenie gotowoci do pracy) po za-
dziaaniu systemu bezpieczestwa (np. w wyniku otwarcia osony
blokujcej, przerwania pola ochronnego kurtyny wietlnej);
– ustpieniu zakóce w zasilaniu energi;
– usuniciu mechanicznego urzdzenia podtrzymujcego suwak.
W przypadku zastosowania wicej ni jednego urzdzenia wczajce-
go, ruch roboczy moe nastpi tylko przy jednoczesnym uaktywnieniu
wszystkich tych urzdze.
Zatrzymanie normalne
Maszyny wyposaa si ukad sterowania prze-
znaczony do cakowitego i bezpiecznego ich za-
trzymywania (§ 13 ust. 1) .
Ukad sterowania przeznaczony do zatrzymy-
wania maszyny powinien mie pierwszestwo
przed ukadem sterowania przeznaczonym do jej
uruchamiania (§ 13 ust. 3) .
Ukad sterowania zatrzymaniem prasy powinien by nadrzdny w stosun-
ku do ukadu jej uruchamiania.
3
ul6_prasa-hydrauliczna-bch.indd 3
2008-11-24 13:04:14
139999151.159.png 139999151.160.png 139999151.162.png 139999151.163.png 139999151.164.png 139999151.165.png 139999151.166.png 139999151.167.png 139999151.168.png 139999151.169.png 139999151.170.png 139999151.171.png 139999151.173.png 139999151.174.png 139999151.175.png 139999151.176.png 139999151.177.png 139999151.178.png 139999151.179.png 139999151.180.png 139999151.181.png 139999151.182.png 139999151.002.png 139999151.003.png 139999151.004.png 139999151.005.png 139999151.006.png 139999151.007.png 139999151.008.png 139999151.009.png 139999151.010.png 139999151.011.png 139999151.013.png 139999151.014.png 139999151.015.png 139999151.016.png 139999151.017.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Zatrzymanie awaryjne
Ze wzgldu na zagroenia, jakie stwarzaj maszy-
ny, w zalenoci od czasu ich zatrzymywania, wy-
posaa si je w urzdzenia zatrzymania awaryjnego
(§ 14 ust. 1) .
Element sterowniczy urzdzenia wyczania awaryjnego powinien mie
ksztat grzybka barwy czerwonej. Sygna zatrzymania awaryjnego powi-
nien by nadrzdny w stosunku do pozostaych sygnaów sterujcych.
Urzdzenie wyczania awaryjnego powinno powodowa zatrzymanie
wszystkich niebezpiecznych ruchów prasy.
Jeeli prasa jest sterowana za pomoc pulpitu odczalnego, to urzdze-
nie wyczania awaryjnego powinno znajdowa si na maszynie, a nie na
tym pulpicie.
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi spadajcymi i wyrzucanymi przedmiotami
Maszyny wyposaa si w rodki ochrony przed
zagroeniami spowodowanymi emisj lub wyrzu-
caniem substancji, materiaów i przedmiotów (§ 14
ust. 2) .
Maszyny stwarzajce ryzyko upadku przed-
miotów lub ich wyrzucenia wyposaa si w rodki
ochrony odpowiednie do wystpujcego ryzyka
(§ 14 ust. 3) .
Zastosowanie oson zapobiegajcych nastpstwom odrzucania i spada-
nia przedmiotów, a take wytrysku pynów pod cinieniem w przypadku
uszkodzenia przewodów.
Stateczno
Maszyny oraz ich czci, o ile jest to konieczne
dla zapewnienia bezpieczestwa i zdrowia pra-
cowników, mocuje si za pomoc odpowiednich
zaczepów lub innych podobnych urzdze w celu
zapewnienia ich statecznoci (§ 15 ust. 1) .
Zamocowanie prasy do podoa bezporednio lub z wykorzystaniem ele-
mentów wibroizolacyjnych – za pomoc rub (przez otwory w korpusie).
Zastosowanie rodków chronicych przed niekontrolowanym grawita-
cyjnym opadniciem belki (rodki mechaniczne, rozwizania ukadu ste-
rowania – elektryczne, hydrauliczne lub ich kombinacje).
Ochrona przed nastpstwami oderwania lub rozpadnicia si czci maszyn
Jeeli wystpuje ryzyko oderwania lub rozpad-
nicia si czci maszyn powodujce zagroenie
dla bezpieczestwa i zdrowia pracowników, praco-
dawca powinien zastosowa odpowiednie rodki
ochronne (§ 15 ust. 2) .
Narzdzie powinno by zabezpieczone przed wypadniciem przez
odpowiednie uksztatowanie czci chwytowej, a nie tylko przez wyko-
rzystanie wystpujcych si tarcia.
Zastosowane w prasie elementy zczne (np. ruby, nakrtki) lub
poczenia klejone powinny by tak wykonane, by uniemoliwione byo
poluzowanie si narzdzi i czci maszyny.
Ochrona przed zetkniciem z elementami ruchomymi
W przypadku wystpienia ryzyka bezporednie-
go kontaktu z ruchomymi czciami maszyn, mo-
gcego powodowa wypadki, stosuje si osony
lub inne urzdzenia ochronne, które zapobiegay-
by dostpowi do strefy zagroenia lub zatrzymywa-
yby ruch czci niebezpiecznych (§ 15 ust. 3) .
Osony i urzdzenia ochronne (§ 15 ust. 4) :
– powinny mie mocn (trwa) konstrukcj
15 ust. 4 pkt 1) ;
– nie mog stwarza zagroenia (§ 15 ust. 4
pkt 2) ;
– nie mog by atwo usuwane lub wyczane
ze stosowania (§ 15 ust. 4 pkt 3) ;
– powinny by usytuowane w odpowiedniej
odlegoci od strefy zagroenia (§ 15 ust. 4
pkt 4) ;
– nie powinny ogranicza pola widzenia cyklu
pracy urzdzenia (§ 15 ust. 4 pkt 5) ;
Elementy ruchome w strefie roboczej (narzdziowej)
Urzdzenia ochronne powinny by dobrane stosownie do rodzaju pracy,
sposobu sterowania. Uwzgldnia si nastpujce rodzaje pracy:
– cykl pojedynczy z rcznym podawaniem lub odbieraniem;
– cykl automatyczny z rcznym podawaniem lub odbieraniem;
– cykl automatyczny realizowany wycznie z automatycznym poda-
waniem i odbieraniem.
Ochron naley zapewni za pomoc nastpujcych rodków lub ich
kombinacji:
a) narzdzi zamknitych – o konstrukcji wykluczajcej dostp do
strefy narzdziowej – przez zachowanie odpowiednich odlegoci
bezpieczestwa zgodne z PN-EN 294 i PN-EN 349;
b) oson staych – wg PN-EN 953;
c) oson blokujcych z ryglowaniem lub bez (PN-EN 953; PN-EN
1088; PN-EN 13849-1);
4
ul6_prasa-hydrauliczna-bch.indd 4
2008-11-24 13:04:14
139999151.018.png 139999151.019.png 139999151.020.png 139999151.021.png 139999151.022.png 139999151.024.png 139999151.025.png 139999151.026.png 139999151.027.png 139999151.028.png 139999151.029.png 139999151.030.png 139999151.031.png 139999151.032.png 139999151.033.png 139999151.035.png 139999151.036.png 139999151.037.png 139999151.038.png 139999151.039.png 139999151.040.png 139999151.041.png 139999151.042.png 139999151.043.png 139999151.044.png 139999151.046.png 139999151.047.png 139999151.048.png 139999151.049.png 139999151.050.png 139999151.051.png 139999151.052.png 139999151.053.png 139999151.054.png 139999151.055.png 139999151.057.png 139999151.058.png 139999151.059.png 139999151.060.png 139999151.061.png 139999151.062.png 139999151.063.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Ochrona przed zetkniciem z elementami ruchomymi
– powinny umoliwia wykonywanie czynnoci
majcych na celu zamocowanie lub wymian
czci oraz umoliwia wykonywanie czynno-
ci konserwacyjnych, pozostawiajc jedynie
ograniczony dostp do obszaru, gdzie praca
ma by wykonywana, w miar moliwoci bez
zdejmowania oson i urzdze zabezpieczaj-
cych (§ 15 ust. 4 pkt 6) ;
– powinny ogranicza dostp tylko do niebez-
piecznej strefy pracy maszyny (§ 15 ust. 4
pkt 7) .
Zastosowane rodki powinny chroni wszystkie oso-
by majce dostp do strefy narzdziowej podczas
produkcji, konserwacji, czyszczenia, ustawiania i in-
nych wykonywanych tam czynnoci.
d) oson sterujcych z ryglowaniem lub bez (PN-EN 953; PN-EN
1088; PN-EN 13849-1);
e) oson blokujcych wczeniej otwieranych z ryglowaniem lub bez
(PN-EN 953; PN-EN 1088; PN-EN 999);
f) urzdze ochronnych elektroczuych (UOE) z aktywnymi urz-
dzeniami optoelektronicznymi (AUO) w postaci kurtyn wietlnych –
odlegoci bezpieczestwa wg PN-EN 999;
g) urzdze oburcznego sterowania (PN-EN 574; PN-EN 999);
h) urzdze sterujcych podtrzymywanych i spowolnionej prdko-
ci zamykania (mniej ni 10 mm/s) – przy ustawianiu narzdzi.
Osony i urzdzenia ochronne powinny by dobrane zgodnie z wymaga-
niami ujtymi w tablicach zamieszczonych w PN-EN 693.
Powysze rodki ochronne powinny chroni take przed zagroeniami od
dodatkowych urzdze podajcych i odbierajcych stanowicych inte-
graln cz prasy.
UWAGA: przy rcznym podawaniu lub odbieraniu, ochrona przed dost-
pem do strefy narzdziowej nie powinna polega wycznie na zastoso-
waniu narzdzi zamknitych lub oson staych – za wyjtkiem, gdy s one
czciami prasy przeznaczonymi do jednego, konkretnego zastosowania;
naley je stosowa w kombinacji z przynajmniej jednym z urzdze wy-
mienionych w f lub g.
Przy stosowaniu urzdze ochronnych elektroczuych i urzdze ste-
rowania oburcznego, a take innych urzdze ochronnych ograniczaj-
cych dostp tylko z przodu prasy, naley stosowa:
– z boków: osony blokujce z ryglowaniem (wg PN-EN 12622 i PN-
EN 1088, zblokowane z systemem sterowania prasy z pojedynczym
cznikiem pooeniowym przeczanym mechanicznie – otwieranie
zestyku w trybie wymuszonego rozwarcia);
– z tyu: osony blokujce z ryglowaniem lub osony blokujce w po-
czeniu z osonami staymi; UOE z AUO.
UWAGA: UOE z AUO i urzdzenia oburcznego sterowania, powinny by
tak zlokalizowane, by operator nie zdy sign do strefy narzdziowej
przed ustaniem ruchu niebezpiecznego. Dane do obliczenia odlegoci
bezpieczestwa: cakowity czas reakcji zatrzymujcego si suwaka i prd-
ko ruchu operatora okrela si z uwzgldnieniem czasu zatrzymania si
suwaka (dobiegu) – wg PN-EN 999 i PN-EN 693.
Elementy napdu oraz dodatkowe urzdzenia
Elementy napdu – naley osoni, stosujc przynajmniej jedno z niej
wymienionych rozwiza:
– osony stae – jeeli dostp do elementów chronionych jest wymaga-
ny raz lub rzadziej na zmian;
– ruchome osony blokujce – jeeli dostp do elementów chronio-
nych jest wymagany czciej ni raz na zmian;
– osony blokujce z ryglowaniem i opónionym odryglowaniem – je-
eli niebezpieczny ruch do elementów chronionych nie zostaby za-
trzymany przed dosigniciem operatora do strefy niebezpiecznej;
Dodatkowe urzdzenia – osoni (zastosowanie co najmniej jednego
z wyej wymienionych rozwiza) lub zabezpieczy UOE z AUO.
Dobór rodzaju oson – wg PN-EN 953; dobór urzdze blokujcych i ry-
glujcych – wg PN-EN 1088; okrelenie pooenia oson wzgldem ele-
mentów chronionych (dobór odlegoci bezpieczestwa) – wg PN-EN
294, a UOE z AUO wg PN-EN 999.
5
ul6_prasa-hydrauliczna-bch.indd 5
2008-11-24 13:04:14
139999151.064.png 139999151.065.png 139999151.066.png 139999151.068.png 139999151.069.png 139999151.070.png 139999151.071.png 139999151.072.png 139999151.073.png 139999151.074.png 139999151.075.png 139999151.076.png 139999151.077.png 139999151.079.png 139999151.080.png 139999151.081.png 139999151.082.png 139999151.083.png 139999151.084.png 139999151.085.png 139999151.086.png 139999151.087.png 139999151.088.png 139999151.090.png 139999151.091.png 139999151.092.png 139999151.093.png 139999151.094.png 139999151.095.png 139999151.096.png 139999151.097.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin