Artur Jahns - Skuteczny biznesplan.pdf

(1272 KB) Pobierz
236480672 UNPDF
236480672.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Artur Jahns
rok 2009
Data: 4.01.2010
Tytuł: Skuteczny biznesplan – fragment utworu
Autor: Artur Jahns
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz-Podleś
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Karolina Pawlas
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
236480672.002.png
SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA . ...........................................................2
1. CZYM JEST BIZNESPLAN? . .....................................3
1.2. Biznesplan czy skuteczny biznesplan? . ...............................4
1.3. Bezpieczeństwo pomysłu . .....................................................7
1.4. Wskazówki do rozdziału . ......................................................8
2. SKUTECZNY BIZNESPLAN . ..................................10
2.1. Stylistyka i wygląd dokumentu . .........................................10
2.2. Merytoryczny biznesplan . ..................................................12
3.1. Streszczenie biznesplanu . ...................................................16
3.2. Usługa, produkt . .................................................................17
3.3. Kadra kierownicza . .............................................................21
3.4. Otoczenie bliższe i dalsze . ..................................................25
3.5. Plan marketingowy . ...........................................................35
3.7.1. Skuteczny harmonogram realizacji, skuteczny
biznesplan . ................................................................................45
3.7.3. Wskazówki do rozdziału . ................................................47
3.8. Plan finansowy . ..................................................................48
3.8.1. Źródła finansowania . .....................................................49
3.8.2. Prognoza przychodów ze sprzedaży . .............................49
3.8.3. Rachunek zysków i strat . ...............................................50
3.8.4. Rachunek przepływów pieniężnych . .............................53
3.8.5. Bilans . .............................................................................55
3.8.6.Wskaźniki finansowe . .....................................................57
3.9. Załączniki . ..........................................................................60
4. UZUPEŁNIENIE . ...................................................72
4.1. Załączniki . ...........................................................................72
73
) . .....74
4.1.5. Rachunek przepływów pieniężnych — metoda
pośrednia (PL) . .........................................................................75
4.1.6. Rachunek przepływów pieniężnych — metoda
pośrednia (EN) . ........................................................................77
4.1.7. Rachunek przepływów pieniężnych — metoda
bezpośrednia (PL) . ...................................................................78
4.1.8. Rachunek przepływów pieniężnych — metoda
bezpośrednia (EN) . ...................................................................79
4.1.9. Bilans — Aktywa (PL) . ....................................................81
4.1.10. Bilans — Aktywa (EN) . .................................................82
4.1.11. Bilans — Pasywa (PL) . ..................................................84
4.1.12. Bilans — Pasywa (EN) . .................................................85
4.2. Bibliografia . ........................................................................86
SKUTECZNY BIZNESPLAN — darmowy fragment — kliknij po więcej
Artur Jahns
1. Czym jest biznesplan
biznesplan?
1.1. Biznesplan to podstawa udanego
przedsięwzięcia
Adam Smith, wielka postać w historii ekonomii, liberał opo-
wiadający się za wolnym rynkiem i własnością prywatną,
mówi, że przedsiębiorca produkujący określone dobra nie robi
tego ze swoich prostych altruistycznych pobudek, lecz z czystej
egoistycznej chęci zysku. Co jest ważne, w swoim dążeniu do
zysku zaspokaja on nierzadko niezbędne potrzeby innych ludzi
poprzez dostarczanie im produkowanych przez siebie dóbr.
Mówi się, że 90% przedsiębiorstw, które startują bez bizne-
splanu, mniej więcej po roku działalności upada. Można więc
5
1. Czym jest
236480672.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin