ORZ pracownik punktu skupu.pdf

(125 KB) Pobierz
24998126 UNPDF
50
technologie i bezpieczeństwo
ocena ryzyka zawodowego
Placowy w skupie surowców wtórnych
Ocena ryzyka zawodowego placowego w skupie surowców wtórnych została wykonana metodą
RISK SCORE. Metoda RISK SCORE jest metodą trójparametrową, w której szacuje się skutki zdarze-
nia S , ekspozycję na zagrożenie E i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia P . Parametry S
i E szacowane są na 6 poziomach, prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia P szacowane jest na
7 poziomach. Parametrom przypisuje się liczby mające charakter wag oceniających ich znaczenie.
Iwona Romanowska-Słomka
Charakterystyka stanowiska
W skupie surowców wtórnych przyjmowana jest makulatura, szklane butelki, puszki po napojach, złom metali kolorowych i żelaza.
Placowy pracuje w godzinach od 8.00-16.00. Punkt przyjęć to ogrzewany kontener, w którym znajduje się waga oraz magazyn ma-
kulatury, butelek oraz złomu kolorowego. Plac jest ogrodzony i ma utwardzoną powierzchnię, wokół placu rosną drzewa i krzewy.
Złom stalowy przechowywany jest na placu. Do obowiązków placowego należy przyjmowanie surowców wtórnych, ważenie ich,
wypłacanie pieniędzy lub wydawanie ekwiwalentu w towarze, pakowanie i załadunek na samochód odbierający surowce. W punk-
cie skupu przyjmowane są tylko czyste butelki bez nakrętek, makulatura musi być pakowana i związana sznurkiem lub drutem.
Przyjmowany złom nie może mieć zbyt dużej masy ze względu na zakres wagi – 100 kg oraz ręczny załadunek na samochody. Do
obowiązków pracownika należy segregacja surowców i utrzymanie porządku na placu.
Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku placowego w skupie surowców wtórnych
Zagrożenie
Źródło zagrożenia (przyczyna Możliwe skutki zagrożenia Środki ochrony przed zagrożeniami
Grupa
Droga zakażenia
Przechowywanie akt
Zagrożenia biologiczne
Wirusy grypy orthomyxoviridae Ludzie
Grypa, zapalenie płuc
Przestrzeganie zasad higieny
gr. 2, szczepienia
Powietrzno-kropelkowa
Nie
Wirus Flaviviridae (kleszczowe
zapalenie mózgu)
Kleszcze
Zapalenie mózgu, gorączka Środki ochrony indywidualnej, tepie-
nie kleszczy, badania serologiczne
narażonych grup, repelenty
gr. 3, szczepienia
Ukłucie kleszcza
Nie
Borrelia spp.
Kleszcze
Gorączki nawracające, borelio-
za
Środki ochrony indywidualnej, szybkie
usuwanie kleszczy, repelenty, badania
proilaktyczne
gr. 2, brak szczepień
Ukłucie kleszcza
Nie
Enterococcus spp.
Przewody pokarmowe ludzi, zwie-
rząt, kał
Oportunistyczne zapalenia
dróg moczowych, pęcherzyka
żółciowego, wsierdzia
Przestrzeganie zasad higieny, środki
ochrony indywidualnej
gr. 2, brak szczepień
Bezpośrednia (skaleczenia), po-
wietrzno-kropelkowa, powietrzno-
-pyłowa
Nie
Staphylococcus aureus (gronko-
wiec złocisty)
Ludzie, zwierzęta, pył
Zakażenie ropne, stany zapalne
dróg oddechowych i innych
narządów, zatrucia pokarmo-
we, posocznica, alergia skórna
Przestrzeganie zasad higieny, środki
ochrony indywidualnej
gr. 2, brak szczepień
A
Powietrzno-pyłowa, powietrzno-
-kropelkowa, bezpośrednia (skale-
czenia)
Nie
Streptococcus spp.
Ludzie, zwierzęta
Zapalenie płuc, wsierdzia, jamy
ustnej, dróg moczowych
i innych narządów
Środki ochrony indywidualnej, opar-
tyrwanie ran
gr. 2, brak szczepień
Powietrzno-kropelkowa, bezpo-
średnia
Nie
Clostridium perfringens
Laseczka zgorzeli gazowej
Gleba, ścieki
Zgorzel gazowa, posocznica,
działanie toksyczne
Szybkie opatrywanie ran, rękawice
ochronne, obuwie ochronne
gr. 2, brak szczepień
T
Bezpośrednia (przyranna)
Nie
2/2006
24998126.030.png 24998126.031.png 24998126.032.png 24998126.033.png 24998126.001.png 24998126.002.png 24998126.003.png 24998126.004.png 24998126.005.png
 
51
Clostridium tetani
Laseczka tężca
Gleba
Tężec, działanie toksyczne Szczepienia, szybkie opatrywanie ran,
środki ochrony indywidualnej, poda-
wanie anatoksyny tężcowej po skale-
czeniach
gr. 2, szczepienie
T
Bezpośrednia (przyranna)
Nie
Aspergillus fumigatus
(kropidlak popielaty)
Gleba, surowce, roślinne, kompost,
odpady
Aspergiloza płuc, astma, aler-
giczny nieżyt nosa, wytwarza
mikotoksyny
Środki ochrony indywidualnej, nie
dopuszczenie do pleśnienia makulatu-
ry
gr. 2, brak szczepień
A
Kropelskowa, powietrzno-pyłowa
Nie
Grzyby niedoskonałe
(wiązki lotne wytwarzane przez
grzyby pleśniowe)
Substraty roślinne i zwierzęce, pył,
powietrze
Zatrucia z objawami ogólnymi
(nudności, złe samopoczucie
itp.)
Środki ochrony indywidualnej, odgrzy-
bianie
gr. 2, brak szczepień
Powietrzno-kropelskowa, po-
wietrzno-pyłowa
Nie
Zagrożenie
Źródło zagrożenia (przyczyna)
Możliwe skutki zagrożenia Środki ochrony przed zagrożeniami
Zagrożenia izyczne, chemicz ne i psychoizyczne
Upadek na tym samym
poziomie
Nierówne śliskie powierzchnie,
bałagan na placu
Potłuczenie, złamania
Wzmożona uwaga, odpowiednie obuwie,
utrzymanie porządku
Upadek na niższy poziom
(ze skrzyni ładunkowej
samochodu)
Ładowanie surowców
Potłuczenie, złamania,
wstrząśnienie mózgu
Wzmożona uwaga
Energia elektryczna
Instalacja elektryczna, urządzenia
zasilane prądem elektrycznym
(olejowy grzejnik elektryczny)
Śmierć, inne skutki porażenia Wzmożona uwaga, sprawna instalacja
elektryczna, pomiary
Uderzenie, przygniecenie
przez środki transportu
Samochód odbierający surowce,
samochody klientów, wózki klientów
Śmierć, kalectwo, złamania Wzmożona uwaga
Uderzenie przez spadające
przedmioty
Nieprawidłowo ułożone surowce Kalectwo, złamania
Prawidłowe magazynowanie skupionych
surowców, utrzymanie porządku,
wzmożona uwaga
Szorstkie powierzchnie,
ostre krawędzie
Złom, rozbite butelki, makulatura
związana drutem itp.
Skaleczenia
Środki ochrony indywidualnej, wzmożona
uwaga
Uderzenie o nieruchome
przedmioty
Złom, wyposażenie kontenera itp. Potłuczenia, złamania
Wzmożona uwaga
Zmienne warunki
atmosferyczne (wysokie i
niskie temperatury)
Praca na placu
W zimie przeziębienia,
choroby układu ruchu, w lecie
omdlenia, udary
Odpowiednie ubranie, napoje
Agresja ludzi
Ludzie sprzedający surowce wtórne
– zbieracze złomu, ludzie pod
wpływem alkoholu
Potłuczenia, złamania, guzy,
siniaki
Szkolenia, wzmożona uwaga
Przeciążenie układu ruchu Przenoszenie, podnoszenie ciężkich
przedmiotów
Choroby układu ruchu
Szkolenia, urządzenia wspomagające
podnoszenie
Pożar
Zaprószenie ognia (przez klientów),
materiały łatwo palne
Śmierć, poparzenie
Wzmożona uwaga, sprzęt gaśniczy
Wybuch
Niezidentyikowane materiały
w złomie
Śmierć, poparzenie
Wzmożona uwaga, sprawdzanie złomu
Wartościowanie ryzyka
Szacowanie szkód i prawdopodobieństwa szkód oraz wartościowanie ryzyka wykonano metodą RISK SCORE. W metodzie RISK
SCORE wartościowanie ryzyka opisuje wyrażenie: R = S × E × P ; gdzie: S – możliwe skutki, E – ekspozycja na zagrożenie, P – praw-
dopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.
Karta informacji o ryzyku zawodowym na stanowisku placowego w punkcie skupu surowców wtórnych
Zagrożenie
Możliwe skutki
Ekspozycja Prawdopodobieństwo
zdarzenia
Ryzyko
Zagrożenia biologiczne
Wirusy grypy
orthomyxoviridae
S = 3 Średnie
E= 3
P = 1
R = 9 Akceptowalne
Absencja
Sporadyczna Mało prawdopodobne, możliwe Wskazan a kontrola
Wirus Flaviviridae
(kleszczowe zapalenie
mózgu)
S = 3 Średnie
E = 2
P = 0,5
R = 3 Akceptowalne
Absencja
Okazyjna Tylko sporadycznie możliwe Wskazana kontrola
Borrelia spp.
S=3
Średnie
E=2
P = 0,5
R = 3 Akceptowalne
Absencja
Okazyjna Tylko sporadycznie możliwe Wskazana kontrola
2/2006
24998126.006.png 24998126.007.png 24998126.008.png 24998126.009.png 24998126.010.png 24998126.011.png 24998126.012.png 24998126.013.png 24998126.014.png 24998126.015.png 24998126.016.png 24998126.017.png 24998126.018.png 24998126.019.png 24998126.020.png 24998126.021.png
52
Enterococcus spp.
S = 3 Średnie
E =3
P = 0,5
R = 4,5 Akceptowalne
Absencja
Sporadyczna Tylko sporadycznie możliwe Wskazan a kontrola
Staphylococcus aureus
(gronkowiec złocisty)
S = 3 Średnie
E =3
P = 0,5
R = 4,5 Akceptowalne
Absencja
Sporadyczna Tylko sporadycznie możliwe Wskazan a kontrola
Streptococcus spp.
S = 3 Średnie
E = 3
P = 0,5
R = 4,5 Akceptowalne
Absencja
Sporadyczna Tylko sporadycznie możliwe Wskazan a kontrola
Clostridium perfringens
Laseczka zgorzeli gazowej
T
S = 15 Bardzo duże
E = 6
P = 0,5
R = 45 Małe
Jedna oiara śmiertelna
Codzienna Tylko sporadycznie możliwe Potrzebna kontrola
Clostridium tetani
Laseczka tężca
T
S = 15 Bardzo duża
E = 6
P = 0,5
R = 45 Małe
Jedna oiara śmiertelna
Codzienna Tylko sporadycznie możliwe Potrzebna kontrola
Aspergillus fumigatus
(kropidlak popielaty)
S = 3 Średnie
E = 6
P = 0,5
R = 9 Akceptowalne
Absencja
Codzienna Tylko sporadycznie możliwe Wskazan a kontrola
Grzyby niedoskonałe
(związki lotne wytwarzane
przez grzyby pleśniowe)
S = 3 Średnie
E = 6
P = 0,5
R = 9 Akceptowalne
Absencja
Codzienna Tylko sporadycznie możliwe Wskazana kontrola
Zagrożenia izyczne, chemiczne i psych oizyczne
Upadek na tym samym
poziomie
S = 3 Średnie
E = 6
P = 1
R = 18 Akceptowalne
Absencja
Codzienna Mało prawdopodobne, możliwe Wskazan a kontrola
Upadek na niższy poziom
(ze skrzyni ładunkowej
samochodu)
S = 7 Duże
E = 6
P = 1
R = 42 Małe
Ciężkie uszkodzenie ciała
Codzienna Mało prawdopodobne, możliwe Potrzebna kontrola
Energia elektryczna
S = 15 Bardzo duże
E = 6
P = 0,5
R = 45 Małe
Jedna oiara śmiertelna
Codzienna Możliwe do pomyślenia
Potrzebna kontrola
Uderzenie, przygniecenie
przez środki transportu
S = 15 Bardzo duże
E = 3
P = 1
R = 45 Małe
Jedna oiara śmiertelna
Sporadyczna Mało prawdopodobne, możliwe Potrzebn a kontrola
Uderzenie przez spadające
przedmioty
S = 7 Duże
E = 6
P = 1
R = 42 Małe
Ciężkie uszkodzenie ciała
Codzienna Mało prawdopodobne, możliwe Potrzebn a kontrola
Kontakt z szorstkimi
powierzchniami, ostrymi
krawędziami itp.
S = 1 Bardzo małe
E = 6
P = 3
R = 18 Akceptowalne
Udzielenie pierwszej pomocy Codzienna Praktycznie możliwe
Wskazana kontrola
Uderzenie o nieruchome
przedmioty
S = 1
Bardzo małe
E = 6
P = 3
R = 18 Akceptowalne
Udzielenie pierwszej pomocy Codzienna Praktycznie możliwe
Wskazana kontrola
Zmienne warunki
atmosferyczne (wysokie i
niskie temperatury)
S = 3 Średnie
E = 6
P = 1
R = 18 Akceptowalne
Absencja
Codzienna Mało prawdopodobne, możliwe Wskazana kontrola
Agresja ludzi
S = 3 Średnie
E = 6
P = 1
R = 18 Akceptowalne
Absencja
Codzienna Mało prawdopodobne, możliwe Wskazan a kontrola
Przeciążenie układu ruchu S = 7 Bardzo duże
E = 6
P = 1
R = 42 Małe
Ciężkie uszkodzeni ciała
Codzienna Mało prawdopodobne, możliwe Potrzebn a kontrola
Pożar
S = 15 Bardzo duże
E = 6
P = 0,5
R = 45 Małe
Jedna oiara śmiertelna
Codzienna Możliwe do pomyślenia
Potrzebna kontrola
Wybuch
S = 15 Bardzo duże
E = 6
P = 0,5
R = 45 Małe
Jedna oiara śmiertelna
Codzienna Możliwe do pomyślenia
Potrzebna kontrola
Uwagi
Ryzyko zawodowe jest ściśle związane ze
środowiskiem pracy. Dla takich samych
stanowisk, ale w różnych warunkach pracy
zagrożenia i poziom ryzyka mogą być różne.
Szacując stopień szkód zagrożenia przyjmu-
je się możliwe największe skutki. W szaco-
waniu prawdopodobieństwa skutków nale-
ży wziąć pod uwagę warunki pracy, zdarze-
nia, jakie miały miejsce w przeszłości, za-
chowania pracownika itp. Źródłem informa-
cji są dane statystyczne, obserwacje itd.
dłem zagrożenia są surowce zanieczysz-
czone glebą.
Możliwe skutki S = 15 – jedna oiara śmier-
telna.
Ekspozycja E = 6 – codzienna.
Prawdopodobieństwo zdarzenia P = 0,5 –
tylko sporadycznie możliwe – nie było ta-
kiego zdarzenia.
Poziom ryzyka R = 45 – małe, potrzebna
kontrola, aby ryzyko pozostało na tym sa-
mym poziomie.
nie, przesuwanie, podnoszenie ciężkich
przedmiotów.
Możliwe skutki S = 7– ciężkie uszkodzenie
ciała.
Ekspozycja E = 6 – codzienna.
Prawdopodobieństwo zdarzenia P = 1 –
mało prawdopodobne – w ciągu 10 lat były
trzy takie zdarzenia.
Poziom ryzyka R = 42 – małe, potrzebna
kontrola, aby ryzyko pozostało na tym sa-
mym poziomie. n
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka
Pracownik naukowy w Akademii Rolniczej we
Wrocławiu
Przykłady:
Ryzyko związane z laseczką tężca. Źró-
Ryzyko związane z przeciążeniem układu
ruchu. Źródłem zagrożenia jest przenosze-
2/2006
24998126.022.png 24998126.023.png 24998126.024.png 24998126.025.png 24998126.026.png 24998126.027.png 24998126.028.png 24998126.029.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin