Prasa mechaniczna. Minimalne wymagania.pdf

(143 KB) Pobierz
ul4_prasa-mechan-bch.indd
Prasa mechaniczna
Prasa mechaniczna przeznaczona jest do obróbki plastycz-
nej na zimno metali lub innych materiaów skadajcych si
czciowo z metali. Moe by take stosowana do obróbki
innych materiaów, jak tektura, tworzywa sztuczne, proszki
metali. Cykl pracy prasy mechanicznej obejmuje wszystkie
stany wystpujce podczas przejcia suwaka z pooenia
wyjciowego – górnego zwrotnego punktu (GZP) do dolnego
zwrotnego punktu (DZP) i z powrotem do pooenia wyjcio-
wego. Punkty zwrotne wyznaczaj skok suwaka prasy. W cy-
klu pojedynczym, kady skok roboczy suwaka jest inicjowany
przez operatora; w cyklu automatycznym, po jednorazowym
zainicjowaniu ruchu, suwak powtarza skoki cigle bd
z przerwami. Energia powodujca ruch suwaka jest przeka-
zywana przez koo zamachowe i sprzgo albo za pomoc
napdu bezporedniego (bezsprzgowo). Stosowane s
sprzga sztywne (zapadkowe) i sprzga zaciskowe (cierne).
Sprzgo sztywne, po wczeniu, nie moe by rozczone do
chwili wykonania przez suwak penego skoku lub jego czci.
Sprzgo zaciskowe (cierne) umoliwia odczenie napdu
w dowolnym momencie cyklu roboczego.
Osona koa
zamachowego
Ukad sprzgowo-
-hamulcowy
Koo zamachowe
Koo pasowe
napdzajce
Pasy
Suwak
Powierzchnia
mocujca suwaka
Pyta stou
Stó
Zagroenia i ich lokalizacja
Mechaniczne:
– odciciem, zgnieceniem, uderzeniem w przestrzeni ro-
boczej (suwak, poduszka cigowa, czci przyrzdów,
wyrzutniki wyrobów itp.);
– wpltaniem, pochwyceniem, zgnieceniem przez rucho-
me elementy napdu (silnik, koo zamachowe, przekad-
nia, wyposaenie hydrauliczne, pneumatyczne itp.);
– upadkiem i wyrzuceniem czci przyrzdów, przedmio-
tów obrabianych, odpadów itp.;
– wytryskiem pynów pod wysokim cinieniem (systemy
hydrauliczne i pneumatyczne).
Peda
Haasem;
Drganiami;
Poraeniem prdem elektrycznym – elementy pod napi-
ciem podczas normalnej pracy (dotyk bezporedni) lub mo-
gce znale si pod napiciem wskutek uszkodzenia (dotyk
poredni);
Substancjami szkodliwymi – ukady hydrauliczne lub
pneumatyczne, materiay stosowane podczas obróbki;
Zaniedbaniem zasad ergonomii – wymuszona pozycja
ciaa w czasie pracy, monotypia i monotonia.
Wymagania i dziaania dostosowawcze
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Elementy sterownicze
Elementy sterownicze, które maj wpyw na bez-
pieczestwo pracowników, powinny by widoczne
i moliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio
oznakowane (§ 9 ust. 1 1 ) .
Prasa mechaniczna – powinna by wyposaona w elementy sterownicze do
uruchamiania, zatrzymywania normalnego i awaryjnego, wyboru rodzaju pra-
cy (skoki pojedyncze lub praca ciga) i sterowania (rczne, none).
ul4_prasa-mechan-bch.indd 1
2008-11-24 14:47:59
139999152.136.png 139999152.147.png 139999152.158.png 139999152.169.png 139999152.001.png 139999152.012.png 139999152.023.png 139999152.034.png 139999152.045.png 139999152.056.png 139999152.067.png 139999152.078.png 139999152.089.png 139999152.095.png 139999152.096.png 139999152.097.png 139999152.098.png 139999152.099.png 139999152.100.png 139999152.101.png 139999152.102.png 139999152.103.png 139999152.104.png 139999152.105.png 139999152.106.png 139999152.107.png 139999152.108.png 139999152.109.png 139999152.110.png 139999152.111.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Elementy sterownicze cd.
Elementy, o których wyej mowa, powinny by usy-
tuowane poza strefami zagroenia w taki sposób,
aby ich obsuga nie powodowaa dodatkowych za-
groe; nie mog one stwarza take jakichkolwiek
zagroe w zwizku z przypadkowym zadziaaniem
(§ 9 ust. 2) .
Usytuowanie i identyfikacja
Elementy do uruchamiania i zatrzymywania prasy powinny:
by umieszczone poza strefami zagroenia, w polu widzenia operatora; za-
lecana wysoko od podoa – od 0,6 do 1,4 m;
by moliwe do zidentyfikowania przez:
kodowanie barwami : uruchamianie – zielona lub biaa; zatrzymanie –
czerwona lub czarna; zatrzymanie awaryjne – wycznie czerwona na
ótym tle;
oznakowanie piktogramami lub w inny sposób.
Ochrona przed zagroeniami
Rczne elementy do uruchamiania nie powinny wystawa ponad obu-
dow lub powinny by osonite (konierzem) bd umieszczone we
wgbieniach; peday – obudowane tak, aby dostp do nich by mo-
liwy tylko z jednej strony i tylko jedn stop; przeczniki wielopooe-
niowe wyboru rodzaju pracy lub systemu ochrony – przeczalne za
pomoc specjalnego klucza lub po wprowadzeniu hasa itp.; pulpity prze-
stawne powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przemieszczeniem
i niezamierzonym zadziaaniem na elementy sterownicze;
Elementy sterownicze powinny mie gadkie powierzchnie i zaokrglone
krawdzie;
Opór elementów sterowniczych nie powinien by mniejszy od 5 N.
Ukad sterowania
Ukady sterowania maszyn powinny zapewnia bez-
pieczestwo i by dobierane z uwzgldnieniem mo-
liwych uszkodze, defektów oraz ogranicze, jakie
mona przewidzie w planowanych warunkach uyt-
kowania maszyny (§ 11) .
Naley sprawdzi czy w trakcie uytkowania maszyny wystpoway uszko-
dzenia w ukadzie sterowania, prowadzce do niespenienia lub niewaciwego
speniania okrelonych funkcji, np. niezadziaanie lub niewaciwe zadziaanie
po uaktywnieniu elementu sterowniczego, zakócenia w dziaaniu urzdze
blokujcych oraz nadzorujcych GZP.
Sprawdzi czy do wczania hamulca lub wyczania sprzga s stosowa-
ne spryny ciskane.
Zatrzymywanie awaryjne – pierwszestwo przed innymi funkcjami we
wszystkich rodzajach pracy.
W przypadku modyfikacji ukadu sterowania, naley zapewni jego zgod-
no z wymaganiami PN-EN 692.
Zastosowanie elektroczuych urzdze ochronnych ( UOE ) z aktywnymi opto-
elektronicznymi urzdzeniami ochronnymi ( AUO ) w postaci kurtyn wietlnych
oraz oson blokujcych wczeniej otwieranych, oson blokujcych i sterujcych
z ryglowaniem i urzdze sterowania oburcznego przy obsudze produkcyjnej –
wymaga ukadu kategorii 4 wg PN-EN 13849-1.
W razie uszkodzenia elementów zwizanych z bezpieczestwem w urz-
dzeniach ochronnych takich jak UOE jako AUO, osony blokujce wczeniej
otwierane lub urzdzenia sterowania oburcznego nie powinno by moliwe
niezamierzone uruchomienie oraz zainicjowanie nastpnego cyklu pracy – do
czasu usunicia uszkodzenia, a powinno by:
– zapewnione zachowanie funkcji bezpieczestwa urzdzenia ochronnego;
– moliwe zatrzymanie maszyny podczas niebezpiecznego ruchu;
– moliwe zatrzymanie prasy natychmiast – podczas niebezpiecznej fazy
ruchu zamykania, a najpóniej (np. uszkodzenie poza faz ruchu zamy-
kajcego) przed zakoczeniem cyklu pracy.
W tym celu elementy systemów sterowania odpowiedzialne za bezpiecze-
stwo powinny spenia wymagania kategorii 4 – wg PN-EN 13849-1.
Uwaga: powysze nie dotyczy pras z automatycznym podawaniem lub od-
bieraniem, pracujcych w cyklu automatycznym i wyposaonych w oson
blokujc z ryglowaniem.
Redundancja i nadzorowanie systemów sterowania ukadami sprzgowo-
hamulcowymi oraz nadzorowanie wybiegu powinny by przewidziane w celu
ochrony operatora we wszystkich przypadkach, w których system ochrony
2
ul4_prasa-mechan-bch.indd 2
2008-11-24 14:47:59
139999152.112.png 139999152.113.png 139999152.114.png 139999152.115.png 139999152.116.png 139999152.117.png 139999152.118.png 139999152.119.png 139999152.120.png 139999152.121.png 139999152.122.png 139999152.123.png 139999152.124.png 139999152.125.png 139999152.126.png 139999152.127.png 139999152.128.png 139999152.129.png 139999152.130.png 139999152.131.png 139999152.132.png 139999152.133.png 139999152.134.png 139999152.135.png 139999152.137.png 139999152.138.png 139999152.139.png 139999152.140.png 139999152.141.png 139999152.142.png 139999152.143.png 139999152.144.png 139999152.145.png 139999152.146.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Ukad sterowania cd.
nie zapobiega przed dostpem do strefy niebezpiecznej przed zatrzymaniem
si suwaka (GZP), np. dla UOE, oson blokujcych wczeniej otwieranych,
urzdze sterowania oburcznego.
Sprawdzi czy przewidziano urzdzenia umoliwiajce ruch suwaka pod-
czas ustawiania narzdzi, konserwacji i smarowania, wykonywanych przy
dziaajcych osonach i urzdzeniach ochronnych. Jeli jest to praktycznie
niemoliwe, to powinna by zapewniona jedna z poniszych moliwoci:
– rczne obracanie waem korbowym przy wczonym zasilaniu;
– urzdzenie sterownicze podtrzymywane ze spowolnion prdkoci su-
waka (mniejsz ni 10 mm/s);
– zastosowanie urzdzenia sterowniczego ograniczajcego ruch (urz-
dzenia krokowego).
Urzdzenie sterujce podtrzymywane i krokowe – powinny spenia kryte-
ria dla kategorii 2 wg PN-EN 13849-1;
Ukady sterowania urzdze blokujcych oson chronicych przed dost-
pem do stref niebezpiecznych napdu i mechanizmów przeniesienia napdu
– powinny spenia kryteria dla kategorii 1 (wg PN-EN 13849-1);
Oburczne urzdzenia sterujce – do ustawiania narzdzi, obsugi smaro-
wania – powinny odpowiada typowi II (tablica 1 wg PN-EN 574).
Uwaga: peda nony moe by uywany jako urzdzenie sterujce podtrzy-
mywane przy zastosowaniu duej prdkoci skoku zamykania i aktywnym
AUO lub przy maej prdkoci zamykania (
10 mm/s).
Uruchomienie maszyny
Uruchomienie maszyny powinno by moliwe tyl-
ko poprzez celowe zadziaanie na przeznaczony do
tego ukad sterowania (§ 12 ust. 1) .
Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje si do:
– ponownego uruchomienia maszyny po jej za-
trzymaniu, bez wzgldu na przyczyn zatrzyma-
nia (§ 12 ust. 2 pkt 1) ;
– sterowania, w przypadku znaczcych zmian
w parametrach pracy maszyny, w szczególnoci:
prdkoci i cinienia, o ile ponowne uruchomienie
lub zmiana w jej parametrach pracy stwarzaj za-
groenia (§ 12 ust. 2 pkt 2) ;
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si do ponownego
uruchomienia lub zmian parametrów pracy maszyny,
o ile s spowodowane prawidowym cyklem roboczym
urzdzenia automatycznego (§ 12 ust. 3) .
Wykonanie skoku przez pras powinno by moliwe po celowym za-
dziaaniu na elementy sterownicze. Dotyczy to jej uruchomienia w szcze-
gólnoci po:
– zmianie rodzaju pracy lub sposobu sterowania;
– zamkniciu osony blokujcej (po jej otwarciu z rónych przyczyn);
– rcznym zresetowaniu systemu bezpieczestwa (przywrócenie gotowo-
ci do pracy);
– zaniku zasilania energi lub zaniku cinienia w sieci;
– zadziaaniu urzdzenia nadzorujcego stan narzdzi lub detektora kszta-
towanych przedmiotów;
– usuniciu mechanicznego, blokujcego urzdzenia podtrzymujcego
suwak.
W przypadku zastosowania wicej ni jednego urzdzenia wczajcego, ruch
suwaka moe nastpi tylko przy jednoczesnym uaktywnieniu wszystkich tych
urzdze.
Zatrzymanie normalne
Maszyny wyposaa si ukad sterowania przezna-
czony do cakowitego i bezpiecznego ich zatrzymy-
wania (§ 13 ust. 1) .
Ukad sterowania przeznaczony do zatrzymywania
maszyny powinien mie pierwszestwo przed uka-
dem sterowania przeznaczonym do jej uruchamiania
(§ 13 ust. 3) .
Ukad sterowania zatrzymaniem prasy powinien by nadrzdny w stosunku do
ukadu jej uruchamiania.
Zatrzymanie awaryjne
Ze wzgldu na zagroenia, jakie stwarzaj maszy-
ny, w zalenoci od czasu ich zatrzymywania, wy-
posaa si je w urzdzenia zatrzymania awaryjnego
(§ 14 ust. 1) .
Element sterowniczy urzdzenia wyczania awaryjnego powinien mie ksztat
grzybka barwy czerwonej. Sygna zatrzymania awaryjnego powinien by nad-
rzdny w stosunku do pozostaych sygnaów sterujcych. Urzdzenie wy-
czania awaryjnego powinno powodowa zatrzymanie wszystkich niebezpiecz-
nych ruchów prasy.
3
ul4_prasa-mechan-bch.indd 3
2008-11-24 14:47:59
139999152.148.png 139999152.149.png 139999152.150.png 139999152.151.png 139999152.152.png 139999152.153.png 139999152.154.png 139999152.155.png 139999152.156.png 139999152.157.png 139999152.159.png 139999152.160.png 139999152.161.png 139999152.162.png 139999152.163.png 139999152.164.png 139999152.165.png 139999152.166.png 139999152.167.png 139999152.168.png 139999152.170.png 139999152.171.png 139999152.172.png 139999152.173.png 139999152.174.png 139999152.175.png 139999152.176.png 139999152.177.png 139999152.178.png 139999152.179.png 139999152.002.png 139999152.003.png 139999152.004.png 139999152.005.png 139999152.006.png 139999152.007.png 139999152.008.png 139999152.009.png 139999152.010.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Zatrzymanie awaryjne cd.
Jeeli prasa jest sterowana za pomoc pulpitu odczalnego, to urzdzenie
wyczania awaryjnego powinno znajdowa si na maszynie, a nie na tym
pulpicie.
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi spadajcymi i wyrzucanymi przedmiotami
Maszyny wyposaa si w rodki ochrony przed za-
groeniami spowodowanymi emisj lub wyrzucaniem
substancji, materiaów i przedmiotów (§ 14 ust. 2) .
Maszyny stwarzajce ryzyko upadku przedmiotów
lub ich wyrzucenia wyposaa si w rodki ochrony
odpowiednie do wystpujcego ryzyka (§ 14 ust. 3) .
Zastosowanie oson zapobiegajcych nastpstwom odrzucania i spadania
przedmiotów, a take wytrysku pynów pod cinieniem w przypadku uszko-
dzenia przewodów.
Ochrona przed zagroeniami powodowanymi emisj oparów
Maszyny stwarzajce zagroenie emisj gazu, opa-
rów, pynu lub pyu wyposaa si w odpowiednie
obudowy lub urzdzenia wycigowe znajdujce si
w pobliu róda zagroenia (§ 14 ust. 4) .
Zapewnienie odpowiedniej wentylacji.
Stateczno
Maszyny oraz ich czci, o ile jest to konieczne dla
zapewnienia bezpieczestwa i zdrowia pracowników,
mocuje si za pomoc odpowiednich zaczepów lub
innych podobnych urzdze w celu zapewnienia ich
statecznoci (§ 15 ust. 1) .
Zamocowanie prasy do podoa bezporednio lub z wykorzystaniem elemen-
tów wibroizolacyjnych – za pomoc rub (przez otwory w korpusie).
Ochrona przed nastpstwami oderwania lub rozpadnicia si czci maszyn
Jeeli wystpuje ryzyko oderwania lub rozpadnicia
si czci maszyn powodujce zagroenie dla bez-
pieczestwa i zdrowia pracowników, pracodawca
powinien zastosowa odpowiednie rodki ochronne
(§ 15 ust. 2) .
Zastosowane w prasie elementy zczne (np. ruby, nakrtki) lub poczenia
klejone powinny by tak wykonane, by niemoliwe byo poluzowanie si
narzdzi i czci maszyny.
Ochrona przed zetkniciem z elementami ruchomymi
W przypadku wystpienia ryzyka bezporedniego
kontaktu z ruchomymi czciami maszyn, mogce-
go powodowa wypadki, stosuje si osony lub inne
urzdzenia ochronne, które zapobiegayby dostpo-
wi do strefy zagroenia lub zatrzymywayby ruch cz-
ci niebezpiecznych (§ 15 ust. 3) .
Osony i urzdzenia ochronne (§ 15 ust. 4) :
– powinny mie mocn (trwa) konstrukcj (§ 15
ust. 4 pkt 1) ;
– nie mog stwarza zagroenia (§ 15 ust. 4
pkt 2) ;
– nie mog by atwo usuwane lub wyczane ze
stosowania (§ 15 ust. 4 pkt 3) ;
– powinny by usytuowane w odpowiedniej odle-
goci od strefy zagroenia (§ 15 ust. 4 pkt 4) ;
– nie powinny ogranicza pola widzenia cyklu
pracy urzdzenia (§ 15 ust. 4 pkt 5) ;
– powinny umoliwia wykonywanie czynnoci
majcych na celu zamocowanie lub wymian
czci oraz umoliwia wykonywanie czynnoci
konserwacyjnych, pozostawiajc jedynie ogra-
niczony dostp do obszaru, gdzie praca ma
by wykonywana, w miar moliwoci bez zdej-
Elementy ruchome w strefie roboczej
Urzdzenia ochronne powinny by dobrane stosownie do rodzaju zastoso-
wanego w prasie sprzga (zaciskowe lub sztywne), rodzaju pracy, rodzaju
sterowania i nadzorowania ruchu suwaka. Uwzgldnia si nastpujce rodza-
je pracy:
– cykl pojedynczy z rcznym podawaniem lub odbieraniem;
– cykl automatyczny z rcznym podawaniem lub odbieraniem;
– cykl automatyczny realizowany wycznie z automatycznym podawa-
niem i odbieraniem.
Ochron naley zapewni za pomoc nastpujcych rodków lub ich kombi-
nacji:
a) narzdzi zamknitych – o konstrukcji wykluczajcej dostp do strefy na-
rzdziowej – stempel podczas pracy nie wychodzi na zewntrz matrycy lub
wychodzi nie wyej ni 6 mm bd zachowano odpowiednie odlegoci
bezpieczestwa zgodne z PN-EN 294 i PN-EN 349;
b) oson staych – wg PN-EN 953;
c) oson blokujcych z ryglowaniem (PN-EN 953; PN-EN 1088;
PN-EN 13849-1);
d) oson sterujcych z ryglowaniem (PN-EN 953; PN-EN 1088;
PN-EN 13849-1);
e) oson blokujcych wczeniej otwieranych (PN-EN 1088; PN-EN 953;
PN-EN 999);
4
ul4_prasa-mechan-bch.indd 4
2008-11-24 14:47:59
139999152.011.png 139999152.013.png 139999152.014.png 139999152.015.png 139999152.016.png 139999152.017.png 139999152.018.png 139999152.019.png 139999152.020.png 139999152.021.png 139999152.022.png 139999152.024.png 139999152.025.png 139999152.026.png 139999152.027.png 139999152.028.png 139999152.029.png 139999152.030.png 139999152.031.png 139999152.032.png 139999152.033.png 139999152.035.png 139999152.036.png 139999152.037.png 139999152.038.png 139999152.039.png 139999152.040.png 139999152.041.png 139999152.042.png 139999152.043.png 139999152.044.png 139999152.046.png 139999152.047.png 139999152.048.png 139999152.049.png 139999152.050.png 139999152.051.png 139999152.052.png 139999152.053.png 139999152.054.png 139999152.055.png 139999152.057.png 139999152.058.png 139999152.059.png 139999152.060.png
Wymaganie
Dziaania dostosowawcze
Ochrona przed zetkniciem z elementami ruchomymi cd.
mowania oson i urzdze zabezpieczajcych
(§ 15 ust. 4 pkt 6) ;
– powinny ogranicza dostp tylko do niebez-
piecznej strefy pracy maszyny (§ 15 ust. 4 pkt
7) .
Zastosowane rodki powinny chroni wszystkie oso-
by majce dostp do strefy narzdziowej podczas
produkcji, konserwacji, czyszczenia, ustawiania i in-
nych wykonywanych tam czynnoci.
f) urzdze ochronnych elektroczuych (UOE) z aktywnymi urzdzeniami
optoelektronicznymi (AUO) w postaci kurtyn wietlnych – odlegoci bez-
pieczestwa wg PN-EN 999;
g) oburcznych urzdze sterowniczych (PN-EN 574; PN-EN 999);
h) urzdze sterowniczych podtrzymywanych i spowolnionej prdkoci
zamykania (mniej ni 10 mm/s) – przy ustawianiu narzdzi.
Osony i urzdzenia ochronne powinny by dobrane zgodnie z wymaganiami
ujtymi w tablicach zamieszczonych w PN-EN 692.
Powysze rodki ochronne powinny chroni take przed zagroeniami od
dodatkowych urzdze podajcych i odbierajcych, stanowicych integraln
cz prasy.
Uwagi:
prasy ze sprzgem sztywnym (zapadkowym) powinny by wyposaane
tylko w rodki ochronne wymienione w pozycjach a, b, c i d;
– osony sterujce mona stosowa, gdy otwarta dugo skoku suwaka
UOE z AUO w postaci kurtyn wietlnych (kurtyny i promienie wizki wia-
ta) – typ 4 wg PN-EN 61496; zastosowanie – tylko przy prasach ze sprzgami
zaciskowymi (ciernymi); nie mona ich stosowa na prasach ze sprzgem
sztywnym; podczas normalnej pracy dostp do strefy niebezpiecznej moliwy
tylko poprzez stref wykrywania (ochronn) kurtyny; wznowienie ruchu pra-
sy, po zadziaaniu kurtyny, wymaga rcznego resetowania; dostp do strefy
midzy kurtyn i stref narzdziow, a take z boków i z tyu prasy, powinien
by wykluczony – przez zastosowanie dodatkowych rodków ochronnych (np.
oson, UOE z AUO);
Zasady doboru kurtyn wietlnych, w tym warunków ich stosowania, w powi-
zaniu z innymi technicznymi rodkami ochronnymi, okrelaj PN-EN 692 i PN-
EN 61496;
urzdzenia oburcznego sterowania – typ III C (tablica 1 wg PN-EN 574);
liczba urzdze równa liczbie operatorów; w przypadku pras ze sprzgem
sztywnym, urzdzenie oburcznego sterowania nie moe peni funkcji pod-
stawowego rodka ochronnego (brak moliwoci zatrzymania ruchu suwaka
w dowolnym punkcie w fazie zamykania).
Uwaga: UOE z AUO i urzdzenia oburcznego sterowania powinny by tak
zlokalizowane, by operator nie zdy sign do strefy narzdziowej przed
ustaniem ruchu niebezpiecznego. Dane do obliczenia odlegoci bezpiecze-
stwa: cakowity czas reakcji zatrzymujcego si suwaka i prdko ruchu ope-
ratora dobiera si wg PN-EN 999 i PN-EN 692.
Elementy napdu oraz dodatkowe urzdzenia
Elementy napdu i przeoenia – naley osoni, stosujc przynajmniej jed-
no z niej wymienionych rozwiza:
osony stae – jeeli dostp do elementów chronionych jest wymagany
raz na zmian lub rzadziej;
ruchome osony blokujce – jeeli dostp do elementów chronionych
jest wymagany czciej ni raz na zmian;
osony blokujce z ryglowaniem i opónionym odryglowaniem – jeeli
niebezpieczny ruch do elementów chronionych nie zostaby zatrzymany
przed dosigniciem operatora do strefy niebezpiecznej;
Dodatkowe urzdzenia – osoni (zastosowanie co najmniej jednego
z wyej wymienionych rozwiza) lub zabezpieczy UOE z AUO.
Dobór oson – wg PN-EN 953; dobór urzdze blokujcych i ryglujcych – wg
PN-EN 1088; okrelenie pooenia oson wzgldem elementów stwarzajcych
zagroenie – wg PN-EN 294.
5
ul4_prasa-mechan-bch.indd 5
2008-11-24 14:48:00
1000 mm;
– osony sterujce powinny by utrzymane w pooeniu otwarcia spryn,
przeciwwag lub w inny sposób zabezpieczone przed powrotem do poo-
enia pracy i zainicjowania cyklu roboczego;
600 mm i gboko stou prasy
139999152.061.png 139999152.062.png 139999152.063.png 139999152.064.png 139999152.065.png 139999152.066.png 139999152.068.png 139999152.069.png 139999152.070.png 139999152.071.png 139999152.072.png 139999152.073.png 139999152.074.png 139999152.075.png 139999152.076.png 139999152.077.png 139999152.079.png 139999152.080.png 139999152.081.png 139999152.082.png 139999152.083.png 139999152.084.png 139999152.085.png 139999152.086.png 139999152.087.png 139999152.088.png 139999152.090.png 139999152.091.png 139999152.092.png 139999152.093.png 139999152.094.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin