The Imaginarium of Doctor Parnassus. 2009. DVDScr. XviD-420. (www. USABIT. com).txt

(74 KB) Pobierz
{1104}{1206}LONDYN, ANGLIA
{1670}{1766}Imaginarium Doktora Parnassusa.
{1944}{2027}Wyno�cie si� st�d!
{2780}{2851}Panie i Panowie podejd�cie prosz�.
{2860}{2931}Podejd�cie. Jestem|Mercury wys�annik bog�w!
{2932}{3020}Zapraszam do nas,|tylko na jeden wiecz�r.
{3021}{3126}Jedna noc w tym miejscu,|o�wieci Wasze umys�y.
{3127}{3242}Wasza wyobra�nia odmieni si�|za spraw� pot�nego umys�u...
{3243}{3283}...doktora Parnassusa!
{3284}{3376}Oto doktor Parnassus!
{3492}{3609}Przed Wami sam doktor Parnassus.|Bardzo stary m�drzec.
{3610}{3726}On sam ma ju� tysi�c lat,|posiada mocny umys�...
{3727}{3778}...kt�rym mo�e kreowa� Wasz� wyobra�ni�.
{3779}{3824}Pozw�lcie mu otworzy� Wasz umys�.
{3825}{3883}Pozw�lcie mu zabra� Was...
{3901}{3950}...do �wiata, o kt�rym|nawet nie �nicie
{3951}{4042}O kurde, lampki jakie�...|Ej widzicie to?
{4043}{4132}Przemiany dost�picie|z pomoc� tej uskrzydlaj�cej �licznotki.
{4133}{4269}Chwila moment. Chod�cie.|Popatrzymy sobie na t� �enad�.
{4270}{4340}Skarbie chod�.|Cyrk przyjecha�!
{4656}{4750}Ale je�li Wy sami|b�dziecie chcieli wybra�...
{4751}{4830}...zamiast niej ohydnego|�mierdz�cego stwora...
{4885}{4962}Kupcie bilet i sta�cie w kolejk�!|Tylko pi�� funt�w od �ebka.
{4963}{5015}Nie zwi�kszymy ceny,|dop�ki Ziemia si� kr�ci.
{5059}{5149}A wi�c Ty spr�bujesz?|Tw�j wyb�r...
{5331}{5417}Jeszcze nie t�dy,|najpierw musisz kupi� bilet...
{5418}{5486}Spieprzaj przebiera�cu!
{5487}{5523}We� mu he�m!
{5524}{5583}Jeste� pijany!|Z�a� z naszej sceny.
{5584}{5632}Chcesz mnie wyrzuci�?
{5633}{5678}Tak, chc�!
{5679}{5714}No to masz!
{5783}{5839}No to teraz kolej na dziadka!
{5840}{5881}Ej!
{5882}{5952}Wyno� si� ze sceny!
{5956}{5992}O �adne cycuszki...
{5993}{6039}Powiedzia�am, zje�d�aj ze sceny!
{6040}{6070}Pzesta�.
{6071}{6143}Chc� si� z Tob� zabawi�...
{6158}{6211}No, chod� do mnie!
{6629}{6679}Widz� Ci�!
{6679}{6703}Chod� tu �licznotko!
{6723}{6756}Chod� do mnie!
{6934}{6979}Dorw� t� twoj� dupk�!
{7136}{7170}Do mnie male�ka...
{7354}{7379}Wracaj. Ty suko!
{7813}{7899}Moja twarz!|To nie moja twarz...
{8018}{8075}Martin, Marty gdzie jeste�?
{8075}{8136}Gdzie go zabra�a�?|On poszed� za t� krow�!
{8137}{8182}Wydrapi� jej oczy!
{8230}{8268}Gdzie jest m�j m��!
{8287}{8334}Jest tu kto?
{8428}{8507}Jest tu kto�?|Prosz�, ktokolwiek?
{8550}{8594}Prosz�!
{8792}{8850}Nie!
{8968}{9003}Pomocy!
{9104}{9126}Prosz�!
{9175}{9224}Przysi�gam, �e...
{9292}{9357}nigdy wi�cej|nie wypij� alkoholu...
{10262}{10367}Wkroczy�e� w g�ebi� umys�u,|kt�r� kontroluje mistrz Parnassus.
{10368}{10442}D�ug� drog�...|(12X12X12 STOPNI POWODZENIA)
{10443}{10523}...wynagrodzi Ci umys�owa przemiana.
{10524}{10620}Tam wysoko gdzie wida� niebiosa,|zostaniesz uwolniony.
{10621}{10679}Ka�dy stopie� tych schod�w...|(WYGODNY BAR PANA NICK�A)
{10680}{10837}...przybli�a Ci� do chmur,|gdzie czeka rajska nagroda.
{10927}{11039}Witaj. Wygl�da na to,|�e chcia�by� si� napi�?
{11127}{11185}Tylko na jedn� kolejk�...
{11230}{11268}Siema!
{11295}{11328}Fajny klub...
{11523}{11574}Kolejny straceniec.
{11593}{11636}Straci�em kontakt.|Znowu.
{11666}{11692}Gdzie go wywiod�a�?
{11693}{11735}Sciga� mnie,|chcia� �ebym...
{11736}{11797}Nie wolno Ci by�o|zabra� go za lustro!
{11798}{11848}Nigdy!|Dobrze o tym wiesz.
{11849}{11918}Ej, Ty! Gunga Din!|Podejd� no tutaj.
{11995}{12041}My�lisz, �e jeste� zabawny?
{12042}{12089}Zabawny? O nie, nie, nie.
{12090}{12167}Jeste�my �miertelnie powa�ni.
{12258}{12290}Uciek�.
{12291}{12348}Mamy go szuka�? Nie s�dze.
{12910}{12987}Nie martw si� je�li|od razu tego nie zrozumia�e�.
{13082}{13164}B�d� Was obserwowa� �puny!
{13170}{13210}O przepraszam.|U�y�em z�ego s�owa...
{13211}{13311}Chcia�em powiedzie� inni...|Znaczy kalecy...
{13312}{13392}Znaczy upo�ledzeni...|Upo�edzeni? Niewa�ne!
{13393}{13449}Tak czy owak, b�d�|obserwowa� co tu wyprawiacie!
{13456}{13504}Cieszymy si� z takiej widowni...
{13505}{13563}Chod� potrzebujemy Ci�...
{13881}{13930}Panie i Panowie.
{13931}{14106}�wiat jest pe�en pi�kna i cud�w,|dla oczu tych kt�rzy chc� je zobaczy�...
{14107}{14172}Jak kurczak!
{14188}{14298}Mamo chod�my tam, i tam, i tam.|Gdyby On poprosi� poszliby�cie.
{14299}{14341}Nie skarbie! Za du�o na dzi�.
{14342}{14373}Ale ja chc�! Ja chc�!
{14374}{14386}Linda!
{14387}{14415}Nigdy mnie nie s�uchacie!
{14416}{14456}Przepraszam!|Przepraszam Pa�stwa.
{14457}{14472}...To nie fair!
{14486}{14523}Mo�e pomoc dla umys�u...
{14621}{14675}Anton!
{14676}{14744}Kto� tam wszed�...
{14811}{14872}Diego!|Gdzie on znowu si� straci�...
{15379}{15409}Bo�e!
{15747}{15802}Zbijam Was!|O tak.
{15918}{16085}Ch�opcze co Ty sobie my�lisz?|Masz natychmiast przesta�...
{16253}{16325}Wy perwersi,|je�li to Wy porwali�cie mojego syna...
{16326}{16373}...nie odpowiadam za to co Wam zrobi�!
{16538}{16586}Gdzie jestem...
{16594}{16673}Przesta�cie si� k��ci�,|a zacznijcie go szuka�!
{16674}{16724}Halo! Tutaj! Chyba mo�emy Wam pom�c.|Voila!
{16753}{16788}Super!
{16789}{16878}Diego! Gdzie� Ty si� podziewa�!|Wiesz jak bardzo si� ba�am!
{16882}{16939}Mieli�cie szcz�cie,|�e go odnale�lismy!
{16940}{17026}Wyja�nisz nam to w domu!|Dalej, z�a� stamt�d!
{17027}{17110}Zapraszam do nas!|Poznajcie samego doktora Parnassusa!
{17120}{17139}Anton!
{17140}{17163}S�ucham?
{17164}{17200}Znasz zasady?
{17201}{17259}Tak przepraszam, ale...
{17260}{17343}Wiem, wiem... Dobrze si� spisa�e�!
{17356}{17421}Zuch ch�opak! Powodzenia!
{17422}{17439}Dzi�kuje.
{17459}{17526}"Zuch ch�opak! Powodzenia!"
{17540}{17636}Poszed�e� za lustro i on Ci� chwali.|Ja przesz�am tylko raz, i co?
{17637}{17753}Przesta�, Valentina. Ty jeste�...|Jego �obuziarsk�, ale i �wietn�...
{17754}{17842}�wietn�... �wietn� c�rk�...
{17843}{17988}�wietn� dziewczyn�,|pi�kn�, inteligentn� i s�odk�.
{18001}{18053}"�wietn�", idiota ze mnie.
{18285}{18348}IDEALNY DOM
{18744}{18772}Moja droga...
{18783}{18821}Cze��, Parni...
{18922}{18967}Dawno si� nie widzieli�my.
{18985}{19058}Opuszczaj powoli!
{19059}{19120}Jeszcze troszk� Percy!
{19152}{19182}Ci�ka noc.
{19234}{19275}Eh, to lenistwo.
{19323}{19352}Przysi�g�e�...
{19371}{19441}Mo�e si� teraz wyprzesz, co?
{19464}{19626}Dlatego teraz jak tylko|sko�czy 16 lat, oddasz mi j�.
{19794}{19841}Wr�ci� po zap�at�...
{19842}{19926}Tak pomy�la�em.|Ale przyszed� za wczenie.
{19932}{19989}Co mam teraz zrobi�?
{19990}{20053}Chyba ju� nic.
{20054}{20125}Musi by� jakie� wyj�cie.
{20153}{20189}Ile dni pozosta�o?
{20189}{20233}Trzy.
{20332}{20413}Wiesz. B�dziesz musia� jej o tym powiedzie�.
{20645}{20789}"Kiedy w nocy ksi�yc ma,|kszta�t kawa�ka pizzy - kocham to..."
{20790}{20822}"Kiedy �lini� si� na my�l..."
{20823}{20873}Przestaniesz �piewa� o jedzeniu!
{20874}{20943}Nie mamy kasy,|a ja jestem diabelnie g�odny.
{20944}{21042}Oj, Percy nie my�l tylko o jedzeniu.
{21043}{21107}"Dabi dam..."
{21172}{21213}Uuu! Sp�jrz tutaj...
{21214}{21255}To moje!
{21256}{21300}Sp�jrzmy co tu pisze...
{21309}{21360}Oddawaj mi to!
{21361}{21400}Pismo dla doros�ych...
{21401}{21442}Anton!
{21508}{21636}Chcia�em zobaczy� czy mo�e|nie ma w tej gazetce Ciebie.
{21657}{21732}No i mo�e obejrze�...
{21993}{22120}Ci�gle m�wisz o ucieczce.|Wci�� o niej m�wisz i marzysz.
{22235}{22301}Wi�c ucieknijmy Ty i ja.
{22326}{22357}Nie mog� uciec.
{22358}{22405}Uda nam si�!
{22406}{22467}Jestem niepe�noletnia.
{22468}{22515}Nie m�w tak!
{22540}{22585}W �rod� sko�cz� 12 lat
{22586}{22623}Nie �artuj.
{22624}{22686}Percy! Ile lat sko�cz� w �rod�?
{22687}{22708}12.
{22709}{22814}Ha, widzisz? Parnassus te� tak m�wi.|Czy on te� �artuje?
{22815}{22851}Nie.
{22903}{22994}Tak naprawd�...|Sko�cz� 16 lat.
{23059}{23141}S�odka szesnastka.
{23163}{23236}Wiek seksualnych dozna�...
{23480}{23534}To Ty jab�uszku?
{23535}{23591}S� papierosy?
{23592}{23641}O nie! Nic jeszcze nie jad�e�!
{23641}{23672}Tak wiem, wiem?
{23673}{23724}I znowu pijesz!|O Bo�e, tato!
{23725}{23825}Jak jeste� trze�wy to mi j� odbierzesz!
{23826}{23884}Oddawaj! No ju�!
{23904}{23982}Musz� Ci powiedzie� co� bardzo wa�nego.
{24004}{24060}Wiesz, �e nikt nie �yje wiecznie.
{24061}{24141}A nie�miertelno�� jest przekle�stwem.
{24142}{24208}Traktujesz mnie jak dziecko.|A ja nie mam ju� 12 lat.
{24209}{24267}Sp�jrz na mnie. Wiesz o co chodzi.|No sp�jrz tylko.
{24268}{24302}Nikogo nie oszukasz.
{24303}{24383}I mam to co� g�upiego na kostce.
{24383}{24455}Nie zatrzymasz mojego wieku,|k�ami�c o dacie moich urodzin.
{24456}{24515}Zamknij si�!|I mnie pos�uchaj.
{24540}{24597}Musz� Ci co� wyja�ni�,|zanim b�dzie za p�no.
{24598}{24656}Pewnej zimowej nocy...
{24657}{24679}D�ugo to potrwa?
{24680}{24760}By� mo�e. Wiele lat temu...
{24761}{24859}Prawd� m�wi�c, wiele wiek�w temu...
{24860}{24978}Kiedy by�em, wierz lub nie,|m�odym mnichem,
{24979}{25068}Kto� odwiedzi� mnie w mej pustelni.
{25069}{25179}Kto�, kogo wola�bym|nigdy nie spotka�.
{25180}{25345}Kto�, kogo nikt z nas|wola�by nigdy nie spotka�.
{26395}{26514}...Trzyma� wiatr i powstrzymywa�|sztormy, a tak�e gwiazdy...
{26515}{26605}...i Ziemi� na jej orbicie.
{26613}{26869}Przyw�dca Steward zszed� na d�,|aby odpocz��. I Wtedy...
{26870}{26940}...przy�ni� mu si� bardzo straszny sen.
{26968}{27106}�ni� o zakapturzonym je�d�cu,|nadje�d�aj�cym ze �nie�nej r�wniny...
{27125}{27173}Przyw�dca Steward wsta�...
{27830}{27891}Co Ty w�a�ciwie tutaj robisz?
{27892}{27960}Opowiadam im nieko�cz�ce si� historie.
{27961}{28021}A czym one konkretnie s�?
{28022}{28088}To historie podtrzymuj�ce wszech�wiat.
{28103}{28167}Historie, bez kt�rych nic by nie by�o.
{28224}{28298}M�wisz nic?
{28331}{28421}Wi�c m�wisz, �e gdyby� przesta� opowiada�...
{28421}{28472}...ca�y wszech�wiat przesta�by istnie�?
{28473}{28530}Mniej wi�cej o to mi chodzi�o.
{28545}{28599}I Ty w to wierzysz?
{28605}{28670}Zostali�my wybrani do tego zadania.
{28671}{28810}Niezwyk�e. Niewiarygodne,|�e wierzysz w co� co tak �atwo obali�...
{28811}{28861}Nie, nie s�dz�!
{28901}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin