matlab_leksykon_kieszonkowy_matllk.pdf

(220 KB) Pobierz
MATLAB. Leksykon kieszonkowy
IDZ DO
PRZYK£ADOW Y ROZDZIA£
MATLAB. Leksykon
SPIS TREŒCI
kieszonkowy
KATALOG KSI¥¯EK
KATALOG ONLINE
Autorzy: Bogumi³a Mrozek, Zbigniew Mrozek
ISBN: 83-7361-969-0
Format: B6, stron: 176
ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG
TWÓJ KOSZYK
Matlab to uniwersalne œrodowisko do obliczeñ matematycznych. Wykorzystywany
jest na uczelniach, w instytutach badawczych, laboratoriach i wszêdzie tam, gdzie
niezbêdne jest narzêdzie umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie skomplikowanych dzia³añ
matematycznych i przedstawienie ich wyników w formie graficznej. Dziêki ponad 500
funkcjom Matlaba mo¿na zastosowaæ miêdzy innymi do obliczeñ numerycznych,
wyznaczania transformat Fouriera, przeprowadzania operacji na macierzach,
wielomianach i równaniach ró¿niczkowych. Wyniki obliczeñ mo¿na zaprezentowaæ
w postaci wykresów dwu- i trójwymiarowych. Jêzyk Matlaba pozwala na tworzenie
specjalizowanych aplikacji z interfejsami graficznymi. Mechanizm pakietów
narzêdziowych nosz¹cych nazwê Toolbox umo¿liwia rozbudowê mo¿liwoœci
œrodowiska o dodatkowe funkcje.
„Matlab. Leksykon kieszonkowy” to podrêczne omówienie najwa¿niejszych funkcji
jêzyka Matlab i elementów œrodowiska. Opisuje sk³adniê poleceñ, przyk³ady ich
zastosowania oraz sposoby realizacji obliczeñ za ich pomoc¹. Przedstawia metody
tworzenia i uruchamiania aplikacji oraz M-plików i mo¿liwoœci oferowane przez
mechanizm rozszerzeñ. W ksi¹¿ce omówiono równie¿ pakiety Toolbox dla Matlaba
i Simulinka.
Wprowadzanie poleceñ
Praca z plikami
Tworzenie wykresów i elementów graficznych
Funkcje i operatory matematyczne
Korzystanie z M-plików
Operacje na macierzach
Przeprowadzanie obliczeñ numerycznych
Rozbudowywanie mo¿liwoœci Matlaba
Korzystanie z pakietu Simulink
DODAJ DO KOSZYKA
CENNIK I INFORMACJE
ZAMÓW INFORMACJE
ONOWOŒCIACH
ZAMÓW CENNIK
CZYTELNIA
FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE
Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl
504314658.003.png 504314658.004.png 504314658.005.png 504314658.006.png
Spis treści
Wstęp ....................................................................................................... 5
Rozdział 1. Pierwsze kroki w MATLAB-ie ................................................ 7
Rozdział 2. Grafika w MATLAB-ie .......................................................... 25
Wykresy dwu- i trójwymiarowe
25
Wykorzystanie gotowych rysunków
36
Rozdział 3. Matematyka i wyrażenia logiczne ...................................... 40
Funkcje i operatory
40
Relacje i wyrażenia logiczne
45
Rozdział 4. Programowanie ...................................................................48
M-pliki skryptowe i funkcyjne
48
Rozdział 5. Macierze, tablice i łańcuchy ................................................ 67
Macierze i tablice
67
Macierze rzadkie
71
Łańcuchy i tablice znakowe
75
Tablice wielowymiarowe
77
Tablice komórkowe
79
Rozdział 6. Struktury, klasy i obiekty ..................................................... 81
Struktury
81
Programowanie obiektowo zorientowane
82
Klasy i obiekty
82
3
504314658.001.png
Rozdział 7. Grafika obiektowa ............................................................... 87
Hierarchia obiektów grafiki MATLAB-a
88
Interfejs graficzny użytkownika (GUI)
89
Parametry obiektów Handle Graphics
93
Rozdział 8. Metody numeryczne ........................................................... 101
Numeryczna algebra liniowa
101
Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
106
Analiza funkcji
115
Rozdział 9. Rozszerzenia MATLAB-a ................................................... 125
Rozdział 10. Simulink — pakiet do symulacji ....................................... 129
Biblioteki bloków
130
Przygotowanie modelu i symulacja
141
Rozdział 11. Środowisko pakietu MATLAB ........................................... 152
Elementy rozszerzające środowisko MATLAB-a
153
MATLAB w Internecie
167
Spis literatury ........................................................................................ 169
Skorowidz ............................................................................................... 171
4 | Spis treści
Rozdział 5. Macierze, tablice i łańcuchy
Tworzenie macierzy i wektorów z użyciem funkcji i operatora ( : )
oraz sposoby usuwania i przemieszczania kolumn oraz wierszy
przedstawiono w rozdziale 1. „Pierwsze kroki w MATLAB-ie”.
Funkcje zdefiniowane dla macierzy pełnych i tablic mogą być
stosowane dla macierzy rzadkich — jeśli nie prowadzi to do fał-
szywych wyników. Przykładowo, przy obliczaniu funkcji cosinus
nie jest dopuszczalne pominięcie bliskich zeru elementów macie-
rzy, gdyż cos (0) = 1, a nie zero.
Dodatkowe informacje można uzyskać, wykonując polecenia:
help elmat , help arith , help slash , help ctranspose , help
kron i inne.
Macierze i tablice
Operacje macierzowe i tablicowe
W MATLAB-ie wykonuje się dwa rodzaje operacji na wektorach
i macierzach. Operacje macierzowe (ang. matrix operation ) są okre-
ślone regułami algebry liniowej. Operacje tablicowe (ang. array
operation ) to inne operacje wykonywane na elementach macierzy
(tabela 5.1).
Iloczyn X Y to operacja mnożenia zgodna z zasadami rachunku
macierzowego. Mnożenie macierzowe można wykonać, gdy
liczba kolumn macierzy X jest równa liczbie wierszy macierzy Y
lub gdy jeden z czynników jest wartością skalarną.
Poprzedzenie operatora mnożenia, dzielenia lub potęgowania
kropką (notacja kropkowa) powoduje zmianę operacji macierzo-
wej na tablicową, jak w prawej kolumnie tabeli 5.1. Taki sposób
67
Tabela 5.1. Operacje macierzowe i tablicowe
Symbol operacji
macierzowej
Nazwa operacji
Symbol operacji
tablicowej
+
dodawanie
+
odejmowanie
*
mnożenie
.*
^
potęgowanie
. ^
/
dzielenie prawostronne ./
n
dzielenie lewostronne .n
'
sprzężenie macierzy
'
'
transpozycja macierzy '
kron
iloczyn tensorowy
Kroneckera
zapisu umożliwia niejawne indeksowanie elementów wektora
lub macierzy i wykonanie operacji dla elementów o tych samych
indeksach — jak opisano wyżej w przypadku mnożenia tabli-
cowego.
Iloczyn z kropką X . Y to operacja tablicowa. Realizuje ona mnoże-
nie elementów wektorów lub macierzy o tych samych indeksach
( X ( i , j ) Y ( i , j )). Operacja ta jest wykonywana, jeśli rozmiar X i Y
jest taki sam lub gdy jeden z czynników jest skalarem.
Odmienne działanie operatorów sprzężenia i transponowania
macierzy ujawnia się jedynie dla macierzy lub wektorów zawie-
rających wartości zespolone.
Funkcje do generowania macierzy
accumarray —wypełnia wskazane indeksami elementy tablicy
wartościami, które pobiera z zadanego wek-
tora. Powtórzenie indeksów powoduje aku-
mulację wartości
68 | MATLAB. Leksykon kieszonkowy
504314658.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin