Sufit podwieszany.pdf

(1145 KB) Pobierz
13239516 UNPDF
SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany zas∏oni∏ nam stary,
nierówny i nieestetycznie wykonany.
ILE TO KOSZTUJE?
Salon przed remontem
Prima Plain MicroLook
600x600 mm 20,00 z∏/m 2
Robocizna 20,00 z∏/m 2
ceny brutto
Dotychczasowy sufit nie nadawa∏
si´ do naprawy.
U∏o˝enie pod∏ogi i pomalowanie Êcian to nie ko-
niec prac zwiàzanych z wykaƒczaniem pomiesz-
czenia. Musimy zadbaç tak˝e o to, aby mieç ∏ad-
nie „nad g∏owà“ - nieestetycznie wykoƒczony su-
fit mo˝e zepsuç ca∏y efekt wizualny
N N
ajprostszym i najszyb-
szym sposobem jest za-
stosowanie sufitu pod-
wieszanego. Sufity podwieszane
najcz´Êciej stosowane sà w po-
mieszczeniach biurowych, jednak
nic nie stoi na przeszkodzie aby
montowaç je tak˝e w domach
prywatnych. Wr´cz przeciwnie,
przemawia za tym wiele zalet te-
go rozwiàzania. Szczególnie zaÊ
przydatne sà w pomieszczeniach
remontowanych.
A STARY SUFIT
Salon w remontowanym przez
nasza redakcj´ budynku jest du˝y
i wysoki. Poczàtkowo mia∏ byç
„otwarty“ a˝ do samego podda-
sza, ze schodami prowadzàcymi
na antresol´. Tak zak∏ada∏ pro-
jekt, jednak za∏o˝enie to wyda∏o
44 PRZEWODNIK BUDOWLANY MARZEC 2004
13239516.004.png
materia∏y i technologie
UWAGA
Pod sufitem podwie-
szanym mo˝na scho-
waç stary sufit, bez
potrzeby jego odna-
wiania. Mo˝na tu tak˝e
ukryç przewody instalacyj-
ne, z wy∏àczeniem rur gazo-
wych, których nie wolno za-
s∏aniaç ze wzgl´dów bezpie-
czeƒstwa (nie wyczulibyÊmy
ulatniajàcego si´ gazu).
1. Przy pomocy lasera budowlanego
wyznaczyliÊmy poziom sufitu.
2. Wyznaczamy przebieg profili g∏ów-
nych i miejsca mocowania wieszaków.
W istniejàcym stropie najpierw umiesz-
czamy ko∏ki rozporowe.
si´ inwestorowi zbyt odwa˝ne
i ma∏o praktyczne (pami´tajmy,
˝e dom powsta∏ na poczàtku lat
90-tych). Dlatego w trakcie budo-
wy zrezygnowano z tego rozwià-
zania, a nad salonem mia∏ po-
wstaç strop. Jednak brak konsul-
tacji tego pomys∏u z architektem
lub jakimkolwiek „znajàcym si´
na rzeczy“ fachowcem spowodo-
wa∏y, ˝e prace zosta∏y przepro-
wadzone tylko cz´Êciowo. Skoƒ-
czy∏o si´ na przeprowadzeniu po-
t´˝nych ˝elbetowych szyn nad
ca∏ym pomieszczeniem. Zabra-
k∏o natomiast pomys∏u co z tym
dalej zrobiç. Prowizorycznie na
szynach zosta∏y u∏o˝one deski,
ale rozwiàzanie to nie by∏o ani
skuteczne i estetyczne, ani tym
bardziej bezpieczne. W ciàgu kil-
ku lat deski zosta∏y zastàpione
p∏ytami paêdzierzowymi, a sufit
w salonie stanowi∏y p∏yty gipso-
wo-kartonowe. Jednak fachowiec,
który je uk∏ada∏, mia∏ powierz-
chownà wiedz´ o prawid∏owym
monta˝u. W efekcie sufit zosta∏
u∏o˝ony nierówno, zaprawa do
spoin nie zosta∏a zeszlifowana,
a na powierzchni p∏yt zosta∏y
placki szpachlówki. Nie byliÊmy
tak˝e pewni czy do mocowania
u˝yto profili o wymaganej wytrzy-
ma∏oÊci. Z takim sufitem nic nie
mo˝na ju˝ zrobiç – ani zagipso-
3. Mocujemy uchwyt, na którym
zostanie zawieszony wieszak.
4. Wieszak jest dwuhakowy z mo˝liwoÊcià
regulacji poziomu zawieszenia sufitu.
5. Zawieszamy wieszak na wczeÊniej
zamocowanym uchwycie.
6. Rozstaw wieszaków wzd∏u˝ profili g∏ów-
nych nie mo˝e byç wi´kszy ni˝ 1200 mm.
MARZEC 2004 PRZEWODNIK BUDOWLANY
45
!
13239516.005.png 13239516.006.png
a. Kasetony
sufitu Prima
Plain pakowa-
ne sà w pacz-
ki. Z jednego
opakowania
u∏o˝ymy ok.
5m 2 sufitu.
PROJEKTOWANIE
Z KOMPUTEREM
NA SUFICIE ZOSTA¸Y ZAMOCOWANE
WIESZAKI MONTA˚OWE
Projektanci i architekci powinni zaj-
rzeç na stron´ internetowà firmy
Armstrong www.armstrong.pl. Za-
mieszczone jest tu wiele informacji
i danych technicznych o wszystkich
oferowanych przez producenta ro-
dzajach sufitów. Mo˝na tu znaleêç
tak˝e porady dotyczàce zasad mon-
ta˝u oraz warunków gwarancji. Na
uwag´ zas∏uguje wielopoziomowa
wyszukiwarka elementów sufitu pod-
wieszanego, po∏àczona z bazà da-
nych produktów Armstrong. Dodat-
kowym u∏atwieniem przy projekto-
waniu sufitów jest opracowany przez
firm´ Armstrong program o nazwie
Estimate. Pozwala on na obliczenie
zu˝ycia materia∏ów, danych do kosz-
torysu, analiz´ akustyki pomieszczeƒ.
Na podstawie tych danych mo˝na ∏a-
two dobraç odpowiedni rodzaj sufitu.
b. Profile
poprzeczne
600 mm
c. Konstrukcja
Trulok 15 mm
to profile g∏ów-
ne i poprzecz-
ne. Zastosowa-
no tak˝e listwy
przyÊcienne
Armstrong
19/24 mm.
d. Zestaw do
mocowania
wieszaków, na
których zawie-
szane sà profi-
le g∏ówne.
CICHO I BEZPIECZNIE
Sufity podwieszane zacz´to stoso-
waç aby zapewniç w∏aÊciwà aku-
styk´ pomieszczeƒ. W∏asnoÊci
akustyczne sufitów w zakresie po-
ch∏aniania i izolacyjnoÊci wzd∏u˝nej
sà ciàgle poprawiane. Niektóre su-
fity zapewniajà poch∏anianie na po-
ziomie maksymalnym (alfa w =
1,00) i izolacyjnoÊç wzd∏u˝nà do
47 dB. Sufitowe p∏yty mineralne
nale˝à do wyrobów niepalnych lub
niezapalnych. Niektóre sufity mo-
gà stanowiç zabezpieczenie
ogniowe stropów, wymagane
przez prawo budowlane.
e. Wieszak
ma mo˝liwoÊç
regulacji
wysokoÊci
w celu
zachowania
poziomu.
f. Do monta˝u
sufitu podwie-
szanego nie
potrzebujemy
specjalistycz-
nych narz´dzi.
waç, ani zamalowaç. Mo˝na jedy-
nie zerwaç wszystko i u∏o˝yç od
nowa lub zastosowaç sufit pod-
wieszany. ZdecydowaliÊmy si´ na
to drugie rozwiàzanie, przede
wszystkim ze wzgl´du na mo˝li-
woÊç zakrycia dotychczasowego
sufitu. W trakcie prac natomiast
doceniliÊmy jeszcze wiele innych
zalet tej technologii.
pomocy ró˝nego rodzaju zawiesi.
Kasetony dost´pne sà w kilku-
dziesi´ciu wzorach. W celu wy-
brania odpowiedniego najlepiej
wybraç si´ do hurtowni materia-
∏ów budowlanych, w której „na ˝y-
wo“ ocenimy ich wyglàd. Produ-
cenci publikujà zwykle katalogi
z pe∏nà ofertà, jednak nie wszyst-
kie wzory sà dost´pne „od r´ki“.
Podobnie z kolorami. Istnieje
mo˝liwoÊç zamówienia sufitu
w dowolnym kolorze, lecz trzeba
liczyç si´ z tym, ˝e realizacja na-
szego zamówienia potrwa ok. 2
tygodni. Dla remontowanego
YBÓR SUFITU
Sufity podwieszane sprzedawane
sà w postaci kasetonów, które
uk∏ada si´ na stalowym ruszcie
zamocowanym do stropu przy
46 PRZEWODNIK BUDOWLANY MARZEC 2004
W
13239516.007.png
materia∏y i technologie
7. Wyznaczamy lini´ zamocowania li-
stwy przyÊciennej.
8. No˝ycami do ci´cia metalu przycina-
my listw´ na wymaganà d∏ugoÊç.
9. Wiercimy otwory pod ko∏ki
monta˝owe.
10. Mocujemy listw´ przyÊciennà.
przez nas budynku wybraliÊmy
sufit z p∏ytà Prima Plain Microlo-
ok, którego producentem jest fir-
ma Armstrong. Jest to p∏yta sufito-
wa niezapalna. Dost´pny jest
w kilku wariantach ró˝niàcych si´
rodzajem powierzchni, wielkoÊcià
p∏yty i kraw´dzià. Wybrany przez
nas sufit nale˝y do dro˝szych roz-
wiàzaƒ poniewa˝ p∏yty majà kra-
w´dê MicroLook. Dzi´ki specjal-
nie wyprofilowanemu podci´ciu
kraw´dzi p∏yty, powierzchnia sufi-
tu jest opuszczona poni˝ej pozio-
mu rusztu, przez co staje si´ on
mniej widoczny. Wi´cej informacji
11. Koƒcówka profilu poprzecznego
w systemie zaczepowym ma kszta∏t
haka.
12. Dzi´ki wyprofilowanej koƒcówce
po∏àczenie mi´dzy profilami jest trwa∏e
i stabilne.
MARZEC 2004 PRZEWODNIK BUDOWLANY
47
13239516.001.png 13239516.002.png
ÂCI¢TA KRAW¢Dè MICROLOOK
POWIERZCHNIA PLAIN, WZÓR STANDARDOWY
13. W trakcie wieszania kolejnych profili nale˝y pami´taç o cià-
g∏ej kontroli poziomu i jej regulacj´ poprzez zmian´ wysokoÊci
wieszaków.
WYMIAR DOCINANYCH P¸YT PRZYÂCIENNYCH
14. Kasetony sufitowe powinny aklimatyzowaç si´ w pomiesz-
czeniu przez ok. 24 godziny.
Najlepszym dla efektu wizualnego rozwiàzaniem jest
proporcjonalny uk∏ad p∏yt sufitowych. Rzadko po-
mieszczenie ma taki wymiar, który odpowiada∏by
wielokrotnoÊci wymiaru p∏yty. W innym przypadku
p∏yty przy Êcianach muszà byç przycinane. Jednak
wàskie fragmenty nie wyglàdajà dobrze, dlatego za-
leca si´ aby tak zaplanowaç rozmieszczenie wszyst-
kich p∏yt na suficie, aby szerokoÊç tych, które znajdà
si´ przy Êcianie by∏a wi´ksza od po∏owy wymiaru po-
jedynczej p∏yty. Aby obliczyç ten wymiar nale˝y po-
dzieliç pomieszczenie przez 600 mm (wymiar p∏yty).
Otrzymanà liczb´ ca∏kowità nale˝y zmniejszyç o 1 –
to b´dzie iloÊç ca∏ych p∏yt. Do reszty dzielenia nale˝y
dodaç 600 i podzieliç przez 2. W ten sposób otrzy-
mujemy wymiar p∏yty przy Êcianach.
o cechach tego sufitu znajduje si´ w dalszej cz´Êci artyku-
∏u, w oddzielnej ramce.
UFIT W KILKA GODZIN
Sufit Prima Plain pakowany jest w paczki, w których znaj-
dujà si´ kasetony na ok. 5 m kw. P∏yty te mo˝na instalowaç
w pomieszczeniach, w których wilgotnoÊç wzgl´dna osià-
ga nawet 95%. Najlepiej sufit przywieêç na miejsce mon-
ta˝u jeden dzieƒ wczeÊniej, tak aby p∏yty mia∏ czas na akli-
matyzacj´. Prosty sufit, bez wygi´ç i zmian poziomu, mo˝-
na zamontowaç nawet samemu. JeÊli jednak nie
posiadamy zdolnoÊci czy czasu, lepiej zleciç tà czynnoÊç
wyspecjalizowanej ekipie, którà poleci producent.
Pierwszym krokiem przy monta˝u naszego sufitu by∏o do-
k∏adne zmierzenie pomieszczenia. Nast´pnie ustaliliÊmy
kierunek przebiegu profili g∏ównych i sprawdziliÊmy czy
nie ma na ich drodze przeszkód w postaci kana∏ów wenty-
15. Wk∏adamy kasetony w otwory powsta∏e po u∏o˝eniu rusztu
z profili g∏ównych. Opierajà si´ one na kraw´dziach profili
g∏ównych. Do mocowania nie u˝ywamy kleju ani wkr´tów.
48 PRZEWODNIK BUDOWLANY MARZEC 2004
S
13239516.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin