Dokumentacja Systemu Utrzymania lokomotywy serii 182.pdf

(238 KB) Pobierz
dsu_182
DOKUMENTACJA TECHNICZNA –DokumentacjaSystemuUtrzymania
LOKOMOTYWA SERII 182 (59E)
OPIS PROJEKTU: ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ
KLIENT:
CTL Logistics S.A.
PRZEMYSŁ:
Kolejnictwo
NAZWAPROJEKTU:
Obowiązująceprawo(Rozp.Min.Infr.,Dz.U.Nr212z2005r.,poz.1771zpóźn.zm.)
wymaga od przedsiębiorców wykonujących przewozy kolejowe posiadania
DokumentacjiSystemuUtrzymaniaeksploatowanychprzeznichpojazdówkolejowych,
tzw. DSU. Niniejsze opracowanie dotyczy lokomotyw elektrycznych serii 182 (59E),
sprowadzanych do Polski z Czech i Słowacji od 2006 roku. Pojazdy zostały
przystosowanedowarunków eksploatacyjnychnaliniachkolejowychwPolsce,atyp
uzyskał Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane
przezUTK.Lokomotywabyłaprodukowanawlatach1963–1965wczeskichzakładach
Škodaiprzeznaczonajestdoprowadzeniapociągówtowarowychomasie2500tna
liniachnormalnotorowych(1435mm)zprędkościąmax90km/h.
DSU lokomotywy serii 182 jest zbiorem: wymagań technicznotechnologicznych,
określających sposób i zakres wykonywania przeglądów i napraw, opisów czynności
przeglądowonaprawczych na poszczególnych poziomach utrzymania oraz warunków
technicznychprób,badańiodbiorupojazdupoprzeglądachinaprawach.Przeznaczona
jest do wykorzystania przez pracowników wykonujących czynności utrzymania,
konserwacji i napraw, a takŜe dla pracowników czuwających nad prawidłowym
przebiegiemprocesutechnologicznegoprzeglądówinapraworazodpowiedniąjakością
ich wykonania. DSU ma na celu takŜe zoptymalizowanie częstotliwości i zakresu
wykonywania czynności przeglądowonaprawczych, okresowych wymian części i
właściweichpowiązaniezeksploatacjądlajaknajbardziejefektywnego,bezawaryjnego
ibezpiecznegowykorzystaniapojazdukolejowegowrealizowanymprzezprzewoźnika
procesieprzewozowym.
EC ENGINEERING Ï zakres prac: ÈÈÈÈÈÈÈÈ..ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ ÈÈÈ
Zakrespracprojektowychobejmowałopracowanienastępującychgruptematycznych:
  Opisfunkcjonalnypojazduzpodziałemnajegoelementyskładowewprocesie
utrzymania,
  Strukturacykluprzeglądowonaprawczego,
  Definicje pojęć związanych z procesem utrzymania z uwzględnieniem nazw i
określeńzastosowanychwnowymotoczeniuprawnym,
  Opisyczynnościprzeglądowychinaprawczych,
  InstrukcjedemontaŜuimontaŜupodzespołów,
  Parametry mierzone w procesie utrzymania, metody
wykonywaniapomiarów,
  Podzespołyobjętedozoremtechnicznym,
  Kartysmarowania,
  Wzory kart pomiarowych, protokołów i świadectw
odbioru,
  Testyipróbywykonywanewtrakcieutrzymania,
  Wymaganiadotyczącekwalifikacjipracowników,
  Urządzeniainarzędziaspecjalistycznewykorzystywane
wprocesieutrzymania,
  Ograniczenia związane z bezpieczeństwem i
interoperacyjnością.
Opracowanie Dokumentacji Systemu
Utrzymania lokomotywy elektrycznej serii
182 typu E669.2 (59E)
ROKREALIZACJI:
2006 / 2007
OPROGRAMOWANIE:
Microsoft Office
AutoCAD
Adobe Reader
Programy EC Engineering
KONTAKT:
Sÿawomir Dziedzic
sdziedzic@ec-e.pl
+48 12 627 77 08
Opracowana wg obowiązującego stanu prawnego
DokumentacjaSystemuUtrzymania,zostałazłoŜonawUTK
doweryfikacjiizatwierdzenia.
Wynik projektu
ul.Lublańska34,31476KrakówTel.:+481262777 40Fax:+48124114517
www.ec-engineering.pl
331171711.050.png 331171711.051.png 331171711.052.png 331171711.053.png 331171711.001.png 331171711.002.png 331171711.003.png 331171711.004.png 331171711.005.png 331171711.006.png 331171711.007.png 331171711.008.png 331171711.009.png 331171711.010.png 331171711.011.png 331171711.012.png 331171711.013.png 331171711.014.png 331171711.015.png 331171711.016.png 331171711.017.png 331171711.018.png 331171711.019.png 331171711.020.png 331171711.021.png 331171711.022.png 331171711.023.png 331171711.024.png 331171711.025.png 331171711.026.png 331171711.027.png 331171711.028.png 331171711.029.png 331171711.030.png 331171711.031.png 331171711.032.png 331171711.033.png 331171711.034.png 331171711.035.png 331171711.036.png 331171711.037.png 331171711.038.png 331171711.039.png 331171711.040.png 331171711.041.png 331171711.042.png 331171711.043.png 331171711.044.png 331171711.045.png 331171711.046.png 331171711.047.png 331171711.048.png 331171711.049.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin