kurs rysunku technicznego.pdf

(21055 KB) Pobierz
Każdy, kto miał kiedykolwiek styczność z techniką, wie jak wielką rolę odgrywa w niej rysunek
Wstęp.
Każdy, kto miał kiedykolwiek styczność z techniką, wie jak wielką rolę odgrywa w niej
rysunek. Za jego pomocą przenosi się na papier pomysły nowych urządzeń, aparatów i
mechanizmów, utrwala kształty i wymiary istniejących maszyn i ich części itd. Można śmiało
stwierdzić, że technika nie mogłaby się rozwijać, gdyby ludzkość nie znała rysunku.
Jeżeli dwóch techników prowadzi rozmowę na tematy techniczne, to można być prawie
pewnym, że prędzej czy później któryś z nich wyjmie ołówek i zacznie rysować. I słusznie,
bo rysunek jest językiem techników. Dzięki niemu znacznie prędzej dojdą do porozumienia
niż przy użyciu słów.
Rysunek jest przede wszystkim środkiem porozumiewawczym między konstruktorem i
wykonawcą. Aby jednak mógł być łatwo i jednoznacznie zrozumiały, musi być jasny i prosty,
a ponadto zawierać wszystkie informacje potrzebne jego użytkownikom; dlatego też technicy
posługują się specjalnym rodzajem rysunku, zwanym rysunkiem technicznym,
wykonywanym według ustalonych zasad i przepisów.
Jasność i czytelność rysunku technicznego uzyskuje się przez prawidłowe (wg pewnych
zasad) rozmieszczenie poszczególnych części rysunku na arkuszu, prostotę zaś — wobec
bardzo nieraz skomplikowanych kształtów rysowanego przedmiotu — osiąga się głównie
przez stosowanie umownych znaków i linii, zastępujących trudne do narysowania fragmenty
budowy przedmiotu, np. gwinty czy zęby kół zębatych.
Oczywiście znaki umowne i skróty literowo-cyfrowe, które często zastępują długie napisy na
rysunkach, muszą być jednakowo rozumiane i przez konstruktora i przez wykonawcę; w
przeciwnym bowiem razie, zamiast ułatwiać pracę, prowadziłyby do nieporozumień i
wadliwego wykonywania przedmiotów wytwarzanych wg rysunków, co z kolei
spowodowałoby straty dla wytwórni. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień w
ramach działalności jednego zakładu produkcyjnego wystarczyłoby, żeby każdy zakład
posługiwał się własnymi skrótami, znakami itp., zrozumiałymi dla wszystkich jego
pracowników technicznych. Takie rozwiązanie sprawy upraszczania rysunków byłoby jednak
nie wystarczające do porozumiewania się za pomocą rysunków z innymi wytwórcami lub
odbiorcami, ponieważ rysunki wykonane w jednym zakładzie byłyby niezrozumiałe dla
innych. Konieczne jest więc, żeby wszystkie biura konstrukcyjne, zakłady produkcyjne itd.
stosowały na rysunkach jednakowe uproszczenia, znaki umowne i skróty. Zagadnienie
ujednolicenia zasad i przepisów dotyczących rysunku technicznego zostało rozwiązane przez
Polski Komitet Normalizacji i Miar (PKNiM) w postaci kilku zbiorów norm, zawierających
szczegółowe przepisy dotyczące wykonywania rysunków maszynowych, elektrycznych,
architektoniczno-budowlanych itd., przy czym wiele z tych przepisów jest już
znormalizowanych w skali międzynarodowej. Nowe Polskie Normy rysunku technicznego są
oparte na zbiorze norm: „Jednolity System Dokumentacji Konstrukcyjnej", opracowywanych
w ramach działalności Stałej Komisji Normalizacyjnej RWPG.
2. Rodzaje rysunków technicznych
Istnieje wiele odmian rysunku technicznego. W budowie maszyn najczęściej spotyka się
rodzaje rysunków omówione niżej. Ze względu na sposób wykonywania rysunki techniczne
dzieli się na dwie grupy:
1) rysunki szkicowe, wykonywane odręcznie,
2) rysunki techniczne (właściwe), wykonywane przy użyciu przyborów kreślarskich.
Ze względu na przeznaczenie rysunku rozróżnia się:
1) rysunki poglądowe, odtwarzające w sposób obrazowy
tylko najistotniejsze cechy przedmiotu,
350763098.008.png
2) rysunki schematyczne, czyli bardzo uproszczone, przedstawiające tylko samą zasadę
działania lub budowy maszyny albo urządzenia,
3) rysunki konstrukcyjne, odtwarzające dokładnie kształt i wymiary przedmiotu.
Rysunki konstrukcyjne dzielą się z kolei na dwa zasadnicze rodzaje:
a) rysunki złożeniowe, przedstawiające całość mechanizmu, aparatu, maszyny czy innego
urządzenia albo jeden ze składowych zespołów w stanie zmontowanym; rysunki złożeniowe,
na których są podane wymiary, tolerancje itd. wszystkich części składowych, a więc rysunki,
które są równocześnie złożeniowymi i wykonawczymi, nazywają się rysunkami
zestawieniowymi,
b) rysunki wykonawcze poszczególnych części, zawierające wszystkie dane potrzebne do
wykonania narysowanego przedmiotu.
Posiadanie umiejętności nie tylko czytania, lecz także wykonywania różnego rodzaju
rysunków technicznych jest konieczne dla każdego pracownika technicznego.
PODSTAWOWE INFORMACJE
I. Przybory do rysowania
Przed przystąpieniem do nauki rysunku technicznego należy zaznajomić się z przyborami do
rysowania i sposobami ich używania. Do najpotrzebniejszych przyborów rysunkowych
należą: rysownica, przykładnica, przymiary trójkątne stałe (ekierki), komplet cyrkli, przymiar
liniowy (linijka) z podziałką milimetrową, kątomierz i krzywiki.
Rysunki wykonuje się na papierze przypiętym pinezkami lub przyklejonym lepką taśmą do
rysownicy (rys. 1), zrobionej z suchego, miękkiego drewna, najczęściej z lipy, klonu lub
topoli.
Powierzchnia rysownicy powinna być dokładnie płaska i gładka, bez sęków i szczelin. Pod
spodem rysownicy są zwykłe przymocowane dwie poprzeczne listwy ukośne, nadające jej
położenie nieco pochylone ku rysownikowi, co ułatwia rysowanie. Lewy bok rysownicy
(zakreskowany na rys. 1) powinien być dokładnie prosty i dobrze wygładzony, ponieważ
wzdłuż tego boku przesuwa się przykładnicę przy wykreślaniu linii poziomych równoległych.
W biurach projektowych i konstrukcyjnych używane są pionowe stoły kreślarskie ze
specjalnymi aparatami kreślarskimi, które bardzo ułatwiają rysowanie.
Rysownice produkowane są w kilku wielkościach dostosowanych do znormalizowanych
formatów papieru rysunkowego (o czym będę pisał dalej).
Przykładnica (rys. 2) służy do rysowania linii poziomych równoległych i do prowadzenia
ekierek przy rysowaniu linii pionowych i pochyłych. Jest to długa listwa z twardego drewna,
z poprzecznym ramieniem, które służy do prowadzenia przykładnicy przy przesuwaniu jej
wzdłuż lewego boku rysownicy. Dobra przykładnica powinna mieć prostą i gładką krawędź
górną C (Rys.2).
350763098.009.png
Ekierki (rys. 2 i 3) służą do wykonywania małych rysunków bez użycia przykładnicy oraz do
wykreślania linii pionowych i pochyłych — pod kątami 30°, 45° i 60° — przy użyciu
przykładnicy. Do wykonywania rysunków technicznych używa się dwóch rodzajów ekierek
— jednej równoramiennej z dwoma kątami po 45° i trzecim 90° (rys. 2), a drugiej
nierównoramiennej o kątach 30°, 60° i 90° (rys. 3). Ekierki produkuje się z twardego drewna
lub z tworzyw sztucznych (najczęściej przezroczystych). Dobre ekierki mają gładkie, równe
krawędzie i dokładnie wykonane kąty.
Na rys. 3 pokazano sposób
sprawdzania kątów 90° w
ekierkach. Ponieważ linie
narysowane wzdłuż dłuższej
przyprostokątnej ekierki nie
pokrywają się (a powinny),
lecz rozchodzą ku górze,
ekierka na rys. 3 jest źle
wykonana, gdyż kąt A jest
mniejszy od 90°.
Do niezbędnych przyborów
kreślarskich zalicza się cyrkiel
do kreślenia kół, z
wymiennymi końcówkami
(rys. 4), oraz grafion (rys. 5b).
Cyrkiel na rys. 4 ma założoną
końcówkę (wkładkę) z
grafitem A, która służy do
rysowania kół i łuków ołówkiem. Na rysunku pokazano właściwy sposób ostrzenia grafitu:
ścięcie pod kątem od zewnątrz, wierzchołek grafitu na jednej wysokości z ostrzem igły.
350763098.010.png 350763098.011.png
wykreślania kół tuszem służy końcówka B z grafionem do kół, którą wkłada się w uchwyt U
cyrkla na miejsce końcówki A. Przedłużacz D służy do wykreślania kół o większych
promieniach. Wkłada się go w uchwyt cyrkla na miejsce końcówki, a tę z kolei osadza się w
uchwycie na drugim końcu przedłużacza, wydłużając w ten sposób ramię R cyrkla. Po
założeniu w uchwyt U cyrkla końcówki C z ostrzem, można za pomocą cyrkla odmierzać
dokładnie odcinki i przenosić wymiary z linijki z podziałką na rysunek lub z jednej części
rysunku na drugą. W większych kompletach cyrkli służą do tego celu specjalne cyrkle o
dwóch ostrzach. Większe komplety zawierają również cyrkle do wykreślania bardzo małych
kółek, tzw. zerowniki (rys. 5a) i inne przybory.
Grafion (rys. 5b) służy do kreślenia tuszem linii prostych i łagodnie zakrzywionych. Na rys. 6
pokazano wadliwy i prawidłowy sposób ustawienia grafionu podczas kreślenia. Grafion
powinien być trochę pochylony u góry w kierunku kreślenia i ostrze grafionu nie powinno
dotykać linijki lub ekierki, gdyż wtedy tusz może zalewać rysunek.
Dokładność działania cyrkli i grafionów zależy od stanu,
w jakim się je utrzymuje, i dlatego po skończeniu pracy
należy ostrza końcówek do tuszu i grafionów oczyścić z
resztek tuszu, najlepiej zwilżoną szmatką, i wytrzeć do
sucha. Poza tym końcówki do tuszu i grafiony powinny
być co pewien czas ostrzone, ponieważ tępe ostrza dają
linie niejednakowej grubości.
350763098.001.png 350763098.002.png 350763098.003.png 350763098.004.png
Linijka (przymiar liniowy) z podzia
wymiarów przedmiotu rysowanego.
Linijki produkuje się z twardego drewna i z tworzyw sztucznych. Wymiary ich są ujęte w
normie BN-75/0127-02. Do odmierzania wymiarów przedmiotów rysowanych w zmniejsze-
niu używa się linijek z podziałkami redukcyjnymi. Linijki te, o przekroju trójkątnym (rys. 8),
mają sześć różnych po-działek, które ułatwiają rysowanie, umożliwiając odmierzanie bez
żadnych obliczeń wymiarów przedmiotów w zmniejszeniu. Do rysowania części
maszynowych używa się najczęściej linijek, które mają podziałki: 1 :1; 1 : 2; 1 : 2,5; 1 : 5; 1 :
20 i 1 : 50.
Kątomierze (rys. 9) służą do mierzenia i odmierzania kątów na rysunkach, jednakże — ze
względu na ich małą dokładność — stosuje się je głównie przy wykonywaniu rysunków mniej
dokładnych. Kątomierze wykonuje się zwykle z blachy lub z tworzyw sztucznych.
Krzywiki (rys. 10) są używane do rysowania linii krzywych nie będących łukami okr
Przy wykreślaniu takich krzywych wyznacza się
przechodzić, po czym przykłada się
go odcinek jego krawędzi o odpowiedniej krzywi
tuszem.
łką milimetrową (rys. 7) służy do odmierzania na rysunku
ęgów.
kilka punktów, przez które krzywa ma
do tych punktów krzywik, dobierając przez przesuwanie
źnie, i wykreśla się krzywą ołówkiem lub
350763098.005.png 350763098.006.png 350763098.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin