Nine.2009.DVDSCR.XviD-MegaPlay.txt

(63 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  640x272 23.976fps 700 MB
{100}{300}Synchro do wersji: Nine.2009.DVDSCR.XviD-MegaPlay|by efazeti
{645}{805}W�asny film zabija si� kilka razy,|dzieje si� to g��wnie przez m�wienie o nim.
{840}{872}Film to marzenie.
{876}{917}Zabija si� go, pisz�c scenariusz.
{921}{966}Zabija si� go kamer�.
{970}{1067}Film od�ywa tylko na chwilk�,|gdy aktorzy wk�adaj� w niego dusz�,
{1071}{1177}lecz wkr�tce zn�w ginie w pude�ku na ta�m�.
{1181}{1294}Czasami, w tajemniczy spos�b, w monta�owni...
{1316}{1381}dziej� si� cuda,|gdy zestawiamy ze sob� r�ne uj�cia,
{1385}{1517}tak �e, kiedy widz siedzi w ciemno�ci,|je�li masz szcz�cie...
{1521}{1582}du�e szcz�cie...
{1586}{1667}czasami ja mia�em te szcz�cie.
{1671}{1749}Marzenie zn�w od�ywa.
{1810}{1902}Dlatego jestem taki tajemniczy.
{1906}{1984}/Jaki jest pana ulubiony makaron?
{1988}{2040}Wreszcie sensowne pytanie.
{2044}{2103}DZIEWI��
{2120}{2194}T�umaczenie: Borek
{2708}{2786}/Powodzenia, Maestro.
{3328}{3418}/Maestro, Maestro, Maestro...
{3430}{3502}/Maestro Contini.
{3519}{3581}/Jak zaczniesz?
{3585}{3659}/Jak to rozpocz��?
{3672}{3698}/Strona pierwsza...
{3702}{3797}/Strona pierwsza, strona pierwsza...
{3801}{3869}/Pusta strona.
{8945}{9001}/Guido, tu jeste�.
{9005}{9039}Buongiorno, Dante.
{9043}{9082}Wsz�dzie ci� szuka�em.
{9086}{9136}Scenografia ju� na uko�czeniu?|Jak si� masz?
{9140}{9199}- Bene, grazie, bene.|- Bene.
{9203}{9251}Bo�e, wygl�dasz okropnie.
{9255}{9340}Lepiej przypudruj nosek,|zapomnia�e� o konferencji?
{9344}{9361}Nie ma krawata.
{9365}{9417}Tak, makija� i garderoba.
{9421}{9441}Signor Contini, jestem Fausto.|Dzie� dobry...
{9445}{9532}Jest ksi�gowym.|Bank go tu przys�a�.
{9536}{9583}- Signor Contini...|- Nie rozmawiaj z nim, to ja z nim rozmawiam.
{9587}{9686}Dobrze, mam kilka pyta� do Signor Contini.
{9690}{9737}Wszyscy macie pytania do Signor Contini.
{9741}{9877}Tak, ale zazwyczaj powinno si� mie� zatwierdzony|scenariusz i bud�et, przed rozpocz�ciem filmowania.
{9881}{9915}B�dzie tak za nami chodzi�?
{9919}{10031}Nie chc� niczego utrudnia�, Maestro,|jestem wielkim fanem pana film�w
{10035}{10086}pana wczesne filmy s�...|wszyscy je kochaj�.
{10090}{10241}I wielkim zaszczytem dla mnie jest by� tutaj,|ale potrzebuj� scenariusza i bud�etu.
{10245}{10284}- Gdzie po�o�y� wiadomo�ci?|- Na biurku.
{10288}{10350}- Na biurku nie ma miejsca.|- Pod biurkiem albo do kosza. Non lo so.
{10354}{10374}- Ciao Paula.|- Niekt�re s� istotne.
{10378}{10398}Przynie� mi papierosa.
{10402}{10422}No dobra.
{10426}{10483}Nie damy rady zacz�� kr�ci� za 10 dni.
{10487}{10536}- Jaconelli...|- Nie gotowi?!
{10540}{10584}Uwa�aj, co m�wisz, to szpieg z banku.
{10588}{10653}On nie do ko�ca jest z banku.
{10657}{10707}Aktorzy czekaj� w pa�skim biurze.|Przes�uchania trwaj� od rana.
{10711}{10774}Powinien pan zobaczy�, co znalaz�em...|Dwie siostry, prosz� spojrze� s�...
{10778}{10808}- Dante, prosz�!|- Dottore, t�dy.
{10812}{10871}Maestro!
{10956}{11006}Trzeba mi papierosa.
{11010}{11048}Potrzebuje koszuli i krawata, Lilli.
{11052}{11105}W zasadzie to potrzebuj� kawy i papierosa.
{11109}{11189}Odpowiedz na pytanie, dam ci kawy.|Odpowiedz na nast�pne, dam ci papierosa.
{11193}{11227}I tak dalej.
{11231}{11256}I do tego aspiryn�.
{11260}{11275}Czas ucieka...
{11279}{11309}Uspok�j si�...
{11313}{11407}Re�yserka, to bardzo przeceniana praca,|wszyscy to wiemy.
{11411}{11482}Trzeba tylko m�wi� tak lub nie.|Co innego? Nic.
{11486}{11514}Maestro, czy to ma by� czerwone?|Tak.
{11518}{11537}Zielone?|Nie.
{11541}{11563}Wi�cej statyst�w?|Tak.
{11567}{11580}Wi�cej szminki?|Nie.
{11584}{11642}Tak, nie, tak, nie, tak, nie.
{11646}{11667}To re�yserka.
{11671}{11736}Masz racj�, to w�a�nie re�yserka.
{11740}{11826}A do tego nie ma r�nicy, jaka b�dzie odpowied�.
{11830}{11920}A wi�c Guido... tak, czy nie?
{11925}{12009}Chcesz jakie� stroje w filmie?
{12013}{12029}Tak.
{12033}{12103}Widzisz, proste.
{12107}{12137}Mog� wiedzie�,|w jakich czasach b�dzie mia�a miejsce akcja?
{12141}{12205}Tak, tak...
{12213}{12264}Wkr�tce.
{12268}{12316}Nie wpuszczam tutaj producent�w.
{12320}{12379}Dobra, dobra.
{12383}{12465}Masz dwie minuty, Guido.
{12474}{12533}Poszed�.
{12558}{12616}Napisa�e� chocia�by jedno s�owo?
{12620}{12651}Nie.
{12655}{12722}Spanikowa�e�?
{12755}{12764}Tak.
{12768}{12809}Czy Luisa idzie z tob� na konferencj�?
{12813}{12850}Nie. Nikt.
{12854}{12910}Dante i jego szpieg.
{12914}{12967}Musisz si� ogoli�.|Wygl�dasz okropnie.
{12971}{13025}Dlaczego nie ma tu wyj�cia ewakuacyjnego?
{13029}{13080}Co, je�li kto� musia�by uciec?
{13084}{13146}Nie mog� stan�� przed tymi reporterami,|nie mam im nic do powiedzenia.
{13150}{13199}Poradzisz sobie.
{13203}{13272}Jeste� doskona�ym k�amc�, m�j drogi.
{13276}{13354}Id� tam i k�am dla W�och.
{13358}{13429}K�am dla Italii.
{13649}{13693}/Co ze mn� jest?
{13697}{13804}/Nie mog� spa�, nie mog� my�le�,|/nie mog� pisa�, nie mog� oddycha�...
{13808}{13847}/Moje serce szaleje.
{13851}{13892}/Czy umieram, mamo?
{13896}{13943}Wisz� ci kwiaty, wiem.
{13947}{14019}P�jd� w weekend na cmentarz.
{14023}{14081}Powinna� pozwoli� mi pochowa� ci� w Rzymie.
{14085}{14174}M�g�bym odwiedza� ci� co tydzie�.
{14178}{14230}Nie patrz tak na mnie.
{14234}{14305}O, Guido, Guido.
{14366}{14417}/To jest tw�j Rzym Guido.
{14421}{14506}�wiat widzi Rzym takim,|jakim go pokaza�e�.
{14510}{14575}Twoje filmy go takim uczyni�y.
{14579}{14679}- T�skni� za tob�.|- Ja za tob� te�.
{15112}{15211}Oczekujemy przybycia Signor Continiego w ka�dej chwili.
{15215}{15282}Czy ten film przywr�ci Maestro znowu na szczyt?
{15286}{15350}A oto i on!
{15583}{15618}Dzi�kuj�, dzi�kuj�...
{15622}{15681}Dante, producent film�w Guido Continiego,|ma zamiar przem�wi�.
{15685}{15739}Chc� powiedzie� tylko kilka s��w prosto z serca.
{15743}{15916}Z wielkim przyj�ciem og�aszam, �e b�d� produkowa�|nast�pny film Guido Continiego: "Italia",
{15920}{16024}w kt�rym po raz kolejny wyst�pi|muza Continiego,
{16028}{16145}mi�dzynarodowa gwiazda filmowa,|Claudia Jenssen.
{16178}{16289}Zdj�cia rozpoczn� si� w ci�gu 10 dni, w Cinecitta.|Czyli w nast�pny poniedzia�ek.
{16293}{16418}Dzi�kuj� Maestro, dzi�kuj� bardzo.|To nasz dziewi�ty, wsp�lny film.
{16422}{16432}Guido Contini.
{16436}{16530}Dzi�kuj� wszystkim za przybycie.
{16648}{16689}- Tak?|- Grazie.
{16693}{16798}Maestro Contini, pana nowy film to "Italia".|Du�y tytu�.
{16802}{16846}W zasadzie to najkr�tszy z moich tytu��w.
{16850}{16900}Ale raczej nieskromny.
{16904}{16942}Filmy nie s� skromne.
{16946}{17001}Kosztuj� zbyt wiele.|Zabieraj� zbyt wiele czasu.
{17005}{17070}I anga�uje si� w nie zbyt wiele ludzi.
{17074}{17123}Wi�c powinny mie� wielkie tytu�y.
{17127}{17214}A czy powie pan nam, o czym ten film b�dzie?
{17218}{17275}Czemu?
{17355}{17394}Nadal nie wiem, o czym by� m�j ostatni film.
{17398}{17503}W tym w�a�nie k�opot.|Nikt nie wiedzia�.
{17512}{17569}Oczywi�cie, �e mog� opowiedzie�,|o czym b�dzie m�j film,
{17573}{17695}mog� przedstawi� fabu��,|mog� powiedzie�, kto zagra, jakiej muzyki u�yj�...
{17699}{17747}Mog� powiedzie� wszystko.
{17751}{17792}Ale nie powiem.
{17796}{17895}Boj� si�, �e wszystko, co powiem,|przecieknie do gazet.
{17899}{17968}Nasz nast�pny film b�dzie taki, jak jego tytu�.
{17972}{18037}"Italia", szczeg�lny duch W�och.
{18041}{18148}W�ochy, jako mit,|jako kobieta, jako marzenie.
{18152}{18178}Czy to prawda?
{18182}{18309}Brzmi wspaniale,|nie mog� si� doczeka�, by to zobaczy�.
{18344}{18382}Signor Contini.
{18386}{18402}Stephanie.
{18406}{18511}Czy m�g�by pan powiedzie� kobietom mody z Ameryki,|kto jest wed�ug pana najlepszym projektantem sezonu?
{18515}{18627}Bardziej od opakowania,|interesuje mnie wn�trze cz�owieka.
{18631}{18758}Signor Contini, jest pan cz�owiekiem �wiatowym.|Kszta�cony w Wielkiej Brytanii, dom w Biarritz.
{18762}{18842}Czy tytu� "Italia" znaczy,|�e wr�ci� pan do domu na dobre?
{18846}{18853}Na dobre?
{18857}{18994}Dawno ju� nie nakr�ci� pan filmu ze swoj� �on�,|czy planuje j� pan zatrudni� do najnowszego filmu?
{18998}{19102}Gdy brali�my �lub, powiedzia�em Luisie,|�e nie b�d� kocha� si� ze swoj� g��wn� aktork�.
{19106}{19189}Ale od czasu pracy z panem,|nie wyst�pi�a w �adnym filmie.
{19193}{19356}Dlaczego tak ma�o pan m�wi na temat tego filmu,|to powa�ne pytanie. O co chodzi?
{19496}{19566}Wymaga pan powagi na konferencji prasowej?
{19570}{19634}/Chcia�bym by� tam.
{19638}{19723}My�la�em, �e jestem clownem w tym cyrku.
{19727}{19861}/Chcia�bym by� tu i wsz�dzie.|/Cho� wiem, �e tak nie b�dzie.
{19891}{20011}Signor Contini, arty�ci tworz� najlepsze dzie�a,|zanim zostaj� s�awni, a teraz pan jest s�awny.
{20015}{20124}Nie chcia�bym by� niemi�y,|ale pana ostatnie filmy nie by�y...
{20128}{20145}To by�...
{20149}{20171}Klops.
{20175}{20213}Pa�skie s�owo, klops.
{20217}{20296}/I tu jest problem, straszliwie nabrzmia�y
{20300}{20420}/mam lat prawie pi��dziesi�t, a umys� niedojrza�y.
{20426}{20474}Pytam tylko, czy pan si� denerwuje.
{20478}{20523}Wygl�da pan na zdenerwowanego.
{20527}{20545}S�ucham?
{20549}{20680}Pytam Maestra o to,|czy sko�czy�y si� ju� panu historyjki.
{20686}{20738}/Ci�gle chc� mi si� spa�
{20742}{20789}/i bezsenno�� m�czy mnie
{20793}{20850}/nie chc� obudzi� si� jutro,
{20854}{20899}/po�rodku tych wszystkich spraw.
{20903}{20988}/Ale czemu tak si� martwi�,
{20992}{21044}/o c� gra ta toczy si�?
{21048}{21096}/Tu - tylko ja!
{21100}{21148}/M�odym chc� by�,
{21152}{21200}/lecz starym pozosta�.
{21204}{21302}/Chcia�bym ju� by� m�drym,|/ale wci�� g�upim, �mia�ym i zuchwa�ym.
{21306}{21365}/Bo�e ty Wszech�wiat ze�lesz,
{21369}{21416}/by rzek� Guido,|/cokolwiek zechcesz.
{21420}{21468}/Niech b�dzie,|/nawet je�li niemo�liwe,
{21472}{21539}/za�atwi si�.
{21614}{21652}/Tylko tyle chc�.
{21656}{21741}Zastanawia�am si�, czy istnieje jaka� granica,|kt�rej by� nie przekroczy� w filmie.
{21745}{21866}Co chcia�aby� zobac...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin