zima.pdf

(346 KB) Pobierz
Microsoft Word - A1.doc
WPISUJE UCZEİ
KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA
UZUPEýNIA
ZESPìý
NADZORUJġCY
dysleksja
dzieı miesiĢc
rok
PRìBNY SPRAWDZIAN
W SZìSTEJ KLASIE
SZKOýY PODSTAWOWEJ
áZimaÑ
Instrukcja dla ucznia
1. SprawdŅ, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgþoĻ nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swj kod i datħ
urodzenia.
3. Czytaj uwaŇnie wszystkie teksty i zadania.
4. RozwiĢzania zapisuj dþugopisem albo pirem z czarnym
lub granatowym tuszem/atramentem.
Nie uŇywaj korektora.
5. W zadaniach od 1. do 20. sĢ podane cztery odpowiedzi:
A, B, C, D. Odpowiada im nastħpujĢcy ukþad kratek
na karcie odpowiedzi:
Czas pracy:
60 minut
Liczba punktw
do uzyskania: 40
6. Wybierz tylko jednĢ odpowiedŅ i zamaluj kratkħ
z odpowiadajĢcĢ jej literĢ Î np. gdy wybraþeĻ áAÑ:
7. Staraj siħ nie popeþniaę bþħdw przy zaznaczaniu
odpowiedzi, ale jeĻli siħ pomylisz,
bþħdne zaznaczenie otocz kþkiem i zaznacz innĢ odpowiedŅ.
8. RozwiĢzania zadaı od 21. do 25. zapisz czytelnie
i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyþki przekreĻlaj.
9. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie bħdĢ sprawdzane.
Powodzenia!
A B C D
20228348.008.png 20228348.009.png 20228348.010.png
Przeczytaj uwaŇnie tekst.
(...) Na placu najĻmielsi chþopcy przywiĢzywali czħsto swoje saneczki do
chþopskiego wozu i jechali w ten sposb spory kawaþ drogi. Byþo to bardzo wesoþe.
Kiedy siħ w najlepsze bawili, nadjechaþy jakieĻ wielkie sanie; byþy pomalowane caþe
na biaþo, a w Ļrodku siedziaþ ktoĻ otulony w biaþe futro i w biaþej futrzanej czapce;
sanie objechaþy plac dwa razy dookoþa. Kay przywiĢzaþ do nich szybko swoje
saneczki i jechaþ za duŇymi saniami; jechali coraz prħdzej i prħdzej, prosto przed
siebie w najbliŇszĢ ulicħ; osoba, ktra siedziaþa w saniach, odwrciþa siħ, kiwnħþa
przyjaŅnie do Kaya gþowĢ, zupeþnie tak, jakby siħ znali od dawna; za kaŇdym razem,
kiedy Kay chciaþ odwiĢzaę swoje saneczki, osoba znowu do niego kiwaþa Kay
zostawaþ; wyjechali za bramħ miasta, wtedy Ļnieg zaczĢþ tak sypaę, Ňe chþopiec,
jadĢc dalej, nie widziaþ nawet rħki, ktrĢ trzymaþ przed oczami; puĻciþ prħdko sznur
od saneczek, by uwolnię siħ od wielkich saı, ale to nie pomogþo, jego maþe saneczki
przywiĢzane byþy mocno i jak wiatr pħdziþy naprzd.(...)
Pþatki Ļniegu stawaþy siħ coraz wiħksze i wiħksze i w koıcu wyglĢdaþy jak duŇe, biaþe
kury; nagle odskoczyþy na bok, wielkie sanie zatrzymaþy siħ i osoba, ktra w nich
jechaþa, wyprostowaþa siħ, jej futro i czapka byþy caþe ze Ļniegu; a ona sama byþa
damĢ smukþĢ i wysokĢ, jaĻniejĢcĢ bielĢ Î KrlowĢ ĺniegu.(...)
ĺciany paþacu zrobione byþy ze ĻnieŇnej zawiei, a okna i drzwi z ostrych wiatrw; byþo
tam przeszþo sto sal, zaleŇnie od tego, jak zawiaþ Ļnieg; najwiħksza sala rozciĢgaþa
siħ wiele mil, wszystkie oĻwietlaþo silne Ļwiatþo zorzy polarnej; byþy wielkie, puste,
lodowato zimne i bþyszczĢce! Nie panowaþa tu nigdy radoĻę (...). PoĻrodku pustej,
nieskoıczonej, ĻnieŇnej sali leŇaþo zamarzniħte jezioro, ktre popħkaþo na tysiĢc
kawaþkw, ale jeden kawaþek byþ podobny do drugiego, byþo to prawdziwe dzieþo
sztuki.(...)
Maþy Kay byþ zupeþnie siny z mrozu, prawie czarny, ale nie spostrzegaþ tego wcale,
gdyŇ Krlowa ĺniegu odjħþa mu swym pocaþunkiem wraŇliwoĻę na zimno, a jego
serce staþo siħ kawaþkiem lodu. (...)
Fragment baĻni H. Ch. Andersena pt. Krlowa ĺniegu, Warszawa 1956.
Zadania od 1. do 5. odnoszĢ siħ do przedstawionego tekstu.
1. PowyŇszy tekst jest fragmentem baĻni. W baĻni
A. miejsce akcji jest dokþadnie okreĻlone.
B. czas akcji jest dokþadnie okreĻlony.
C. wystħpujĢ postacie fantastyczne.
D. wystħpujĢ postacie historyczne.
2. Ubir Krlowej ĺniegu wykonany byþ
A. z lodu. B. ze szronu. C. ze Ļniegu. D. z futra.
3. Kay
A. znaþ KrlowĢ ĺniegu i dlatego przywiĢzaþ do jej saı swoje saneczki.
B. nie znaþ Krlowej ĺniegu, ale przywiĢzaþ do jej saı swoje saneczki.
C. znaþ KrlowĢ ĺniegu i dlatego zaprosiþ jĢ do wsplnej, zimowej zabawy.
D. nie znaþ Krlowej ĺniegu, ale zaprosiþ jĢ do wsplnej, zimowej zabawy.
2
0
4. Ktre ze zdaı nie jest prawdziwe?
A. Kay byþ Ļmiaþym chþopcem.
B. Kay byþ otulony w biaþe futro.
C. Kay byþ zupeþnie siny z mrozu.
D. Kay byþ zachwycony zabawĢ na placu.
5. PodkreĻlony w tekĻcie na stronie 2. fragment jest
A. opisem paþacu.
B. opisem Krlowej ĺniegu.
C. sprawozdaniem z wizyty w paþacu.
D. opowiadaniem o mieszkaıcach paþacu.
C, rano na trawie zamiast rosy osadza siħ
A. Ļnieg. B. grad. C. mŇawka. D. szron.
°
7. W styczniu na pþkuli poþudniowej jest
A. wiosna.
B. lato.
C. jesieı.
D. zima.
Przeczytaj uwaŇnie nuty i fragment tekstu piosenki.
Sanna
Soprano
1. Zima, zima, zima,
pada, pada Ļnieg!
Jadħ, jadħ w Ļwiat sankami,
sanki dzwoniĢ dzwoneczkami:
dzyı, dzyı, dzyı,
dzyı, dzyı, dzyı,
dzyı, dzyı, dzyı.
2. Jaka pyszna sanna,
parska raŅno koı.
ĺnieg rozbija kopytami,
sanki dzwoniĢ dzwoneczkami:
dzyı, dzyı, dzyı,
dzyı, dzyı, dzyı,
dzyı, dzyı, dzyı.
Zadania: 8. i 9. odnoszĢ siħ do przedstawionych nut i tekstu piosenki.
8. W refrenie piosenki wystħpujĢ
A. epitety.
B. przenoĻnie.
C. porwnania.
D. wyrazy dŅwiħkonaĻladowcze.
3
6. Gdy temperatura powietrza spada poniŇej 0
20228348.011.png
9. W zapisie nutowym piosenki Sanna przewaŇajĢ
A. semki. B. ęwieręnuty. C. pþnuty. D. caþe nuty.
10. Ktry z instrumentw nie pasuje do pozostaþych?
A. Tamburyn. B. Dzwonki. C. TrjkĢt. D. Flet.
Przeczytaj ofertħ ksiħgarni.
Oferta ksiħgarni
BaĻnie
Autor:
H.Ch. Andersen
BaĻnie nad baĻniami
Autor:
H. Ch. Andersen
BaĻnie
Autor:
H. Ch. Andersen
BaĻnie
Autor:
H. Ch. Andersen
Wydawnictwo:
Elipsa
Rok wydania: 1997
Format:
215 mm x 300 mm
IloĻę stron: 320
Cena: 41,00 zþ
Wydawnictwo:
Zielona Sowa
Rok wydania: 2003
Format:
1,40 dm x 2 dm
IloĻę stron: 279
Cena: 13,20 zþ
Wydawnictwo:
Bellona
Rok wydania: 1999
Format:
20 cm x 25 cm
IloĻę stron: 123
Cena: 31,10 zþ
Cena promocyjna: (-20%)
Wydawnictwo:
ĺwiat KsiĢŇki
Rok wydania: 2000
Format:
22 cm x 29 cm
IloĻę stron: 112
Cena: 39,30 zþ
Cena promocyjna: (-20%)
Zadania: 11. i 12. odnoszĢ siħ do przedstawionej oferty ksiħgarni.
11. BaĻnie H. Ch. Andersena w wydawnictwie Elipsa zostaþy wydane
A. pod koniec XX wieku.
B. pod koniec XXI wieku.
C. na poczĢtku XX wieku.
D. na poczĢtku XXI wieku.
12. Cena promocyjna BaĻni oferowanych przez wydawnictwo ĺwiat KsiĢŇki wynosi
A. 7,86 zþ B. 19,30 zþ C. 31,44 zþ D. 32,56 zþ
14. ObniŇka ceny o 20% oznacza, Ňe nowa cena stanowi
1 starej ceny. B.
1 starej ceny. C. 20
19 starej ceny. D.
4 starej ceny.
15. KsiĢŇka ma 320 stron. Asia przeczytaþa
3 tej ksiĢŇki. Do przeczytania zostaþo jej jeszcze
A. 240 stron. B. 160 stron. C. 80 stron. D. 40 stron.
4
13. Ktre wymiary sĢ wymiarami prostokĢta o najwiħkszym polu?
A. 215 mm x 300 mm
B. 1,40 dm x 2 dm
C. 20 cm x 25 cm
D. 22 cm x 29 cm
A. 20
5
5
4
20228348.001.png 20228348.002.png 20228348.003.png 20228348.004.png 20228348.005.png 20228348.006.png
Ferdynand Ruszczyc, Bajka zimowa (1904)
Zadania: 16., 17. i 18. odnoszĢ siħ do przedstawionego obrazu F. Ruszczyca.
16. Obraz nosi tytuþ Bajka zimowa, poniewaŇ
A. gaþħzie krzeww na pierwszym planie sĢ niczym wrota do magicznego Ļwiata.
B. gaþħzie drzew i krzeww uginajĢ siħ pod ciħŇarem puszystego Ļniegu.
C. obraz utrzymany jest w ĻnieŇnobiaþej kolorystyce.
D. na obrazie przedstawiony jest zaĻnieŇony las.
17. Kontrast w obrazie uzyskany jest przez zestawienie
A. oĻnieŇonych krzeww z oĻnieŇonymi gaþħziami drzew.
B. czarnych pni drzew z czarnĢ taflĢ stawu.
C. czarnej tafli stawu z zaĻnieŇonym lasem.
D. zaĻnieŇonych drzew z jasnoszarym tþem.
18. PoszukujĢc informacji na temat obrazu Bajka zimowa, siħgniesz po ksiĢŇkħ
A. BaĻnie nad baĻniami.
B. Bajki i przypowieĻci.
C. Portret w malarstwie.
D. Malarstwo polskie.
19. Zaznacz grupħ barw zimnych.
A. czerwona, Ňþta, zielona
B. niebieska, zielona, fioletowa
C. niebieska, Ňþta, pomaraıczowa
D. pomaraıczowa, fioletowa, brĢzowa
5
20228348.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin