Steel Danielle - Specjalna przesylka.txt

(262 KB) Pobierz
Danielle Steel
Specjalna przesy�ka
Rozdzia� pierwszy
Czerwone ferrari wypad�o z piskiem opon zza rogu i wpasowa�o si� g�adko mi�dzy linie miejsca parkingowego. Jack Watson zawsze je tam zostawia�: przed swoim sklepem w Beverly Hills. �Julie". Dok�adnie przed dwudziestu laty nazwa� go tak od imienia swojej dziewi�cioletniej w�wczas c�reczki. Za�o�y� ten sklep ot tak, dla �artu i dla zabawy, postanowiwszy zrezygnowa� z produkcji film�w.
Wyprodukowa� siedem czy osiem niskobud�etowych obraz�w, z kt�rych �aden nie by� wybitny, a przedtem, sko�czywszy college, sze�� lat pracowa� dorywczo jako aktor. Wielkiej kariery nie zrobi�, poniewa� towarzysz�ce jej nadzieje i obietnice, jak zawsze w tym fachu prozaiczne i niewymy�lne, prawie nigdy si� nie spe�nia�y i zbyt cz�sto przynosi�y same rozczarowania. Szcz�cie u�miechn�o si� do niego dopiero w�wczas, gdy dzi�ki niespodziewanej pomocy wuja, kt�ry zostawi� mu w spadku troch� pieni�dzy, zaj�� si� handlem detalicznym. Bez najmniejszego wysi�ku -tak si� wydawa�o - za�o�y� sklep, kt�rego klientk� pragn�a zosta� ka�da mieszkanka Los Angeles. Pocz�tkowo w zakupie towar�w pomaga�a mu �ona, ale niespe�na dwa lata p�niej przekona� si�, �e ma od niej lepszy gust. Niestety, ku jej zmartwieniu gustowa� nie tylko w sukniach, ale i w klientkach, kt�re te suknie nosi�y. Wkr�tce wszystkie kobiety w mie�cie, aktorki i damy z wy�szych sfer, modelki i zwyk�e
forsiaste panie domu, pragn�y p�j�� do �Julie" i... pozna� Jacka Watsona. By� jednym z tych, kt�rzy nie musz� si� nawet stara�. Kobiety ci�gn�y do niego jak pszczo�y do miodu. A on to uwielbia�. Uwielbia� te� kobiety.
Dwa lata po otwarciu sklepu ku jego - i tylko jego -zdziwieniu porzuci�a go �ona. I musia� przyzna�, �e przez osiemna�cie lat ani razu za ni� nie zat�skni�. Pozna� j� na planie jednego ze swoich film�w: przysz�a na przes�uchanie do roli i przez nast�pne dwa tygodnie oddawali si� nami�tnej mi�o�ci w jego domu w Malibu. Poniewa� kocha� si� w niej do szale�stwa, przynajmniej pocz�tkowo, ju� po p� roku poprosi� j� o r�k� - by�o to jego pierwsze i jak dot�d ostatnie ma��e�stwo. Trwa�o pi�tna�cie lat i da�o mu dwoje dzieci, ale zaowocowa�o te� rozgoryczeniem i jadem, co, jak uwa�a�, jest nieuniknionym skutkiem ka�dego zalegalizowanego zwi�zku. W ci�gu nast�pnych osiemnastu lat tylko raz kusi�o go, �eby spr�bowa� ponownie, z kobiet� zbyt inteligentn� na to, �eby za niego wyj��. By�a jedyn� dziewczyn�, kt�rej chcia� dochowa� wierno�ci, i dochowa� jej. Mia� wtedy czterdzie�ci kilka lat, ona, wzi�ta artystka, mia�a trzydzie�ci dziewi��. �yli z sob� dwa lata i kiedy zgin�a w wypadku samochodowym w drodze do Palm Springs, gdzie um�wili si� na spotkanie, my�la�, �e nigdy nie dojdzie do siebie. Pierwszy raz w �yciu zazna� prawdziwego b�lu. By�a dla niego spe�nieniem wszystkich marze� i nawet teraz, w rzadkich chwilach powagi, mawia�, �e �adnej kobiety nie kocha� tak bardzo jak jej. Nie �artowa�. Dorianne Matthieu by�a zabawna i nonszalancka, zmys�owa, pi�kna i na sw�j spos�b oburzaj�co bezczelna. Nie s�ucha�a go, twierdzi�a, �e po�lubi� go mo�e tylko ostatnia idiotka, ale ani przez moment nie w�tpi�, �e go kocha�a. On za� j� uwielbia�. Zabra�a go do Pary�a na spotkanie z przyjaci�mi, podr�owali razem po Europie, Azji, Afryce i Ameryce Po�udniowej. Zawsze wydawa�o mu si�, �e sp�dzone z ni� chwile
8
to chwile niezwyk�e. A� nagle umar�a, pozostawiaj�c po sobie d�wi�cz�c� wspomnieniami pustk� i bezgraniczne poczucie straty, kt�re omal go nie zabi�o.
Od tamtej pory, �eby wype�ni� noce i dnie, mia� mn�stwo kobiet. W ci�gu kilkunastu lat, jakie min�y od �mierci Dorianne, nigdy nie by� sam, przynajmniej w sensie fizycznym, ale nigdy te� ani nie pokocha� innej kobiety, ani pokocha� �adnej nie chcia�. Uwa�a�, �e mi�o�� jest zbyt bolesna. Sko�czy� pi��dziesi�t dziewi�� lat i mia� wszystko, czego pragn��: firm�, kt�ra znakomicie prosperowa�a i bezustannie t�uk�a pieni�dze.
Przed �mierci� Dori otworzy� sklep w Palm Springs, pi�� lat p�niej jeszcze jeden, w Nowym Jorku. Od dw�ch lat zastanawia� si� nad otwarciem sklepu w San Francisco, ale nie by� pewien, czy w swoim wieku ma jeszcze ochot� na k�opoty zwi�zane z rozrostem firmy. Mo�e gdyby pom�g� mu syn, Paul, lecz jak dot�d nie uda�o mu si� nak�oni� go do porzucenia kariery filmowej. Trzydziestodwuletni Paul by� wzi�tym producentem. Powiod�o mu si� o wiele lepiej ni� ojcu i naprawd� kocha� sw�j zaw�d. Ale Jack zna� niebezpiecze�stwa czyhaj�ce w tej pe�nej rozczarowa� bran�y, dlatego te� da�by wszystko, �eby tylko przyci�gn�� syna do firmy. Mo�e kt�rego� dnia. Ale na pewno nie teraz. Paul nie chcia� nawet o tym s�ysze�.
Syn kocha� swoj� prac� i swoj� �on�. Byli ma��e�stwem od dw�ch lat i, jak twierdzi�, brakowa�o im w �yciu tylko jednego: dziecka. Jack nie by� pewien, jak bardzo Paulowi na tym zale�y, lecz nie ulega�o w�tpliwo�ci, �e Jan, jego �ona, pragnie tego bezgranicznie. Pracowa�a w galerii sztuki i Jack odnosi� wra�enie, �e my�l o dziecku po prostu j� prze�laduje. Uwa�a�, �e jest troch� za s�odka, ale sprawia�a mi�e wra�enie i Paul by� z ni� bardzo szcz�liwy. By�a te� pi�kna, podobnie jak jej matka, Amanda Robbins, wci�� ol�niewaj�ca, cho� od dawna ju� nie wyst�puj�ca aktorka. Amanda, wysoka, szczup�a blondynka, wygl�da�a cudownie, chocia� sko�czy�a ju� pi��dziesi�t lat. Przed dwudziestu
sze�ciu laty zrezygnowa�a z osza�amiaj�cej kariery filmowej, �eby po�lubi� bardzo statecznego, szacownego i, wed�ug Jacka, piekielnie nudnego bankiera nazwiskiem Matthew Kingston. Mieli dwie �liczne c�rki, wielki dom w Bel Air i obracali si� w najlepszym towarzystwie.
Amanda nale�a�a do nielicznych mieszkanek Los Angeles, kt�re omija�y sklep Jacka, a w tych rzadkich sytuacjach, gdy ich drogi si� krzy�owa�y, z rozbawieniem spostrzega�, �e go nie cierpi. Wygl�da�o na to, �e nienawidzi wszystkiego, co sob� reprezentowa�. Bynajmniej nie zdziwi�oby go, gdyby si� dowiedzia�, �e za wszelk� cen� stara�a si� wybi� c�rce z g�owy ma��e�stwo z Paulem Watsonem. Oboje z m�em uwa�ali, �e bran�a filmowa to nic dobrego, i byli pewni, �e Paul oka�e si� m�czyzn� r�wnie frywolnym jak jego ojciec. Ale wcale si� takim nie okaza�. By� bowiem powa�nym m�odym cz�owiekiem i udowodni�, �e jako m�� jest odpowiedzialny i godny zaufania. W ko�cu zosta� przyj�ty na �ono rodziny, cho� jego ojca wci�� traktowano z ch�odn� rezerw�. Jack mia� w Los Angeles ustalon� reputacj�. Przystojny i bywa�y, s�yn�� z tego, �e sypia� z ka�d� napotkan� gwiazdeczk� i modelk�, nie odczuwaj�c z tego powodu najmniejszych wyrzut�w sumienia. Dla swoich kochanek zawsze by� mi�y, nawet a� za mi�y. Inteligentny, hojny i lubiany, uchodzi� za dusz� towarzystwa. Kobiety, z kt�rymi si� spotyka�, uwielbia�y go, a bywa�y w�r�d nich na tyle niem�dre, by my�le�, �e zdo�aj� go �z�apa�", zatrzyma� przy sobie na d�u�ej. Nie, Jack Watson by� na to za sprytny. Pilnowa�, �eby znika�y z jego �ycia, nim zd��� zago�ci� w nim na d�u�ej, nim zaczn� zostawia� ubranie w jego szafie. Zawsze by� z nimi bole�nie szczery, nigdy niczego nie obiecywa� i nie dawa� najmniejszych nadziei. Dostarcza� im rozrywek, zabieraj�c do miejsc, o jakich czyta�y lub marzy�y, zaprasza� na kolacje do najlepszych restauracji i nim zda�y sobie spraw�, co si� dzieje, porzuca� je dla innej. Pozostawia� po sobie przyjemne, acz kr�tkotrwa�e i pe�ne niedosytu wspomnienie o romansie z przystojnym, poci�gaj�cym m�czyzn�.
10
Trudno si� by�o na niego gniewa�, a ju� na pewno gniewa� si� d�ugo. Wszystko w Jacku by�o nieodparcie czaruj�ce, nawet spos�b, w jaki zrywa� z kobietami. Od czasu do czasu umawia� si� z m�atkami, ale zawsze prawi� im komplementy na temat ma��onk�w, kt�rych z nim zdradza�y. Jack Watson by� sympatycznym, rozrywkowym facetem, wspania�ym kochankiem i nieuleczalnym playboyem i nigdy, ani przez u�amek sekundy nie udawa�, �e jest kim� innym. Mia� pi��dziesi�t dziewi�� lat, ale wygl�da� o kilkana�cie lat m�odziej. Kiedy pozwala� mu na to czas, chodzi� na si�owni� oraz cz�sto p�ywa� w oceanie. Wci�� mia� dom w Malibu i kocha� kobiety prawie tak bardzo jak swoje czerwone ferrari. Jedyn� rzecz�, na kt�rej naprawd� mu zale�a�o i kt�r� zawsze traktowa� z najwi�ksz� powag�, by�y jego dzieci, Julie i Paul, wieczna �wiat�o�� jego �ycia. Ich matka by�a tylko mglistym wspomnieniem, do kt�rego wraca� z wdzi�czno�ci� tym wi�ksz�, �e mia�a wystarczaj�co du�o zdrowego rozs�dku, �eby od niego odej��. Od osiemnastu lat robi�, co chcia�, nawet wtedy, kiedy by� z Dori. By� zepsuty, mia� pieni�dze, prowadzi� s�ynn� firm�, kobiety nie mog�y mu si� oprze�, a on dobrze o tym wiedzia�. Dziwne to, ale przy tym wszystkim za grosz nie by� arogantem. Poci�gaj�cy, zabawny i niemal zawsze szcz�liwy, uwielbia� mi�o sp�dza� czas. Kobiety cz�sto opisywa�y go s�owem �cudowny". Lubi�y go - z wzajemno�ci�.
- Dzie� dobry, Jack. - Kierowniczka sklepu u�miechn�a si� do niego, gdy spieszy� w stron� prywatnej windy. Jego gabinet, urz�dzony w stali i czarnej sk�rze, mie�ci� si� na trzecim pi�trze. Zaprojektowa�a go s�ynna w�oska projektantka wn�trz, jeszcze jedna kobieta, z kt�r� mia� romans. Chcia�a zostawi� dla niego m�a architekta i troje dzieci, ale przekona� j�, �e �ycie z Jackiem Watsonem doprowadzi�oby j� do szale�stwa. I zanim ich przygoda dobieg�a ko�ca, ca�kowicie przyzna�a mu racj�. Ju� sam spos�b, w jaki porusza� si� po swoim ma�ym �wiatku, by� zar�wno ekscytuj�cy, jak i zatrwa�aj�cy.
n
Wiedzia�, �e na g�rze b�dzie czeka�a na niego kawa, a potem lekki lunch. Zerkn�� na zegarek. Przynajmniej raz si� sp�ni�, i to a� p� godziny. Zrobi� to celowo, poniewa� chcia� pop�ywa� w oceanie; stycze� by� ciep�y, chocia� o wodzie powiedzie� si� tego nie da�o. Uwielbia� p�ywa�, kocha� sw�j dom na pla�y, kocha� swoj� �Julie". I mimo licznych przyg�d z kobietami surowo przestrzega� dyscypliny pracy. To, �e prowadzi� jedn� z najlepiej prosperuj�cych sieci sklep�w w bran�y, nie by�o bynajmniej dzie�em przypadku. Minionymi laty wielokrotnie proponowano mu wej�cie na gie�d�, ale wci�� nie m�g� si� na to zdecydowa�. Lubi� sp...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin