Ustawa-o-ochronie-zwierząt-oraz-zwalczaniu-chorób-zakaźnych.pdf

(571 KB) Pobierz
Microsoft Word - D20040625Lj
©Kancelaria Sejmu
s. 1/89
Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625
USTAWA
z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)
Opracowano na pod-
stawie: tj. Dz. U. z
2008 r. Nr 213, poz.
1342, z 2010 r. Nr 47,
poz. 278, Nr 60, poz.
372, Nr 78, poz. 513.
1) Przepisy niniejszej ustawy:
1) wdrażają postanowienia:
a) dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych
zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz.
WE L 121 z 29.07.1964, str. 1977, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 1, str. 13, z późn. zm.),
b) dyrektywy Rady 78/52/EWG z dnia 13 grudnia 1977 r. ustanawiającej wspólnotowe kryteria
w odniesieniu do krajowych planów przyspieszonego zwalczania brucelozy, gruźlicy i enzo-
otycznej białaczki bydła (Dz. Urz. WE L 15 z 19.01.1978, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 3, t. 3, str. 181),
c) dyrektywy Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt
we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982, str. 58, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 191, z późn. zm.),
d) dyrektywy Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającej warunki zdrowotne
zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie zamrożonego na-
sienia bydła domowego (Dz. Urz. WE L 194 z 22.07.1988, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 106, z późn. zm.),
e) dyrektywy Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych
zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarod-
ków bydła domowego (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 178, z późn. zm.),
f) dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych
zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw
trzecich (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 42, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 152, z późn. zm.),
g) dyrektywy Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającej warunki sanitarne
odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem by-
dła i trzody chlewnej oraz w przywozie (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 62, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 172, z późn. zm.),
h) dyrektywy Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowot-
nych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich dro-
biu i jaj wylęgowych (Dz. Urz. WE L 303 z 31.10.1990, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 3, z późn. zm.),
i) (uchylona),
j) dyrektywy Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych
zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (Dz. Urz. WE L 46 z
19.02.1991, str. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str.
146, z późn. zm.),
k) dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiającej zasady kontroli i
środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz. Urz. WE L 157 z 10.06.1992, str. 19; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 294),
l) dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące
zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek ja-
jowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi
w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy
90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 154, z późn. zm.),
m) dyrektywy Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki
zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz. Urz. WE L 260 z 05.09.1992, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 83),
n) dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe
środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby
2010-07-08
455838039.001.png
©Kancelaria Sejmu
s. 2/89
pęcherzykowej świń (Dz. Urz. WE L 62 z 15.03.1993, str. 69, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 71, z późn. zm.),
o) (uchylona),
p) (uchylona),
q) dyrektywy Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotyczącej zakazu stosowania w go-
spodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym
i β-agonistycznym i uchylającej dyrektywy 81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG
(Dz. Urz. WE L 125 z 25.03.1996, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 19, str. 64, z późn. zm.),
r) dyrektywy Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającej przepisy szczególne
dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz. Urz. WE L 327 z
22.12.2000, str. 74; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 87),
s) dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w spra-
wie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych
(Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 27, str. 3, z późn. zm.),
t) dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środ-
ków zwalczania klasycznego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 316 z 01.12.2001, str. 5; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34, str. 234),
u) dyrektywy Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej przepisy szczególne
w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającej dyrektywę 92/119/EWG w
zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192 z
20.07.2002, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 252),
v) dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków
zwalczania pryszczycy, uchylającej dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i
91/665/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 92/46/EWG (Dz. Urz. UE L 306 z 22.11.2003, str.
1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 5),
w) dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w
sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwór-
czych, zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 92/117/EWG
(Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.
41, str. 344),
x) dyrektywy Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki zdrowia
zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych
zwierząt kopytnych, zmieniającej dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającej dy-
rektywę 72/462/EWG (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 320; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 120),
y) dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków
zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę 92/40/EWG (Dz. Urz. UE L 10 z
14.01.2006, str. 16),
z) dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie
zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym choro-
bom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. Urz. UE L 328 z 24.11.2006, str. 14, z
późn. zm.),
za) dyrektywy Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającej procedury dotyczące
podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniającej
dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG,
89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG,
91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE,
2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE
i 2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 219 z 14.08.2008, str. 40);
2) wykonują postanowienia:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r.
ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przeno-
śnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.),
b) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października
2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002,
str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn.
zm.),
2010-07-08
455838039.002.png
©Kancelaria Sejmu
s. 3/89
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa:
1) wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności w
zakresie:
a) zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywane-
go w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
b) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
c) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach dzia-
łalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospo-
darczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
d) prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub
przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie
zwierząt akwakultury,
e) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt,
f) zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, prze-
chowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału bio-
logicznego,
g) prowadzenia punktu kopulacyjnego,
h) prowadzenia zakładu drobiu,
i) prowadzenia:
– przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury,
– zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwie-
rzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwie-
rząt,
c) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w
sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt
domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz.
Urz. UE L 146 z 13.06.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 39, str. 75, z późn. zm.),
d) rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada
2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników cho-
robotwórczych przenoszonych przez żywność (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328),
e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiającego
wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych
między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 279 z 22.10.2005, str. 47);
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli
granicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 920), która weszła w życie z dniem 8 sierpnia 2007 r.; ze zmianami
wprowadzonymi przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdro-
wia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 145, poz. 916), która weszła w życie z dniem 8 września 2008 r.
2010-07-08
455838039.003.png
©Kancelaria Sejmu
s. 4/89
j) prowadzenia schronisk dla zwierząt,
k) chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka
jak zwierzęta gospodarskie,
l) utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt,
edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia pod-
stawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt
używanych do prowadzenia takich badań,
m) hodowli zwierząt laboratoryjnych lub dostarczania zwierząt doświad-
czalnych,
n) utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku
tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych
zwierząt,
o) zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarza-
nia oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pocho-
dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, zwa-
nych dalej „ubocznymi produktami zwierzęcymi”,
p) prowadzenia:
– miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury,
w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia
na rynku,
– łowisk typu „wpuść i złów”,
– przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają
na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi,
w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr
853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu
do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z
30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr
853/2004”
– zwanej dalej „działalnością nadzorowaną”;
2) wymagania weterynaryjne dla:
a) przywozu zwierząt, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego i
ubocznych produktów zwierzęcych (wymagania przywozowe) oraz
tranzytu zwierząt,
b) umieszczania na rynku, w tym handlu, zwierząt, niejadalnych produk-
tów pochodzenia zwierzęcego, ubocznych produktów zwierzęcych oraz
przemieszczania koniowatych;
2a) wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych
zwierząt domowych towarzyszących podróżnym oraz zasady identyfikacji
tych zwierząt;
2b) wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych
zwierząt cyrkowych;
3) zasady:
a) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
2010-07-08
©Kancelaria Sejmu
s. 5/89
b) stosowania substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i be-
ta-agonistycznym,
c) monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników cho-
robotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrob-
noustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środ-
kach żywienia zwierząt 2) ,
d) wprowadzania do obrotu i używania wyrobów do diagnostyki in vitro
stosowanych w medycynie weterynaryjnej.
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) drób – kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice, strusie oraz inne bez-
grzebieniowce, gołębie, bażanty i kuropatwy, utrzymywane w celach roz-
płodowych, produkcji mięsa lub jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów
ptactwa łownego;
1a) akwakultura – chów lub hodowlę zwierząt akwakultury przy użyciu technik
stosowanych w celu zwiększenia produkcji tych zwierząt powyżej parame-
trów możliwych do osiągnięcia w naturalnym środowisku, przy czym zwie-
rzęta te na etapie chowu lub hodowli wraz z odłowem lub zbiorem stanowią
przedmiot własności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organi-
zacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
2) zwierzęta akwakultury – zwierzęta wodne będące w jakimkolwiek stadium
rozwoju, w tym jaja, oraz nasienie lub gamety, hodowane w danym gospo-
darstwie lub na obszarach hodowli mięczaków, a także dzikie zwierzęta
wodne przeznaczone do hodowli w danym gospodarstwie lub na obszarze
hodowli mięczaków;
3) (uchylony);
3a) zwierzęta wodne – ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha)
oraz do gromad ryb chrzęstnych (Chondrichthytes) i ryb kostnych (Oste-
ichthyes), a także mięczaki należące do typu Mollusca oraz skorupiaki nale-
żące do podtypu Crustacea;
3b) ozdobne zwierzęta wodne – zwierzęta wodne hodowane, utrzymywane lub
umieszczane na rynku w celach ozdobnych;
3c) dzikie zwierzęta wodne – zwierzęta wodne inne niż zwierzęta akwakultury;
4) koniowate – wolno żyjące lub udomowione zwierzęta z gatunków: konie,
zebry lub osły oraz potomstwo pochodzące z krzyżowania tych gatunków;
5) zarejestrowane koniowate – koniowate, które zgodnie z odrębnymi przepi-
sami zostały wpisane do ksiąg zwierząt hodowlanych lub w nich zareje-
strowane i kandydują do wpisu, identyfikowane na podstawie dokumentu
identyfikacyjnego wydanego przez:
a) podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych lub rejestr w kraju
pochodzenia zwierzęcia albo
2) Obecnie: paszach.
2010-07-08
455838039.004.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin