Sex and the City 2008.txt

(18 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1053}{1137}CHOD�CIE WSZYSCY WIERZ�CY
{1153}{1228}Moja przyjaci�ka Miranda|umawia�a si� z Thomas'em Anderson'em,
{1228}{1278}dobrze zapowiadaj�cym si�|autorem sztuk w Nowym Jorku.
{1278}{1336}O Bo�e!
{1453}{1503}To by�o cudowne.
{1503}{1553}Wszystko by�o super, opr�cz jednej rzeczy.
{1553}{1620}Zaraz wracam.
{1653}{1784}Natychmiast po seksie,|wyskakiwa� z ��ka i bra� prysznic.
{2053}{2103}Zaraz wracam.
{2103}{2180}Co noc by�o to samo.
{2328}{2353}- Zaraz...|- Tak.
{2353}{2489}Zdecydowa�a si� skonfrontowa� to z nim|jak tylko si� wysuszy.
{2578}{2678}- To o co chodzi z tym prysznicem?|- O co ci chodzi?
{2678}{2803}Zawsze bierzesz prysznic, jak ko�czymy.|Zaczynam czu�, �e chodzi o mnie.
{2803}{2903}O nie, nie chodzi o ciebie. Tylko, �e...
{2903}{2978}- Co?|- Mam taki nawyk.
{2978}{3053}Gdy dorasta�em, siostry zakonne|m�wi�y, �e seks to grzech,
{3053}{3158}wi�c nabra�em nawyku|k�pania si� po nim.
{3203}{3228}Och, siostry zakonne.
{3228}{3328}Miranda nagle zrozumia�a,|�e spotyka�a si� z "katolickim kolesiem".
{3328}{3428}Wi�c my�lisz, �e woda pe�ni funkcj�|czego� w rodzaju ponownego chrztu?
{3428}{3528}Gdybym wiedzia�a, �e jest katolikiem,|nie umawia�abym si� z nim.
{3528}{3578}POwinni ich znakowa�.
{3578}{3734}Samotni ludzie w Nonie pytaj�|wcze�niejszych partner�w - zbyt przera�aj�ce.
{3778}{3878}To racjonalny, logiczny kole�,|pod ka�dym wzgl�dem, ale to?
{3878}{3928}Czysty, zapomnia�a� o "czysty".|To czysty facet.
{3928}{4028}Zostawcie mi znalezienie ostatniego religijnego|go�cia, kt�ry pozosta� na Manhattanie.
{4028}{4153}Nowy Jork pe�en jest miejsc kultu,|ale ostatnio za�wita�o mi,
{4153}{4278}�e, nigdy nie s�ysza�am, aby ktokolwiek|szed� tam dla poznawania kogo�.
{4278}{4376}Czy zwi�zki s� religi� lat 90-tych?
{4378}{4478}Nie wychowywano mnie w duchu|"b�d� grzeczna i nie m�w z pe�nymi ustami",
{4478}{4553}Zdecydowa�am si� sprawdzi� bardzej tradycyjne,|religijne typy, w ich naturalnym �rodowisku.
{4553}{4678}Gdy obserwowa�am ludzi wychodz�cych z Ko�cio�a,|zaskoczy�o mnie jak wygl�daj�.
{4678}{4753}Valentino, Escada, Oscar de la Renta.
{4753}{4853}Dlaczego B�g i moda|tak dobrze do siebie pasuj�?
{4853}{4953}I nagle, oto on ubrany|w Armani'ego w niedziel�...
{4953}{5003}Pan Big.
{5003}{5146}To by� szok. Do tej chwili|my�la�am, �e wierzy tylko w Yankees'�w.
{5303}{5393}- Witam ci� devocie.|- Hej...
{5403}{5478}- Co ty tu robisz?|- Badania.
{5478}{5553}Pisz� artyku� o prezbiterianach.|Znasz jakich�?
{5553}{5653}W�a�ciwie jestem ateist�,|ale nie m�w ksi�om.
{5653}{5767}- Kim jest ta tajemnicza kobieta?|- Moj� mam�.
{5803}{5903}- Co niedziela zabieram j� do ko�cio�a.|- Naprawd�?
{5903}{5978}- Kocham to.|- Dlaczego mi wcze�niej nie powiedzia�e�?
{5978}{6053}C�, co niedziel� piszesz, wi�c...
{6053}{6150}Wi�c w ka�d� niedziel�... Ko�ci�.
{6153}{6210}Racja.
{6278}{6353}Mam przed meczem 20 minut.|Mo�e napijemy si� kawy?
{6353}{6478}Nie mog�. Mam termin,|a to cappucino ca�kiem wystygnie, wi�c...
{6478}{6545}- Wi�c?|- Pa.
{6628}{6653}Z Bogiem.
{6653}{6703}To by� jeden z tych niezr�cznych|moment�w w zwi�zku
{6703}{6778}gdy czujesz si�, jakby�|nic nie wiedzia�a o osobie,
{6778}{6828}o kt�rej my�la�a�, �e wiesz wszystko.
{6828}{6903}Chodzi do ko�cio�a z matk�?|To nie mo�e by� dobre.
{6903}{7003}Nie s�uchaj. M�czyzna, kt�ry troszczy si�|o matk�, b�dzie wspania�ym m�em.
{7003}{7053}- Ja my�l�, �e to s�odkie.|- Wszystkie religie s� s�odkie
{7053}{7103}nim dojdzie do stadium z prysznicem.
{7103}{7203}- O m�j Bo�e, czy on to nadal robi?|- To zaskakuj�ce,�e ma jeszcze sk�r�.
{7203}{7328}- Pr�bowa�a� bra� z nim prysznic?|- Nie. Jeszcze wyci�gnie czosnek i krzy�.
{7328}{7378}Do kt�rego ko�cio�� chodzi jego matka?
{7378}{7478}- Park Avenue Presbyterian.|- Dobry ko�ci�l. Najlepszy na East Side.
{7478}{7553}Masz rating ko�cio��w?|Jest do tego przewodnik?
{7553}{7628}4 gwiazdki, �wietny chleb,|zaskakujaco s�aby wyb�r win.
{7628}{7728}Strasnie chc� pozna� jego matk�.|Wyobra�asz sobie?
{7728}{7803}Spotkanie z jego matk�|to jak przypiecz�towanie zwi�zku.
{7803}{7878}- Przepraszam za sp�znienie.|- No w sam� por�.
{7878}{7978}- Mia�am w�a�nie 5-cio godzinny lunch z James'em.|- 5-cio godzinne lunch'e, tak pami�tam je.
{7978}{8089}Panie, mam og�oszenie.|Prosz� si� nie �mia�.
{8103}{8128}Co?
{8128}{8178}- Zakocha�am si�.|- Co?
{8178}{8303}Samantha wypowiada�a te s�owa do nas,|jakby pozna�a co� niepoznawalnego,
{8303}{8403}jak Moj�esz rozdzielaj�cy Morze Czerwone.
{8403}{8503}Wszystko zacz�o si� kilka tygodni temu|w �rodow� noc.
{8503}{8652}Samantha zdecydowa�a si� leczy�|za pomoc� nocy pe�nej cudownej muzyki.
{8678}{8803}Nie mo�na nie zauwa�y� jak si�|poruszasz w takt muzyki. To pi�kne.
{8803}{8896}- C�, kocham jazz.|- To jasne.
{8903}{8987}- Jeste� muzykiem?|- Tak.
{9028}{9151}- Uwi�zionym w ciele prawnika.|- Nikomu nie powiemy.
{9178}{9268}- Mog� si� do��czy�?|- Jasne.
{9378}{9478}Kiedy sko�czyli wsp�lne "jazzowanie" ,|chodzili i gadali.
{9478}{9528}Powinna� przynajmniej spr�bowa�|jednego z tych lukrowanych.
{9528}{9600}To kawa�ek nieba.
{9628}{9703}Niebo. A ju� my�la�am,|�e si� tam nie dostan�.
{9703}{9753}Dlaczego?
{9753}{9817}Taki anio�?
{9828}{9928}I wtedy Samantha zrobi�a co�|raczej zaskakuj�cego, jak na pierwsz� randk�.
{9928}{10002}Nie zaprosi�a go do siebie.
{10002}{10110}- Dzi�kuj�, James.|- Bawi�am si� �wietnie.
{10127}{10244}- Mo�emy si� jeszcze spotka�?|- Z przyjemno�ci�.
{10302}{10402}I tym sposobem, Samantha,|kt�ra nigdy nie wierzy�a w zwi�zki,
{10402}{10477}nagle sta�a si� nawr�cona
{10477}{10552}Ca�kowicie porzuci�am ju� my�l,|�eby z facetami wog�le rozmawia�.
{10552}{10602}- Nie rozgadajcie tego.|- Przed James'em,
{10602}{10677}wszystkie moje rozmowy|opiera�y si� na dw�ch stwierdzeniach.
{10677}{10752}"Dawaj" i "Id� do domu".
{10752}{10852}- A to wszystko zawdzi�czam Charlotte.|- Mnie?
{10852}{10927}- A co ja zrobi�am?|- Twoje pieprzone bluzganie o niesypianiu z facetami...
{10927}{10977}�e jest to w�a�ciwie w|rzeczywisto�ci daleko nieop�acalne.
{10977}{11077}Gdybym si� juz pieprzy�a z James'em,|kto wie, co by dzi� z tego by�o.
{11077}{11177}- Czekaj. Jeszcze si� nie kochali�cie?|- Wkr�tce.
{11177}{11314}Wiecie, my�l�, �e to jest kto�,|za kogo mog�abym wyj�c za m��.
{11327}{11377}Samantha, to cudowne.
{11377}{11477}Wizja Samanthy|wychodz�cej za m�� przed ni�,
{11477}{11527}wstrz�sn�a Charlotte do g��bi.
{11527}{11577}Podj�a drastyczne kroki.
{11577}{11652}Posz�� zobaczy� si� z Noanie Stine,|medium dla gwiazd,
{11652}{11777}kt�ra mieszka�a w Brownstone|mi�dzy Central Park West i Columbus.
{11777}{11918}- Czy to ty i Madonna?|- Tak, chodzimy do tej samej klasy kaba�y.
{11927}{11977}Teraz...
{11977}{12082}Wybierz 3 karty,|twarz w d�, lew� r�k�.
{12102}{12152}Charlotte us�ysza�a o Noanie|bezpo�rednio od siostry mi�osierdzia,
{12152}{12252}kt�rej ma��e�stwo by�o|bardzo dok�adnie do przewidzenia.
{12252}{12350}OK, masz jakie� szczeg�lne pytanie?
{12377}{12457}C�, nie, w�a�ciwie...
{12477}{12565}- Tak.|- Kiedy wyjd� za m��?
{12627}{12711}Ace of wands, powodzenie.
{12752}{12857}Dziewi�� puchar�w ,|si�a i niezale�no��.
{12877}{12952}Wisielec, nowe przebudzenie.
{12952}{13052}Jeste� siln�, niezale�n� kobiet�|z sukcesami w przysz�o�ci,
{13052}{13136}ale ma��e�stwa nie widz�.
{13152}{13237}- S�ucham?|- Nie widz� go.
{13252}{13327}- Co?|- Nie widz� ma��e�stwa.
{13327}{13427}Jak ty mo�esz to tak po prostu m�wi�?
{13427}{13502}A co z moimi uczuciami?
{13502}{13602}Skarbie, jestem medium,|a nie psychiatr�.
{13602}{13752}Wi�c kim jest ta cudowna matka,|i kiedy b�d� mog�a p�j�� z wami do ko�cio�a?
{13752}{13877}- Chcesz i�� do ko�cio�a?|- M�wisz, jakbym by�a antychrystem.
{13877}{13977}Nie, ja po prostu nigdy nie pomy�la�em|o tobie jako o typie ko�cielnym.
{13977}{14052}Naprawd�?|A jakim jestem typem
{14052}{14143}Pi�knym i inteligentnym typem.
{14177}{14302}- Jakiego jeste� wyznania?|- Nie jestem w szczeg�lno�ci religijna.|Jestem otwarta na wszystkie.
{14302}{14377}- Co� jak "7-11"?|- Daj spok�j!
{14377}{14452}Chc� i�� do ko�cio�a|z toba i twoj� mam�.
{14452}{14502}- A mo�e w t� niedziel�?|- C�...
{14502}{14646}To taka drobna, prywatna rzecz,|kt�r� robi� z mam�, tylko we dwoje.
{14827}{14927}- Chcesz pojecha� w przysz�ym tygodniu na Karaiby?|- Jasne, p�jd� spakowa� moje narty wodne.
{14927}{15002}Nie, powa�nie.|Przydadz� nam si� wakacj�. Co?
{15002}{15102}S�o�ce, piasek,|i ty czekaj�ca na mnie.
{15102}{15177}- Mo�esz si� wyrwa�?|- Tak, ale mnie na to nie sta�.
{15177}{15302}Co� ci powiem. Ja kupi� bilety.|Kiedy dojedziemy kupisz mi wielk�...
{15302}{15364}margarit�.
{15677}{15777}- Czekaj. Chc� ci� przytuli�.|- Zaraz wracam.
{15777}{15851}Poczekaj sekundk�.
{15877}{15977}- Czy to nie mi�e? My, razem?|- Tak.
{16002}{16118}Wezm� tylko prysznic,|a potem jestem ca�y tw�j.
{16127}{16220}W seksie nie ma nic grzesznego.
{16252}{16352}Na prawd�? Dzi�ki za wyja�nienie mi tego.
{16352}{16427}Co to jest,|Ewangelia wed�ug Mirandy?
{16427}{16552}Powiesz,�e B�g stworzy� cia�o|i seks jest wyrazem tego cia�a,
{16552}{16677}Wi�c jak co� stworzone przez Boga,|mo�e by� uwa�ane za grzech?
{16677}{16727}No tak.
{16727}{16827}To cud! Jestem uleczony!|Jeste� wolna od pracy z tr�dowatymi.
{16827}{16927}To chyba znaczy, �e nie p�jd� do piek�a.|�wietne wiadomo�ci!
{16927}{17027}Dzi�kuje ci, Miranda,|za uratowanie mojej nie�miertelnej duszy.
{17027}{17077}W jej staraniach udzielenia pomocy,
{17077}{17202}Miranda przpadkiem detonowa�a co�|jakby bomb� "katolickiej winy".
{17202}{17252}Wezm� prysznic.
{17252}{17327}Gdy wyjd�, chc�,|�eby ci� tu nie by�o.
{17327}{17377}Jasne.
{17377}{17427}6 miesi�cy p�niej, ta sama gadka
{17427}{17527}przyda�aby si� Thomas'owi Anderson'owi,|przebojowi w�r�d graj�cych poza Broadway'em,
{17527}{17598}Prysznic Wstydu.
{17627}{17781}W tym czasie w centrum,|Sa...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin