Łazienka.pdf

(382 KB) Pobierz
12633634 UNPDF
1. Insert dekoracyjny Rexona 25x35 cm
ILE TO KOSZTUJE?
P¸ytka pod¸ogowa REX Verde
33,3x33,3 cm 39,59 z¸/m2
P¸ytka æcienna REXONA Verde
25x35 cm 38,52 z¸/m2
Insert dekoracyjny REXONA Verde
modern 25x35 cm 12,84 z¸/szt
Listwa dekoracyjna szeroka
REXONA modern 25x8 cm 9,31 z¸/szt
London dekoracyjny
REXONA 25x5 cm
7,17 z¸/szt
Cygaro dekoracyjne
REXONA 25x2,5 cm
4,49 z¸/szt
Bolix Hydro
11,20 z¸/kg
Ceresit CM17
64 z¸/25 kg
2. P¸ytka æcienna Rexona 25x35 cm
Ceresit CE 33 Super
21 z¸/5 kg
Robocizna
3080,00 z¸
3. P¸ytka pod¸ogowa Rexona 33,3x33,3 cm
PROJEKT üAZIENKI
üAZIENKA
Urzdzanie ¸azienki zaczynamy od
u¸oýenia p¸ytek ceramicznych na æcia-
nach i pod¸odze. Ich kolor i deseÄ de-
cyduje o wygldzie tego pomieszcze-
nia, ale nie tylko. Bardzo waýne jest
rwnieý staranne i przemyælane ich
u¸oýenie, tworzce w¸aæciw kompo-
zycj«, nadajc klimat ca¸oæci.
66 PRZEWODNIK BUDOWLANY STYCZEÁ 2004
12633634.010.png 12633634.011.png 12633634.012.png 12633634.013.png 12633634.001.png
urzdzamy kuchni« i ¸azienk«
RZUT PARTERU PRZED PRZEBUDOW
RZUT PARTERU PO PRZEBUDOWIE
üazienka jako pomiesz-
czenie mokre wymaga
szczeglnego zabezpie-
czenia przed wilgoci.
Powszechnie przyjmuje
si«, ýe wystarczajce jest
wy¸oýenie æcian i pod¸o-
gi p¸ytkami ceramiczny-
mi, ktre maj zapewni
wodoszczelnoæ. To
b¸«dne przekonanie, po-
kutujce nawet wærd
projektantw, moýe do-
prowadzi do zawilgoce-
nia æcian czy pod¸g.
4. Bolix Hydro to prepeparat
w postaci p¸p¸ynnej folii izolacyj-
nej, gotowej do uýycia (wczeæniej
naleýy j dok¸adnie wymiesza
w pojemniku).
5. Do nanoszenia preparatu po-
s¸ugujemy si« p«dzlem (moýna
takýe wa¸kiem malarskim). Zada-
niem folii jest przepuszczanie po-
wietrza, a zatrzymanie wody.
trakcie remontu domu
cz«sto podejmujemy
decyzj« o zmianie
przeznaczenia niektrych po-
mieszczeÄ. Z biegiem lat bowiem
zmieniaj si« potrzeby mieszkaÄ-
cw. Do tego dochodzi funkcjonal-
noæ domw budowanych wed¸ug
starych projektw, cz«sto doæ ni-
ska Ð zmieniaj si« przecieý stan-
dardy ýycia. Dotyczy to szczegl-
nie ¸azienek. Wsp¸czesna ¸azien-
ka musi by w miar« przestronna,
a na pewno przytulna, pozwalajca
na relaks po stresujcym dniu.
W niepami« odchodz ma¸e
i ciemne ãklitkiÓ, w ktrych mie-
6. Na po¸czeniu æciana-pod¸o-
ga, najlepiej preparat po¸oýy
trzykrotnie.
7. Po up¸ywie ok. 12 godzin od
wykonania izolacji moýna juý
zacz uk¸ada p¸ytki ceramiczne.
STYCZEÁ 2004 PRZEWODNIK BUDOWLANY
67
W
12633634.002.png 12633634.003.png 12633634.004.png
8. Przygotowujemy zapra-
w« klejc flexibel Ceresit
CM17. Okreælenie flexibel
oznacza, ýe zaprawa pora-
dzi sobie z mocowaniem
p¸ytek na odkszta¸calnych,
trudnych pod¸oýach.
9. Zawartoæ opakowa-
nia wsypaliæmy do od-
mierzonej iloæci wody
i wymieszaliæmy wier-
tark wolnoobrotow.
a. Krzyýyk do zachowania
szerokoæci spoin mi«dzy p¸ytkami.
10. Mieszanie odbywa si«
aý do uzyskania jednorod-
nej masy. Po up¸ywie ok. 5
minut wymieszaliæmy za-
praw« jeszcze raz, spraw-
dzajc konsystencj«.
11. Przed nak¸ada-
niem zaprawy nie na-
leýy moczy p¸ytek ce-
ramicznych!
b. Krzyýyki zapobiegaj wzajemne-
mu przesuwaniu si« p¸ytek.
12. Zapraw« na¸oýyliæmy w
jednym kierunku pac z«-
bat o wielkoæci zebw od-
powiednio dobranej do
wielkoæci p¸ytek (nie moýe
sp¸ywa przy pionowym
ustawieniu p¸ytki).
æci¸o si« niewiele, a i tak by¸o cia-
sno i niewygodnie. Cz«stym pro-
blemem by¸a takýe niew¸aæciwa
wentylacja, przez co w takiej ¸a-
zience tworzy¸ si« grzyb.
üAZIENKA W KUCHNI
W przypadku opisywanego przez
nasz redakcj« remontu, rwnieý
nastpi¸a zmiana w przeznaczeniu
pomieszczeÄ. üazienka zosta¸a
przeniesieniona do pomieszcze-
nia, w ktorych dotychczas znajdo-
wa¸a si« kuchnia, a w jej miejsce
powstanie ma¸y pokj sypialny.
Natomiast kuchnia, w postaci
aneksu, zosta¸a zaplanowana
w salonie. Takie rozwizanie
znacznie udoskonali¸o funkcjonal-
noæ mieszkania. Na parterze
znajduj si« teraz dwa pokoje-sy-
pialnie, duýa ¸azienka, ma¸a toale-
ta goæcinna oraz salon z aneksem
kuchennym. Przeniesienie ¸azien-
ki w miejsce kuchni wyeliminowa-
¸o takýe koniecznoæ wykonywa-
nia, zakrojonych na szerok skal«,
prac zwizanych z rozmieszcze-
13. P¸ytki u¸oýyliæmy
z zachowaniem szero-
koæci spoin, zaleýnej
od wielkoæci p¸ytek
(nigdy na styk).
14. Po u¸oýeniu p¸ytek
dociskamy je (zaprawa
w tym czasie musi klei
si« do rk) i sprawdza-
my poziom. Nie naleýy
wype¸nia spoin klejem.
15. Do zachowania rw-
nych odst«pw (szeroko-
æci spoin) mi«dzy p¸ytka-
mi, stosujemy specjalne
krzyýyki, dost«pne w rý-
nych wielkoæciach.
68 PRZEWODNIK BUDOWLANY STYCZEÁ 2004
12633634.005.png
urzdzamy kuchni« i ¸azienk«
16. P¸ytki u¸o-
ýyliæmy w ten
sposb aby
w naroýnikach
æcian by¸y przy-
cinane na ten
sam wymiar.
a. Insert z serii
Rexona Verde
ma kolor
jasnoý¸ty
z zielonymi
wzorami.
17. Przykleiliæmy
przyci«te p¸ytki .
b. Listwa deko-
racyjna z serii
Rexona Verde
ma kolor ja-
snoý¸ty z zielo-
nymi wzorami
w rýnych
odcieniach.
18. Pod oknem
zosta¸a dobudo-
wana æcianka
z p¸yt gipsowo-
kartonowych. J
rwnieý ob¸oýyli-
æmy p¸ytkami.
19. P¸ytki przykle-
iliæmy pos¸ugujc
si« t sam za-
praw klejow,
gruboæ kleju
powinna wynosi
max 5mm.
c. Element
wykoÄcze-
niowy
Ð london.
d. Element
wykoÄczenio-
wy Ð cygaro.
20. Sprawdzamy
poprawnoæ
wykonanej
p¸aszczyzny.
niem odp¸yww i doprowadzeniem
wody (w obu tych pomieszcze-
niach znajdowa¸a si« ca¸a infra-
struktura, wymagajca jedynie
przerobienia. Poprawki te wykona-
liæmy wraz z wymian instalacji
wodnej i grzewczej (opis w nr
12/2003). Rwnieý z aneksem ku-
chennym nie ma problemu, po-
niewaý graniczy on jedn æcian
z ¸azienk.
21. Takie p¸ki
i cokoliki s
w ¸azience bar-
dzo widocznym
elementem, wi«c
musieliæmy je
wykona szcze-
glnie starannie.
22. W przecigu
30 minut od u¸o-
ýenia p¸ytki, za-
nim utworzy si«
na zaprawie tzw.
naskrek, moýna
wykonywa po-
prawki.
KOMPOZYCJA üAZIENKI
Dotychczasowa ¸azienka by¸a, jak
na standardy obecnie budowanych
domw, ma¸a Ð ok. 6 m kw. po-
23. Grna cz«æ
æcianki pos¸uýy
jako p¸ka na
przybory toale-
towe.
STYCZEÁ 2004 PRZEWODNIK BUDOWLANY
69
12633634.006.png 12633634.007.png 12633634.008.png
h. Szeroka spoina Ceresit CE
35 Super przeznaczona jest
do wykonywania spoin o sze-
rokoæci od 4 do 15 mm. Pro-
dukowana jest w kilku kolo-
rach, ktre moýna dobra do
koloru p¸ytek ceramicznych.
i. Spoin« wciska si« w szczeliny
mi«dzy p¸ytkami (po uprzednim
wyj«ciu krzyýykw) przy pomocy
gumowej packi.
p¸ytki æcienne i pod¸ogowe firmy
Cersanit, tworzce jedn kolekcj«
Ð Rexona w kolorze seledynu. Do-
konaliæmy wyboru ze wzgl«du na
walory estetyczne, odpowiedni
jakoæ produktu i na najd¸uýsz
na rynku, 6-letni gwarancj«. Wy-
br p¸ytek z jednej serii jest bar-
dzo praktycznym rozwizaniem Ð
nie musimy si« martwi o w¸aæci-
wy dobr elementw dekoracyj-
nych, oýywiajcych jednostajne
powierzchnie æciany, gdyý s one
juý zaprojektowane w ramach se-
rii (wszelkiego typu listwy, inserty,
dekory). Dodatkowo kolor p¸ytek
æciennych i pod¸ogowych odpowia-
da sobie nawzajem. P¸ytki pod¸o-
gowe maj wymiar standardowy
(33x33 cm), natomiast æcienne s
doæ duýe Ð 25x35 cm, przez co
szybciej pokrywa si« powierzchni«
æciany, ale wymaga to od glazurni-
ka wi«kszej precyzji (trudniej do-
kona poprawek w u¸oýeniu). Se-
ria Rexona zas¸uguje na uwag«
takýe dzi«ki duýej liczbie elemen-
tw dekoracyjnych. Podstawowym
elementem jest p¸ytka æcienna
w kolorze seledynowym, o matowej
fakturze z delikatnym, przenikaj-
cym si« odcieniami, piaskowym
wzorem Ð bardzo efektowna.
Wspomniane inserty dost«pne s
natomiast w dwch wersjach do
wyboru, podobnie jak listwy, ze
wzorami klasycznymi lub nowo-
czesnymi. Uzupe¸nienie stanowi
elementy wykoÄczeniowe: london
i cygaro. Kolor insertw jest od-
wierzchni. Dodatkowo naleýa¸a do
tzw. pomieszczeÄ nieustawnych:
wska ãkiszkaÓ, w ktrej postawie-
nie czegokolwiek przy jednej æcia-
nie, ogranicza¸o wygodny dost«p
do reszty pomieszczenia. Mieæci¸a
si« tu tylko wanna i umywalka. No-
we pomieszczenie jest dwukrotnie
wi«ksze (ok. 12 m kw.) i duýo
przestronniejsze. Znajduje si« tu
rwnieý niewielka wn«ka (nie moý-
na wyburzy jednej æciany ponie-
waý znajduje si« tu komin), mog-
ca s¸uýy jako natrysk lub po-
mieszczenie gospodarcze z pralk
i suszark (dzi«ki czemu urzdze-
nia te nie szpec wygldu ¸azienki,
a w aneksie kuchennym nie by¸oby
na nie miejsca). Zosta¸o tu rwnieý
doprowadzone napi«cie 380 V Ð
moýe w przysz¸oæci wn«ka zostanie
wykorzystana na saun«? Duý za-
let nowej ¸azienki jest ustawione
centralnie duýe okno, dzi«ki cze-
mu pomieszczenie jest jasne.
üAZIENKA WIOSENNIE ZIELONA
MieszkaÄcy domu mieli juý doæ
szarych i ciemnych pomieszczeÄ.
Dlatego nowa ¸azienka mia¸a zo-
sta urzdzona w weso¸ej, ale jed-
noczeænie eleganckiej aranýacji.
Aby osign ten cel naleýa¸o za-
cz od odpowiedniego doboru
p¸ytek ceramicznych. Z bogatej
oferty rynkowej zosta¸y wybrane
24. Po up¸ywie ok. 12
godzin od u¸oýenia
p¸ytek ceramicznych
mogliæmy przystpi
do spoinowania. Za-
praw« w postaci
proszku wsypujemy
do pojemnika z do-
k¸adnie odmierzon
iloæci wody.
25. Zapraw« miesza-
my z wod aý do
uzyskania jednorod-
nej masy, bez gru-
dek. W zaleýnoæci od
iloæci wody otrzymu-
jemy konsystencj« do
spoinowania p¸ytek
na pod¸odze lub na
æcianie.
70 PRZEWODNIK BUDOWLANY STYCZEÁ 2004
12633634.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin