[Szkolenie szybowcowe] - Trening szybowcowy.pdf

(193 KB) Pobierz
Trening szybowcowy
Trening szybowcowy
Problemy dotyczĢce treningu szybowcowego rzadko przypominajĢ Ļcisþy problem
majĢcy proste rozwiĢzanie, gdyŇ poza dwoma ádobrzeÑ, áŅleÑ mamy tutaj do
czynienia z ábyę moŇeÑ, ásprbujmyÑ, czyli wĢtpliwoĻciami, ktre dodatkowo sĢ
indywidualnie postrzegane przez trenujĢcego. StĢd nie mogħ daę prostych recept
na wszystko, lecz mogħ jedynie podzielię siħ z wami moim doĻwiadczeniem. Nie
musi iĻę ono w zgodzie z waszym. Niemniej postaram siħ szczerze i dokþadnie je
zaprezentowaę, co byę moŇe zmusi was do zadania mi lub sobie nowych pytaı
i udzielenia na nie odpowiedzi.
Szybowiec
Przedstawiħ tutaj parħ przemyĻleı odnoĻnie szybowca treningowego:
Dowolny szybowiec o doskonaþoĻci lepszej niŇ, powiedzmy 28, nadaje siħ do lotw
treningowych.
Dobry pilot bħdzie dobrze lataþ w kaŇdym szybowcu.
Rozwoju umiejħtnoĻci (osiĢgniħę) nie naleŇy kojarzyę z doskonaþoĻciĢ szybowca.
Za pieniĢdze moŇna kupię szybowiec. Nie moŇna kupię umiejħtnoĻci za pieniĢdze - czasem
wrħcz stanie siħ przeciwnie.
ýatwe w obsþudze i þatwe w uŇyciu przyrzĢdy uþatwiajĢ latanie.
Komputerowe instrumentarium high-end wymaga uwagi pilota. Niewielu pilotw oprcz
dobrego obeznania w funkcjach komputera zna i uwzglħdnia niedoskonaþoĻci, jakimi sĢ
obdarzone.
MyĻlħ, Ňe zabrzmi to trochħ ekstremalnie. Pilotowi potrzeba ok. 20h lotu na szybowcu
laminatowym przechodzĢc z drewnianego. Po nastħpnych 20-30h spħdzonych w szybowcu
klasy otwartej powinien on byę w stanie uczestniczyę na nich w zawodach.
OsiĢgana prħdkoĻę czy dystans jest wynikiem zarwno umiejħtnoĻci pilota jak i doskonaþoĻci
szybowca. Lecz umiejħtnoĻci nie zdobħdzie siħ latajĢc od razu na wyrafinowanych
szybowcach. Nie ma moŇliwoĻci, by lataę lepiej bez uciĢŇliwej nauki i wielogodzinnego
treningu.
(...)
W porwnaniu do szybowcw jednomiejscowych szybowce dwumiejscowe posiadajĢ wiele
zalet przydatnych dla treningu przelotowego. ZaĻ motoszybowce dajĢ moŇliwoĻę unikniħcia
lĢdowania przygodnego niestety pozbawiajĢ tym samym doĻwiadczeı w walce áw parterzeÑ
i przygodnym lĢdowaniu. [Pisze o tym dalej]
Przeloty treningowe
Skoro wiele o tym napisano, postaram siħ jedynie zrobię krtki przekrj dotychczasowej
wiedzy, jak i przedstawię parħ nowych propozycji. Niektre z nich byþy praktykowane na
obozach treningowych, inne sĢ czysto teoretyczne.
Trening krĢŇenia (ęwiczenia)
¤ OpuĻę komin, straę na hamulcach 500m, wejdŅ do tego samego komina i wycentruj. [1]
¤ Zmieniaj komin gdy tylko noszenie spada poniŇej ustalonej wartoĻci. JeĻli przy tym
zejdziesz poniŇej ustalonej wysokoĻci, wykorzystuj takŇe sþabsze noszenia. [2]
¤ BħdĢc w zasiħgu lotniska naucz siħ korzystaę z noszeı na maþej wysokoĻci. Ustal
minimalnĢ wysokoĻę lotu.[3]
¤ Podobnie majĢc moŇliwoĻę bezpiecznego lĢdowania badaj sam poczĢtek i najniŇsze partie
kominw. KrĢŇ coraz niŇej w kominie, opuszczajĢc i wchodzĢc do komina. [4]
¤ Oceı i wypowiedz na gþos siþħ kolejnego komina. Bħdziesz zaskoczony tym, jak czħsto siħ
mylisz. [5]
¤ Staraj siħ przegonię innych w kominie zawsze jednak nie przeszkadzajĢc im. [6]
¤ KrĢŇ caþy dzieı w stronħ, w ktrĢ nie lubisz. [7]
¤ Lataj z maksymalnym obciĢŇeniem (balastem) w sþabych warunkach.
¤ Centruj kominy inaczej niŇ to zwykle robisz. [8]
¤ Centruj jak ptak, na wyczucie. Bez vario.
376411533.001.png
Trening w locie po prostej
¤ Minimalizuj straty wysokoĻci na przeskoku lawirujĢc pomiħdzy chmurami. Minimalizuj
czas krĢŇeı podczas przelotw (licz þĢczny czas stoperem lub analizuj track). [9]
¤ Minimalizuj nawigacjħ w locie poprzez doskonalenie przygotowania przed lotem, na tyle
abyĻ nawet nie musiaþ uŇywaę mapy podczas lotu. Postħpuj alternatywnie w locie z kolegami
by dostrzec rŇnicħ. [10]
¤ Raz stosuj siħ do krĢŇka prħdkoĻci McCready'ego. [11]
Innym razem lataj za szybko. [12]
Innym razem zaniŇaj Ļrednie noszenie w silnych warunkach, lecz korzystaj tylko
z najlepszych noszeı. [13]
¤ Unikaj przeciĢŇeı mniejszych niŇ 0,5g przy dynamicznym lataniu.
Trening na punkcie zwrotnym
50% pilotw po udokumentowaniu przynajmniej 10 przelotw nie miaþo problemw
z sektorami na PZ. NaleŇy oczywiĻcie nauczyę uczniw wþaĻciwego fotografowania na
termice, zanim bħdĢ musieli dokumentowaę oficjalne przeloty.
(...)
Potem wybierz siħ na fotograficzne safari po PZ-tach. Rb tylko jedno zdjħcie poszcze-
glnemu PZ-towi i zobacz, co wyjdzie. [14]
376411533.002.png
Dolot
Licz dolot do kaŇdego punktu zwrotnego. Dolatuj do punktw na wysokoĻci ustalonej przed
lotem.[15] Licz kaŇdy dolot do lotniska. Zmniejszaj zapas wysokoĻci wraz z nabieraniem
doĻwiadczenia, jak i w silniejszych warunkach.[16]
LĢdowanie
KaŇde lĢdowanie powinno byę celne i poprzedzone krħgiem. Staraj siħ mieę 100 metrowy
dobieg.
Staı siħ czħstym ápolowiczemÑ przez wybr dþugich zadaı koıczĢcych siħ razem z koıcem
termiki. Stwierdzisz dziħki temu, Ňe lĢdowania przygodne sĢ dla ludzi, nabierzesz teŇ
doĻwiadczenia w takich sytuacjach.
Aby trening w grupach odnisþ sukces, nie moŇe byę w nim zawiĻci. ýatwo powiedzieę.
Trzeba sobie uĻwiadomię, Ňe celem jest wrħcz wyksztaþcenie lepszych pilotw od nas
samych. Klub powinien zapewnię materialnĢ i finansowĢ pomoc w stosunku do
utalentowanych pilotw, ktrych talent do robienia pieniħdzy jest dopiero w zalĢŇku.
¤ Latajcie na te same bĢdŅ podobne trasy.
¤ Spotykajcie siħ przed i po lotach, zaplanujecie i ocenicie loty, wypoczniecie po lotach,
zmotywujecie siħ i zaprzyjaŅnicie.
¤ Zaczynajcie lot na tej samej wysokoĻci. SchodŅcie siħ razem takŇe co jakiĻ czas w locie.
¤ Grupy mogĢ lataę przeciwko grupom lub indywidualnym pilotom.
¤ Stosujcie regulamin zawodw.
¤ Najlepszy pilot powinien lataę na najwolniejszym szybowcu.
¤ Latajcie na POST-y, sĢ rozrywkĢ, a przy okazji wiele uczĢ.
¤ Prbujcie wielu form latania parĢ od bliskiej pary do latania szerokĢ grupĢ.
Trening w szybowcu dwumiejscowym
WyciĢgnij naukħ z obserwacji, ale zadawaj teŇ pytania w locie z lepszym pilotem.
Zmieniajcie siħ kontrolĢ nad sterami co okoþo godzinħ.
WyjaĻniaj uczniowi gdzie lecisz i dlaczego, oraz czego siħ spodziewasz w nastħpnym
kominie.
Akceptuj uwagi co do twojego stylu latania.
JeĻli jesteĻcie zainteresowani wyczynowym lataniem na dwumiejscowym szybowcu
wprowadŅcie podziaþ rl na dowdcħ i drugiego pilota, tak jak to ma miejsce w wielo-
osobowych zaþogach. Latanie dwumiejscowym szybowcem jest sporĢ zabawĢ.
W ramach treningu zadanie powinno byę tak dobrane, by kaŇdy pilot uczyþ siħ tylko tego, co
jest mu potrzebne.
Wady takiego latania uwidoczniajĢ siħ, gdy zaþoga do siebie nie pasuje, ani nie ma jasnego
podziaþu rl. Znam przypadek wypadku dwch instruktorw w K13. Gdy na ratunek przybyli
ich klubowi koledzy, zastali ich podczas dalszej kþtni o to, kto jest odpowiedzialny za lot.
Okazaþo siħ, Ňe w momencie wypadku Ňaden z nich nie kontrolowaþ lotu.
Psychologiczny komfort, jaki dajĢ loty dwusterowe z lepszym pilotem moŇe byę
niebezpieczny, gdy pilot odpowiedzialny za lot bħdzie krħpowaþ siħ zwrcię Ci uwagħ
w chwili zagroŇenia.
Dþugoterminowy trening do dalekodystansowych lotw powinien odbywaę siħ przy uŇyciu
szybowca jednomiejscowego.
Trening w motoszybowcu
Motoszybowiec jest idealnym Ļrodkiem by odkryę swoje moŇliwoĻci i zobaczyę jak daleko
moŇna siħ posunĢę.
(...)
Pilot motoszybowca nie powinien zapominaę, Ňe lĢdowanie w terenie przygodnym poprzedza
caþy cykl decyzji ktry zaczyna siħ o wiele wczeĻniej nim zejdziemy za nisko.
MoŇliwoĻę uruchomienia silnika stwarza takŇe ryzyko zbyt pochopnego jego uŇycia
w sytuacji kryzysowej. W zawodach czħsto kryzysowe sytuacje decydujĢ o ostatecznym
wyniku. Stawia to pilota motoszybowca w innej sytuacji psychicznej niŇ pilota zwykþego
szybowca.
SprawnoĻę fizyczna
Jest waŇna. Jednak nie jest przedmiotem tej dyskusji. Istnieje sporo literatury na ten temat. Po
prostu uprawiajcie sport regularnie. Nie jest konieczny atletyczny wysiþek, wystarczy mieę
z aktywnoĻci fizycznej radoĻę i korzyĻę zdrowotnĢ. Spytajcie swojego doktora.
Trening intelektualny
Jak wspomniaþem naleŇy pogþħbiaę wþasnĢ wiedzħ, szczeglnie w tych dziedzinach, od
ktrych zaleŇy szybowcowy wynik. Musimy znaleŅę odpowiedniĢ wagħ dla problemu, i tak:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin