Death Note - 01.txt

(13 KB) Pobierz
00:00:02:W rozp�ywaj�cej si� ciemno�ci,
00:00:04:Obieca�em zmiany,
00:00:07:Bo nie wolno mi nikomu pozwoli� si� wtr�ca�.
00:00:19:DEATH NOTE
00:00:26:W przysz�o�ci, o kt�rej powiedzia� mi owoc.
00:00:31:Sny przerodzi�y si� w idea�y.
00:00:41:Wszyscy pragn�li ko�ca...
00:00:51:W rozp�ywaj�cej si� ciemno�ci,
00:00:53:Obieca�em zmiany,
00:00:57:Bo nie wolno mi nikomu pozwoli� si� wtr�ca�.
00:01:02:Kiedy� poka�� ci
00:01:07:Lepszy �wiat
00:01:56:�wiat Shinigami (Shinigami = Bogowie �mierci)
00:02:07:Co?
00:02:08:Dwie czaszki?
00:02:10:Hehe, zn�w wygra�em, mam szcz�cie.
00:02:15:Hej, Ryuku. Chcesz zagra�? Zmie� mnie na chwil�.
00:02:23:Nie, dzi�ki. Daruj� sobie.
00:02:32:Nic nie zrobi�am, a on si� zdenerwowa�.
00:02:35:Serio? I co?
00:02:36:Yagami-kun...
00:02:37:S�uchasz?
00:02:39:Przet�umaczysz ostatnie zdanie?
00:02:46:Powinni�cie pod��a� za naukami Boga.
00:02:50:Je�li tak zrobicie, morze b�dzie spokojne, a sztorm nie nadejdzie.
00:02:56:Dzisiaj o 11 rano...
00:02:58:W apartamencie w Yokohamie, w prefekturze Kanagawa, znaleziono 30 letniego m�czyzn� w ka�u�y krwi.
00:03:04:Policja wyrokowa�a, �e by�o to zab�jstwo i...
00:03:08:Nasza nast�pna relacja...
00:03:10:Dzi� w Shibuya, Tokio,
00:03:13:Naoki Tofuji, lat 35 zosta� aresztowany za podejrzenie
00:03:17:Zab�jstwa wsp�lokatorki, 25-letniej kobiety.
00:03:24:Dzie� za dniem...
00:03:27:Ci�gle to samo.
00:03:31:Jaka szkoda...
00:03:35:Ten �wiat jest...
00:03:37:Paskudny...
00:03:39:Odrodzenie
00:03:47:Widzia�e�?
00:03:51:Strata czasu. Powinienem dosta� zwrot pieni�dzy.
00:04:29:"Death Note"...?
00:04:31:Notatnik �mierci?
00:04:36:"Jak go u�y�...
00:04:38:Cz�owiek, kt�rego imi� zostanie zapisane w tym notatniku...
00:04:42:Zginie."
00:04:46:Absurd.
00:04:48:To na serio jest chore.
00:04:51:Tak samo idiotyczne jak te �a�cuszki szcz�cia.
00:04:55:Osoba, kt�rej imi� zostanie napisane zginie, pewnie.
00:05:08:Co� musi by� ze mn� nie tak.
00:05:14:"Ten notatnik nie odniesie �adnego skutku, je�li jego posiadacz nie wyobrazi sobie twarzy swojej ofiary pisz�c jej imi�.
00:05:19:Dlatego ludziom nosz�cym to samo imi� nic si� nie stanie."
00:05:23:"Pow�d �mierci musi zosta� napisany w ci�gu 40 sekund."
00:05:30:"Je�li pow�d �mierci nie zostanie napisany, osoba zginie od ataku serca."
00:05:34:"Po napisaniu powodu �mierci, szczeg�y powinny zosta� dodane w ci�gu nast�pnych 6 minut i 40 sekund."
00:05:42:Hmm, wi�c mo�esz pozwoli� ludziom umiera� spokojnie, albo zadawa� im b�l...
00:05:46:Ciekawe, �e kto� zaanga�owa� si� w taki �art...
00:05:57:Napisz ich imiona, a zgin�...?
00:06:01:Naprawd� g�upie.
00:06:19:Chwila.
00:06:20:Je�li kto� zginie, czy stan� si� morderc�?
00:06:24:Hah, je�li to mo�e si� rzeczywi�cie zdarzy�.
00:06:29:Cz�owiek, kt�ry zabi� i rani� sze�ciu ludzi wczoraj w Shinjuku...
00:06:33:Zabarykadowa� si� w przedszkolu z o�mioma zak�adnikami, w��czaj�c w to dzieci.
00:06:39:Policja rozpozna�a go jako Kurou Otoharad�, 42 letniego bezrobotnego.
00:06:43:W�a�nie pr�buj� z nim negocjowa�.
00:06:52:40 sekund i atak serca, tak?
00:06:58:...jeszcze tego nie wiemy.
00:07:01:Martwi� si� o zak�adnik�w.
00:07:03:Ja tak�e.
00:07:04:To by�a relacja z miejsca zbrodni.
00:07:07:Dzi�kuj�.
00:07:09:Jak pan my�li, Hashimoto-san?
00:07:11:Mam nadziej�, �e wszystko dobrze si� sko�czy.
00:07:16:W ko�cu nic si� nie sta�o, wiedzia�em.
00:07:19:Czego oczekiwa�em?
00:07:22:Ah, prosz� zaczeka�!
00:07:24:Mamy rozw�j wydarze�!
00:07:26:Zak�adnicy wychodz�!
00:07:28:Wszyscy wygl�daj� na zdrowych.
00:07:29:I wkracza policja! Czy znajd� podejrzanego?!
00:07:34:Tak!
00:07:37:W�a�nie dowiedzieli�my si�, �e porywacz zgin�� w ��obku!
00:07:40:Wygl�da na to, �e podejrzany nie �yje!
00:07:42:Nie �yje?!
00:07:45:Policjanci m�wi�, �e nie strzelali do niego.
00:07:49:Czy to znaczy, �e pope�ni� samob�jstwo?
00:07:53:Zak�adnicy m�wi�, �e nagle upad�...
00:07:57:Atak serca...
00:08:01:Nie! To przypadek!
00:08:04:Nie ma innego wyja�nienia!
00:08:07:Raito!
00:08:09:Ju� 6:30.
00:08:11:Masz dzisiaj kurs przygotowawczy, prawda?
00:08:13:A tak. W�a�nie zamierza�em wyj��.
00:08:17:Notatnik �mierci...
00:08:19:Je�li to dzieje si� na prawd�...
00:08:22:Musz� wypr�bowa� to raz jeszcze.
00:08:25:My�l�, �e powinien to by� kolejny kryminalista...
00:08:28:Ale �aden zbyt znany...
00:08:31:albo gliny mog� zatuszowa� to na jaki� czas.
00:08:35:Potrzebuj� wynik�w w�a�nie teraz.
00:08:38:Hej, Ryo, dziecko.
00:08:41:Eh... Co, Sudou-kun?
00:08:42:Po�ycz mi troch� pieni�dzy. 2 tysi�ce [jen�w] wystarczy.
00:08:44:E, Znowu?
00:08:46:Sudou
00:08:47:Spr�bowa� go zabi�?
00:08:49:Nie, powinienem omija� tych, kt�rych znam...
00:08:54:Nie, to nie ma znaczenia.
00:08:58:Taki go��, nikogo nawet nie obchodzi...
00:09:03:Super, p�jdziemy dzisiaj pogra�!
00:09:07:Hej, Maki. Chcesz i�� jutro na grupow� randk�?
00:09:10:Jasne!
00:09:11:Mog� te�?
00:09:13:Mojej matki jeszcze tu nie ma?
00:09:15:Co ta dziwka robi!
00:09:18:Cholera...
00:09:19:Zacznij si� rozgl�da�...
00:09:22:A wszystko co zobaczysz to ludzie, bez kt�rych �wiat by�by lepszy.
00:09:28:Siostrzyczko!
00:09:30:Co powiesz na zabaw� z nami wieczorem?
00:09:33:Hej Taku-san, masz dobry gust, stary.
00:09:36:Jestem Shibuimaru Takuo, w skr�cie Shibutaku, he he...
00:09:41:Chod� siostrzyczko, co ty na to?
00:09:44:N- Nie wydaje mi si�...
00:09:46:Nie wydaje jej si�, kole�!
00:09:47:Aw, jaka s�odka!
00:09:53:Zdejmijmy jej ubrania!
00:09:55:Jeste� pewien? Hehehe
00:09:58:Przesta�cie, prosz�!
00:10:01:Przesta�cie!!!
00:10:05:[Raito napisa�: "Shibuimaru Takuo", przyczyna zgonu "Wypadek drogowy"]
00:10:08:Teraz...
00:10:09:Co si� wydarzy?
00:10:13:Czekaj!
00:10:14:Taku, uwa�aj!
00:10:22:To... dow�d!
00:10:25:Notatnik �mierci jest prawdziwy!
00:10:28:Uh... Taku!
00:10:30:Bo�e... Co za idiota, co ty do cholery my�la�e�?
00:10:36:Ju� czas, musz� i��.
00:10:53:Min�o 5 dni.
00:10:55:Musz� i��.
00:10:58:Hm? Gdzie idziesz, Ryuku?
00:11:02:Gdziekolwiek p�jdziesz, to i tak nie ma znaczenia.
00:11:06:Upu�ci�em m�j Notatnik �mierci.
00:11:08:Ups! Masz problem, kole�.
00:11:12:Hej, nie mia�e� przypadkiem drugiego, ukrytego?
00:11:17:M�wisz, �e zgubi�e� oba?
00:11:19:Wi�c, masz jaki� pomys� gdzie go upu�ci�e�?
00:11:22:�wiat Ludzi.
00:11:24:Eh?!
00:11:55:Witaj w domu!
00:11:56:Wcze�nie wr�ci�e�, Raito.
00:11:58:Tak.
00:12:00:Witaj, mamo.
00:12:04:A tak, wyniki egzaminu krajowego.
00:12:08:Pospiesz si�.
00:12:10:Prosz�.
00:12:11:Ojej!
00:12:12:Jeste� znowu pierwszy!
00:12:14:Dobra robota, Raito!
00:12:16:Co� w tym stylu...
00:12:17:B�d� si� uczy�, wi�c nie przeszkadzaj, ok?
00:12:19:Pewnie.
00:12:21:Och, Raito.
00:12:22:Mo�e co� by� chcia�?
00:12:25:Cokolwiek?
00:12:26:Nic takiego, mamo.
00:12:31:Mam ju� to, czego chcia�em.
00:12:52:Wygl�da na to, �e dobrze si� bawisz.
00:13:02:Co� taki zdziwiony?
00:13:04:Jestem Ryuk, B�g �mierci, kt�ry upu�ci� ten notatnik.
00:13:08:Spos�b w jaki w�a�nie si� zachowywa�e�...
00:13:10:Pewnie wiesz, �e to nie jest jaki� zwyk�y stary notes... racja?
00:13:20:B�g �mierci, heh?
00:13:26:Nie jestem zdziwiony, widz�c ci� tutaj, Ryuk.
00:13:29:W rzeczy samej...
00:13:31:Czeka�em na ciebie... Ryuk.
00:13:34:Och?
00:13:36:Nie, �ebym w�tpi�, �e to "notatnik Boga �mierci",
00:13:41:Ale pewniej si� czuj� widz�c co� na w�asne oczy.
00:13:47:Rozumiem.
00:13:49:Musz� powiedzie�, �e to ja jestem zaskoczony.
00:13:51:S�ysza�em o Notatnikach �mierci spadaj�cych do �wiata ludzkiego kilka razy wcze�niej...
00:13:58:Ale pierwszy raz widz�, �eby kto� zrobi� tyle w ci�gu pi�ciu dni.
00:14:02:Wi�kszo�� ludzi by�aby zbyt przestraszona.
00:14:05:Jestem got�w na wszystko, Ryuk...
00:14:07:U�ywa�em notesu, wiedz�c, �e nale�y do Boga �mierci...
00:14:10:A teraz B�g �mierci jest tutaj...
00:14:13:Co si� ze mn� stanie?
00:14:14:Zamierzasz zabra� moj� dusz� czy co�?
00:14:16:Huh? Co to?
00:14:19:Wasze ludzkie fantazje?
00:14:22:Nie zamierzam ci nic zrobi�.
00:14:26:Kiedy Notatnik �mierci spada do ludzkiego �wiata...
00:14:28:Ju� do niego nale�y.
00:14:31:Wi�c teraz jest tw�j.
00:14:35:M�j...
00:14:37:Je�li go nie chcesz, daj komu� innemu.
00:14:40:A kiedy to zrobisz, b�d� zmuszony wyczy�ci� wszystkie twoje wspomnienia o Notatniku.
00:14:44:Wi�c na prawd� nie ma ceny za u�ywanie Notatnika �mierci?
00:14:49:Kto� m�g�by powiedzie�...
00:14:52:�e m�ki i cierpienie ludzi, kt�rzy go u�ywali, jest cen�...
00:14:57:A kiedy umrzesz...
00:14:59:Zapisz� twoje imi� w moim notesie, ale...
00:15:05:Nie my�l, �e ludzie kt�rzy u�ywali Notatnika �mierci...
00:15:07:mog� i�� do Nieba czy Piek�a.
00:15:12:To wszystko.
00:15:18:Co� na co czekasz kiedy zginiesz.
00:15:25:Raito.
00:15:26:Otw�rz, nic si� nie stanie,
00:15:31:Co?
00:15:32:Kupi�am troch� jab�ek.
00:15:34:S� z naszego s�siedztwa.
00:15:36:Czemu jest tu tak ciemno?
00:15:38:Popsujesz sobie oczy.
00:15:39:Co jest?
00:15:41:Mama go nie widzi?
00:15:45:To by� m�j notatnik od samego pocz�tku.
00:15:49:Kiedy go dotkn��e�.
00:15:51:Jeste� jedynym, kt�ry mo�e mnie zobaczy�.
00:15:54:Oczywi�cie nikt inny nie mo�e mnie te� us�ysze�.
00:15:57:Mo�esz powiedzie�, �e Notatnik �mierci...
00:15:59:Jest wi�zi� pomi�dzy cz�owiekiem Raito i Bogiem �mierci Ryukiem.
00:16:06:Smaczne.
00:16:07:Ok, jeszcze jedno pytanie.
00:16:10:Dlaczego mnie wybra�e�?
00:16:13:Hej, s�uchasz mnie?
00:16:16:Wow, jab�ka z ludzkiego �wiata s� wspania�e.
00:16:20:Jak to si� m�wi?
00:16:23:Soczyste?
00:16:24:Odpowiedz na pytanie.
00:16:25:Ha, nie wybra�em ci�.
00:16:28:Tylko upu�ci�em ten notatnik.
00:16:31:My�la�e�, �e wybra�em ci�, bo jeste� taki m�dry czy co�?
00:16:34:Nie pochlebiaj sobie.
00:16:36:Po prostu sta�o si�, �e spad� gdzie� tutaj.
00:16:38:A ty po prostu go podnios�e�.
00:16:40:To wszystko.
00:16:42:Napisa�em instrukcje po angielsku, bo to najbardziej znany j�zyk w twoim �wiecie.
00:16:47:Wi�c czemu go zrzuci�e�?!
00:16:49:Tylko nie m�w...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin