Pieśń Wieczernika (Blycharz).pdf

(203 KB) Pobierz
(Finale 2006 - [Pie\234\361 Wieczernika])
Pie Ļı Wieczernika
t.: Cyryllonas (IV/V w.)
m.: Q
Czy Ň nie
cie,
poz -
Je -
na -
mu
je -
wyjd Ņ -
cie,
my
bra -
na spot -
cia,
w chle
-
bie
Te - go,
taj
co
Chrys -
na
te,
drze-
Pa -
wie
nie,
Wsta ı
ka
-
nie:
wi -
1.
2.
za
nas Ň y - cie
dał?
al - le - lu -
-
- ja!
1. Kto kiedy widział tak
Gdzie Ļ cie widzieli uczt ħ
dziw-
tak
n Ģ
wspa-
u
-
czt ħ ,
ł Ģ ,
w której ludzie zasied -
w której wzi ħ li udział wraz z Mo -
li
rzem
ze
ry -
Stwór -
ba -
c Ģ ?
cy?
nia
-
2. Niechaj zapło nie wam serce,
siedz Ģ c przy tym stole, siedzicie po Ļ ród ognia,
co bólu nie sprawi tym, w któ rych zamieszka,
lecz tym, co od Niego s Ģ daleko.
3. W tym chlebie Pan dokonał tego, za czym t ħ sknił,
to wypełnił, cze go pragn Ģ ł;
Baranek po Ň y wał Baranka,
Pascha po Ň y wa ła Pasch ħ .
4. Oto Ļ wi ħ to Ļę u Ļ wi ħ caj Ģ ca sera fi nów w niebie,
owoc, po spo Ň yciu którego Adam zapragn Ģ ł sta ę si ħ Bogiem.
Oto Kielich, w którym kryje si ħ s Ģ d i mi łosierdzie;
bierzcie i pijcie ów Kie lich płomienia.
5. Kruszcie jego ko Ļ ci, kosztujcie skrytego pod po staciami,
bo dla zbawienia Ļ wiata stał si ħ pokarmem.
Niech przyst Ģ pi Ģ niewolni ca i pani,
sługa i król, bo jeden jest Pan bez dzielenia.
6. Niech zaja Ļ nieje w was Wieczernik,
w nim mieszka Sło ı ce wraz ze swymi pro mieniami.
Niech trwa w Ko Ļ ciele Jego wznio sła pami Ģ tka,
w której Bosko Ļ ci Chrystusa Ň e Ļ my kosz towali.
702806321.027.png 702806321.028.png 702806321.029.png 702806321.030.png 702806321.001.png 702806321.002.png 702806321.003.png 702806321.004.png 702806321.005.png 702806321.006.png 702806321.007.png 702806321.008.png 702806321.009.png 702806321.010.png 702806321.011.png 702806321.012.png 702806321.013.png 702806321.014.png 702806321.015.png 702806321.016.png 702806321.017.png 702806321.018.png 702806321.019.png 702806321.020.png 702806321.021.png 702806321.022.png 702806321.023.png 702806321.024.png 702806321.025.png 702806321.026.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin