Podłoga ciepła i cicha.pdf

(684 KB) Pobierz
13238578 UNPDF
PODüOGA
CIEPüA I CICHA
Poddasze przed u¸oýeniem izolacji
cieplnej i akustycznej.
Jeæli poddasze przeznaczone jest na cele mieszkalne zachodzi koniecznoæ
wyciszenia pod¸ogi Ð tak aby ha¸asy nie przenika¸y do kondygnacji poniýej.
Dodatkowo izolacja termiczna ograniczy straty ciep¸a.
wykle jako podk¸ad pod pod-
¸og« stosuje si« wylewki be-
tonowe. Jednak nie zawsze
jest to rozwizanie moýliwe i ekono-
miczne. System suchego jastrychu
NIDA Pod¸oga oferowany przez La-
farge Nida Gips to alternatywne
rozwizanie. W stosunku do trady-
cyjnych materia¸w jest to technolo-
gia ze wszystkich stron nowoczesna,
spe¸niajca wszelkie wymagania izo-
lacyjnoæci akustycznej i termicznej.
System moýna uk¸ada na wszyst-
kich pod¸oýach, zarwno nowych,
jak i przeznaczonych do renowacji.
Jego niewielki ci«ýar oraz szybki
i suchy montaý sprawiaj, ýe system
ten jest czasami jedynym rozwiza-
niem problemu starych i zniszczo-
nych pod¸g, szczeglnie na os¸a-
bionych stropach.
42
PRZEWODNIK BUDOWLANY LIPIEC 2003
Z
13238578.003.png
MATERIAüY I TECHNOLOGIE
1. Pod¸oýe powinno by suche i czyste. Przed rozpocz«-
ciem prac usun«liæmy zanieczyszczenia i resztki py¸u po
szlifowaniu spoin obudowy poddasza (zobacz teý w
numerze PB 05/2003).
2. Za pomoc niwelatora ustaliliæmy najwyýszy punkt na
powierzchni pod¸ogi.
ç
3. Zaznaczyliæmy grny poziom podsypki wyrwnawczej.
4. Ustawiliæmy prowadnice ¸aty wyrwnawczej za pomoc
poziomnicy.
LIPIEC 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 43
13238578.004.png
System suchego jastry-
chu NIDA Pod¸oga
sk¸ada si« z p¸yt pod-
¸ogowych gipsowo-
kartonowych o bardzo
duýej twardoæci i prze-
znaczony jest do uk¸a-
dania na wszystkich
pod¸oýach, zarwno
nowych jak i przezna-
czonych do renowacji.
we¸ny
mineralnej
årednie zuýycie komponentw suchego jastrychu
NIDA P na 1 m 2 pod¸ogi
Produkt
Iloæ
P¸yta pod¸ogowa NIDA P
2,10 m 2
Klej NIDA P
0,30 kg
Wkr«ty NIDA P
7 szt.
Podsypka wyrwnujca
10 l/1 cm gruboæci
P¸yta styropianowa
1,05 m 2
Pianka poliuretanowa
1,05 m 2
Masa szpachlowa NIDA P
5 kg
5. Podsypk« wyrwnujc NIDA P stosuje si«
w celu wyrwnania poziomu. Minimalna gru-
boæ warstwy podsypki wynosi 2 cm, natomiast
maksymalna Ð 20 cm.
P¸ynna folia uszczelniajca
0,60 kg
np. Botact DF 9
ustalone ze wsp¸czynnikiem strat rwnym 5%
6. Rozpocz«liæmy wysypywanie NIDY P.
7. Zacz«liæmy od miejsc najbardziej oddalonych od drzwi
wejæciowych.
44
PRZEWODNIK BUDOWLANY LIPIEC 2003
13238578.005.png
MATERIAüY I TECHNOLOGIE
8. Starannie rozsypaliæmy podsypk« przy æcianie (w na-
szym przypadku rwnieý przy drzwiach od cz«æci technicz-
nej).
9. Zacz«liæmy rozprowadzanie od zaznaczonego na æcia-
nach poziomu.
ç
10. Przesuwaliæmy nadmiar do siebie.
11. W miar« post«pu prac dosypywaliæmy podsypk«.
LIPIEC 2003 PRZEWODNIK BUDOWLANY 45
13238578.006.png 13238578.001.png
12. Aby rozpocz uk¸adanie we¸ny weszliæmy do po-
mieszczenia na u¸oýonych p¸ytach Ð aby nie naruszy war-
stwy podsypki.
13. Aby wykona w¸aæciw izolacj« p¸yty we¸ny mineral-
nej uk¸adaliæmy w sposb mijankowy, z przesuni«ciem.
14. P¸yty we¸ny mineralnej Stropoterm moýna ¸atwo
docina.
15. Przy uk¸adaniu p¸yt naleýy pami«ta o zachowaniu
dylatacji przy æcianach.
46
PRZEWODNIK BUDOWLANY LIPIEC 2003
13238578.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin