Niemiecki - Samouczek, Raz a dobrze.pdf

(416 KB) Pobierz
534851123 UNPDF
Intensywny kurs w 30 lekcjach
dla poczàtkujàcych
• Aktualna i nowoczesna tematyka
• ˚ywe dialogi
• Rozumienie ze s∏uchu
Ksià˝ka
wydawnictwo LINGO
534851123.004.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Twój E-Biznes .
Tomasz Sielecki
NIEMIECKI raz a dobrze
Intensywny kurs j´zyka niemieckiego
w 30 lekcjach
Redakcja merytoryczna:
dr Piotr Dominik, Stefan Geller
534851123.005.png
Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com
Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl
Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk
Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora, Reinhold Utri
Lektorzy: Joanna Kozie∏, Boris Schwencke, Mi∏ogost Reczek, Reinhold Utri
Dêwi´k i monta˝: Leszek Czernicki
Program komputerowy i gry j´zykowe na p∏ycie CD-ROM: Edgard, www.edgard.com.pl
Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27
Druk i oprawa: Pozkal
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2005
www.WydawnictwoLingo.pl
ISBN 83-60287-00-7
Spis treÊci
Wst´p
5
Lek tion 8
56
Wymowa, pisownia, liczebniki
6
Im Restaurant – W restauracji
Cza sow ni ki zwrot ne. Czas prze sz∏y pro sty cza -
sow ni ków mo dal nych oraz ha ben i se in das
Im per fekt . Przyimki, po których u˝ywa si´ ce-
low ni ka. Przy im ki, po któ rych u˝y wa si´ bier ni ka.
Lek tion 1 8
An der Universität – Na uniwersytecie
Od mia na cza sow ni ka – za sa dy ogól ne.
Od mia na cza sow ni ka se in – byç.
Bu do wa zda nia po je dyn cze go. Two rze nie py taƒ.
Lek tion 9
64
Im Internet-Cafe – W kawiarence
internetowej
Za im ki dzier ˝aw cze. Li czeb ni ki po rzàd ko we.
Lek tion 2
14
Am Flughafen – Na lotnisku
Ro dzaj nik i je go za sto so wa nie. Mia now nik
No mi na tiv , biernik – Ak ku sa tiv . Od mia na
ro dzaj ni ka. Prze cze nie. Za imek nie okre Êlo ny
man . Cza sow nik ha ben – mieç.
Lek tion 10
72
Einkäufe – Zakupy
Od mia na przy miot ni ka. Tryb roz ka zu jà cy.
Lek tio n 3
22
Lek tion 11 80
Monika und ihre Freunde gehen ins Kino
– Monika i jej przyjaciele idà do kina
Stop nio wa nie przy miot ni ka. Zda nia pod rz´d ne
ze spój ni ka mi dass , ob , wenn i zda nia py ta jà ce
za le˝ ne.
Im Hotel – W hotelu
Cza sow ni ki roz dziel nie z∏o ˝o ne. Spój ni ki: aber ,
denn , oder , son dern , und . Od mia na cza sow -
ni ka wis sen i for my möchten .
Lek tion 4
30
Das Telefongespräch – Rozmowa
telefoniczna
Od mia na cza sow ni ka – ciàg dal szy. Cza sow ni ki
mo dal ne. Ce low nik – Da tiv . Za im ki oso bo we.
Okre Êla nie cza su – go dzi ny.
Lek tion 12
88
Sprawdê si´!
Lek tion 13 90
Das Telefongespräch (2) – Rozmowa
telefoniczna (2)
Czas prze sz∏y pro sty cza sow ni ków s∏a bych
i moc nych – das Im per fekt . For my pod sta wo -
we cza sow ni ka. Spój ni ki: außer dem , dann ,
de shalb , sonst , trotz dem .
Lek tion 5 38
Die Fahrt mit dem Taxi – Jazda taksówkà
Das Perfekt – czas prze sz∏y z∏o ˝o ny. Two rze nie
licz by mno giej rze czow ni ka.
Lek tion 6
46
Sprawdê si´!
Lek tion 14
98
Lek tion 7
48
Im Büro – W biurze
Czas przysz∏y – das Futur . Czas zaprzesz∏y
das Plu squ am per fekt . Uprosz czo ne za sa dy
sto so wa nia cza sów.
Der Spaziergang – Spacer
Przy im ki, po któ rych u˝y wa si´ ce low ni ka al bo
bier ni ka. Do pe∏ niacz – Ge ni tiv .
www.WydawnictwoLingo.pl
3
534851123.006.png 534851123.007.png 534851123.001.png 534851123.002.png 534851123.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin