ORZ magazynier.pdf

(841 KB) Pobierz
str_34_35_36_37.indd
Promotor 5/06
M AGAZYNIER
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Magazyn to miejsce składowania materia-
łów: nośników energii, surowców, półpro-
duktów i produktów. Może być zlokalizowa-
ny w pomieszczeniach zamkniętych bądź na
wydzielonym terenie otwartym.
Zagadnienia odnoszące się do organizacji oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy magazyniera zawarte
są m.in. w następujących aktach prawnych:
– Kodeks pracy,
– Rozporządzenie MPiPS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650),
– Rozporządzenie MZiOS z dn. 30 maja 1996 r. w sprawie przepro-
wadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U.
nr 69/1996, poz. 332 z późn. zm.),
– Rozporządzenie MGiP z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szko-
lenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.
nr 180/2004, poz.1860 z późn. zm.),
– Rozporządzenie MSWiA z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów (Dz.U. nr 121/2003, poz. 1138 z późn. zm.),
– Rozporządzenie MG z dn. 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych
z napędem silnikowym (Dz.U. nr 70/2002 z późn. zm.),
– Rozporządzenie RM z dn. 4 października 1974 r. w sprawie
wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powie-
rzone mienie (tekst jednolity Dz.U. nr 143/1996, poz. 663),
– Rozporządzenie RM z dn. 10 października 1975 r. w sprawie wa-
runków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody
w powierzonym mieniu (tekst jednolity Dz.U. nr 143/1996,
poz. 662).
W YMAGANIA DOTYCZĄCE
POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH
Pomieszczenie magazynowe powinno spełniać wymagania
w zakresie ogólnych przepisów BHP dotyczących obiektów
budowlanych i pomieszczeń pracy – zgodnie z Rozporządze-
niem MPiPS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przy składowaniu materiałów w magazynie należy w szcze-
gólności:
• określić dla każdego rodzaju składowanego materiału
miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,
• zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekracza-
ła dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do
składowania (regałów, podestów itp.),
• zapewnić, aby masa umieszczonego ładunku, łącznie
z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania
i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia
podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie,
• wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu
podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania,
34 www.elamed.com.pl/promotor
Ryszard Bryła
22740526.003.png 22740526.004.png
 
Promotor 5/06
• dbać o to, by regały posiadały odpowiednio wytrzymałą
i stabilną konstrukcję oraz były zabezpieczone przed prze-
wróceniem się,
• pamiętać o tym, że szerokość odstępów między regałami
powinna być odpowiednia do stosowanych środków trans-
portowych oraz musi zapewnić bezpieczne operowanie tymi
środkami i ładunkami,
• dbać o to, by sposób układania materiałów na regałach,
w stosach, na paletach lub w kontenerach nie stwarzał
zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników.
W YMAGANIA
DOTYCZĄCE MAGAZYNIERA
Pracownik musi mieć ukończone 18 lat, przejść wymagane
profilaktyczne badania lekarskie oraz ukończyć potrzebne
szkolenia w zakresie BHP. Do obsługi wózka widłowego lub
obsługi innych środków transportu i składowania (dźwignice,
układnice itp.) zatrudniony powinien posiadać odpowiednie
uprawnienia. Magazynier jest zobowiązany do podpisania
deklaracji odpowiedzialności materialnej za powierzone
materiały i zapasy magazynowe, zgodnie z przyjętą proce-
durą w danym zakładzie pracy i odpowiednimi przepisami
prawnymi.
C HARAKTERYSTYKA
STANOWISKA PRACY
Pracownik zatrudniony jest w magazynie przemysłowo-bu-
dowlanym. Do jego obowiązków należy:
• przyjmowanie do magazynu i wydawanie z magazynu ma-
teriałów na podstawie obowiązujących dowodów obrotu
materiałowego,
• prowadzenie komputerowej ewidencji materiałów i kontroli
stanu faktycznego magazynu,
• należyte rozmieszczenie w magazynie materiałów wg grup,
asortymentów, rodzajów i wymiarów oraz częstotliwości
wydawania – w transporcie indywidualnym i zmechanizo-
wanym przy użyciu wózka widłowego,
• utrzymanie magazynu w należytym porządku oraz przestrze-
ganie przepisów w zakresie BHP i ppoż.,
• zabezpieczenie przechowywanych materiałów przed znisz-
czeniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem,
• zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych przed włama-
niem i kradzieżą,
• umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji oraz wszel-
kich wymaganych znaków – m.in. bezpieczeństwa.
M ETODYKA OCENY RYZYKA
WG P OLSKIEJ N ORMY
PN-N-18002/2000
Oceny ryzyka dokonamy tutaj w sposób zgodny z Polską
Normą: PN-N-18002/2000, w skali trójstopniowej oraz we-
dług metody RISK SCORE. Opis tych metod przedstawiliśmy
w poprzednich numerach czasopisma, m.in. w numerze 9/05
„Promotora”.
www.elamed.com.pl/promotor 35
22740526.005.png
Promotor 5/06
K ARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO DLA STANOWISKA MAGAZYNIERA
WG P OLSKIEJ N ORMY PN-N-18002/2000
Przed oceną
Po realizacji zadań
Lp.
Zagrożenie
Możliwe źródła
zagrożeń
Możliwe skutki
zagrożenia
Środki profilaktyczne
Uwagi
o realizacji
zadań
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Upadek na
tym samym
poziomie.
Śliskie i nierówne powierzch-
nie przy dojściu do magazy-
nu i w samym magazynie.
Zatarasowane przejścia.
Potłuczenia, zła-
mania kończyn,
zwichnięcia, ura-
zy wewnętrzne.
S
S
S
Stosowanie przez pracowników wzmocnio-
nego obuwia, z antypoślizgową podeszwą.
Zapewnienie porządku i czystości w miej-
scu pracy.
S
MM
2.
Upadek na
niższy poziom.
Wchodzenie na drabiny oraz
schodzenie z nich podczas
układania lub zdejmowania
towarów z regałów.
Potłuczenia, zła-
mania kończyn,
zwichnięcia, urazy
kręgosłupa, urazy
wewnętrzne.
D
S
D
Stosowanie sprawnych technicznie drabin
i zachowanie ustalonych zasad bezpieczeń-
stwa przy ich ustawianiu.
MMM
3.
Przygniecenie.
Uderzenie.
Potrącenie.
Przewrócenie się regału.
Upadek składowanych
przedmiotów. Niestabilne
ułożenie materiałów w stosie
lub na paletach. Porusza-
jące się środki transportu
ręcznego lub mechaniczne-
go. Przemieszczające się
towary przewożone wózkiem
widłowym. Przewrócenie się
wózka.
Urazy ciała.
Śmierć.
D
S
D
Właściwe oznaczenie wytrzymałości rega-
łów i przestrzeganie podanych obciążeń.
Układanie najcięższych przedmiotów na
najniższych półkach. Zabezpieczenie
regałów przed przewróceniem. Układanie
stosów i palet w taki sposób, by zachować
ich stabilność. Prowadzenie rozładunku,
począwszy od najwyższych warstw. Prawi-
dłowe rozplanowanie dróg transportowych.
Właściwe ułożenie materiałów na wózku
i dostosowanie prędkości do istniejących
warunków. Stosowanie hełmu ochronnego.
S
S
S
4.
Ukłucia.
Skaleczenia.
Ostre krawędzie przeno-
szonych lub przewożonych
towarów, palet, opakowań
lub odłamki szkła.
Rany cięte i kłute.
S
S
S
Zachowanie szczególnej ostrożności.
Stosowanie prawidłowo dobranych rękawic
ochronnych.
S
MM
5.
Zapylenie.
Produkty sypkie luzem prze-
chowywane w magazynie.
Choroby układu
oddechowego
i narządu wzroku.
S
S
S
Stosowanie szczelnego ogrodzenia do wyso-
kości co najmniej 0,5 m powyżej składowane-
go materiału. Stosowanie ochron osobistych
przy przesypywaniu materiału – w tym masek
przeciwpyłowych i okularów ochronnych.
Stosowanie urządzeń odpylających.
MMM
6.
Zatrucia.
Spaliny. Związki toksyczne
przechowywane w maga-
zynie.
Uszkodzenia
wewnętrzne
organizmu.
Śmierć.
D
S
D
Nieużywanie wózków jezdniowych z silni-
kiem spalinowym wewnątrz pomieszczeń
magazynowych. Właściwe oznakowanie
pojemników zawierających trucizny.
Zachowanie wymaganych procedur przy
kontaktach z chemikaliami.
S
MM
7.
Oparzenia
termiczne
i chemiczne.
Łuk elektryczny występujący
podczas zwarcia w prze-
wodach przyłączeniowych
akumulatora. Kwas akumu-
latorowy. Związki chemiczne
o działaniu żrącym przecho-
wywane w magazynie.
Rany
oparzeniowe.
Uszkodzenie
narządu wzroku.
S
S
S
Przestrzeganie ustalonych procedur. Stoso-
wanie ochron osobistych ciała i oczu.
MMM
8.
Hałas.
Środki transportu. Urządze-
nia i maszyny pracujące na
zewnątrz magazynu.
Uszkodzenie
narządu słuchu.
S
S
S
Podjęcie działań zmniejszających działanie
hałasu. Stosowanie w razie konieczności
ochronników słuchu.
MMM
9.
Przeciążenie
układu mięśnio-
wo-kostnego.
Zbyt duży wysiłek fizyczny.
Wymuszona pozycja ciała
podczas pracy.
Przepuklina.
Uraz kręgosłupa.
Choroby narządu
ruchu.
D
D
D
Przestrzeganie norm transportu indywidu-
alnego. Stosowanie przerw i rotacji pra-
cowników zatrudnionych przy uciążliwych
robotach.
S
S
S
10.
Porażenie
prądem
elektrycznym.
Niesprawna instalacja
elektryczna.
Urazy.
Śmierć.
D
MS
Stosowanie sprawnych zabezpieczeń prze-
ciwporażeniowych. Stosowanie sprawnego
technicznie osprzętu elektrycznego i prze-
wodów doprowadzających prąd el. Syste-
matyczna kontrola instalacji elektrycznej.
MMM
11.
Złe oświetlenie
miejsca pracy.
Słabe oświetlenie naturalne.
Źle dobrane punkty świetlne.
Urazy spowodo-
wane wypadkami
przy pracy.
Choroby narządu
wzroku.
D
MS
Dbanie o czystość okien i świetlików. Do-
stosowanie poziomu natężenia oświetlenia
do rodzaju wykonywanej pracy, także przy
komputerze – zgodnie z normami.
MMM
12.
Pożar.
Wybuch.
Zaprószenie ognia w miejscu
magazynowania materiałów
łatwo palnych.
Oparzenia ciała.
Urazy. Śmierć.
D
S
D
Zachowanie szczególnej ostrożności. Prze-
strzeganie przyjętych w magazynie proce-
dur. Wyposażenie stanowiska w wymagany
sprzęt ppoż. Systematyczna konserwacja
i przegląd tego sprzętu.
S
MM
13.
Stres.
Odpowiedzialność finansowa
za bezpieczeństwo magazy-
nowanych towarów. Konflikty
międzyludzkie.
Wystąpienie cho-
roby nerwowej
lub chorób ogól-
noustrojowych.
S
D
D
Ustalenie przejrzystych zasad odpowiedzial-
ności za powierzone mienie. Stworzenie
warunków umożliwiających zapewnienie bez-
pieczeństwa magazynowanych towarów. Usta-
lenie sprawiedliwego regulaminu nagradzania
i karania. Właściwy dobór pracowników.
S
MM
36 www.elamed.com.pl/promotor
22740526.001.png
 
Promotor 5/06
K ARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO DLA STANOWISKA MAGAZYNIERA
WG METODY RISK SCORE
Przed oceną
Po realizacji zadań
Lp.
Zagrożenie
Możliwe źródła zagrożeń
Możliwe skutki
zagrożenia
Środki profilaktyczne
Uwagi
o realizacji
zadań
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Upadek na
tym samym
poziomie.
Śliskie i nierówne powierzchnie
przy dojściu do magazynu
i w samym magazynie. Zatara-
sowane przejścia.
Potłuczenia,
złamania kończyn,
zwichnięcia, urazy
wewnętrzne.
3
6
6
108
Śred-
nie
Stosowanie przez pracowników
wzmocnionego obuwia, z antypo-
ślizgową podeszwą. Zapewnienie
porządku i czystości w miejscu pracy.
3
6
3
54
Małe
2.
Upadek na
niższy poziom.
Wchodzenie na drabiny oraz
schodzenie z nich podczas
układania lub zdejmowania
towarów z regałów.
Potłuczenia,
złamania kończyn,
zwichnięcia, urazy
kręgosłupa, urazy
wewnętrzne.
7
6
6
252
Duże
Stosowanie sprawnych technicznie
drabin i zachowanie ustalonych
zasad bezpieczeństwa przy ich
ustawianiu.
7
6
1
42
Małe
3.
Przygniecenie.
Uderzenie.
Potrącenie.
Przewrócenie się regału.
Upadek składowanych przed-
miotów. Niestabilne ułożenie
materiałów w stosie lub na
paletach. Poruszające się
środki transportu ręcznego lub
mechanicznego. Przemiesz-
czające się towary przewożone
wózkiem widłowym. Przewróce-
nie się wózka.
Śmierć.
Urazy ciała.
15
6
6
540
B.
duże
Właściwe oznaczenie wytrzymało-
ści regałów i przestrzeganie poda-
nych obciążeń. Układanie najcięż-
szych przedmiotów na najniższych
półkach. Zabezpieczenie regałów
przed przewróceniem. Układanie
stosów i palet w taki sposób, by
zachować ich stabilność. Prowa-
dzenie rozładunku, począwszy od
najwyższych warstw.
7
6
3
126
Śred-
nie
4.
Ukłucia.
Skaleczenia.
Ostre krawędzie przenoszonych
lub przewożonych towarów, palet,
opakowań lub odłamki szkła.
Rany cięte i kłute.
3
6
3
54
Śred-
nie
Zachowanie szczególnej ostroż-
ności. Stosowanie prawidłowo
dobranych rękawic ochronnych.
1
6
1
6
B.
małe
5.
Zapylenie.
Produkty sypkie luzem
przechowywane w magazynie.
Choroby układu
oddechowego
i narządu wzroku.
3
6
6
108
Śred-
nie
Stosowanie szczelnego ogrodzenia
do wysokości co najmniej 0,5 m po-
wyżej składowanego materiału.
Stosowanie ochron osobistych
przy przesypywaniu tego materiału
– w tym masek przeciwpyłowych
i okularów ochronnych. Stosowanie
urządzeń odpylających.
1
6
3
18
B.
małe
6.
Zatrucia.
Spaliny. Związki toksyczne
przechowywane w magazynie.
Uszkodzenia
wewnętrzne
organizmu.
Śmierć.
15
6
3
270
Duże
Nieużywanie wózków jezdniowych
z silnikiem spalinowym wewnątrz
pomieszczeń magazynowych. Wła-
ściwe oznakowanie pojemników
zawierających trucizny. Zachowa-
nie wymaganych procedur przy
kontaktach z chemikaliami.
7
6
1
42
Małe
7.
Oparzenia
termiczne
i chemiczne.
Łuk elektryczny występujący
podczas zwarcia w przewodach
przyłączeniowych akumulatora.
Kwas akumulatorowy. Związki
chemiczne o działaniu żrącym
przechowywane w magazynie.
Rany oparzeniowe.
Uszkodzenie
narządu wzroku.
7
6
3
126
Śred-
nie
Przestrzeganie ustalonych proce-
dur. Stosowanie ochron osobistych
ciała i oczu.
3
6
1
18
B.
małe
8.
Hałas.
Środki transportu. Urządzenia
i maszyny pracujące na
zewnątrz magazynu.
Uszkodzenie
narządu słuchu.
3
6
6
108
Śred-
nie
Podjęcie działań zmniejszających
działanie hałasu. Stosowanie w razie
konieczności ochronników słuchu.
1
6
3
18
B.
małe
9.
Przeciąże-
nie układu
mięśniowo-
-kostnego.
Zbyt duży wysiłek fizyczny.
Wymuszona pozycja ciała
podczas pracy.
Przepuklina.
Uraz kręgosłupa.
Choroby narządu
ruchu.
7
6
6
252
Duże
Przestrzeganie norm transportu
indywidualnego. Zapewnienie
ergonomicznych warunków
pracy. Stosowanie przerw i rotacji
pracowników zatrudnionych przy
uciążliwych robotach.
3
6
3
54
Małe
10.
Porażenie
prądem
elektrycznym.
Niesprawna instalacja
elektryczna.
Urazy. Śmierć.
15
6
1
90
Śred-
nie
Stosowanie sprawnych zabez-
pieczeń przeciwporażeniowych.
Stosowanie sprawnego technicznie
osprzętu elektrycznego. Sys-
tematyczna kontrola instalacji
elektrycznej.
3
6
0,5
9
B.
małe
11.
Złe oświetle-
nie miejsca
pracy.
Słabe oświetlenie naturalne.
Źle dobrane punkty świetlne.
Urazy spowodowa-
ne wypadkami przy
pracy. Osłabienie
wzroku.
7
6
3
126
Śred-
nie
Dbanie o czystość okien i świe-
tlików. Dostosowanie poziomu
natężenia oświetlenia do rodzaju
wykonywanej pracy, także przy
komputerze – zgodnie z normami.
3
6
1
18
B.
małe
12.
Pożar.
Wybuch.
Zaprószenie ognia w miejscu
magazynowania materiałów
łatwo palnych.
Oparzenia.
Urazy ciała.
Śmierć.
15
6
3
270
Duże
Zachowanie szczególnej ostroż-
ności. Przestrzeganie przyjętych
w magazynie procedur. Wyposaże-
nie stanowiska w wymagany sprzęt
ppoż. Systematyczna konserwacja
i przegląd tego sprzętu.
7
6
1
42
Małe
13.
Stres.
Odpowiedzialność finansowa
za bezpieczeństwo magazy-
nowanych towarów. Konflikty
międzyludzkie.
Wystąpienie
choroby nerwowej
lub chorób ogólno-
ustrojowych.
7
6
6
252
Duże
Ustalenie przejrzystych zasad
odpowiedzialności za powierzone
mienie. Stworzenie warunków
umożliwiających zapewnienie
bezpieczeństwa magazynowanych
towarów. Ustalenie sprawiedliwego
regulaminu nagradzania i karania.
Właściwy dobór pracowników.
3
6
3
54
Małe
www.elamed.com.pl/promotor 37
22740526.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin