dzisiaj_w_betlejem.pdf

(63 KB) Pobierz
11508978 UNPDF
Dzisiaj w Betlejem
opr. P. Bałanda
a f3 4 k k s k sk s k s kk s k s k s k s k s k s k k k k n
k t k t kk t k t k t k t k t k t kkk k n
1. Dzi siaj
-
w Be tle
- jem,
-
dzi siaj
-
w Be tle
- jem
-
we so
-
-
ła
no wi
-
-
na,
2. Ma ry
-
-
ja
P an na
-
Ma ry
-
-
ja
P an na
-
Dzie ciąt
-
- pias tu
ko
-
-
je
3. Choć w sta je
- necz
-
-
ce
Choć w sta je
- necz
-
-
ce
P an na
-
Sy na
-
ro dzi,
-
4. I trzej Kró lo
- wie
-
i trzej kró lo
- wie
-
od Wscho du
- przy by
-
-
li,
b f 3 4 k k t k sk t k t kk t k sk t k t k t
k t k k k k n
a f kk s k sk s k s kk s k s k s k s k s k s k k k k n
k t k t kk t k t k t k t k t k t kkk k n
że P an na
-
czys ta,
-
że P an na
-
czys ta
-
po ro
-
-
dzi
-
ła
Sy na.
-
i Jó zef
-
świę ty
-
i Jó zef
-
świę ty
-
O no
-
pie lęg
-
-
nu
-
je
prze cież
-
On wkrót ce
-
prze cież
-
On wkrót ce
-
lu dzi
-
os wo
-
-
bo
-
dzi
i da ry
-
P a nu
-
i da ry
-
P a nu
-
kosz tow
-
- zło ży
ne
-
-
li
b f kk t k sk t k t kk t k sk t k t k t
k t k k k k n
a fJ k k t k t k t k t
k k s k s k s k s kk s k sk s k s kk s k s k s k s kk s k sk s k s
k k t k t k t k t kk t k t k t k t
k k t k t k t k t
SA:
Chrys tus
-
się ro dzi,
-
nas os wo
- bo
- dzi,
-
a nie
-
- gra ją,
li
-
kró le
- wi ta
- ją,
-
b f J
TB:
k k k j k k k k j k
Chrys tus
-
się
ro
-
dzi,
nas os
-
wo
-
bo
-
dzi
a f k s k s k s k s k s k s k s k s k s k s k s k s k s k s k k k k k j nJ
k t k t k t k t k t k t
k t k t k t k t k t k t k t kk t k t k t k t k k j nJ
pas te
- rze
- śpie wa
- ją,
- byd lę
- ta
- klę ka
- ją,
- cu da,
- cu da
-
o gła
- sza
-
-
ją.
b f kk k kkk k t k t kk kk k j nJ
-
-
rze
śpie wa
-
-
ją,
cu da
- cu da
-
og ła
- sza ją
-
Parafia œw. Miko³aja
www.nowaruda.archidiecezja.wroc.pl/chor
a f3 4 k k t k t
a f kk t k t
a fJ
a f k t
pas te
11508978.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin