Vademecum lakiernika czesc2 Poradnik Serwisowy.pdf

(24545 KB) Pobierz
133179348 UNPDF
Vademecum lakiernika
Część 2
inż. Łukasz Szarama
133179348.104.png 133179348.110.png 133179348.116.png 133179348.122.png 133179348.008.png 133179348.019.png 133179348.031.png 133179348.043.png 133179348.054.png 133179348.067.png 133179348.078.png 133179348.085.png 133179348.086.png 133179348.087.png 133179348.088.png 133179348.089.png 133179348.090.png 133179348.091.png 133179348.092.png 133179348.093.png 133179348.094.png 133179348.095.png 133179348.096.png 133179348.097.png 133179348.098.png
SPIS TREŚCI
Wstęp ...........................................................................................................................................................5
1. Prace lakiernicze ..........................................................................................................................................9
1.1. Przygotowanie powierzchni .............................................................................................................9
1.2. Szpachlowanie ................................................................................................................................11
1.3. Szlifowanie .....................................................................................................................................12
1.4. Technologia lakierowania „na mokro” ...........................................................................................15
1.5. Technologia lakierowania „na sucho” ............................................................................................16
1.6. Cieniowanie elementów..................................................................................................................19
1.7. Polerowanie w pracy lakiernika......................................................................................................20
1.8. Podstawowe wiadomości dotyczące lakierowania tworzyw sztucznych.....................................21
2. Przegląd wybranych ofert z branży lakierniczej ......................................................................................24
2.1. Nowe linie produktów lakierniczych ............................................................................................24
2.2. Pistolety lakiernicze .......................................................................................................................29
2.3. Myjnie do pistoletów.......................................................................................................................36
2.4. Materiały polerskie ..........................................................................................................................40
Jak ocenić informacje i wybrać kabinę lakierniczą do samochodów osobowych? .....................................47
Redakcja:
al. K.E.N. 95
02-777 Warszawa
tel. 022 678 64 90
fax 022 679 71 01
www.automotoserwis.com.pl
Dyrektor wydawniczy prasy motoryzacyjnej:
dr Mirosław Bugajski
e-mail: m.bugajski@automotoserwis.com.pl
tel. 022 678 37 30 wew. 214
Joanna Fiała
j.fiala@automotoserwis.com.pl
tel.: 022 678 37 33
Prenumerata i sprzedaż:
kierownik mgr Iwona Markowska
e-mail: prenumerata@ipnet.com.pl
tel. 022 678 38 05
Wydawca:
Instalator Polski Sp. z o. o.
al. K.E.N. 95
02-777 Warszawa
Redaktor naczelny:
mgr inż. Ryszard Polit
e-mail: r.polit@automotoserwis.com.pl
tel. 022 678 37 30 wew. 132
Skład:
Emia Outsourcing Solutions
www.emia.pl
Prezes zarządu:
mgr Władysław Polesiński
Sekretarz redakcji:
mgr Anna Celej
e-mail: a.celej@automotoserwis.com.pl
tel. 022 678 37 30 wew. 132
Biuro reklamy:
Lidia Tuchowska
l.tuchowska@struck.pl
tel.: 022 678 37 30 wew. 260
Druk:
TAURUS, Kazimierów 13 k. Halinowa
Okładka: Fot. Volkswagen, BASF, Standox
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwraca też materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do skrótów tekstów przyjętych do druku. Prawa autorskie zastrzeżone, przedruk i wykorzystanie materiałów możliwe tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody wydawcy.
4
133179348.099.png 133179348.100.png 133179348.101.png 133179348.102.png 133179348.103.png 133179348.105.png 133179348.106.png 133179348.107.png 133179348.108.png 133179348.109.png 133179348.111.png 133179348.112.png 133179348.113.png 133179348.114.png 133179348.115.png 133179348.117.png 133179348.118.png 133179348.119.png 133179348.120.png 133179348.121.png 133179348.123.png 133179348.124.png 133179348.125.png 133179348.126.png 133179348.127.png
WSTĘP
Satysfakcja z wykonanej pracy to najbardziej pożądane uczucie w wielogo-
dzinnych zmaganiach lakiernika. Dotyczy ona nie tylko wewnętrznego uczucia
spokoju, że wszystko zostało zrobione dobrze, ale także widoku zadowolonej
twarzy klienta. Jednak droga do sukcesu nie jest prosta.
„Vademecum lakiernika” jest swoistą mapą, która wskazuje drogi, wśród któ-
rych musisz wybrać tą najbardziej odpowiednią do osiągnięcia zamierzonego
celu. W części pierwszej mogłeś poznać wiele interesujących zagadnień, bez
których prawidłowe wykonanie tradycyjnych prac lakierniczych byłoby trud-
ne do przeprowadzenia. Teraz masz okazję zagłębić się w technologii wykony-
wania niektórych czynności będących podstawą pracy lakiernika. Staraliśmy
się, aby proponowana formuła z jednej strony była maksymalnie uniwersalna
i zbieżna z zaleceniami wielu wiodących potentatów branży lakierniczej, z dru-
giej zaś uwzględniała cenne wskazówki zaczerpnięte z pracy najlepszych fa-
chowców.
Część druga to kompendium pewnego zakresu praktycznej wiedzy oraz
przegląd niektórych urządzeń niezbędnych w serwisie naprawczym. Starannie
wyselekcjonowane narzędzia, prezentowane w rozdziale drugim, dadzą pewne
ich spektrum, spośród którego możemy nabyć te najbardziej optymalne dla na-
szej firmy. Przedstawione oferty z branży lakierniczej mogą również być przy-
datną „bazą wyjściową”, konfrontowaną z propozycjami, których niniejszy po-
radnik nie zawiera.
5
133179348.001.png 133179348.002.png 133179348.003.png 133179348.004.png 133179348.005.png 133179348.006.png 133179348.007.png 133179348.009.png 133179348.010.png 133179348.011.png 133179348.012.png 133179348.013.png 133179348.014.png 133179348.015.png 133179348.016.png 133179348.017.png 133179348.018.png 133179348.020.png 133179348.021.png 133179348.022.png 133179348.023.png 133179348.024.png 133179348.025.png 133179348.026.png 133179348.027.png
SATAjet3000 HVLP I SATAjet3000 RP
SATAjet3000 HVLP to ekstra oszczędny pistolet natryskowy, który
we wszystkich stawianych mu zadaniach osiąga pierwszorzędne wyniki
przy maksymalnym wskaźniku nanoszenia materiału oraz redukcji mgły
lakierniczej. Maksymalnie drobne rozpylanie oraz jednorodna struktura
strumienia przynoszą wyśmienity efekt końcowy w każdym systemie la-
kierniczym. Korpus pistoletu jest idealnie dopasowany do kształtu dło-
ni, a wygodne przyrządy do regulacji powodują, iż praca z nim jest łatwa
i przyjemna.
SATAjet 3000 RP to ekstra szybki, wysoko wydajny pistolet lakierni-
czy klasy Premium, wykonany w technice zredukowanego wysokiego ciś-
nienia natrysku (RP – reduced pressure). Zachowane zostaje to samo tem-
po pracy, jak przy tradycyjnych pistoletach wysokociśnieniowych, przy
zgodnym z normami LZO stopniu nanoszenia materiału. Znakomite wyniki lakierowania w pracy ze wszyst-
kimi systemami lakierniczymi potwierdzają czołowi producenci lakierów.
Zgodnie z mottem znanym zawodowi lakiernika „Dwie drogi – jeden cel”, w zależności od materiału, spo-
sobu pracy i dysponowanego ciśnienia powietrza, lakiernik może wybrać między super oszczędnym, nisko-
ciśnieniowym SATAjet 3000 HVLP – „zielonym” a super szybkim, „niebieskim” SATAjet 3000 RP w wersji
o zredukowanym ciśnieniu. Oba modele spełniają surowe normy dotyczące ilości nanoszonego materiału na
obiekt wynoszące wyraźnie ponad 65%.
Do optymalnego ustawiania i kontroli ciśnienia natrysku służy, według życzenia, urządzenie z wyświet-
laczem cyfrowym. Wbudowane w uchwyt pistoletu i wyposażone w ulepszoną elektronikę umożliwia w naj-
wyższym stopniu osiąganie dokładności odcienia koloru, a tym samym najlepsze wyniki lakierowania.
SATA 0/444
Kombinacja filtrów dla 100% czystego sprężonego powietrza. Warunek dla
wysokojakościowego lakierowania i wentylowanych masek ochrony dróg odde-
chowych oraz masek. Kombinacja umożliwia dokładną regulację sprężonego ciś-
nienia na filtrze dokładnego oczyszczania rzędu 0,01 mikrona. Sprężone powie-
trze, wolne od cząsteczek gumy, oleju, wody i kurzu, pozwala na uniknięcie błę-
dów w lakierowaniu i chroni niezawodnie przed drogimi poprawkami.
SATAjet 100 B – NOWA GENERACJA PISTOLETÓW
DO PODKŁADÓW I WYPEŁNIACZY
„Wysoka jakość ma swoje początki już w podstawie” – to motto przyświe-
ca teraz nowemu produktowi firmy SATA – serii pistoletów SATAjet 100 B
do prac wstępnych, który – produkowany teraz z dyszami 1,4 /1,6 /1,7 / 1,8 /
1,9 / 2,0 /2,1 – zastąpił odpowiadające mu modele pistoletu SATA KLC.
Seria SATAjet 100 B dzieli się na trzy samodzielne typy, z których każ-
dy przewidziany jest do specjalnych zadań w zakresie przygotowania ma-
teriałowego, a przy tym charakteryzuje się dużą uniwersalnością w zastoso-
waniu do różnych prac: od najdrobniejszych zaprawek, aż do dużych po-
wierzchni. Ciśnienie robocze na wlocie do pistoletu od 0,5 do 1,5 bara.
133179348.028.png 133179348.029.png 133179348.030.png 133179348.032.png 133179348.033.png 133179348.034.png 133179348.035.png 133179348.036.png 133179348.037.png 133179348.038.png 133179348.039.png 133179348.040.png 133179348.041.png 133179348.042.png 133179348.044.png 133179348.045.png 133179348.046.png 133179348.047.png 133179348.048.png 133179348.049.png 133179348.050.png 133179348.051.png 133179348.052.png 133179348.053.png 133179348.055.png 133179348.056.png 133179348.057.png
KOMPETENCJA W SYSTEMIE OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
Niebezpieczeństwa jakie mogą powstać w przetwarzaniu różnych lakierów,
jak np. izocjanów i rozcieńczalników organicznych są lekceważone, a dolegli-
wości ujawniają się po 10–15 latach. Powstałe szkody w utracie zdrowia są nie-
odwracalne.
Lakiery wodne spełniające normy VOC są przyjazne dla środowiska, dla czło-
wieka zaś równie szkodliwe, jak lakiery rozcieńczalnikowe.
Profesjonalnym lakiernikom proponujemy kompleksowy system ochrony
dróg oddechowych – maski SATA Vision 2000 lub SATA air star C.
Zestaw do ochrony dróg oddechowych SATA Vision 2000 jest urządzeniem
ochronnym zapewniającym najwyższy stopień czystości powietrza, przezna-
czonym dla lakierników wykonujących prace w otoczeniu niebezpiecznym dla
zdrowia.
Urządzenie składa sie z kaptura z chustą ochronną, do którego dostarczo-
ne jest oczyszczone powietrze z pasa, do którego zamocowany jest filtr zawie-
rający węgiel aktywny z dodatkowym przyłączem do nadciśnieniowego apara-
tu oddechowego.
SATAclean RCS
SATAclean RCS (Rapid Clean System) to kompaktowa myjka ze sta-
li nierdzewnej. Może być montowana na ścianie zarówno wewnątrz ka-
biny, jak i poza nią, co sprzyja oszczędzaniu czasu w każdym warszta-
cie lakierniczym.
SATAclean RCS zasilana jest wyłącznie sprężonym powietrzem.
Zaletą jej jest to, że może być używana również w kabinach lakierni-
czych oraz nie wymaga specjalnych prac konserwacyjnych.
Urządzenie umożliwia profesjonalne przemywanie pistoletu mię-
dzy zmianami koloru – w ciągu 30 sekund – bez obciążania kabiny la-
kierniczej dodatkową wilgocią, oparami z resztek lakieru itp.
SATA RPS
SATA RPS (Rapid Preparation System) to nowy zbiornik do mieszania, la-
kierowania, uzupełniania i przechowywania lakierów. Występuje teraz nie
tylko o pojemności 0,6 l, lecz również 0,9 l. Zbiornik o pojemności 0,9 l na-
daje się szczególnie do lakierów bezbarwnych i wypełniaczy, które najczęś-
ciej stosuje się jednorazowo w większych ilościach. Dodatkowe udogodnienie
podczas pracy z tymi zbiornikami to na czarno drukowana, czytelna skala na
ściankach zbiornika, ułatwiająca odczyt przy mieszaniu lakierów we wszel-
kich stosunkach gęstości.
Przedstawiciel SATA na Polskę:
FAMA Bernard Kołodziej, 95–200 Pabianice, ul. Grabowa 4,
tel. 042 215–70–55, fax. 042 215–39–88,
www.sata.pl; e-mail: sata@sata.pl
133179348.058.png 133179348.059.png 133179348.060.png 133179348.061.png 133179348.062.png 133179348.063.png 133179348.064.png 133179348.065.png 133179348.066.png 133179348.068.png 133179348.069.png 133179348.070.png 133179348.071.png 133179348.072.png 133179348.073.png 133179348.074.png 133179348.075.png 133179348.076.png 133179348.077.png 133179348.079.png 133179348.080.png 133179348.081.png 133179348.082.png 133179348.083.png 133179348.084.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin