Plan B - The Back-up Plan 2010 [DVDSCR. AC3. XViD-BLaZE.rmvb.txt

(62 KB) Pobierz
{48}{120}T�umaczenie Grupa NapiProjekt SubSquad
{121}{216}w sk�adzie:|buffy2332, T-bagdiablo, arjen
{218}{288}korekta:|T-bagdiablo
{1522}{1594}{Y:b}Plan B
{4320}{4375}Nie mog� uwierzy�,|�e nie zrobi�am pedicure.
{4398}{4441}Wstyd mi.
{4446}{4489}Sp�jrz na to.
{4494}{4562}Gdybym mia�a w�a�ciwego faceta,|zrobi�abym pedicure,
{4589}{4616}i wosk.
{4627}{4706}O cholera, ten jest jeszcze gorszy!
{4708}{4757}- Przepraszam, �e nie zrobi�am pedicure.|- S�ucham?
{4779}{4826}Moje palce u n�g.
{4843}{4867}Przepraszam.
{4867}{4899}Nie ogl�dam pani palc�w
{4901}{4934}tylko szyjk� macicy.
{4934}{4971}No tak...
{4976}{5041}Teraz wola�abym, �eby pan|patrzy� na moje palce.
{5068}{5094}- Sko�czy�em.|- To wszystko?
{5107}{5187}Uniesiemy twoje nogi na 10 minut,|a p�niej b�dziesz mog�a ju� i��.
{5238}{5308}To pierwszy raz kiedy s�ysz�|tykanie zegara i nie wariuj�.
{5310}{5334}Dobrze.|Po prostu si� zrelaksuj.
{5347}{5387}Nie dam rady.|Zaczyna mnie to przera�a�.
{5395}{5448}Nie przejmuj si�,|wszystko b�dzie dobrze.
{5450}{5547}Mam przeczucie, �e ty i CRM-1014
{5548}{5596}b�dziecie mieli razem pi�kne dzieci.
{5678}{5714}Dzi�kuj�.
{5917}{5975}Bo�e, mam nadziej�, �e si� uda.
{5984}{6048}Ju� dawno chcia�am to zrobi�.
{6056}{6148}Mo�e nie jest to zupe�nie tak,|jak sobie to wyobra�a�am,
{6150}{6198}ale tym razem mam troch�|wi�cej wsparcia.
{6203}{6267}Nie, nie chcesz mie� dzieci.|Zaufaj mi.
{6275}{6316}�atwo ci powiedzie�, ty masz czw�rk�.
{6318}{6363}To jest straszne.
{6366}{6413}One rujnuj� moje �ycie!
{6418}{6481}Co?!|Id�cie st�d!
{6483}{6551}Widzia�a� moj� wagin�?|Widzia�a�?
{6569}{6593}Bo ci j� poka�e...|Poka�e ci,
{6593}{6648}tylko po to, �eby udowodni� ci,|�e nie chcesz mie� dzieci.
{6650}{6700}Poka�e ci, moj� wagin�.
{6722}{6770}Nie chc� tego widzie�,|chc� mie� dziecko.
{6772}{6816}My�l�, �e jeste� po prostu zm�czona|tym, �e jeste� samotna,
{6818}{6845}nie mo�esz znale��|odpowiedniego faceta...
{6852}{6913}Tu nie chodzi o faceta.
{6915}{6963}By�am na randce z setk�|m�czyzn przez ostatnie pi�� lat,
{6965}{7009}i �adnemu z nich nie by�o|blisko do "tego jedynego".
{7014}{7056}To mi si� po prostu nie zdarza.
{7058}{7106}Ale to wcale nie oznacza,|�e si� nie zdarzy.
{7107}{7133}Ale te�, �e tak b�dzie.
{7140}{7178}Czy to m�j kurczak?!
{7178}{7203}Co wy robicie?!
{7229}{7298}To jest wasz obiad a nie zabawka!
{7337}{7371}Nienawidz� ich.
{7380}{7416}Czujesz siki?
{7433}{7488}Wi�c, b�d� musia�a poradzi�|sobie z tym sama.
{7513}{7558}Po zbadaniu wszystkich mo�liwo�ci
{7560}{7609}i osi�gni�cia najbardziej|logicznego wniosku.
{7613}{7658}Zostaniesz ojcem mojego dziecka?
{7683}{7701}Co?!
{7701}{7754}Nie mog� by� ojcem,|czy ty oszala�a�?!
{7756}{7792}O czym ty w og�le m�wisz?!|Nie!
{7792}{7850}Jestem teraz w najlepszym|momencie mojej seksualno�ci,
{7850}{7924}by�em z wieloma kobietami, zanim kt�ra�|wpad�a na pomys�, �eby mie� ze mn� dziecko.
{7925}{7968}Clyde, jeste� moim przyjacielem.
{7970}{7994}Nie chcesz mi pom�c?
{8014}{8041}Nie musimy uprawia� seksu,
{8042}{8087}w og�le nie musisz bra� w tym udzia�u.
{8090}{8138}Po prostu, daj mi swoje nasienie.
{8188}{8235}No dobra.
{8257}{8378}Czujesz si� samotna, mo�e troch�|sztywna tam "na dole", rozumiem to.
{8380}{8448}Min�o sporo czasu,|odk�d ty... no wiesz...
{8450}{8518}To by�o g�upie! Zapomnij o tym!|Zapomnij o wszystkim!
{8520}{8567}To by�a wpadka.
{8591}{8710}Wi�c postanowi�am zmieni� podej�cie,
{8712}{8781}i zrobi� to, co musia�am zrobi�.
{8807}{8834}Tak.
{8880}{8926}Wszystko b�dzie dobrze.
{8953}{8997}Mam plan.
{9168}{9240}- Nie musisz chodzi� w ten spos�b.|- W porz�dku
{9262}{9314}A tak na marginesie, znam|�wietn� grup� wsparcia
{9315}{9360}dla samotnych matek, je�li|by�aby� zainteresowana.
{9362}{9387}Wspaniale.
{9434}{9502}Mo�e powinni�my si� u�ciska�,|w�a�nie zrobili�my razem dziecko.
{9542}{9578}- Powodzenia.|- W porz�dku.
{9710}{9765}- Hej.|- Hej.
{10044}{10103}- Hej.|- Trzymaj si� ode mnie z daleka!
{10233}{10270}Taxi!
{10525}{10558}Przepraszam,
{10562}{10597}to moja taks�wka.
{10597}{10675}- Jeste� jej w�a�cicielk�?|- Nie, ale w�a�nie j� wynaj�am.
{10680}{10729}Je�li widzisz kogo� kto wzywa taks�wk�,|a ona si� zatrzymuje si� na poboczu
{10729}{10776}to nie mo�esz po prostu wskoczy�|do niej i m�wi�, �e jest twoja?
{10778}{10843}- Nie zauwa�y�am ci�.|- Widzia�em, �e mnie widzisz.
{10861}{10916}- Przepraszam, prosz� pana?
{10918}{10945}Kto zobaczy� pana pierwszy?
{10979}{11010}*Nie nak�adajcie na mnie podatku*
{11038}{11106}Mo�e nie jeste� st�d, ale tutaj|obowi�zuje pewien kodeks,
{11108}{11149}zasady, kt�rymi si� kierujemy...
{11149}{11197}Dobra!|Zapomnij o tym, ja wysiadam!
{11197}{11226}Ale nie dlatego, �e by�e� pierwszy,
{11226}{11274}tylko dlatego, �e jestem w dobrym|nastroju a ty mi go rujnujesz.
{11274}{11304}Nie, to ja wysi�d�.
{11365}{11391}I co teraz?
{11391}{11432}Nie wiem, ty mi powiedz.
{11432}{11473}Gdzie jedziesz?|Wr��!
{11532}{11566}To by�o g�upie!
{11569}{11610}Co ty zrobi�e�?!
{11628}{11648}Ty g�upku!
{11648}{11684}M�wi�a�, �e jeste� w dobrym|nastroju, a ja ci go zepsu�em.
{11684}{11730}�le si� z tym czu�em.
{11732}{11781}Czy ty mnie nazwa�a� g�upkiem?
{12173}{12214}Jak tam tw�j dobry nastr�j?
{12239}{12285}Prosz�, przesta� si� do mnie odzywa�.
{12360}{12426}Tak poza tym, to czemu|masz taki dobry nastr�j?
{12429}{12501}To nie twoja sprawa,|ale przydarzy�o mi si� co� dobrego.
{12513}{12574}To wspaniale, mam nadziej�,|�e dalej tak b�dzie.
{12622}{12646}Dzi�ki!
{12667}{12714}�ycz� udanego �ycia
{12717}{12762}i postaraj si� nie kra�� wi�cej taks�wek.
{12766}{12790}Tobie �ycz� tego samego.
{12851}{12954}Hej, tutaj le�y grosz.|Podnie� go, a przyniesie ci szcz�cie.
{13004}{13032}Je�li jest skierowany ku g�rze.
{13112}{13149}Teraz kto� inny b�dzie mia� szcz�cie.
{13158}{13217}- Pa.|- Pa.
{14000}{14037}Dzi�kuj� za przyj�cie.
{14081}{14110}O m�j Bo�e!
{14133}{14158}Ty promieniejesz.
{14170}{14218}- O m�j Bo�e, ona promienieje, prawda?|- Taaa.
{14218}{14273}- Opowiadaj nam o wszystkim!|- Nie mam o czym.
{14274}{14346}W�a�nie wybra�a� nasienie o rudych w�osach i piegach.|Na pewno jest o czym opowiada�.
{14348}{14388}Zaczekaj, dlaczego takie wybra�a�?
{14388}{14416}Pr�bowa�em j� od tego odwie��.
{14416}{14446}Rude wymiociny, ohyda.
{14446}{14514}Nigdy tego nie widzia�am,|by�o tego du�o.
{14515}{14540}No wi�c co si� sta�o?
{14575}{14634}Le�a�am ze stopami|uniesionymi nad g�ow�,
{14636}{14661}a pi�� minut p�niej|by�o ju� po wszystkim.
{14662}{14704}Ledwie cokolwiek poczu�am.
{14707}{14753}W zasadzie to by�o jak uprawianie|seksu z Clydem.
{14755}{14801}Chcia�aby�.
{14802}{14850}Je�li b�dziecie mnie potrzebowa� to|jestem na zapleczu z nogami nad g�ow�.
{14852}{14882}Rude w�osy i piegi.
{14882}{14923}Mia�e� swoj� szans�.
{14946}{14993}Co?
{14997}{15021}Nie wiem, to dziwne...
{15028}{15069}W og�le kim jest ten facet,|z kt�rym by�a?
{15090}{15161}- Nie by�a z nim naprawd�.|- Jednak, wci�� chc� skopa� mu ty�ek.
{15163}{15211}- Czy to z�e?|- Jeste� g�upi.
{15812}{15835}W porz�dku.
{15882}{15951}Witam w grupie "Dumnych i samotnych matek".
{15953}{16024}Jak sama nazwa wskazuje|jeste�my samotne, jeste�my matkami
{16026}{16100}i jeste�my dumne.
{16160}{16197}Domy�lam si�, �e niekt�rzy adoptowali,
{16215}{16265}niekt�rzy maj� je dzi�ki dawcom nasienia...
{16267}{16339}Ka�da historia jest inna,|ale ma jeden wsp�lny mianownik,
{16358}{16385}chcemy mie� dziecko
{16387}{16436}i z dum� wychowywa� je samotnie.
{16438}{16501}Na pewno tak b�dzie.
{16503}{16597}Jeste� ju� samotn� matk�|czy starasz si� ni� zosta�?
{16623}{16694}Podda�am si� zap�odnieniu kilka dni temu.
{16718}{16743}"Zap�odnienie",
{16745}{16792}to sprawia, �e czuje si� jak|krowa czy co� podobnego.
{16819}{16864}Wi�c, robimy to co musimy robi�,
{16866}{16914}kiedy nie mamy faceta za partnera.
{16936}{16986}Pos�uchajmy o tobie
{17006}{17057}Dobrze. Niech pomy�l�...
{17078}{17128}Mam sw�j w�asny sklep zoologiczny.
{17130}{17197}Kiedy� pracowa�am dla firmy korporacyjnej,
{17200}{17245}co by�o dobre przez jaki� czas,
{17249}{17319}ale czu�am, �e to nie jest to|co chc� robi� w �yciu.
{17344}{17438}Teraz jestem szcz�liwa|maj�c sw�j w�asny interes,
{17440}{17514}ale wiecie, chyba...
{17534}{17583}potrzebowa�am wi�cej r�wnowagi,
{17586}{17704}a skoro nie znalaz�am tego "jedynego", wi�c...
{17706}{17801}Znale�� tego "jedynego"...|Powodzenia.
{17802}{17862}Je�li mia�abym dostawa� dolara|za ka�dym razem jak to s�ysz�...
{17862}{17899}My�la�am, �e do tej pory b�d�|mia�a ju� m�a i dzieci,
{17918}{17965}ale tak si� po prostu nie sta�o.
{17967}{18066}Wi�c, pomy�la�am, �e czas na plan B.
{18112}{18183}Zoe, pos�uchaj, je�li naprawd�|chcesz mie� dziecko,
{18186}{18257}jeste�my tutaj|"Dumne i samotne matki"
{18303}{18350}i mo�emy by� twoimi parterami.
{18351}{18422}Od pocz�cia a� do uko�czenia szko�y|i wszystkim pomi�dzy.
{18438}{18472}Jeste�my tu dla ciebie.
{18522}{18569}Wspaniale.
{18617}{18710}Moja c�rka urodzi�a si�|w�a�nie tu, w tym pokoju.
{18735}{18782}W�a�ciwie dok�adnie tam gdzie siedzisz.
{18784}{18808}Naprawd�?
{18833}{18857}W�a�nie tutaj?
{18943}{18998}W jakim wieku jest twoje dziecko?
{19020}{19047}Mam 3 lata.
{19097}{19139}To takie s�odkie.
{19168}{19214}Po co ci grupa wsparcia?
{19218}{19283}- Ty nie jeste� zbyt wspieraj�ca.|- Co?
{19285}{19404}Powiedzia�a� mi, �e je�li si� zdecyduj�,|moje piersi b�d� wygl�da�y jak puste tuby.
{19409}{19456}Jestem po prostu szczera.
{19457}{19547}I nie ka� mi m�wi�, co si�|stanie z twoim p�cherzem.
{19576}{19622}A co si� z nim stanie?
{19691}{19741}W�a�nie troch� popu�ci�am.
{19783}{19817}I tak nie wydaje mi si�,|�ebym by�a w ci��y.
{19817}{19910}Lekarz powiedzia�, �e potrzeba na to kilka pr�b,|bo nie ka�de nasienie si� nadaj�.
{19934}{19959}Chod� ze mn� na bazar na sekund�.
{19978}{20053}Musz� zrobi� babeczki na|jaki� cholerny "Dzie� nauczyciela".
{20057}{20099}B�dziesz piec babeczki?
{20102}{20...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin