THX 1138.txt

(39 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  640x272 23.976fps 700.3 MB
{420}{505}Buck Rogers w XX wieku!
{570}{691}Buck Rogers prze�ywa przygody|w niesamowitym XX wieku.
{695}{741}Kr�c�c tarcz�|przenosz�c� nas w przysz�o��,
{745}{841}do��czamy do Bucka i jego przyjaci�|w tym cudownym �wiecie.
{845}{941}W �wiecie, w kt�rym spe�niaj� si�|marzenia nauki i techniki.
{945}{1016}Buck nie ma nadnaturalnej|lub mistycznej si�y.
{1020}{1149}Jest zwyk�ym cz�owiekiem,|kt�ry nie wpada w panik�.
{1195}{1241}TRAGEDIA NA SATURNIE
{1245}{1316}ROZDZIA� II|BUCKA ROGERSA
{1320}{1415}w kinie|w przysz�ym tygodniu
{4460}{4506}- Co� nie tak?|- Nic takiego.
{4510}{4581}Potrzebuj� czego� silniejszego.
{4585}{4655}Je�li masz problem, popro� o pomoc.
{4659}{4777}- Tak, nic mi nie jest.|- Wykr�� 348-FUN...
{4960}{5006}Co� nie tak?
{5010}{5073}Niewa�ne.
{5110}{5224}Niewa�ne.
{5310}{5388}Niewa�ne. Niewa�ne.
{5410}{5477}Czujesz to?
{5485}{5531}Co to? Md�o�ci?
{5535}{5556}Jeste� teraz?
{5560}{5631}Czy kiedykolwiek by�e�?
{5635}{5696}Powoli.
{6210}{6281}Czy kto� tam jest?
{6285}{6356}THX, tu kontrola wewn�trzna.
{6360}{6485}Jeste� o 017 za bardzo w prawo.|Dokonaj korekty.
{6510}{6581}THX, dokonaj korekty.
{6585}{6706}W porz�dku. THX 1138,|wycofaj si�. Wycofaj si� na chwil�.
{6711}{6805}- Utrzymaj, 1138.|- Utrzymaj. Utrzymaj...
{6810}{6855}- Co� nie tak?|- Chc� co� silniejszego.
{6860}{7020}We� 4 czerwone kapsu�ki. Za 10 minut|we� kolejne 2. Pomoc jest w drodze.
{7035}{7106}- Co� nie tak?|- Zr�bcie wizualny zapis.
{7110}{7181}Znale�li�my to w celi i zabili�my.
{7185}{7231}Dzi�kujemy za skrupulatno��.
{7235}{7281}Dokonano zapisu wizualnego
{7285}{7381}w aktach Urz�du|Biologicznego Nap�ywu. Masz...
{7385}{7456}...ze s�u�by w jednej sekcji ery Filoz...
{7460}{7556}...w konsekwencji prawa i przepis�w
{7560}{7606}zwolniony z tej�e s�u�by,
{7610}{7763}ale przekazany na ��danie stronie,|kt�rej taka s�u�ba przys�uguje.
{7860}{7955}...i zwi�kszonej wydajno�ci|standaryzujemy konsumpcj�.
{7960}{8006}Przepraszamy.
{8010}{8131}W porz�dku, wycofaj si�, THX 1138.|Wycofaj si� na chwil�.
{8135}{8206}W porz�dku,|dokonaj w�a�ciwej korekty.
{8210}{8271}W�a�nie.
{8285}{8406}Sprawd� lini� siatki.|Powinno by� 1239, 1239.
{8435}{8506}Uwa�aj. Znowu przesterujesz.|Opuszczaj.
{8510}{8556}Jeste� tu� obok.
{8560}{8581}- Tak.|- Co� nie tak?
{8585}{8706}Kupi�em je wczoraj.|Nie spe�niaj� moich oczekiwa�,
{8710}{8756}a w sklepie nie ma innych.
{8760}{8830}Dla przyjemno�ci|i zwi�kszonej wydajno�ci
{8834}{8905}standaryzujemy konsumpcj�.
{8910}{8955}- Przepraszamy.|- To...
{8960}{9031}Do wszystkich stacji.|Mam chwilow� blokad�
{9035}{9081}w module Sekcji Czerwonej.
{9085}{9216}Konieczny g��wny wk�ad w sterowniku.|Faza krytyczna.
{9235}{9281}- Co� nie tak?|- Kompetent i penderal...
{9285}{9356}- ...zgodne w grupie 3A.|- Co� nie tak, tato?
{9360}{9431}Je�li nie jeste�|pod wp�ywem pigu�ek,
{9435}{9545}natychmiast zadzwo�|pod numer 348-844.
{9560}{9606}Niezrobienie tego mo�e
{9610}{9731}spowodowa� oskar�enie|o nielegalne unikanie lek�w.
{9735}{9756}...A. Wycieczki...
{9760}{9831}Dla przyjemno�ci|i zwi�kszonej wydajno�ci
{9836}{9930}standaryzujemy konsumpcj�.|Przepraszamy...
{9935}{9980}Tu miejski skaner �ledczy.
{9985}{10056}Natkn�li�my si� na nielegaln�|czynno�� seksualn�.
{10060}{10161}Obraz powinien by� na ekranie DTO.
{10185}{10277}PROMIENIOWANIE|PRZECI��ONE
{10510}{10581}Zdarzy� si� wypadek|w Czerwonym Sektorze L14.
{10585}{10706}Pozosta� na stanowiskach.|Brak zagro�enia wycieku radioaktywnego.
{10710}{10831}Powtarzam, zdarzy� si� wypadek|w Czerwonym Sektorze L14.
{10835}{10980}Pozosta� na stanowiskach.|Brak zagro�enia wycieku radioaktywnego.
{10985}{11073}6241, wszystko w porz�dku?
{11160}{11281}Wypadek w Sektorze L unicestwi�|kolejne 63 osoby z personelu,
{11285}{11381}co daje 242 ich zabitych|w stosunku do naszych 195.
{11385}{11481}Kontynuuj prac� i zapobiegaj wypadkom.
{11485}{11556}Koniec zmiany.
{11610}{11731}Zgubiono zr�wnywacz libido|w okolicach bramy pulsowo-buforowej.
{11735}{11816}Je�li przypadkowo...
{11959}{12102}Tylko dzisiaj niebieskie dendryty|po 47 kredyt�w. Kup teraz.
{12260}{12389}Podw�jne wizjery uprzedz� ci�|i usprawni� czytanie.
{12610}{12704}Czynnik konsumenta wynosi 98.
{12893}{12958}Spokojnie.
{13343}{13434}T� wind� wycofano z u�ytku.
{13443}{13561}Nale�y korzysta� z windy|po prawej stronie.
{13568}{13659}T� wind� wycofano z u�ytku.
{13668}{13759}Nale�y korzysta� z windy...
{13818}{13889}M�j czas jest twoim czasem.
{13893}{13939}- Masy za masy.|- Zaczynaj.
{13943}{14014}Jeden za wszystkich.|Wszyscy to jeden. Masy to my.
{14019}{14088}Jeste�my masami.|Ale i tak jeste�my masami.
{14093}{14163}Dla Partii i dla wszystkich,|masy to my.
{14168}{14252}Bardzo dobrze. S�ucham.
{14343}{14402}C�...
{14418}{14527}Rano pomyli�em si� przy termotransferze.
{14543}{14641}Nigdy mi si� to nie przytrafi�o.
{14693}{14764}Nie by�em skoncentrowany.
{14768}{14839}Tak, rozumiem.
{14868}{14914}Nie jest...
{14918}{14989}- za dobrze.|- Tak, dobrze.
{14993}{15084}Jak mog�em si� tak pomyli�?
{15168}{15238}Wsp�lokatorka...
{15243}{15314}dziwnie si� zachowuje.
{15318}{15389}Nie potrafi� tego wyja�ni�.
{15393}{15439}- Tak.|- Nie czuj� si� dobrze.
{15443}{15555}- Tak, rozumiem.|- Nie wiem, mo�e to ja.
{15593}{15639}Tak, dobrze.
{15643}{15738}W nocy potrzebowa�em pinuralu.
{15743}{15839}- Czuj�, jakby dzia�o si�...|- �wietnie.
{15843}{15889}...ze mn� co� dziwnego.
{15893}{15964}- Co�, czego...|- Tak?
{15968}{16064}- ...nie rozumiem.|- M�g�by� m�wi�...
{16068}{16114}ja�niej?
{16119}{16163}Pigu�ki.
{16168}{16288}Przyjmuj� etracen,|ale nie jest wystarczaj�co silny.
{16293}{16339}Mam problemy z koncentracj�.
{16343}{16414}Prawdziwy wierz�cy.|B�ogos�awie�stwo pa�stwa.
{16418}{16489}- Prosz� o wybaczenie.|- B�ogos�awie�stwo mas.
{16493}{16614}Sztuka jest przedmiotem boskim|stworzonym na podobie�stwo cz�owieka
{16618}{16698}dla mas, przez masy.
{16768}{16814}B�d�my wdzi�czni za prac�.
{16818}{16864}Pracuj ci�ko.
{16868}{16939}Zwi�ksz produkcj�.
{16943}{17014}Zapobiegaj wypadkom.
{17018}{17039}I...
{17043}{17114}b�d� szcz�liwy.
{17118}{17213}Jak was to uszcz�liwi,|tylko ten jeden raz.
{17218}{17302}Ostro�nie, jest ci�ka.
{17493}{17549}THX?
{18093}{18150}THX?
{18593}{18614}THX?
{18618}{18677}To ty?
{19168}{19239}Przykro nam, ale musimy odm�wi�.
{19244}{19376}Nie wolno przyjmowa�|wi�cej ni� 5 jednostek enerwalu.
{19418}{19464}Zast�pienie enerwalu etracenem...
{19468}{19514}LUH - MIESZKA Z: THX|NIE BIERZE PIGU�EK
{19518}{19564}...zak��ca r�wnowag� chemiczn�.
{19568}{19635}Dzi�kujemy.
{20618}{20730}Nigdy nie byli�my|tak zadowoleni. Nigdy.
{20743}{20826}Tak brzmi smok, gdy...
{22043}{22114}...9 jednostek eskalator�w|nie powstrzyma�o
{22118}{22239}jednak wirusa i wojska|od inwazji na nasze centra.
{22243}{22339}Trzech wybranych przedstawicieli|z Con 9 poda�o si� do dymisji
{22344}{22413}- i wr�ci�o do swoich sektor�w.|- Masz je��.
{22418}{22488}Schwytano pi�ciu zbieg�w|z centrum rehabilitacji.
{22493}{22605}Leczono ich|za przest�pstwa narkotykowe.
{22618}{22689}- Sk�d masz to auto?|- W�a�nie mi je wydano.
{22693}{22842}Chcia�em je sprawdzi� i wjecha�em|w t�um w centrum rozproszenia.
{22868}{22914}Okropne. Okropne.
{22918}{22964}Nie. Nie, by�o cudownie.
{22968}{23014}W nikogo nie uderzy�em, tylko w 1114.
{23018}{23089}Co to? Czemu zmieni�a�?
{23093}{23139}- Wystarczy ci.|- To cudownie.
{23143}{23214}- Nie, okropne.|- Nie czuj� si� dobrze.
{23218}{23339}- We� pigu�k�.|- To okropne, po prostu okropne.
{23343}{23413}Nie, by�o cudownie, cudownie.
{23417}{23488}Bo moja r�ka i tak by�a sparali�owana.
{23493}{23567}Bardzo �mieszne.
{23668}{23824}Pami�taj, przedawkowanie enerwalu|powoduje brak r�wnowagi chemicznej.
{24168}{24239}M�j czas jest twoim czasem.
{24243}{24305}S�ucham.
{24318}{24389}Co si� ze mn� dzieje?
{24393}{24463}Czym jestem dla niej,|a ona dla mnie? Niczym.
{24467}{24579}- Tak, dobrze.|- Zwyk�� wsp�lokatork�.
{24593}{24664}Dziel� z ni� pokoje.
{24668}{24764}- Normalny zwi�zek, podporz�dkowany.|- �wietnie.
{24768}{24814}Nic nas nie ��czy...
{24818}{24864}tylko przestrze�.
{24868}{24941}Co ona mi robi?
{24993}{25039}Tak, rozumiem.
{25043}{25114}Chyba umieram.
{25118}{25164}M�g�by� m�wi�...
{25168}{25230}ja�niej?
{25418}{25489}Prawdziwy wierz�cy.
{25494}{25538}B�ogos�awie�stwo pa�stwa.
{25543}{25588}B�ogos�awie�stwo mas.
{25593}{25739}Sztuka jest przedmiotem boskim|stworzonym na podobie�stwo cz�owieka
{25743}{25823}dla mas, przez masy.
{25843}{25914}B�d�my wdzi�czni za handel,|kt�ry mamy.
{25918}{26014}Kupuj wi�cej. Kupuj wi�cej. Teraz.
{26018}{26064}Kupuj
{26068}{26145}i b�d� szcz�liwy.
{26243}{26339}Co� nie tak?
{26343}{26461}Co� nie tak?
{26468}{26563}Co� nie tak?
{26568}{26613}Co� nie tak?
{26618}{26709}- Co� nie tak?|- Niewa�ne.
{28018}{28089}Tak si� ba�am.
{28168}{28246}By�am taka samotna.
{28418}{28503}Chcia�am ci� dotkn��...
{28518}{28585}wiele razy.
{28718}{28738}By�em szcz�liwy.
{28743}{28831}Czemu mnie w to wpl�ta�a�?
{29793}{29859}Oni wiedz�.
{29918}{29964}Obserwuj� nas.
{29968}{30031}Czuj� to.
{30068}{30138}Nikt nie wie.
{30143}{30223}Teraz na nas patrz�.
{30243}{30321}Nikt nas nie widzi.
{31118}{31182}Czuj� to.
{31618}{31664}24.
{31668}{31689}WOLNA|PRZESTRZE� NR 3
{31693}{31748}23.
{31768}{31822}22.
{31968}{32058}6442, prosz� do bramy nr 5.
{32268}{32364}W korytarzu 7A|jest wadliwie funkcjonuj�cy oficer.
{32368}{32480}W porz�dku, chwila.|Zast�pca, zakres 1.
{33168}{33320}Jak wr�cisz do pigu�ek, twoje uczucia|do mnie nie b�d� takie same.
{33343}{33414}Doniesiesz na mnie za unikanie pigu�ek.
{33418}{33539}Na nast�pnej zmianie|mam zainstalowa� komponent.
{33543}{33645}Nie uda mi si� to w obecnym stanie.
{33819}{33838}Nie doni�s�bym na ciebie.
{33842}{33888}- Nie...|- Wiem, �e nie.
{33893}{33938}Uda ci si� bez etracenu.
{33943}{34039}- Uda ci si�. Wiem, �e tak.|- A potem co?
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin