Instrukcja bhp i ppoż dla pomieszczeń biurowych.pdf

(22 KB) Pobierz
19146060 UNPDF
OGÓLNA INSTRUKCJA
BEZPIECZE¡STWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY
PRZECIWPO˚AROWEJ DLA POMIESZCZE¡ BIUROWYCH
I. WYMAGANIA BEZPIECZE¡STWA I HIGIENY PRACY
1. Pracownicy sà zobowiàzani do przestrzegania przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz
przeciwpo˝arowych, a w szczególnoÊci:
niesk∏adania w pomieszczeniach pracy oraz w przejÊciach komunikacyjnych zb´dnych mate-
ria∏ów lub przedmiotów utrudniajàcych poruszanie si´ lub ewakuacje pracowników;
sk∏adowania i przechowywania w pomieszczeniach pracy zb´dnych materia∏ów ∏atwopalnych;
zabrania si´ palenia tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami.
1. Po zakoƒczeniu pracy pracownik powinien:
uporzàdkowaç swoje stanowisko pracy;
wy∏àczyç, u˝ytkowane w pomieszczeniu, nie wymagajàce zasilania po zakoƒczeniu pracy,
urzàdzenia elektryczne;
pozamykaç otwarte okna.
2. Pracownik, który uleg∏ wypadkowi w miejscu pracy powinien (o ile jest w stanie) natychmiast
poinformowaç o tym fakcie swojego prze∏o˝onego.
3. Pracownik, który zauwa˝y∏ wypadek na terenie zak∏adu pracy obowiàzany jest udzieliç pomocy
poszkodowanemu oraz poinformowaç o wypadku prze∏o˝onego osoby poszkodowanej lub swojego.
5. Niedopuszczalne jest wnoszenie, spo˝ywanie alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeêwoÊci
na terenie zak∏adu pracy.
6. O wszystkich zagro˝eniach lub usterkach pracownik jest obowiàzany niezw∏ocznie informowaç
prze∏o˝onego.
II. WYMAGANIA PRZECIWPO˚AROWE
1. W razie stwierdzenia uszkodzeƒ w instalacji elektrycznej lub u˝ytkowanych urzàdzeniach pra-
cownik jest zobowiàzany natychmiast wy∏àczyç wadliwe urzàdzenie lub instalacj´ i poinformo-
waç o powy˝szym fakcie prze∏o˝onego, elektryka lub gospodarza obiektu.
2. Nie nale˝y samodzielnie podejmowaç prób naprawiania instalacji elektrycznej lub urzàdzeƒ
elektrycznych, w szczególnoÊci b´dàcych pod napi´ciem.
3. Jest zabronione naprawianie drutem, tzw. watowanie, bezpieczników topikowych w instalacji
elektrycznej lub urzàdzeniach.
4. W razie zauwa˝enia po˝aru nale˝y podjàç prób´ jego ugaszenia za pomocà podr´cznego
sprz´tu ppo˝., a nast´pnie zaalarmowaç otoczenie i prze∏o˝onych.
5. Zabrania si´ u˝ywania hydrantów ppo˝. oraz podr´cznego sprz´tu ppo˝. niezgodnie z przezna-
czeniem.
6. Z instrukcjà nale˝y zapoznaç wszystkich pracowników.
...................................................
.....................................................
(data)
(podpis kierownika)
19146060.001.png 19146060.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin