ABS w Samochodach Daewoo - Poradnik Serwisowyy.pdf

(5362 KB) Pobierz
Microsoft Word - ABS.doc
183287981.005.png
ABS
w samochodach
Daewoo
Budowa i diagnostyka
Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI
REKLAMA
n
PREZES
n
REDAKTOR NACZELNY nzzz
z
nz
SEKRETARZ REDAKCJI nn
zn
z
ADRES REDAKCJI nznz
PRENUMERATA:
GRAFIKA I ýAMANIE: nzn
DRUK: zn
183287981.006.png
Od Autora
ABS - antypoĻlizgowy ukþad hamowania jest obecnie powszechnie stosowany w samochodach
osobowych w celu podwyŇszenia bezpieczeıstwa ruchu drogowego. Jest kilka systemw pracy
ukþadu. W samvm Daewoo-FSO stosuje siħ ich aŇ 4, a mianowicie:
*ukþad ABS VI Delphi - trzykanaþowy, pracujĢcy na zasadzie zmian objħtoĻci obwodw
hydraulicznych blokowanych kþ; zastosowany w samochodach Nexia, Espero, Lanos, Nubira
(w samochodach Lanos i Nubira stosowany do 2001 r.)
*ukþad Bosch 5,3 - czterokanaþowy, pracujĢcy na zasadzie przepompowywania pþynu
hamulcowego z obwodu hydraulicznego blokowanego koþa do obwodu pompy hamulcowej;
zastosowany w samochodach Leganza, a nastħpnie Lanos i Nubira (w samochodach Leganza
i Nubira ukþad ten moŇe byę rozbudowany o ukþad podrzħdny ABS, tzw. TCS - ukþad kontroli
uĻlizgw bocznych kþ)
* ukþad Lucas Varity EBC 430 - zastosowany w samochodzie Matiz
* ukþad Delco-DBC 7 - zastosowany w samochodzie Tacuma
Ukþady ABS firm Lucas oraz Delco sĢ ukþadami czterokanaþowymi, pracujĢcymi na zasadzie
podobnej jak ukþad ABS Bosch 5,3. Ukþad Delco-DBC 7 moŇe byę rozbudowany o ukþady podrzħdne
(np. TCS, czy elektroniczny rozdzielacz siþ hamowania)
Przedmiotem tej publikacji bħdzie ukþad ABS VI Delphi, ktry zostaþ wprowadzony w
samochodach Daewoo-FSO w 1996 r. (samochd Nexia) i byþ oferowany z rŇnymi modyfikacjami do
koıca 2001 r. (Lanos). Ukþady tego typu byþy stosowane rwnieŇ w samochodach Opla - Kadet i
Ascona oraz w niektrych modelach Peugeota.
Wszystkie schematy i parametry zawarte w tym poradniku dotyczĢ samochodu Lanos.
1. Oglne zasady funkcjonowania ukþadw ABS ........................................................................5
2. Elementy skþadowe ukþadu ABS VI.........................................................................................8
3. Obwody modulatora...........................................................................................................14
4. Schematy elektryczne, informacja o zþĢczach..........................................................................17
5. Diagnostyka ukþadu............................................................................................................23
183287981.007.png
1. Oglne zasady
funkcjonowania
ukþadw ABS
o wþĢczeniu zapþonu w stacyjce oraz urucho-
mieniu silnika lampka kontrolna ABS gaĻnie,
co oznacza, Ňe ABS jest gotowy do pracy:
* kontroluje cykl pracy blokady koþa
* kontroluje cykl pozostaþych kþ
Mikroprocesor oblicza przyspieszenia i opŅ-
nienia prħdkoĻci kþ na podstawie sygnaþw z czuj-
nikw prħdkoĻci.
Tworzony sygnaþ prħdkoĻci z kaŇdego koþa jest
formowany i przekazany jako przybliŇona prħd-
koĻę samochodu. Poszczeglne sygnaþy z kþ sĢ po-
rwnywane miħdzy sobĢ. Kiedy zdarzy siħ, Ňe pod-
czas hamowania nastĢpi poĻlizg opony na po-
wierzchni drogi, po odebraniu tego sygnaþu koþo
zacznie siħ toczyę.
W punkcie poĻlizgu zdarza siħ, Ňe koþo toczy siħ
trochħ wolniej niŇ caþy pojazd. Ksztaþt krzywej po-
Ļlizgu koþa zaleŇy od powierzchni drogi, stanu
opon, prħdkoĻci samochodu, obciĢŇenia kþ oraz
kĢta pochylenia na zakrħcie.
Zwiħkszenie siħ poĻlizgu koþa od 0 do maksy-
malnego efektu hamowania wywoþuje staþy zakres
poĻlizgu (a), kontrola ukþadu ABS jest efektywna
blisko punktu A.
Gdy wartoĻci duŇego poĻlizgu sĢ niestabilne
w zakresie poĻlizgu (b), efekt hamowania jest redu-
kowany i osiĢga minimum, gdy koþo jest blokowane.
Mimo ustalenia poĻlizgu koþa (1) koniecznego do
uzyskania optymalnego efektu hamowania oraz bocz-
nego uĻlizgu (2) i redukcji poĻlizgu koþa, obustronne
oddziaþywanie ciĻnienia hamowania oraz uĻlizgw
bocznych jest niezbħdne dla kontroli hamowania.
s
s
s
s
ss
ss
s
P
183287981.008.png 183287981.001.png 183287981.002.png
WyraŅna kontrola uĻlizgw bocznych (2) ostro
redukuje zwiħkszajĢce siħ poĻlizgi koþa (C) dopki
koþo jest zablokowane, co doprowadza do ich ustĢ-
pienia. Zakres kontroli musi zapewniaę wysoki
efekt hamowania oraz wþaĻciwe pokonywanie za-
krħtw.
Przez staþe porwnywanie przyspieszenia
i opŅnienia koþa powstajĢ wartoĻci, ktre sĢ zbie-
rane przez EBCM Zmiany te sĢ kontrolowane. Gdy
opŅnienie koþa przewyŇsza prħdkoĻę samochodu,
rozpoczyna siħ zmiana ciĻnienia w ukþadzie ha-
mulcowym. Czujniki prħdkoĻci kþ przesyþajĢ od-
powiednie sygnaþy do jednostki kontrolujĢcej
(EBCM), ktra przekazuje komendy do hydraulicz-
nego modulatora, aby utrzymaę, podwyŇszyę lub
zredukowaę ciĻnienie. PowyŇsza kontrola faz prze-
biega 4 do 10 razy na sekundħ i jest kontynuowana
prawie do zatrzymania siħ samochodu.
Rysunek obok przedstawia wykres kontroli faz.
Pokazuje on, jak praktycznie prħdkoĻę koþa prze-
biega w stosunku do prħdkoĻci samochodu.
ss
s
ss
i A - wylot
s
s
ss
AntyblokujĢcy system hamulcowy ABS VI Del-
phi (rys. poniŇej) oferuje bardzo rozbudowany
system diagnostyki.
W innych antyblokujĢcych systemach hamulco-
wych ciĻnienie hydrauliczne jest kontrolowane
przez cewki w pompie i redukowane w obwodzie
hamulcowym. W ABS VI cewki tylko izolujĢ obwo-
dy, a nastħpnie tþoki zamocowane poprzez kulki na
Ļrubach trzpieniowych przesuwajĢ siħ z duŇĢ
183287981.003.png 183287981.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin