Instrukcja bhp mycia okien w budynkach piętrowych.pdf

(66 KB) Pobierz
23650056 UNPDF
INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY
DLA PRACOWNIKA MYJ¥CEGO OKNA
W BUDYNKACH PIÊTROWYCH
1. UWAGI OGÓLNE
Do samodzielnej pracy przy myciu okien mo¿e przyst¹piæ pracownik, który uzyska³ zezwolenie
na pracê od bezpoœredniego prze³o¿onego.
Winien to byæ pracownik pe³noletni, legitymuj¹cy siê:
a) odpowiednim wykszta³ceniem;
b) przeszkoleniem:
– wstêpnym, ogólnym i instrukta¿em stanowiskowym BHP,
– w zakresie ochrony ppo¿.;
c) dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaœwiadczeniem lekarskim lekarza medycyny pra-
cy; powinien te¿ byæ wypoczêty, trzeŸwy.
2. CZYNNOŒCI KONIECZNE DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZÊCIEM PRACY
Pracownik powinien:
1) szczegó³owo zapoznaæ siê ze stanowiskow¹ instrukcj¹ BHP znajduj¹c¹ siê na stanowisku
pracy,
2) wys³uchaæ instrukta¿u prze³o¿onego,
3) ubraæ siê w odzie¿ robocz¹ i ochronn¹ przewidzian¹ do u¿ycia na danym stanowisku pracy
(kombinezon roboczy, nakrycie g³owy, buty przystosowane do pracy na drabinie, rêkawice
ochronne, okulary do ochrony oczu); winien on tak¿e zdj¹æ z r¹k wszystkie zbêdne przed-
mioty, takie jak bi¿uteria itp.,
4) przygotowaæ sprzêt (drabiny przenoœne – sprawne technicznie) i materia³y potrzebne pod-
czas wykonywanej pracy (p³yny do mycia szyb, p³yny do mycia stolarki okiennej, szmaty,
g¹bki, skrobaki do usuwania twardych zanieczyszczeñ itp.),
5) usun¹æ wszystkie zbêdne przedmioty znajduj¹ce siê w miejscu pracy; zapewniæ, by pod³oga
wokó³ stanowiska pracy by³a sucha i czysta,
6) upewniæ siê, czy rozpoczêcie pracy nie spowoduje zagro¿eñ dla osób przebywaj¹cych na
tym stanowisku pracy lub w jego bezpoœrednim otoczeniu,
7) zapoznaæ siê z zadaniami na dzieñ bie¿¹cy,
8) jeœli nie stwierdza siê zagro¿eñ na danym stanowisku roboczym, mo¿na przyst¹piæ do wyko-
nywania zadañ.
3. CZYNNOŒCI KONIECZNE DO WYKONANIA W CZASIE PRACY
W czasie pracy pracownik powinien:
1) œciœle stosowaæ siê do zaleceñ:
a) stanowiskowej instrukcji BHP,
b) poleceñ i wskazówek prze³o¿onych;
2) podczas wykonywania pracy koncentrowaæ ca³¹ swoj¹ uwagê wy³¹cznie na wykonywa-
nych czynnoœciach; pracowaæ z szybkoœci¹ odpowiadaj¹c¹ naturalnemu rytmowi pracy;
3) wykonywaæ tylko prace zlecone przez bezpoœredniego prze³o¿onego;
4) materia³y u¿ywane podczas procesu pracy sk³adowaæ tak, by nie stwarza³y ¿adnych zagro-
¿eñ wypadkowych; narzêdzia powinny byæ odk³adane na œciœle wyznaczone miejsca;
W czasie pracy pracownik powinien:
23650056.001.png 23650056.002.png
5) jeœli pracownik musi przebywaæ na parapecie okiennym, winien zastosowaæ odpowiednie
zabezpieczenia, to znaczy pasy lub szelki bezpieczeñstwa;
6) jeœli podczas pracy musi korzystaæ z drabiny, podestów lub schodków, musi pamiêtaæ o tym,
by by³y one sprawne technicznie i ¿e winny byæ ustawiane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami;
7) prace na wysokoœci nale¿y wykonywaæ tak, by nie przeszkadzaæ pozosta³ym pracownikom
realizuj¹cym swoje zadania;
8) jeœli istnieje potrzeba rozkrêcania stolarki okiennej, nale¿y wykonywaæ to za pomoc¹ spraw-
nych narzêdzi, zachowuj¹c ostro¿noœæ;
9) w razie koniecznoœci opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowi¹zany jest
sprawdziæ, czy pozostawione narzêdzia pracy nie stworz¹ zagro¿eñ np. dla przechodz¹cych
obok innych pracowników;
10) w razie w¹tpliwoœci co do sposobu wykonania zadania, pracownik winien zwróciæ siê do
prze³o¿onego lub przeszkolonych fachowców o szczegó³owe instrukcje; pracê mo¿e podj¹æ
ponownie po usuniêciu w¹tpliwoœci i (najlepiej) pod fachowym dozorem prze³o¿onego.
Pracownikowi nie wolno:
Pracownikowi nie wolno:
a) stosowaæ niebezpiecznych metod pracy, tak by stwarzaæ zagro¿enia dla siebie czy otoczenia,
b) nie stosowaæ siê do szczegó³owych instrukcji i zaleceñ prze³o¿onych,
c) stosowaæ niew³aœciwych metod pracy,
d) pracowaæ bez nakazanych ochron osobistych,
e) korzystaæ z niesprawnych technicznie drabin, podestów, schodków,
f) wykorzystywaæ do pracy niew³aœciwych, niesprawnych narzêdzi (œrubokrêtów, kluczy) do
rozkrêcania i skrêcania stolarki okiennej,
g) wykonywaæ pracy podczas burzy, silnych wiatrów czy przy innych zagro¿eniach,
h) wykonywaæ pracy na wysokoœci (na drabinie, podeœcie itp.), przy z³ym samopoczuciu; nale-
¿y zg³osiæ niedyspozycjê prze³o¿onemu, który zadecyduje o dalszym przebiegu pracy pra-
cownika,
i) u¿ywaæ niew³aœciwych p³ynów do mycia, w tym szczególnie niebezpiecznych (rozpuszczal-
niki, benzyny itp.),
j) naprawiaæ urz¹dzeñ elektrycznych bêd¹cych pod napiêciem (jeœli pracownik nie ma do tego
odpowiednich uprawnieñ),
k) dotykaæ przewodów elektrycznych bêd¹cych pod napiêciem,
l) oœwietlaæ stanowiska pracy lampami przenoœnymi o napiêciu wiêkszym ni¿ 24 V,
³ ) dopuszczaæ do pracy na swoim stanowisku pracy innych osób bez wiedzy prze³o¿onego,
m) przeszkadzaæ innym w pracy,
n) tarasowaæ przejœcia i dojœcia do stanowiska pracy, sprzêtu przeciwpo¿arowego i wy³¹czni-
ków pr¹du elektrycznego,
o) pozostawiaæ po zakoñczonej pracy ba³aganu, zu¿ytych szmat, mokrych pod³óg itp.,
p) paliæ i u¿ywaæ otwartego ognia podczas wykonywania pracy; paliæ wolno tylko w miejscach
do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych.
Po zakoñczeniu pracy pracownik powinien:
Po zakoñczeniu pracy pracownik powinien:
a) dok³adnie oczyœciæ stanowisko robocze, u³o¿yæ narzêdzia i przyrz¹dy pomocnicze w miej-
scach do tego przeznaczonych,
b) oczyœciæ u¿ywane ochrony osobiste i od³o¿yæ je na sta³e miejsce ich przechowywania,
c) upewniæ siê, czy pozostawione stanowisko i urz¹dzenia nie stworz¹ ¿adnych zagro¿eñ dla
otoczenia,
d) przekazaæ informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpoœred-
niemu prze³o¿onemu.
Uwagi dodatkowe
Uwagi dodatkowe
Pracownik myj¹cy okna wewn¹trz pomieszczeñ winien:
a) dbaæ o higienê osobist¹ i schludny wygl¹d,
b) w razie w¹tpliwoœci co do prawid³owoœci swoich dzia³añ, zwróciæ siê o dodatkowe wska-
zówki do bezpoœredniego prze³o¿onego czy s³u¿b fachowych.
4. CZYNNOŒCI KONIECZNE DO WYKONANIA PO ZAKOÑCZENIU PRACY
1. Uporz¹dkowaæ stanowisko robocze. U³o¿yæ narzêdzia i przyrz¹dy pomocnicze w wyznaczo-
nych miejscach.
2. Czyœciwo nale¿y przechowywaæ w metalowym, dobrze zamkniêtym pojemniku i codzien-
nie wynosiæ poza zak³ad w wyznaczone miejsce celem dalszej utylizacji.
3. Wszystkie okolicznoœci mog¹ce zagroziæ bezpieczeñstwu obs³uguj¹cego b¹dŸ osobom postron-
nym zobowi¹zuj¹ pracownika do meldowania o nich prze³o¿onym. W przypadku znalezienia
siê w bezpoœrednim niebezpieczeñstwie na skutek nieprzestrzegania przez zak³ad zasad BHP,
pracownik ma prawo powstrzymaæ siê od wykonywania pracy (zachowuje on prawo do
wynagrodzenia, nie mo¿e jednak odmówiæ podjêcia innej równorzêdnej pracy, gdy niezw³ocz-
ne usuniêcie zagro¿eñ przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest mo¿liwe).
................................................
...................................................
Opracowa³ (data i podpis)
Zatwierdzi³ (data i podpis)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin