Koronka do Miłosierdzia Bożego aranż.Paweł Bębenek.pdf

(130 KB) Pobierz
Finale 2006 - [koronka do milosierdzia]
Koronka do Miłosierdzia Bożego
aranż. Paweł Bębenek
molto legato
Soprany
Alty
&
b
œ -
œ œ œ
-
œœ œ œ œ œ
-
,
œœœ œ
-
œœœ œ
-
œ
,
Oj cze Przed wiecz ny o fia ru ję Ci
-
-
-
-
-
-
Cia łoi r, uę i stwo
-
-
-
?
Tenory
Basy
b
-
-
,
-
-
-
,
3 œœ œ
&
b
œœ œ œ œ
œ œ
S
A
œ œ œ
œ
œœœœœœ
œ
naj mil sze go Sy na Two je go,
-
-
-
-
- -
a Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa.
-
-
-
-
-
-
-
?
T
B
b
5 œœ œ œ - œœœ œ -
,
-
,
&
b
œ
œœ œ œ œ
#
œ
œœœ œ œ
n œ œ
S
A
œ œ
b
b œœ œ
œ
n
œ
# œ
œœ œ œœœœ œ œ œ
-
-
-
-
-
œœœ œ œœ
œ œ œ œœ
-
-
-
?
œ œ
b
œ œœœœ œœ œ
b
œ
T
B
b
7 œœ œ œ œ œ œ
b
-
,
œœœœ
-
œœ œ
,
œ œ œ œ œ
-
,
œœœœ œœ œ
œ œ œœ œ œ
S
A
œœ œ œ œœ œ œ
#
œ
# œ
œ œ œœ œ œ
œ
œ œ œ œ œœ œœ
-
- -
-
miej mi łoierdiedlanas
œ œ œ œ œ œ œ
- -
-
i ałeoświa ta.
- -
-
?
T
B
b
œœ œ œ œ œ œ œœ
œœœœ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
10
-
-
,
-
,
b
&
S
A
œœœ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œœ œ œ œ
#
œœœ œ
œ
œœ œ œ œ œ
# œ
Świę ty Bo że, Świę ty mo cny,
-
œ œ œœ œ œ œ
-
-
-
Świę ty a nie śmier tel ny
œ œ œ œ œ œœ
-
-
-
-
?
T
B
b
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œœ
-
-
12
b
S
A
&
œ
œ
œ œ œ œ
#
œ œ
n œ
n
œ
œ œ
#
œ œ
œ
#
œ
œ
œ œ
-
się nad na mi
œ œ œ œ
-
œ œ œ
i
nad ca łym świa tem.
-
œ œ œ œ
-
?
œ
T
B
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Uwagi: metrum nie obowiązuje!
Obowiązują akcentowane sylaby słów i akcenty zdania.
œ
Na prze bła ga nie za grze chy na sze
i
ca łeoświa ta.
&
Dla Je go bo le snej mę ki
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ
œ
zmi łuj
149050694.002.png 149050694.003.png 149050694.004.png 149050694.005.png 149050694.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin