ORZ na stanowisku przedstawiciel handlowy.pdf

(1299 KB) Pobierz
24998120 UNPDF
Ocena ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego przedstawiciela handlowego została wykonana metodą RISK SCORE.
Jest to jedna z metod wskaźnikowych. Metoda RISK SCORE jest metodą trójparametrową, w której
szacuje się skutki zdarzenia S, ekspozycję na zagrożenie E i prawdopodobieństwo wystąpienia
zdarzenia P. Parametry S i E szacowane są na 6 poziomach, prawdopodobieństwo wystąpienia
zdarzenia P szacowane jest na 7 poziomach. Parametrom przypisuje liczby mające charakter wag
oceniających ich znaczenie. Charakterystyka wag jest zrozumiała, nie budzi wątpliwości. Opisanie
prawdopodobieństwa skutku przez dwa parametry E i P ułatwia obiektywną ocenę ryzyka. Uwzglę-
dnienie w szacowaniu parametrów ekspozycji pozwala na wykorzystanie dokumentowanej informa-
cji opisującej czas przebywania w szkodliwym środowisku pracy. Ryzyko wartościowane jest na 5
poziomach, przy czym proponowane są również działania zapobiegawcze.
Charakterystyka stanowiska
Przedstawiciel handlowy pracuje w firmie zajmującej się wyposażeniem biur w sprzęt elektroniczny i materiały eksploatacyjne. Do
jego obowiązków należy: śledzenie rynku sprzętu elektronicznego, przygotowywanie ofert, kontakt z przyszłymi klientami, ucze-
stniczenie w przetargach, podpisywanie umów na dostawę sprzętu. Przedstawiciel w ramach swoich obowiązków organizuje
spotkania z klientami i uczestniczy w nich. W związku z tym, że firma działa na terenie całej Polski i współpracuje z partnerem
zagranicznym, pracownik ten jest często delegowany poza miejsce zamieszkania. Podróżuje samochodem służbowym lub samolo-
tem. Posiada przenośny i stacjonarny komputer wyposażony w monitor, ponadto w pomieszczeniach biurowych znajduje się
kserokopiarka, drukarka, scaner, telefon i fax.
Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku przedstawiciela handlowego
__
__^
i.- I : '. B i
: -.:;: : ':.-.: .. i
'• :;.;::.:•, ..:.:'.'..v BBJ B l
" j |I| jl 11 |:"'•'". "•'
I : • •-.:..?, . l j ^:.^.-: " \
••'.-.;• - B ' " - ; :
j
• -.'•'.'....-r, j •.:.:':: .•...-..-..:-.'.".
:"::..: : i IjJ
3;fc y.-: ; . '. l . -.v.':;. : /
:
•;••••,.:.' :.,=;;• :,
|||f
mochodzie
• • . :
= ; tsja lud
"_ -sc.rs:
t -
•.;.;..-; ';•:.•.•'.: j p :. L ..-.:.•; ^..'P-I -
'
pi"„c g:" ;:.
) ' - | ::-,::>-
I ; -
j H : iv--' l : v '
; • l J ;;.:_:.= ^
8/2004
• ::"^
24998120.001.png
Wartościowanie ryzyka
Szacowanie szkód i prawdopodobieństwa szkód oraz wartościowanie ryzyka wykonano metodą RISK SCORE". W metodzie
RISK SCORE wartościowanie ryzyka opisuje wyrażenie: R = S x E * P; gdzie: S - możliwe skutki, E - ekspozycja na zgrożenie,
P prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.
yku zawodowym na stanc
Możliwe
skutki
stawiciela handlowego
Prawdopodobieństwo
zdarzenia
P = l
Mało prawdopodobne,
możliwe
P = 0,2
Możliwe do pomyślenia
S = 15 Bardzo duże
Jedna ofiara śmiertelna
S- 15 Bardzo duże
ledna ofiara śmiertelna
Średnie
P = l
Mało prawdopodobne,
możliwe
Absencja
Potkniecie i umdek m
S = 7
Duże
E = 6
P = 1
R = 42 | Małe
Ciężkie uszkodzenie ciała
Codzienna
Mało prawdopodobne, ale
Potrzebna kontrola
możliwe
S = 7 Duże
Jedna ofiara śmiertelna
ij|
-l
P = 1
| R = 42 | Małe
chu (mięśniowo-kostne-
Codzienna
Mało prawdopodobne, ale
1 Potrzebna kontrola
możliwe
S = 15
Bardzo duże
E 9
:
F = 0,5 3 = 45 <XŁ:S
Tylko sporadycznie możliwe Potrzebna kontrola
P = 0,5 R = 21 | Małe
Tvlko sporadycznie możliwe Potrzebna kontrola
P = 0,5 R = 10,5 AkcercwŁre
Tylko sporadycznie możliwe Wskazana kontrola
Udzielenie pierwszej pomocy
Ccc;? -.::::: .:.
S = 7
Duże
|
i = j
Ciężkie uszkodzenie ciała
'"c:,.i::! .:
Agresjc ;„dzi
S = 7 ::: . -„
:-: -- :
: :" ••"• .'•'••
Ciężkie uszkodzenie ciata
Sporady rr:
raz
-.n "-":'- Z'Ie::
S= 15
Bardzo duże
B = ':,
P = 0,5 R = 45 | Mate
'.ylko sncradyczr/ie rr.cż!:w£ " - : _::r_Ł sc~'rca:
Jedna ofiara śmiertelna
Ccćzlerjri:
= ,ilSi'I'.=
Ciężkie uszkodzenie ciała |
Codzienna
j Tylko sporadycznie możliwe | Potrzebna kontrola
S = 3
Średnie
-- = -
,~": J.T. - :.
P = 1
1 R = 18 |Akce
• - :.:..:
Itl t ~>i2i. ',',.- • •• . ';/';"
=c«|l|i|
Absencja
t
]
J U
i biologiczne - 1 S = 3
Średnie
[
E = 3
1
P = l
R = 9 1 Akceptowalne
Mało prawdopodobne, ale
możliwe
Uwagi
Ryzyko zawodowe jest ściśle związane ze
środowiskiem pracy. Dla takich samych
stanowisk, ale różnych warunków pra-
cy, zagrożenia i poziom ryzyka mogą być
różne. Szacując stopień szkód zagroże-
nia przyjmuje się możliwe największe
skutki. W szacowaniu prawdopodobień-
stwa skutków należy wziąć pod uwagę
warunki pracy, zdarzenia, jakie miały
miejsce w „przeszłości", zachowania pra-
cownika itp. Po wiedzę można sięgnąć
do danych statystycznych, obserwacji itd.
Poziom ryzyka R = 42 - małe, potrzebna
kontrola, aby ryzyko pozostało na tym
samym poziomie.
Prawdopodobieństwo zdarzenia P = 0,5
— tylko sporadycznie możliwe — nie od-
notowano takiego zdarzenia.
Poziom ryzyka R = 21 - małe, potrzebna
kontrola, aby ryzyko pozostało na tym
samym poziomie lub podjęcie działań
zapobiegających przeciążeniom.
dr inż. I. Romanowska-Słomka
Ryzyko związane z przeciążeniem narzą-
du wzroku. Źródłem zagrożenia są: pra-
ca przy komputerze i wielogodzinne pro-
wadzenie samochodu.
Możliwe skutki S = 7 - ciężkie uszkodze-
nie ciała;
Ekspozycja E = 6 — codzienna;
> Metodę opisano w I. Romanowska-Słomka, A.
Słomka, Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Tar-
bonus, Tarnobrzeg 2003.
Przykłady:
Ryzyko związane z przeciążeniem ukła-
du ruchu (mięśniowo-kostnego). Źródłem
zagrożenia jest praca w pozycji siedzącej
bez możliwości zmiany pozycji, prowa-
dzenie samochodu lub intensywna praca
przy komputerze.
Możliwe skutki S = 7 - ciężkie uszkodze-
nie ciała;
Ekspozycja E = 6 - codzienna;
Prawdopodobieństwo zdarzenia P =1 —
mało prawdopodobne, możliwe — w okre-
sie 3 lat u pracownika wystąpiła choroba
układu ruchu.
Sp. i o.o.
44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 3, fax (032) 231 65 42
- ni procy
(pył przemysłowy, hałas, drgania mechaniczne, mikroklimat, oświetlenie, stężenie tlenku węgla,
wydatek energetyczny) - Lidia Matusiak tel. (032) 237 65 42; lmatusiak@energopomiar.com.pl
ENERGOPOMIAB
-
na i PN-EM-1
- Małgorzata Kukurba tel. (032) 237 62 77; mkukurba@energopomiar.com.pl
-
i PN-N-18001
- Marek Misztal tel.(032)2376275; bsj@energopomiar.com.pl
EHD 8/2004
43
J
24998120.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin