Saga rodu z Laxdalu.pdf

(600 KB) Pobierz
Microsoft Word - Saga rodu z Laxdalu.rtf
Saga rodu z Laxdalu
ze staroislandzkiego przetłumaczyła Apolonia Załuska-Strömberg
SPIS TRE ĺ CI
Saga rodu z Laxdalu.................................................................................................................................................. 1
1. KETILL PŁASKONOSY I JEGO POTOMKOWIE...................................................................................... 3
2. KETILL I JEGO SYNOWIE POSTANAWIAJ. OPU0CI2 NORWEGI4................................................... 3
3. SYNOWIE KETILLA PŁASKONOSEGO UDAJ. SI4 DO ISLANDII........................................................ 4
4. KETILL UDAJE SI4 DO SZKOCJI A UNN NA ORKADY I WYSPY OWCZE.......................................... 4
5. UNN UDAJE SI4 NA ISLANDI4 ................................................................................................................. 5
6. UNN ROZDZIELA ZIEMI4......................................................................................................................... 6
7. OLAF FEILAN............................................................................................................................................... 7
8. MATKA HÖSKULDA I HRUTA.................................................................................................................. 9
9. HÖSKULD ZAKŁADA RODZIN4 .............................................................................................................. 9
10. HRAPP ZBÓJ............................................................................................................................................. 10
11. HÖSKULD JEDZIE DO NORWEGII...................................................................................................... 11
12. HÖSKULD KUPUJE NIEWOLNIC4....................................................................................................... 12
13. NIEWOLNICA I JEJ SYN ......................................................................................................................... 13
14. INGJALD I JEGO BRAT, HALL............................................................................................................... 15
15. WIGDIS ROZSTRZYGA LOSY THOROLFA.......................................................................................... 18
16. WIGDIS DECYDUJE O WŁASNYM LOSIE ........................................................................................... 20
17. DUCH........................................................................................................................................................ 21
18. SPADEK PO HRAPPIE ............................................................................................................................. 22
20. OLAF PAW................................................................................................................................................ 26
21. KRÓL MYRKJARTAN UZNAJE OLAFA ZA PRAWOWITEGO SYNA SWEJ CÓRKI......................... 28
22. OLAF PAW POWRACA NA ISLANDI4................................................................................................... 33
23. OLAF PAW CENI SI4 Z CÓRK. EGILA................................................................................................. 35
24. OLAF PAW BUDUJE DWORZEC........................................................................................................... 36
25. URACONA DUMA................................................................................................................................... 38
26. SPÓR O SPADEK U ŁOCA 0MIERCI...................................................................................................... 39
27. STYPA PO 0MIERCI HÖSKULDA .......................................................................................................... 41
28. KJARTAN PRZYCHODZI NA 0WIAT.................................................................................................... 41
29. NOWY DWÓR W HJARDARHOLCIE................................................................................................... 42
30. GEIRMUND I THURID........................................................................................................................... 44
31. SEN OLAFA PAWIA.................................................................................................................................. 46
32. OSWIFR I JEGO RODZINA .................................................................................................................... 47
33. SNY GUDRUN.......................................................................................................................................... 48
34. MAŁCEDSTWO GUDRUN Z THORWALDEM.................................................................................... 51
35. WZGARDZONA AUD CHWYTA ZA MIECZ........................................................................................ 52
36. THORLEIK HÖSKULDSSON WSTAJE W OBRONIE CZAROWNIKÓW.......................................... 55
37. CZAROWNIK KOTKEL SPROWADZA NIESZCZ40CIE..................................................................... 57
38. OLAF PAW ZMUSZA THORLEIKA DO OPUSZCZENIA KRAJU....................................................... 60
39. POCZ.TEK MIŁO0CI KJARTANA......................................................................................................... 62
40. KJARTAN I BOLLI W NORWEGII ......................................................................................................... 63
41. PIERWSZE PRÓBY NA WRÓCENIA ISLANDCZYKÓW...................................................................... 70
42. BOLLI UDZIELA GUDRUN INFORMACJI O KJARTANIE................................................................. 71
43. BOLLI CENI SI4 Z GUDRUN ................................................................................................................. 73
44. POWRÓT KJARTANA ............................................................................................................................. 76
45. KJARTAN I BOLLI.................................................................................................................................... 78
1
46. GIN. DARY KRÓLEWSKIE .................................................................................................................... 80
47. KJARTAN UPOKARZA RÓD Z LAUGAR .............................................................................................. 83
48. ZŁY SEN.................................................................................................................................................... 86
49. 0MIER2 KJARTANA ................................................................................................................................ 88
50. PROCES O ZABICIE KJARTANA............................................................................................................ 91
51. POGRZEB KJARTANA............................................................................................................................. 92
52. HALLDOR U0MIERCA THORKELLA ................................................................................................... 93
53, THORGERD C.DA ZEMSTY ................................................................................................................. 94
54. PRZYGOTOWANIA DO NAPADU......................................................................................................... 95
55. NAPAD NA BOLLIEGO........................................................................................................................... 96
56. GUDRUN RODZI SYNA BOLLIEGO..................................................................................................... 98
57. THORGILS HÖLLUSON I THORKELL EYJOLFSSON........................................................................ 99
58. THOKKELL POKONANY...................................................................................................................... 100
59. PRZEBIEGŁO02 SNORRIEGO............................................................................................................. 102
60. GUDRUN PODJUDZA.......................................................................................................................... 105
61. THORGILS WERBUJE UCZESTNIKÓW DO NAPADU.................................................................... 106
62. WYPRAWA NA UPATRZONEGO......................................................................................................... 108
63. PASTUSZEK OPOWIADA HELGIEMU O WROGACH ..................................................................... 109
64. JEDEN PRZECIW WIELU ..................................................................................................................... 112
65. GUDRUN OSZUKAŁA........................................................................................................................... 114
66. OSWIFR I GEST ODDLEIFSSON UMIERAJ...................................................................................... 116
67. 0MIER2 THORGILSA............................................................................................................................ 116
68. GUDRUN WYCHODZI CZWARTY RAZ ZA M.C............................................................................. 118
69. WOJNA DOMOWA NA WESELU ........................................................................................................ 120
70. BOLLI CENI SI4 Z CÓRK. SNORMEGO............................................................................................ 121
71. POJEDNANIE ZWA0NIONYCH RODÓW.......................................................................................... 124
72. BOLLI WYBIERA SI4 ZA MORZE ........................................................................................................ 126
73. BOLLI UDAJE SI4 DO KONSTANTYNOPOLA.................................................................................. 127
74. ZŁOWRÓCBNY SEN THORKELLA, M4CA GUDRUN...................................................................... 129
75. ZMOWA THORKELLA I THORSTEINNA.......................................................................................... 130
76. THORKELL GINIE W NURTACH BREIDAFJORDU......................................................................... 133
77. POWRÓT BOLLIEGO BOLLASONA ................................................................................................... 134
2
1. KETILL PŁASKONOSY I JEGO POTOMKOWIE
Pewien mFG zwał siH Ketill Płaskonosy, był on synem Björna Buny oraz bogatym i dobrze
urodzonym hersyrem w Norwegii. Mieszkał w Raumsdalu w dzielnicy Raumsdal, jest to miHdzy
Sunnmoeri a Nordmoeri. ConF Ketilla Płaskonosego była córka znakomitego mHGa, KetilIa
Barana, Yngwild. Mieli oni piHcioro dzieci. Björn Wschodni był jednym z ich synów, drugim był
Helgi Bjolan. CórkF Ketilla była Thorunn Rogata, miała ona za mHGa Helgiego Chudego, syna
Eywinda Wschodniego i Rafarty, córki Kjarwala, króla Irów. Unn GłHbokomyMlFca była drugF
córkF KetilIa, była zamHGna za Olafem Białym, synem Ingjalda, syna króla duNskiego, Frodiego
0miałego, którego zabili Svertlingowie. Jorunn Rozumna była trzeciF córkF Ketilla, była ona
matkF Ketilla Szalonego, który objFł ziemiH w Kirkjuboe; jego synem był Asbjörn, który był
ojcem Thorsteinna, ojca Surta, ojca Sigwata Głosiciela Prawa.
2. KETILL I JEGO SYNOWIE POSTANAWIAJ OPU CI NORWEGI
Ketill był juG posuniHty w latach, gdy władza króla Haralda PiHknowłosego nad krajem
urosła do tego stopnia, Ge Gaden z królów dzielnicowych ani Gaden z moGnych nie mógł zostaQ
nikim znaczniejszym - on jeden mianował ich. Gdy Ketill dowiedział siH, Ge król Harald zamierza
zgotowaQ mu taki sam los jak innym wielmoGom - wymordowaQ członków jego rodu bez dania
zadoMQuczynienia, a jego samego uczyniQ swym lennikiem - zwołał mHGów rodu i przemówił do
nich tymi słowy:
- Wiadomy wam wszystkim jest zatarg miHdzy mnF a królem, nie potrzeba wiHc o tym
mówiQ; jest natomiast rzeczF o wiele wiHkszej wagi radziQ nad niebezpieczeNstwem, które nam
grozi. WrogoMQ króla Haralda do nas jest sprawF pewnF i wydaje mi siH, Ge nie moGemy
spodziewaQ siH z jego strony niczego dobrego, uwaGam, Ge musimy wybieraQ: albo opuMciQ kraj,
albo pozwoliQ siH po kolei pozabijaQ we własnych zagrodach. J a sam wolałbym doGyQ ostatnich
dni jak moi krewni, nie chcH jednak MciFgaQ groGFcego mi nieszczHMcia na was wszystkich.
JednoczeMnie wiem, Ge wy, moi bliscy i przyjaciele, jesteMcie dumni i Ge nie chcielibyMcie siH ze mnF
rozstawaQ, nawet gdyby wymagało to MmiałoMci i ryzyka. Björn, syn Ketilla, odpowiedział:- Mój
zamiar mogH ci obwieMciQ w paru słowach: chcH pójMQ za przykładem wielkich mHGów i opuMciQ ten
kraj, uwaGam bowiem, Ge nie przybHdzie mi sławy, gdy bHdH czekał w domu, aG przybHdF ci, co sF
na usługach króla Haralda, i wypHdzF wszystkich z ojcowizny lub wymordujF.
WystFpienie to wszyscy uznali za pełne mHskiej godnoMci i przyjHli oklaskami. Uradzili, Ge
opuszczF kraj. Synowie Ketilla bardzo do tego zachHcali i nikt im siH nie przeciwstawił. Björn i
Helgi chcieli jechaQ na IslandiH, gdyG słyszeli o tym kraju wiele dobrego.
- Tam - mówili - ziemia jest dobra, nie potrzeba jej kupowaQ za pieniFdze. Tam
podpływajF pod brzeg stada wielorybów i łosoM ciFgnie chmarami. Tam przez cały okrFgły rok
przeciFgajF ławice ryb.- Do tych ławic ryb juG ja nigdy w moim podeszłym wieku nie dotrH -
3
powiedział Ketill.
PodkreMlił natomiast, Ge chciałby osiFMQ w kraju na zachód od morza, bo tam sF dobre
warunki. Zna on ten kraj jak długi i szeroki, bo jeSdził tam za młodu i pustoszył.
3. SYNOWIE KETILLA PŁASKONOSEGO UDAJ SI DO ISLANDII
Potem wyprawił Ketill wspaniałF ucztH; wtedy teG wydał córkH swojF, Thorunn RogatF, za
Helgiego Chudego, o czym przedtem była mowa.
Po weselu przygotował wyjazd z Norwegii do kraju na zachód od morza. Jego córka, Unn,
oraz liczni jego krewni jechali z nim. Synowie KetilIa ruszyli do Islandii tego samego lata, a razem
z nimi Helgi Chudy, ich szwagier.
Björn Ketilsson przybył na swoim statku od zachodu do Breidafjordu, wpłynFł do zatoki i
płynFł wzdłuG jej południowego brzegu, aG przybył do miejsca, gdzie mniejszy fiord wrzynał siH w
lFd. Wysoka skała wznosiła siH na przylFdku wewnFtrz fiordu, a jakaM wysepka leGała nie opodal
lFdu. Björn powiedział, Ge tu siH na razie zatrzymajF. Wraz z kilku ludSmi wyszedł na JF d i badał
okolicH i grunty połoGone nad morzem. Do gór było niedaleko, wiHc wydało mu siH, Ge miejsce to
nadaje siH pod zabudowania. Tam teG znalazł Björn w jednej z zatoczek swe słupki tronowe, co
uznał za znak, Ge tu ma budowaQ swój dom. Potem zajFł wszystkF ziemiH miHdzy Stafa a
Hraunfjordem i zamieszkał w miejscu, które póSniej nazwano Björnowym Dworem. Jego samego
nazwano Björnem Wschodnim. Miał GonH GjaflaugH, córkH Kjallaka Starego. Jego synami byli:
Ot tar i Kjallak. Synem Kjallaka był Thorgrim, ojciec Styra Wojownika i Wermunda. CórkF
Kjallaka była Helga, Gona Westara z Eyru, syna Thorolfa PHcherzogłowego, który zajFł Eyr. Mieli
oni syna, Thorlaka, który był ojcem Steinthora na Eyrze.
Helgi Bjolan przybył na swoim statku na południowy brzeg wyspy i zajFł Kjalarnes,
połoGony miHdzy Kollafjordem a Hvalfjordem, i mieszkał w Esjubergu aG do staroMci.
Helgi Chudy przybył na swoim statku na północny brzeg wyspy i zajFł Eyjafjord,
połoGony miHdzy przylFdkami Siglunes a Reynisnes, i mieszkał w Kristnes. Od niego i jego Gony,
Thorunn, pochodzi ród Eyfirdingów.
4. KETILL UDAJE SI DO SZKOCJI A UNN NA ORKADY I WYSPY OWCZE
Ketill Płaskonosy przybył na swoim statku do Szkocji i został bardzo dobrze przyjHty przez
mHGów, którzy rzFdzili tym krajem, był on bowiem moGnym panem i głowF wielkiego rodu.
Ofiarowali mu godnoMQ, jakF sam sobie zechce wybraQ. Ketill osiadł tam, a wraz z nim jego liczny
ród z wyjFtkiem Thorsteinna, syna jego córki Unn. Ten pociFgnFł natychmiast na wyprawH i
wojował oraz pustoszył SzkocjH jak długa i szeroka i wszHdzie odnosił zwyciHstwa. Zawarł póSniej
pokój ze Szkotami, przywłaszczył sobie połowH Szkocji i obwołał siH królem. Jego Gona była
Thurid, córka Eywinda, siostra Helgiego Chudego. Szkoci niedługo dotrzymali ugody, napadli na
4
niego podstHpnie. Ari Thorgilsson inn Frodi, Uczony, opowiada o tym, jak Thorsteinn zginFł na
Katanesie.
Unn GłHbokomyMlFca była na Katanesie, kiedy poległ jej syn, Thorsteinn. Gdy
dowiedziała siH, Ge padł- ojciec jej równieG juG nie Gył- wówczas uMwiadomiła sobie, Ge w tym kraju
nie czeka jF sława. Kazała wybudowaQ tajemnie w lesie wielki i szeroki statek. Gdy był gotów,
załadowała naN cały swój dobytek oraz zaopatrzyła go w zapasy GywnoMci. WziHła ze sobF
wszystkich z rodu, którzy zachowali jeszcze Gycie. Ludzie nie pamiHtajF wypadku, Geby niewieMcie
udało siH uratowaQ z zawieruchy wojennej z tak wielkim dobytkiem i tyloma towarzyszami. Z tego
wynika, Ge przewyGszała ona inne niewiasty. Unn zabrała ze sobF wielu znamienitych mHGów,
przywódców licznych rodów. Jednym z nich był Koll, najsławniejszy z całej Mwity Unn i
najpierwszy, a to ze wzglHdu na wysokie urodzenie i godnoMQ hersyra. W otoczeniu Unn był teG
mFG imieniem Hörd, on równieG był głowF wielkiego rodu i miał niepoMlednie znaczenie.
Unn skierowała statek ku Orkadom i tam zamieszkała, lecz na krótko. Wydała za mFG
Gro, córkH Thorsteinna Rudego, ta była matkF Greilödy, z którF oGenił siH Thorfinn, syn jarla
Torf-Einara syna Rögnwalda, jarla na Moeri; ich synem był Hlödwer, ojciec jarla Siguarda, ojca
jarla Thorfinna i od nich pochodzi ród jarlów na Orkadach. Potem skierowała Unn statek na
Wyspy Owcze i zatrzymała siH na nich przez pewien czas; tam wydała za mFG drugF córkH
Thorsteinna, tej było na imiH Olof. Od niej pochodzi najprzedniejszy w tym kraju ród
Götuskeggjarów. Unn skierowała statek ku Orkadom i tam zamieszkała, lecz na krótko. Wydała
za mFG Gro, córkH Thorsteinna Rudego, ta była matkF Greilödy, z którF oGenił siH Thorfinn, syn
jarla Torf-Einara syna Rögnwalda, jarla na Moeri; ich synem był Hlödwer, ojciec jarla Siguarda,
ojca jarla Thorfinna i od nich pochodzi ród jarlów na Orkadach.
Potem skierowała Unn statek na Wyspy Owcze i zatrzymała siH na nich przez pewien czas;
tam wydała za mFG drugF córkH Thorsteinna, tej było na imiH Olof. Od niej pochodzi
najprzedniejszy w tym kraju ród Götuskeggjarów
5. UNN UDAJE SI NA ISLANDI
Unn gotowała siH potem do opuszczenia Wysp Owczych i oznajmiła towarzyszFcej
gromadzie, Ge zamierza GeglowaQ do Islandii. Zabrała ze sobF Olafa Feilana, syna Thorsteinna
Rudego, a takGe jego siostrH. Młodzieniec był wówczas jeszcze nieGonaty, siostra była pannF. Unn
udała siH wiHc w drogH, miała szczHMliwF podróG morzem i przybyła na południowy brzeg Islandii
koło Vikrarskeid; tam statek rozbił siH w drzazgi, jednak ludzie ocaleli i uratowali dobytek.
Potem wyruszyła Unn wraz z dwudziestu ludSmi, by odszukaQ swego brata Helgiego. Gdy
przybyła do jego siedziby, Helgi wyszedł na jej spotkanie i zaprosił do siebie, wraz z jej dziesiHciu
towarzyszami. Odpowiedziała z gniewem, Ge nie przypuszczała nigdy, iG jest tak małoduszny,
odwróciła siH i odjechała z powrotem.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin